Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

Društvo

Ljekari VMA u Beogradu izgubili bitku za život Maksima Vujičića

Stručnjaci MUP-a istražuju

uzroke eksplozije u „Tari“

PODGORICA

–MaksimVujičić, koji je

uponedjeljakujutro teškopovrijeđen

u eksploziji u fabrici oružja „Tara“ u

Mojkovcu, podlegao je povredama

juče naVojno-medicinskoj akademiji u

Beogradu.

Ljekari se i dalje bore za život Vujičiće-

vog kolege, Radovana Čobeljića. Oni

su sa teškimpovredama u ponedjeljak

popodne, specijalnim letom, transpor-

tovani iz podgoričkog Kliničkog centra

na VMA. Opekotine su zahvatile više od

90 odsto njihovog tijela. Fabrika „Tara“,

kako je u utorak saopšteno iz kompanije,

zatvorena je do daljnjeg, a prema sazna-

njima Pobjede, eksperti Ministarstva

unutrašnjih poslova istražuju uzroke

teškog incidenta. Njihov zadatak je da,

pored ostalog, utvrde da li su adekvatno

čuvane, obrađivane i pripremane opasne

materije sa kojima se radilo u fabrici.

Inspektor zaštite na radu ustanovio je da

su svi parametri iz te oblasti poštovani, te

da zbog njih nije došlo do nesreće.

Dvojica zaposlenih radili su svoj redovni

posao u prostoriji pored koje se nalazi

presa, a sa kojom je ta prostorija poveza-

na pokretnom trakom. Kako su pojasnili

iz inspekcije, do eksplozije je došlo nakon

završenog presovanja i vraćanja pokret-

nom trakompresovanog komada u

prostoriju u kojoj su bila dvojica radnika.

Oni su naglasili da u prostoriji u kojoj se

nalazi presa ne borave zaposleni.

Pobjedi su iz MUP-a kazali da je inspektor

za eksplozivne materije, zapaljive mate-

rije, tečnosti i gasove redovno obavljao

preventivne preglede u fabrici, u skladu

sa planom inspekcijskih nadzora Direkci-

je za inspekcijski nadzor - Direktorata za

vanredne situacije.

- Prilikom tih pregleda, redovnih i perio-

dičnih, uređaji, oprema i instalacije koji

se kontrolišu u skladu sa Zakonomo

eksplozivnimmaterijama su bili u isprav-

nom stanju - kazali su iz MUP-a.

Fabrikomu Mojkovcu upravlja kompa-

nija „Tara Aerospace nad defence pro-

ducts“, a oko 12 procenata preduzeća je

u državnom vlasništvu.

Eksplozija koja se dogodila u ponedjeljak

četvrta je od februara 2014. godine, a

druga sa tragičnim ishodom.

N.K.

Sud časti UCG izrekao dvije javne osude za profesora PMF-a

Pešić kažnjen zbog

neakademske retorike

PODGORICA

–Sudčasti

UniverzitetaCrneGore

izrekao jeprofesoruVladi-

miruPešiću javnuosudu,

koja ćebiti objavljenauBil-

tenuUCGzato što jeprekr-

šioEtički kodeks kada je

prošle godineu javnosti u

višenavrata, kako sunaveli,

„iznosionegativne, neargu-

mentovane stavove i kvali-

fikacijena računorgana

Univerziteta“.

Proglašen je krivim jer je ko-

ristio izraze koji, kako je oci-

jenjeno, nijesu primjereni

akademskoj komunikaciji,

poput ,,sitne šićardžije“, ,,ko-

mesari“, ,,poslušnici“, ,,kola-

boranti“.

Nećesežaliti

Istovjetnu presudu donijelu

suprotivPešića i po tužbi dvi-

je profesorice sa Prirodno-

matematičkogfakulteta-Ma-

r e Š ć e p a nov i ć i Ža n e

Kovijanić-Vukićević, koje su

zatražile njegovu odgovor-

nost zato što je prošle godine

gostujući u emisiji ,,Iz pravog

ugla“ na RTCG rekao da je

menadžment fakulteta bio li-

jen tokom rada na reformisa-

nommodelustudija.Profesor

je, kakojeustanovioSudčasti,

u ovom slučaju povrijedio

ugled i dostojanstvo radnog

timaPMF-a, jer jegovorione-

istinu, a koristio je i izraz ,,li-

jen“ koji nije svojstven aka-

demskoj komunikaciji.

