Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

Društvo/Hronika

Optuženomza učešće u planiranju teroristički

PODGORICA

–Bratislav

Dikić, okrivljeni zaučešće

uplaniranju terorističkih

napada, uutorak je izgu-

bio svijest, pao i povrijedio

glavu, zbog čegamu je

ukazana ljekarskapomoć

uzatvorskoj bolnici i uUr-

gentnomcentru–potvr-

đeno jePobjedi izviše iz-

borabliskih istrazi.

Kako saznajemo, Dikić se

zatvorskim policajcima ža-

lio da se ne osjeća dobro,

zbog čega je odvezen u Ur-

gentni blok. Tamo je primio

infuziju i vratio se u istražni

zatvor.

Zahtjev

Ponovio je da mu nije bolje,

anekolikosati kasnijepao je

i povrijedioglavu. Zatvorski

policajciodvelisugakodza-

tvorskog ljekara, gdje mu je

drugi put tokom dana uka-

zana pomoć.

Da se Dikić ne osjeća dobro

u posljednje vrijeme, potvr-

đuje i njegov iskaz u kojem

jenaveoda jeovočetvrti put

damusedogađadagubi svi-

jest.

Njegov branilac, advokat

Dušan Jovović potvrdio je

dajenjegovomklijentuuka-

zana pomoć u Urgentnom

Dikić izgubio s

i povrijedio gl

centru.

On je istakaoda jeVišemsudu

u Podgorici podnio zahtjev za

ukidanje pritvora jer je Dikić

teško bolestan. Advokat je

podsjetio da je nedavno pod-

vrgnut „izuzetno složenoj

medicinskoj intervenciji“ i da

je trenutno u postoperativ-

nomperiodu,kojipodrazumi-

jeva strogokontrolisani režim

ishraneimedicinskekontrole.

- Zdravstveno stanje se kon-

stantno pogoršava jer Dikić

koristi alternativne metode

liječenja i medikamente ino-

stranog porijekla, kojih nema

na spiskuMinistarstva zdrav-

lja, pamu nemože biti pruže-

na adekvatna medicinska

zdravstvena zaštita i adekvat-

namedicinskanjegauZIKS-u

–kazao je advokat Jovović.

On je dodao da je Dikić u po-

sljednjih nekoliko dana dva

puta izgubio svijest, te da je

zadoviopovreduarkade, o če-

mu su upoznati nadređeni u

PODGORICA

-UCrnoj Gori

suodoktobradodecembra

prošle godineupredmetima

korupcijepokrenute finan-

sijske istrageprotiv 17 fizič-

kih lica i deset pravnih, sa-

opšteno je jučenaokruglom

stoluCentra zamonitoring i

istraživanje.

Generalna direktorka Direk-

torata za pravosuđe u Mini-

starstvu pravde Marijana La-

ković-Draškovićkazalajedaje

Crna Gora u procesu reforme

pravosuđa stvorila uslove za

oduzimanje imovine stečene

kriminalnomdjelatnošću.

Ona smatra da je ostvaren na-

predak u jačanju pravnog, re-

gulatornog i institucionalnog

okvira, ali, kako je dodala, po-

stoji preporukada jepotrebno

povećati kapacitet za obavlja-

nje finansijskih istraga.

- U predmetima korupcije, u

periodu oktobar-decembar

2017. godine, pokrenute su fi-

nansijske istrage protiv 17 fi-

zičkih i deset pravnih lica, dok

je u jednompredmetu donije-

ta naredba o proširenju finan-

sijske istrage protiv 11 fizičkih

lica – dodala je Laković-Draš-

ković.

Prema njenim riječima, u slu-

čajevima organizovanog kri-

minala, u periodu od oktobra

do decembra prošle godine,

pokrenuto je 18 finansijskih

istraga protiv 111 lica, od čega

je 14pravnih.

PredstavnikOdsjeka za borbu

protiv organizovanog krimi-

nala i korupcije, Grupa za

sprovođenje finansijskih

istraga i suzbijanje krivičnih

djela pranje novca i finansij-

skog kriminala, Stevo Janko-

vić naveo je da su finansijske

istrage „koristan alat, ali da

broj pokrenutih finansijskih

istraga nije zadovoljavajući“.

