Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

Hronika

napada ukazana pomoć u Urgentnomcentru

PODGORICA

–Policija je

pretresla 11 lokacijauPod-

gorici, Beranama, Andrije-

vici i Baru i uhapsiladevet

osoba zbog sumnjeda su se

bavilekrijumčarenjemma-

rihuane i heroina.

Uhapšeni su Božidar Rašović,

Milena Rašović, ZaimAsano-

vić, Aleksandar Mitrović, Bo-

žina Bulatović, Petar Camo-

vić, Novak Novović, Mirsad

Herović i RadonjaLazarević.

Kako se navodi u saopštenju,

akcija je započeta u julu 2016.

godine.

Juče je uhapšeno sedam oso-

ba, a prekjuče dvije, zbog

osnovane sumnje da su poči-

nile krivično djelo stvaranje

kriminalne organizacije i kri-

vično djelo neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnihdroga.

Kako se dodaje u saopštenju,

identifikovanesutri kriminal-

negrupe, kojesu, kakosesum-

nja, marihuanu i heroin na-

bavljale iz Albanije, a potom

preko teritorije naše države

krijumčarile za Hrvatsku, Sr-

biju, Bosnu i Hercegovinu i

Njemačku.

Sprovedenimpretresima pro-

nađen jeveliki broj predmeta i

drugih materijalnih dokaza

koji ukazujunavršenjekrivič-

nih djela koja se ovim licima

stavljaju na teret, kao i jedno

vatreno oružje –puška.

Od početka akcije krivičnim

prijavama ukupno je obuhva-

ćeno 29 osoba, kojima se kao

pripadnicima ovih organizo-

vanih kriminalnih grupa stav-

lja na teret sumnja da su izvr-

šili krivična djela stvaranje

kriminalneorganizacije i neo-

vlašćenaproizvodnja, držanje

i stavljanje u promet opojnih

droga.

U ranijem periodu u sklopu

oveakcije, uvišepojedinačnih

akcija sprovedenih u Crnoj

Gori, slobode je lišeno 14 lica,

protiv kojih je podnijeto 11

krivičnih prijava, za počinje-

nih 14 krivičnih djela neovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.Dva lica suranijeuhap-

šenauHrvatskoj, ačetiri licau

Njemačkoj.

U predmetu „Barba“ ukupno

je zaplijenjeno 375 kilograma

marihuane, 3,3 kg heroina, 10

gramakokaina,dvijeautomat-

ske puške, dvije puške, jedan

automatski pištolj –,,škorpi-

on“ i tri pištolja.

C.H.

AkcijA „BArBA“:

Uhapšena grupa zbog krijumčarenja droge

Devet osoba osumnjičeno za

šverc heroina i marihuane

ijest

vu

ZIKS-u.

Advokat Jovović je naglasio

da je iz tih razloga tražio da se

Dikiću pritvor zamijeni ne-

komalternativnommjerom.

Priznanje

Bratislav Dikić je na posljed-

njem suđenju, održanom u

petak, priznao navode iz op-

tužnice i saopštio da mu je

svjedok saradnik Aleksandar

Saša Sinđelić na jednom od

njihovih susreta u Nišu kazao

da su crnogorski opozicioni

političari nakon protesta 16.

oktobra2016. godineplanirali

da upadnu u Skupštinu Crne

Gore.

Osim toga, Dikić je prošle ne-

djelje pomenuo i da je prije

pokušaja terorističkog napa-

da na dan parlamentarnih iz-

bora 2016. godine sasvim slu-

čajno dobio informaciju da je

u organizaciju upada u Skup-

štinu bio uključen i politički

savezDemokratski front.

- Negdje na rastanku našeg

trećeg sastanka mi je onako

usput, kroz šalu i smijeh, ka-

zao da lideri opozicije plani-

raju ulazak u Skupštinu.

Znamda samna to reagovao i

rekaodanećudaučestvujem

na takvom protestu. ,,Ma,

neće tubiti nikakvihsukoba.

Oni će kao navijači na uta-

kmici da se poguraju sa obe-

zbjeđenjem i uđu u Skupšti-

nu“,kazaomijetadaSinđelić

–navodi Dikić.

Istakao je damu Sinđelić ni-

jeotkrivaoplanupadaupar-

lament, kao ni imena lidera

koji suosmislili akciju.

MirkoVelimirović je, prema

tvrdnji Dikića, bio jedina

osoba koja mu je pomenula

naziv političke partije veza-

no za akciju koja je trebalo

da se desi na dan parlamen-

tarnih izbora uCrnoj Gori.