Na obje odluke Pešiću je

pravno omogućeno da se žali

u roku od osamdana, ali je on

za Pobjedu kazao da to neće

učiniti.

- Svaka odluka, pa i ova Suda

časti, govori ne samooonome

kome je izrečena, već, takođe,

i o onima koji su sudili i doni-

jeliodluku.Vrijemejenajbolji

sudija i pokazaćeko je i koliko

radio za dobrobit i društva i

Univerziteta –kazao je on.

Poručio je da ostaje uubjeđe-

nju da je crnogorsko društvo

,,talac jedne nezrele političke

Svaka odluka, pa i ova Suda časti govori ne samo o onome kome je izrečena, već i o onima

koji su sudili i donijeli odluku. Vrijeme je najbolji sudija i pokazaće ko je i koliko radio za

dobrobit i društva i Univerziteta – kazao je profesor Vladimir Pešić za Pobjedu

Univerzitetski kompleksUCG

elite, koja ne shvata da je

uslovnapretkadruštvaidrža-

ve razvoj njenih institucija“.

Ako je, kaže on, interes druš-

tva i države ,,ovakav Univer-

zitet, onda mi ostaje samo da

čestitami zaćutim“.

Postupak

Upravniodbor jeunovembru

prošle godine zatražio od Su-

da časti da pokrene postupak

protiv Pešića zbog izjava koje

je davao medijima od jula do

novembra, odnosno u perio-

du sukoba UCG i Vlade oko

statusa Visoke medicinske

školeuBeranama.Profesor je

dao javnu podršku rektorki

RadmiliVojvodić,akasnijeje,

nakon što je poslije njene

smjene i on smijenjen iz

Upravnog odbora, takođe,

javnonegodovao.

Sud časti smatra da je Pešić u

kontinuitetu stvaraonegativ-

nu sliku o Univerzitetu i aka-

demskoj zajednici.

- Odgovoran je zato što je da-

vao izjave kao što su: „Svaka-

ko treba čestitati Vladi Crne

Gore i njihovim kolaboranti-

ma na istrajnosti da regular-

no donešene odluke najviših

organa Univerziteta preina-

čuje bjesomučnim ponavlja-

njemglasanja, smjenamaslo-

bodnomi s l e ć i h l j ud i i

manipulacijama studenti-

ma“; „Razlogzaovakvuodlu-

ku Upravnog odbora je to što

Vladi smetaju Srbi na UCG, a

koji svojim radom i zalaga-

njem doprinose boljoj bu-

dućnosti Crne Gore. Zato

smetaju Stanišić i Pešić, jer

rade u interesu države“; „To

vamje kao kubanska skupšti-

na samo se šalju saglasnosti

na tačke dnevnog reda, ma

kolikoonebilebitne i zahtije-

vale raspravu“; ,,Radi se o ne-

podnošljivojlakoćiposlušno-

sti“ – navedeno je, između

ostalog, uodluci Suda časti.

Pešić je, kakokažu, na raspra-

vi,,ostaoprisvojimstavovima

i dalje bez navođenja argu-

menata, niti je dao ikakva do-

datna objašnjenja“. Opojava-

ma koje je imenovao, kako su

naveli, nemože se govoriti na

nivouapstrakcije, jer seradi o

konkretnomkontekstu.

Prilikom donošenja odluke,

kako je pojašnjeno, Sud časti

je posebno imao u vidu naja-

vu Pešića da će nastaviti da

djeluje na isti način bez obzi-

ra na to kako će se ovo tijelo

izjasniti po tužbi Upravnog

odbora.

N.ĐURĐEVAC

Sloboda govora ograničena

Sloboda govora, odnosno pravo da se slobodno izrazi mišlje-

nje, ne mogu se, smatra Sud časti, posmatrati bez postojanja

svijesti o odgovornosti za javno izgovorenu riječ. U duhu

toga je, kako su precizirali, i donešen Etički kodeks, što potvr-

đuje stav 10 iz preambule kodeksa da „etička načela nalažu

odgovornost za javnu riječ i djelovanje, jer se samo tako

može uspostaviti potrebni nivo povjerenja i tolerancije“.

