Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

– Seminar „Crna Gora – svijet u kojem svako dijete

ostvaruje pravo na život, zaštitu, razvoj i učešće“, čiji je cilj da

predstavi najčešće metode pristupa u radu kod djece sa pore-

mećajem iz autističnog spektra, kao i najnovije i najučinkovitije

modele rada s ovom populacijom, organizuje Fondacija „Ognjen

Rakočević“ u petak u hotelu „Hilton“ u Podgorici.

Kako su saopštili, učesnici će razmijeniti stavove po pitanju naj-

boljeg načina osiguranja boljeg života djece i osoba iz autistič-

nog spektra.

- Pripadnici vladinih i nevladinih organizacija, eminentni stručnja-

ci iz zemlje i okruženja govoriće o dijagnostici, pristupu i tretma-

nima za djecu iz autističnog spektra – saopštili su oni.

Biće organizovane i interaktivne radionice koje će voditi psiho-

loškinja Maja Bonačić iz Hrvatske.

K. J.

PODGORICA

–Novackoji je

Vlada, kao interventnupo-

moć (190.000eura) izdvojila

za četiri opštinena sjeveru

zemlje, koje sunajvišepogo-

đene zemljotresom4. janua-

ra, još nije isplaćennajugro-

ženijimporodicama, au

lokalnimkomisijamaobjaš-

njavajuda imjepotrebno

vremenadakompletiraju

spiskoveonihkojima jeova

finansijskapodrškanajpo-

trebnija.

Jedino su u Gusinju krenuli „s

mrtve tačke“pasuporodicama

čije su kuće bile u najlošijem

stanju obezbijedili, kako kažu,

logističku pomoć, odnosno

omogućili im da uzmu građe-

vinski materijal za sanaciju

krovova, dimnjaka, zidova...

Gusinje

Predsjednica opštine Gusinje

AnelaČekićzaPobjedujekaza-

la da su dobili oko 550 zahtjeva

mještana,tedajekomisijazavr-

šilaprvi obilazak terena.Onase

nada da će naredne sedmice

početi sa raspodjelomnovcaod

Vladine urgentne pomoći, a

prema podacima sa terena ima

oko 50 kuća kojima je sanacija

hitna.

Naša sagovornica objašnjava

da, sobziromna toda ljudi nije-

sumogli čekati raspodjelunov-

ca od Vladine interventne po-

mo ć i , s ami s u s a n i r a l i

najoštećenije dijelove svojih

Komisije za procjenu štete od zemljotresa još nijesu završile posao

Vladinnovac i

daljena čekanju

U opštini Gusinje, s obziromna to da ljudi nijesumogli čekati raspodjelu novca

od Vladine interventne pomoći, sami su sanirali najoštećenije djelove svojih

domova, a dug koji su napravili za popravku biće izmiren kada počne isplata

MarijaVučinović

AnelaČekić

domova.

- Komisija je napravila zapi-

snik, kao i fotografije, a mi

ćemo im naknadno pomoći da

izmire dug koji su napravili za

popravku–objasnila jeČekić.

Podsjeća da su dvije porodice

morale da napušte svoj dom i

da se presele kod rodbine.

- Pošto su urađene urgentne

popravke, vratili su se kućama

- kazala jeČekić.

Komisija u Gusinju, nada se

Čekić, izvještaj oprocjeni štete

trebalobiVladidapredapočet-

komsljedeće sedmice.

Vlada je još 11. januaraopština-

ma Plav (70.000), Gusinje

(50.000), Andrijevica (40.000)

i Berane (30.000) odobrila in-

terventnu pomoć, a predsjed-

nicaKomisijezaprocjenuštete

od elementarnih nepogoda

Marija Vučinović kazala je Po-

bjedi da lokalne vlasti nijesu

obavezanenekimdatumomdo

kada bi trebalo da isplate ovaj

novac domaćinstvima.

- Kada obiđu sva ugrožena do-

maćinstva rasporediće novac

prema prioritetima – istakla je

Vučinović. Ona objašnjava i da

seVlada nećemiješati u to da li

će novac biti podijeljen goto-

vinskim isplatama ili na neki

drugi način.