A.G.–M.L.

BIJELOPOLJE

- IgorĐure-

tić izSkadraosuđen je juče

na četiri godine zatvora

zbog trgovinedrogom. Pre-

sudu je izrekao sudijaVišeg

sudauBijelomPoljuŠefkija

Đešević.

Uobrazloženjuodlukenavodi

se da je sud kao olakšavajuće

okolnosti cijenio priznanje i

kajanje optuženog Đuretića,

te i da jeotacčetvoromaloljet-

nedjece ida jeslabog imovnog

stanja.

Drogu su u njegovom vozilu

„tojota jaris“, podgoričkih re-

gistarskih oznaka, pronaš-

li policajci 27. novembra proš-

le godine. Nađeno je 31,905

grama marihuane, upakovane

u 33 pakovanja.

V.Šb.

PODGORICA

- A. F. (21) iz

Podgorice uhapšen je zbog

sumnje da je iz auto centra

ukrao torbicu sa novcem.

On je, kako se sumnja, iz auto

centra „B&S“ ukrao torbicu

u kojoj su se nalazili 50 eura,

lična dokumenta, ključevi od

stana i vozila.

Kako navode iz policije, on se

tereti i da je 26. januara oko 18

sati ušao umarket i zajedno sa

B. B. pokušao da ukrade kasu

koja se nalazi na pultu. U tome

nije uspio pa je pobjegao iz

marketa.

C.H.

PODGORICA

– Funkcioner

DF-a i predsjednik DNP-a Milan

Knežević kazao je na jučeraš-

njoj konferenciji za novinare

da ga presuda, kojom je pravo-

snažno osuđen na četiri mje-

seca zatvora zbog pružanja

otpora policajcu, ,,uopšte ne

obavezuje“.

- Da sam želio da dilujem i trgu-

jem, prihvatio bih ponudu od

visoko pozicionirane osobe da

dam 10.000 eura određenoj

osobi da se presuda poništi,

ali nijesamhtio – kazao je Kne-

žević.

Funkcioner DF-a Predrag Bula-

tović rekao je da se presudom

želi pokazati da je režimmilo-

srdan, jer je smanjio kaznu sa

sedamna četiri mjeseca.

- Ovo nije presuda institucija

Crne Gore, nego presuda koju

su potpisale sluge režima. Ovo

nije odluka pravne države,

nego privatne države – kazao

je Bulatović.

Njihov partijski kolega Andrija

Mandić bio je kategoričan da je

Predsjedništvo DF-a u potpu-

nosti odbacilo presudu, koja je

suprotna Ustavu i zakonu.

B. R.

Tužilac Čađenović obrazložio

zašto nijesu prihvatljivi

prijedlozi odbrane

Specijalni tužilac Saša Čađenović juče se na suđenju okrivljeni-

ma za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016.

godine usprotivio skoro svimprijedlozima odbrane jer, kako je

pojasnio, nijesu povezani sa događajem.

Međutim, nije se usprotivio prijedlogu odbrane da se u svoj-

stvu svjedoka sasluša lider PZP-a Nebojša Medojević, kao i

srpski državljanin MirkoVelimirović, koji je crnogorskoj policiji

razotkrio planove nasilnog zauzimanja Skupštine Crne Gore.

Zbog velikog broja prijedloga o kojima sud treba da odluči,

sutkinja Suzana Mugoša je prekinula pretres i nastavak zaka-

zala za danas.

Čađenović se usprotivio svimprijedlozima koji se odnose na

dokazni materijal, kada je Sinđelić imao status okrivljenog,

jer se tomoglo prezentirati jedino u slučaju ako on izgubi taj

status.

Čađenović se usprotivio prijedlogu da se pribavi dokumenta-

cija o Sinđelićevimprelascima granice prije dešavanja ovog

slučaja jer nijesu od važnosti za krivični postupak.

Kada su u pitanju podaci vezani za prvooptužene Eduarda

Šišmakova i Vladimira Popova, tužilac je istakao da je te infor-

macije tražio od nadležnih organa Ruske Federacije još u ranoj

fazi postupka, ali da ih do današnjeg dana nije dobio.

B. R.

BijELOPOLjE:

Presuda Igoru Đuretiću iz Skadra

Četiri godine iza brave

zbog švercamarihuane

PODGORICA: Uhapšen

osumnjičeni za krađe

Ukrao torbicu

sa 50 eura

Funkcioneri DF-a o odluci kojom je njihov

partijski kolega osuđen na četiri mjeseca zatvora

Knežević: Presuda

me ne obavezuje

PODGORICA

–Policijapro-

vjeravapodkojimokolnosti-

ma je 17migranatauutorak

ujutro italijanskimbrodom

uplovilou lukuZelenika.

