Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

Ekonomija

G o Termoelektrani

u izgradnju drugog bloka

ekonomije.

Iz EPCG je ranije saopšteno

da je razlog prekida saradnje

sa Česima to što Škoda Praha

ni godinu nakon odustajanja

Češke eksportne banke nije

ponudila prihvatljivi model

inansiranja projekta. EPCG

je odlučila da uloži 40mili-

ona eura u ekološku rekon-

strukciju postojećeg bloka.

Raspisan je tender za izradu

idejnog projekta ekološke

rekonstrukcije, a ponude će

biti otvorene danas.

Ugovor o izgradnji TE pot-

pisan je krajem septembra

2016. godine, a trebalo je da

košta 324,5 miliona eura.

S. P.

PODGORICA

Arbitražni

postupak, pokrenut zbog jed-

nostranog raskida ugovora o

prodaji akcija Marine Bar, okon-

čan je u korist Vlade, saopšteno

je iz Ministarstva saobraćaja i

pomorstva.

- Ulaganje truda u periodu

nakon pokretanja arbitraže i

uspješno osporavanje argu-

menata tužiocu, rezultiralo

je okončanjem spora u korist

države - kazali su predstavnici

Ministarstva.

Arbitražni postupak je protiv

Vlade, IRF-a, Fonda PIO i Zavo-

da za zapošljavanje pokrenula

jedna od članica letonskog

konzorcijuma SIAMultikapitals,

koja je založila akcije Marine

Bar za kredit. U tom je kon-

zorcijumu još bila AS Lartvijas

Krajbanka, koja je 2012. Bankro-

tirala.

- Arbitar je odbacila zahtjeve

tužioca, koji mora da snosi kom-

pletne troškove arbitraže - rekli

su predstavnici Ministarstva.

Konzorcijum je 2009. godine

kupio 54 odsto akcija Marine

Bar i obavezao se na 12 miliona

eura investicija u narednih pet

godina. Na predlog Ministarstva

saobraćaja ugovor je raskinut u

oktobru 2013. godine.

S. P.

Okončan spor povodom raskida ugovora o prodaji akcijaMarine Bar

Letonci

izgubili

arbitražu

PODGORICA

Naoglas za

prodaju imovinenekadašnje

podgoričke fabrike ,,Radoje

Dakić“, popočetnoj cijeni od

66,5miliona eura, nije stigla

nijednaponuda. Sud jeod-

bioprigovor advokatske

kancelarije „Prelević“na

procjenu imovine fabrike.

Stečajni upravnik Mladen

Marković kazao je u Privred-

nomsududa jeprodaja imovi-

ne bila neuspješna.

- Slijedi standardna procedu-

ra, odnosno objavljivanje no-

vog oglasa, nakon što sud od-

lučioprigovorimakojisustigli

- rekao jeMarković.

Došli i radnici

Ispred Privrednog suda juče

se okupilo nekoliko desetina

bivših radnika ,,Radoja Daki-

ća“ koji od juna 2006, kad su

presudepostale izvršne, čeka-

ju isplatu duga za zarade.

Predsjedniknevladineorgani-

zacije (NVO) Udruženje ma-

njinskih akcionara ,,Radoje

Dakić“ Milan Vukčević kazao

jeda jeprocjena imovineproi-

zvelanegativne reakcije i pod-

sjetio da su advokatske kance-

l ar i j e Pre l ev i ć , Ćupi ć i

Raspopović, koje zastupaju

bivše radnike, prigovorile na

procjenu imovine.

-Jasnojeda jeprocjena imovi-

ne urađena neprofesionalno

jerbi trebaloda jerade institu-

cije, a ne pojedinci. Ovako su

tri kvadratna metra na toj lo-

kaciji, koja se dodiruju, proci-

jenjena 92 eura, drugi 133 eu-

ra, a treći 410eura.Koristila se

ne stručna, negometodologija

koja odgovara birokratiji i taj-

kunima - ocijenio jeVukčević.

Stečajni sudija Blažo Jovanić

odbio je prigovor advokatske

kancelarije„Prelević“kojije,u

ime razlučnih povjeri-

laca, podnijela zbog

umanjenjavrijednosti

imovine stečajnog

dužnika fabrike „Ra-

doje Dakić“. Sudija

Jovanić je navode da

postoje razlike u pro-

cjeni veličine i cijene

zemljišta predviđenog

za zdravstvenu i socijalnu

zaštitu, kulturu i školstvo u

odnosunaprocjenuizpostup-

ka sudskeprodaje iz 2006. go-

dine ocijenio neosnovanim.