- Prepušteno je njima da odlu-

če. Tražili smo samo povratnu

informaciju kome se uplatilo i

koliko, kako bi znali da su na-

mijenjena sredstva utrošena

kako treba – naglasila je Vuči-

nović.

Ostali

Predsjednik Opštine Plav Or-

han Šahmanović najavljuje da

će i oni naredne sedmice podi-

jeliti novacodVladinepomoći,

a trebalo bi da ga dobije oko 20

domaćinstava.

- Do kraja sedmice očekujem i

konačan izvještaj komisije. Do

sada je broj zahtjeva oko 1.650

– rekao je Šahmanović.

Onističedajeukontaktusalju-

dimakojisunakonzemljotresa

Iz UCG objasnili uzroke lošeg pozicioniranja na Vebometriksovoj listi

Pali zbog sajta više

od 1.000mjesta

Projekat koji će biti

pokretač razvoja regiona

Seminar o autizmu

Milena Vujanović

među 13 odabranih

PODGORICA

– Prvi sastanak

Upravnog odbora međunarod-

nog instituta za razvoj novih

tehnologija u Jugoistočnoj

Evropi održan je u Sofiji, u

Bugarskoj, odakle je poručeno

da je pravo vrijeme za ovaj

veliki naučno-tehnološki pro-

jekat.

Kako je saopšteno iz Ministar-

stva nauke, usvojen je pravil-

nik o radu Upravnog odbora i

razmatrane naredne aktivnosti

i koraci koje treba preduzeti.

Odbor je formiran nedavno,

nakon potpisivanja Deklaracije

o namjeri u CERN-u, i imaće

vodeću ulogu u odlučivanju za

sve buduće naučno-političke

korake neophodne za realiza-

ciju međunarodnog instituta.

Ministarka nauke Sanja Damja-

nović tada je jednoglasno iza-

brana za v. d. predsjedavajuću,

a njen mandat trajaće dvije

godine.

- Ovaj projekat biće nesum-

njivo pokretač sveukupnog

ekonomskog, socijalnog i poli-

tičkog razvoja regiona – istakli

su iz Ministarstva nauke.

Sastanku je prethodio prijem

članova Upravnog odbora

kod predsjednika Bugarske

Rumena Radeva, koji je dao

punu podršku i istakao zna-

čaj projekta za cijeli region.

Damjanović je razgovarala i sa

ministrom prosvjete i nauke

Bugarske Krasimirom Valche-

vim.

Sastanku u Bugarskoj prisu-

stvovali su predstavnici osam

zemalja potpisnica Deklaracije

o namjeri, kao i predstavnik

Republike Hrvatske, koja tek

treba da potpiše ovaj doku-

ment.

Profesor Hervig Šoper, tvorac

inicijative „Nauka za mir“ i

nekadašnji generalni direktor

CERN-a, bio je specijalni gost

i posmatrač sastanka Uprav-

nog odbora. Prema njegovim

riječima, sada je pravo vrijeme

za realizaciju velikog naučno-

tehnološkog projekta u Jugoi-

stočnoj Evropi, regiona koji je i

u političkom fokusu Evropske

unije.

J. B.

Prvi sastanak UOmeđunarodnog instituta

Očekivanjaod institutavelika

Crnogorka dobitnica prestižne stipendije

PODGORICA

– Milena Vuja-

nović dobitnica je stipendije

za mlade istraživače u okviru

Marija Sklodovska Kiri akcije

najznačajnijeg evropskog pro-

grama za istraživanje i inovaci-

je Horizont 2020, saopšteno je

iz Ministarstva nauke.

Ona je završila studije fizike na

Prirodno-matematičkom fakul-

tetu Univerziteta Crne Gore, a

2015. se prijavila za učešće u

CERN-ovoj ljetnjoj školi za stu-

dente fizike, što joj je, kako je

navedeno u saopštenju, otvo-

rilo vrata za izazovna iskustva

u nauci.

Prema njenim riječima, AVA

(Accelerators validating

antimmater) je projekat koji

finansira Horizont 2020,

odnosno segment namijenjen

profesionalnom usavršavanju

naučnika akcije Marija Sklo-

dovska Kiri.