KućaKočanovićauMurinu

Kočanović: Niko iz opštine

nije došao dame obiđe

Veselin Kočanović iz Murina, jedan od onih koji su nakon

zemljotresa morali da napušte svoj dom, sa ženom i bebom

bio je smješten u hotelu „Rosi“ u Gusinju, ali su na kraju, ipak,

odlučili da se vrate kući.

- Pukotine su veće. Bila je i serija manjih potresa. Plafon samo

što ne padne. Strahujemo, ali nemamo kud. Jeza vas uhvati

kad uđete u kuću. Duva promaja kroz pukotine, hladno je.

Ljudi sumi rekli da popravke nema i da će se, ako padne veći

snijeg, krov urušiti – priča Kočanović.

Strahuje za život sina, ali, kako kaže, on i njegova porodica

nemaju izbora. U hotelu je, tvrdi, bilo neuslovno za bebu, ne

žele ni rođacima da budu „na teretu“, a i onmora da radi kako

bi prehranio porodicu. Nezaposlen je, kao i njegova supruga,

ali žive od sječe i prodaje drva. Ljudi dobre volje mogu pomoći

ovoj porodici uplatomnovca na tekući račun u Prvoj banci

Crne Gore na broj 535 0400200941126 19.

preseljeniizbezbjednosnihra-

zloga kod bliže rodbine i da im

je Opština pomagala u namir-

nicama.

- Ljudi su strpljivi. Nijesu na-

porni, jer znaju i oni da jezima,

da nije sezona građevinskih

radova – ističe Šahmanović.

U Andrijevici je, kako nam je

kazao predsjednik tamošnje

komisije RadeMarjanović, re-

gistrovano 15 kuća koje više ni-

jesu za stanovanje.

- U tim kućama pukli su pre-

gradni zidovi, nastale su puko-

tine na unutrašnjim zidovima,

plafoni se urušavaju. Ti objekti

se moraju rušiti, a za to je po-

trebno puno novca – zaključio

jeMarjanović.

J.B.

Fond za zdravstveno osiguranje

E-recept biće u svim

privatnimapotekama

PODGORICA

- Fondza

zdravstvenoosiguranjepo-

čeo je saukidanjem

štampaneverzije recepata

iz zdravstvenog sistema.

Sistemelektronskih recepata

u funkciji je od decembra

prošle godine, a osiguranici-

ma su za vrijeme testnog pe-

rioda izdavani i papirni re-

cepti. Iz Fonda kažu da su za

privatne apoteke sa kojima

nemaju sklopljen ugovor ra-

zvili zasebno informatičko

rješenjeuoblikunamjenskog

portala za uvid u elektronske

recepte kako bi i oni mogli da

izdaju ljekove za koje je oba-

vezan recept (antibiotici i

slično).

- Kako bi privatne apoteke sa

kojima Fond za zdravstveno

osiguranje nema ugovor o sa-

radnjimogleimatiuvidupro-

pisane recepte (i čuvati ih u

s vo j o j a rh i v i u ob l i ku

štampane kopije), neophod-

nojeprikupitipodatkeosvim

zainteresovanim subjektima

–naveli su izFonda.

Oni su naglasili da je potreb-

no da imove ustanove dosta-

ve popunjene upitnike za

ustanovui farmaceutenama-

il: [email protected]

co.me

, na fax.: 020404 120 ili

na adresu: Ul. Vaka Đurovića

bb 81000 Podgorica (za Sek-

tor za IT).

Kako je ranije saopšteno iz

Fonda, osiguranici imajumo-

gućnost uvida u propisane i

realizovane recepte u po-

sljednjihpolagodineulaskom

na portal eZdravlje na svom

računu ili putem mobilne

aplikacije. Pristup servisu isti

je kao za onlajn zakazivanje

pregleda kod izabranog dok-

tora, odnosno zainteresovani

osiguranici moraju imati ko-

risnički nalog i lozinku (PIN).

Korisnički nalog je broj

zdravstveneknjižice(deseto-

cifreni broj koji je upisan na

prvoj strani zdravstveneknji-

žice), dok PIN za pristup do-

djeljuje izabrani doktor prili-

komposjete domu zdravlja.

Uvođenjem elektronskih re-

cepata, kako je zaPobjedu ra-

nije rekao direktor Fonda Se-

ad Čirgić, eliminisana je

mogućnost zloupotrebada se

nekome na nečije ime propi-

suju recepti, a da ta osoba to

ne zna.

Sl.R.

Vladimir Pešić