Smatrada je stečajni upravnik

postupio u skladu sa zako-

nom, povjerivši procjenu

ovlašćenim procjeniteljima i

licenciranoj geodetskoj agen-

ciji.

Sporneprocjene

-Prethodneprocjene imovine

su vršene za potrebe drugih

sudskihpostupaka i ne obave-

zuju stečajnog upravnika, bu-

dući da Zakon o stečaju takvu

obavezu ili mogućnost ne

predviđa - navodi se u obra-

zloženju sudije Jovanića.

Prigovori advokatske kance-

larije „Prelević“ odnosili su se

na razliku od preko 50 hiljada

metarakvadratnihzemljištau

odnosu na prethodnu procje-

nusprovedenuuokviruranije

sudskeprodaje, kao i što jevri-

jednost zemljišta predviđe-

nog za društvene namjene 92

eurapokvadratu, uodnosuna

ranije procjene od 280,

odnosno 330 eura. Pri-

govorili sucijeniod1,3

miliona eura za opre-

mu industrijskih hala

koje se prodaju u sta-

ro gvožđe, jer je ranije

samo jedna bila proci-

jenjenana1,25miliona.

Privredni sud uveo je

stečaj u ,,Radoje Dakić“

po zahtjevu Poreske uprave

zbog duga od 10,7 miliona eu-

ra, u decembru 2016. godine.

Stečajni upravnik priznao je

80 miliona eura potraživanja,

od čega su u prvom isplatnom

redu 22 miliona eura za 1.800

bivših radnika, odnosno 24

prosječne zarade ili 12.216 eu-

ra po osnovu neisplaćenih za-

rada. Preostali dio potraživa-

nja radnika svrstan je u treći

isplatni red. Država potražuje

23 miliona eura, od čega za 15

miliona eura postoji razlučno

pravo kod podjele preostale

imovine.

M.Lk.

-S.P.

Na oglas za prodaju imovine ,,Radoja Dakića“ nije stigla nijedna ponuda

Niko ne da 66miliona,

odbijen prigovor advokata

Stečajni sudija

Blažo Jovanić odbio

je prigovor advokatske

kancelarije „Prelević“, koji je

u ime razlučnih povjerilaca

podnijela zbog, kako tvrde,

umanjenja vrijednosti

imovine stečajnog

dužnika fabrike

„Radoje Dakić“

dišnji ugovor sa pljevaljskim rudnikom

nije uslove zaEPCGnego ikad.

-Poštovanisusvipropisi,raspi-

san je tender i odabrana je revi-

zorska kuća „Deloitte“, jedna

od četiri najeminentnije svjet-

ske kompanije, koja će procije-

niti vrijednost akcija, što znači

da mi ne možemo uvećavati

vrijednostRudnikauglja.Vodi-

mo se isključivo interesima

EPCG–odgovorio jeNoveljić.

Manjinski akcionar Vasilije

Miličkovićjeistakaodabiselo-

še osjećao da EPCGuskoro ku-

pi akcije Rudnika uglja, ako se

sad diskutuje o petogodišnjem

kupoprodajnom ugovoru. Pi-

tao se i šta će se desiti sa tim

ugovorom u slučaju da EPCG

postanevlasnikRudnika, našta

je Noveljić odgovorio da bi to

bilopovoljnozaEPCGipodsje-

tio da bi Rudnik uglja nastavio

dafunkcionišekaozasebnacje-

lina koja bi imala svoje bilanse,

prihode, rashode... Pravni za-

stupnik kompanije A2AMiloš

Komnenić je kazao da je Rud-

nik uglja u Pljevljima posljed-

njihgodinapozitivnoposlovao,

te da italijanski partner za svo

to vrijeme nije uzeo ni cent di-

vidende.

Koćedavaga

Neki od manjinskih akcionara

interesovali su se i za detalje

kao što sukoćemjeriti rudu, ko

kontroliše kvalitet uglja, na ko-

liko se vaga mjeri..., ali je Luka

Jovanović, dugogodišnji direk-

torelektraneuPljevljima,poja-

snio da je sve precizirano ugo-

vorom, da vaga ima sertifikat

nadležne državne institucije,

ali da uTE imaju i interne kon-

trole iz satausat, svakodnevno,

u sve tri smjene.