- Projekat se fokusira na

istraživanje antimaterije kroz

kolaboraciju pet univerziteta,

osam istraživačkih centara,

od kojih je CERN jedan od njih,

kao i 13 industrijskih partnera –

precizirala je Vujanović.

Kako je kazala, stotine visoko

kvalifikovanih istraživača se

prijavilo na oglas za radna mje-

sta na projektu, a samo njih 13

je odabrano.

Cilj projekta je, prema riječima

njenog supervizora i koor-

dinatora Karstena Velša, da

se stvori sljedeća generacija

vrhunskih istraživača, koji

će steći iskustvo i vještine

potrebne da se zauzmu pozi-

cije lidera istraživačkih grupa,

profesora na univerzitetima,

projekt menadžera u industriji

i slično.

J. B.

MilenaVujanović

PODGORICA

–Nadrastičan

padUniverzitetaCrneGore

naVebometriks svjetskoj

rang listi univerziteta (3380.

mjesto), uticao je, kako je sa-

opšteno, slabiji plasmanu

kategorijamakoje seodnose

na takozvanu„vidljivost“ i

„otvorenost“, u smisluprisu-

stva sadržaja i elektronskih

dokumenatanawebu.

Pobjeda je juče objavila infor-

macijuda jeUCGnakonnovog

rangiranjapaoza1010mjestau

odnosu na julsko pozicionira-

nje, ali nam iz Rektorata nijesu

odgovorili na pitanje zašto se

todogodilo.

U saopštenju su pojasnili da se

pozicija univerziteta na Vebo-

metriksu u najznačajnijem di-

jeluodnosi naprisustvonawe-

bu u smislu obima i kvaliteta

elektronskih dokumenata na

web stranici univerziteta i or-

ganizacionih jedinica. Pušta-

nje u rad novog integrisanog

web portal, kako pojašnjavaju,

uzrokovalo je tehničke pro-

mjene kao posljedicu izmjene

postojeće infrastrukture koju

pretraživači koje koristi Vebo-

metriks nijesu mogli prepo-

znati.

- Kada je postavljen novi sajt

UCG, Gugl i ostali pretraživači

nijesu imali dovoljno informa-

cija o njemu, a brojni doku-

mentikojisusenalazilinarani-

jim sajtovima organizacionih

jedinica i koji su bili veoma ak-

traktivni su uklanjani često iz

neobjašnjivih razloga – saop-

štili suoni.

Od oktobra do danas, kako do-

daju, bilježekonstantanrastući

trendupozicioniranju.

- Ali, od jula do oktobra imali

smo značajan pad koji je rezul-

tirao gorim plasmanom. Novi

sajt jezvaničnoaktiviransredi-

nom juna 2017. godine i gotovo

cijela četiri mjeseca sve do ok-

tobra 2017. godine, služio je sa-

mo za objavljivanje dnevnih

vijesti kojih je bilo prilično u

tom periodu, ali bez akadem-

skih sadržaja i relevantnih

elektronskih dokumenata, na-

stavnihmaterijala i slično – sa-

opštili suoni.

TimUCG u saradnji sa univer-

zitetskim jedinicama će, doda-

ju, intenzivno raditi na poveća-

nju „vidljivosti“ i „otvorenosti“

websajta,kroz,,povećanjebro-

ja elektronskihdokumenatana

našem i engleskom jeziku, na-

stavnog materijala, naučnih

radova, te modifikacijom i ra-

zvojem bolje funkcionalnosti

web sajta“.

-UCGseduži niz godinanalazi

semeđu 10odsto svjetskihuni-

verziteta u Vebometriksovoj

k a t e g o r i j i „ i z v r s n o s t “

(excellence) koja se odnosi na

objavljivanje i citiranost nauč-

nih radova. Prema najnovijim

rezultatima rangiranja, koji su

dostupniodjanuara2018.godi-

ne,UCGjezadržaovrlopribliž-

nu poziciju u odnosu na ranije

izvještaje(svrstavasepribližno

među2.000odpreko27hiljada

svjetskih univerziteta o kojima

su prikupljani podaci) – nave-

deno je saUCG.

N.Đ.