- Za sada sam nezadovoljan

brojem sprovedenih finansij-

skih istraga, ali nadamseda će

se u narednom periodu broj

ovih istraga uvećati - dodao je

Janković.

TužilacMilošŠoškićistakaoje

da je osnovni cilj izvršilaca

krivičnih djela sticanje imo-

vinske koristi.

-Akouspijudazadržeimovin-

skukoristkojusustekliizvrše-

njemkrivičnog djela ili krimi-

nalnom djelatnošću kojom se

bave, njima krivična sankcija

ne predstavlja nikakav pro-

blem, jer je njihov cilj ostva-

ren. Ostvarili suzaradu i stekli

su imovinu. Zbog toga je naša

borba usmjerena na oduzima-

nje imovinske koristi stečene

kriminalnom djelatnošću -

pojasnio je Šoškić.

Istraživač na projektu Jelena

Đurišić kazala je da je u budu-

ćemperioduneophodno jača-

ti kadrovske kapacitete Speci-

jalnog odjeljenja Višeg suda,

kao i Specijalnog državnog

tužilaštva.

-Neophodno jepredvidjeti vi-

še službenika za rad u Speci-

jalnom policijskom odjelje-

nju , ko j e sada bro j i 20

policajaca - navela jeĐurišić.

PredsjednikUpravnogodbora

CEMI-jaZlatkoVujovićkazao

je da je cilj da se finansijske

istrage koriste češće, na valjan

način i da su rezultati za druš-

tvomnogo veći.

M.L.

Na okruglomstolu CEMI-ja o korupciji ocijenjeno

da je finansijskih istraga trebalo da bude više

Prioritet oduzimanje imovine

koja je stečena kriminalom

Dikića jučeprivode u sud

Sa jučerašnjeg

konferencije

PODGORICA–

Udecembru

prošle godine, inspektori su

zabranili daunašuzemlju

uđe 1.880kilogramavoća sa

Kostarike jer jeunjemupro-

nađenanedozvoljenakoliči-

na fludioxonila–hemikalije

koja sekoristi zaprskanje

voća i povrća.

Kako jepreciziranou izvješta-

juUprave za bezbjednost hra-

ne, veterinu i fitosanitarnepo-

slove, sporne su bile dvije

pošiljke voća iz ove države od

kojih je jednaposlata 15. adru-

ga 28. decembra.

Inspektori su krajem decem-

bra spriječili i uvoz 500 kilo-

grama različitih proizvoda od

voća i povrća iz Srbije jer su

analize pokazale da sadrže

previše aditiva.

- Aditiva u ovim proizvodima

nije smjelobiti, apronađena je

velika količina sorbinske ki-

sjeline. Nebezbjedne pošiljke

suuništenenapropisaninačin

ili su vraćene isporučiocu - pi-

še u izvještaju.

Nebezbjedna je bila i pošiljka

koja je poslata sa Kosova jer je

sadržala 19.968 kilograma be-

zalkoholnog pića koje nije

propisno deklarisano i ozna-

čeno.

Inspektori su vratili isporuči-

ocu i jednu pošiljku u kojoj je

bilo 12.975,60 kilograma svje-

žegmesajernijebilaoznačena

popropisima.

- Fitosanitarna inspekcija je u

decembru pregledala ukupno

1.579 pošiljki. Od tog broja, na

uvozu je pregledano 1.216.

Ukupno je uzeto 174 uzorka,

dok je laboratorijski ispitano

14,31 odsto pošiljki iz uvoza -

precizirano je u izvještaju.

Navodi seda su inspektori pri-

likom uvoza hrane u našu dr-

žavu kontrolisali hranu bilj-

nog porijekla i to voće, povrće,

žitarice, ali i onu hranu koja je

prerađena mljevenjem i suše-

njem.