Iz Uprave policije saopšteno je

da sumigranti tražili azil u Cr-

noj Gori i oni su u organizaciji

UNHCR-a sprovedeni u Cen-

tar za azil uSpužu.

- O njihovim zahtjevima odlu-

čuje se u skladu sa zakonskim

propisima i u zakonompredvi-

đenomroku–navodi seusaop-

štenju.

Iz policije ističu da aktivnosti

koje su u saradnji sa tužiocem

preduzeli, za sada, ne ukazuju

na sumnju da je 17 migranata

krijumčareno preko granice,

odnosno da su žrtve trgovine

ljudima.

Provjeravaju pod kojimokolnostima je 17migranata uplovilo u Zeleniku

Izbjeglice traže

azil u Crnoj Gori

- Policija će svakako nastaviti

istraguuovomslučaju,aistraga

će se, između ostalog, voditi i u

tom pravcu kako bi se utvrdile

sve relevantne činjenice – na-

vodi se u saopštenju.

Italijanska ribarica „Erika“ sa

17 izbjeglica, većinom iz Sirije,

uplovilajeoko10satiulukuZe-

lenika. Među izbjeglicama je

četvorodjece i tri žene.

Migranti su novinarima u uto-

rak ispričali da ih je italijanska

ribarica našla na otvorenom

moru i spasila nakon što im se

čamac,kojimsupokušalidasti-

gnudo Italije, oštetio i potopio.

Prema njihovoj verziji, iz Sirije

sukrenulijošpriješestmjeseci,

preko Turske, da bi potom

prošli kroz teritoriju Albanije,

odakle su ušli u Crnu Goru, za-

tim nastavili ka Bosni i Herce-

govini i Hrvatskoj... Odatle su,

kako kažu, planirali da odu za

Italiju. Sa druge strane, istraži-

telji su oduzeli mobilne telefo-

ne od izbjeglica na osnovu ko-

jih mogu doći do bitnih

podatakaonjihovomkretanju i

u potpunosti rasvijetle ulogu

posade sa italijanske ribarice

„Erica“.

C.H.

PODGORICA

-V. Đ. (44) iz

Srbije, koji živi uPodgorici,

uhapšen je zbog sumnjeda

je seksualnouznemiravao

svojumaloljetnukćerku

(17).

Kako sunaveli izpolicije, da je

riječ o seksualnomuznemira-

vanju, istražitelji su posum-

njali nakon izjave koju je dje-

vojčica dala nakon što je

pobjegla odkuće.

-V.Đ. je29. januaraprijavioda

je njegova maloljetna kćerka

nestala iz kuće 22. januara i da

ima saznanja da se nalazi u

Podgorici u kući kod osobe či-

je ime je naveo. Nakon što je

pronađena,djevojčicajedove-

denauslužbeneprostorijepo-

licije gdje jeuprisustvu radni-

ce Centra za socijalni rad dala

izjavu.Kazala jezašto jenapu-

stila porodičnu kuću–navode

iz policije.

Djevojčicajeispričaladajena-

pustila kuću jer je „otac kra-

jem 2016. godine u njihovoj

porodičnoj kući dodirivao ru-

kama po tijelu“.

-Nakonprikupljenihsaznanja

policija je o događaju obavije-

stilaOsnovnodržavnotužilaš-

tvo u Podgorici kojem će V. Đ.

biti priveden zbog sumnje da

jepočiniokrivičnodjelonedo-

zvoljene polne radnje - naveli

su izUprave policije.

Ohapšenjusuobavijestili i de-

žurnog radnika Centra za so-

cijalni rad Podgorica, kako bi

sepobrinulizasmještajirješa-

vanje pitanja starateljstva nad

drugom maloljetnom kćer-

kom.

Iz policije ističu da ne postoje

indicije da je zlostavljao i dru-

gukćerku.

-SlužbeniciCBPodgoricasuu

saradnji sa Centrom za soci-

jalni rad utvrdili da ne postoje

indcije koje bi navele na sum-

njuda jeV.Đ. počiniobilokoje

krivično djelo na štetu druge

kćerke od 13 godina - pojasnili

su iz policije.

C.H.

Uhapšen srpski državljanin koji živi u Podgorici

Osumnjičen za seksualno

uznemiravanje kćerke

Sa jučerašnjeakcije

Sirijci uplovili u lukuZelenika

Sapresa