Predsjednik odbora direktora

EPCGĐokoKrivokapićistakao

je da je opstanak TE u Pljevlji-

ma nezamisliv bez Rudnika

uglja, a da bez TE nema ener-

getske stabilnosti uCrnoj Gori.

-Tačnojedajeovonajdugoroč-

niji ugovor u posljednjih neko-

liko godina, ali željeli smo sta-

bilnost u poslovanju, jer

nikome nije u interesu da ne

rade TE i rudnik u Pljevljima.

Štiti se interes EPCG kao dr-

žavne firme, bez obzira da li će

ona postati vlasnik Rudnika ili

ne.Usvakomslučaju i ubuduće

će sve funkcionisati na tržišnoj

osnovi, a u elaborat kompanije

„Deloitte“nesumnjamo,jeroni

svojom reputacijom, pa i mo-

ralno, materijalno, krivično...

odgovaraju procjeni. Mislim

čak i da su zbog velikog intere-

sovnja javnosti, medija, ma-

njinskih akcionara... ovog puta

bili posebno obazrivi - kazao je

Krivokapić.

Ra.P.

voljnija,

amilion

PODGORICA

Sindikat lučkih radnika Luke Bar trpi antisindikal-

nu diskriminaciju i ne uspijeva da uspostavi socijalni dijalog sa

menadžmentomkompanije, neophodan za pregovore o novom

kolektivnomugovoru, saopštili su njegovi predstavnici.

Predsjednik Sindikata lučkih radnika Luke Bar Vladimir Obradović

kazao je da je ta organizacija, koja ima 100 članova, dobila repre-

zentativnost umartu prošle godine, ali da su na sastanku vezanom

za formiranje komisije za izradu kolektivnog ugovora saznali da će

uprava pokrenuti provjeru reprezentativnosti tog sindikata.

- Samim tim su pokazali da će lakše da se dogovore sa drugim sin-

dikatom, vjerovatno na štetu radnika - kazao je Obradović, koji je

pozvao ostale radnike luke da im se pridruže.

S. P.

Sindikat radnika Luke Bar optužio upravu kompanije

Tvrde da su diskriminisani

PODGORICA

Svjetska

banka odobrila je juče Crnoj

Gori zajamod 30miliona za

MIDAS 2, drugi projekat insti-

tucionalnog razvoja i jačanja

poljoprivrede.

Do sada je kroz MIDAS 660

farmera dobilo grantove slične

IPARD-u kako bi unaprijedili

poljoprivrednu proizvodnju.

Iz SB navode da imaju šest

aktivnih projekata u Crnoj Gori,

vrijednih 170miliona dolara.

M.P.M.

ZaMIDAS 2

– 30miliona

Pet partija

bez izvještaja

PODGORICA

Godišnje

inansijske izvještaje DRI

nijesu dostavili Alternativa,

Srpska stranka, Bošnjačka

demokratska zajednica,

Stranka srpskih radikala i

Lista demokratskog save-

za Albanaca.

DRI je izvršila reviziju

godišnjih inansijskih izvje-

štaja za 2016. kod 30 poli-

tičkih subjekata.

M.P.M.

PODGORICA

Montenegro

erlajnzu (MA) je uručen IOSA

serti ikat, koji predstavlja

dokaz o uspješnom ispunjenju

810 sigurnosnih i bezbjedno-

snih standarda. Izdavanje tog

serti ikata, sedmog po redu,

uslijedilo je nakon što je Među-

narodna asocijacija vazdušnih

avio-prevoznika (IATA) obavila

kontrolu rada kompanije, saop-

šteno je iz MA.

MA posjeduje IOSA serti ikat

od 2006. godine.

S. P.

MA uručen

IOSA sertifikat

Poziv

likvidatora

Atlas lajfa

PODGORICA

Likvidatori

osiguravajuće kuće Atlas lajf

pozvali su povjerioce da u roku

od 60 dana prijave potraživa-

nja, usljed postupka likvidacije

tog društva za osiguranje. Pod-

sjetimo da je Grave osiguranje

kupilo ovu osiguravajuću kuću.

Osiguranici čiji su ugovori obu-

hvaćeni prenosom, imaju pravo

da u roku od 30 dana obavijeste

Grave osiguranje, o eventual-

nom raskidu ugovora.

M.P.M.

MarinaBar

Radnici ,,RadojaDakića“ juče

ispredPrivrednog suda