- Kontrolisana je i hrana neži-

votinjskog porijekla koja pod-

liježe pojačanim službenim

kontrolama na mjestima uno-

šenja i hrana za životinje bilj-

nog porijekla, sjeme i sadni

materijal, kao i sredstva za za-

štitu i ishranu bilja - navedeno

je u izvještajuUprave.

- Kada je u pitanju kontrola

izvoza, fitosanitarna inspekci-

ja je na izlazu iz naše države

pregledala 307 pošiljki i dala

260 fitosertifikataza izvozpe-

čurki, šumskih plodova i drv-

ne građe - piše udokumentu.

U izvještaju se ističe da je po-

sebna pažnja posvećena do-

maćoj proizvodnji sjemen-

skog i sadnog materijala i

njihovomkvalitetu.

- Zbog neadekvatnog skladi-

štenja van prometa su stavlje-

ne sadnice malina, limuna i

maslina - piše udokumentu.

K.J.

Izvještaj Uprave za bezbjednost hrane za decembar 2017.

Vraćeno blizu

dvije tone voća

sa Kostarike

Inspektori su krajemdecembra spriječili i

uvoz 500 kilograma različitih proizvoda

od voća i povrća iz Srbije jer su analize

pokazale da sadrže previše aditiva – piše u

izvještaju Uprave za bezbjednost hrane

Upošiljkama saKostarikepronađena

nedozvoljenakoličinahemikalije

PODGORICA-

Jednapoli-

tička grupacijauCrnoj Gori

čini svekakobi došlodoero-

zijepravaunašoj zemlji, a

suđenjeu slučajupokušaja

terorizmapokazalo jeda

sudskavlast nemamoguć-

nost da se zaštiti oduvreda i

prijetnji, kazala jepredsjed-

nicaVrhovnog sudaVesna

MedenicaRadijuAntenaM.

Ona je ocijenila da ova politič-

ka grupacija ćini sve da se eli-

miniše samostalnost sudskog

odlučivanja.

- Ponašanja aktera krivičnog

postupka u javnosti poznatog

kao „državni udar“ dovoljno

pokazuje da sudska vlast i su-

dovi kao institucije, te sudije

kao njihovi reprezenti, nema-

ju sredstava da se zaštite od

uvreda i prijetnji. Razumijući

da političke partije nastoje

privućištovišesljedbenika, ne

smijemo dozvoliti da se naru-

šavasamostalnostodlučivanja

i pružanja kvalitetne pravde.

Upravo komentarisanje sud-

skihpostupaka i sudskihodlu-

ka od strane političara razlog

su stvaranja negativne per-

cepcije o radu sudova od stra-

negrađanakoji sunjihovi sim-

pa t i zer i – upozor i l a j e

Medenica u razgovoru za An-

tenuM.

Ona je rekla da je crnogorski

sudski sistem efikasan i ažu-

ran, ali da jezapotpunusamo-

stalnost neophodna finansij-

ska nezavisnost.

-Sudijemorajuimati zagaran-

tovana lična primanja koja su

dovoljna za njihovu potpunu

egzistenciju i nijesu podložna

promjenama radi popunjava-

nja budžetskog deficita, što

nažalost nije slučaj – poručila

je ona.

Da bi sudstvo bilopotpuno sa-

mostalno, kako je rekla, neop-

hodno je izmijeniti Ustav.

- Odredbe koje se odnose na

sastav Sudskog savjeta, a koje

podrazumijevaju da se pred-

sjednikSudskogsavjetabira iz

reda uglednih pravnika. Pri

činjenici da ove članove bira

Skupština, a ne struka i da

predsjednik Savjeta kod jed-

nakog broja glasova ima odlu-

čujući „zlatni glas“, očigledno

je da su u tijelu koje kreira po-

litiku sudova i obezbjeđuje

njihovusamostalnostinezavi-

snost sudije umanjini – ocije-

nila je predsjednica Vrhovnog

suda.

Kakojekazala,takvogrješenja

nema nigdje u regionu, a ni

među državama članicama

EU.

R.D.

VesnaMedenica

Predsjednica Vrhovnog suda o suđenju za pokušaj terorizma

Sudska vlast nema

načina da se zaštiti

od uvreda i prijetnji