Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Upravni odbor Fonda PIO odlu-

čio je da penzije i druga prava iz penzijskog i

invalidskog osiguranja od 1. januara budu veća

za 2,28 odsto.

- Usklađivanje će se izvršiti za 129.729 korisnika,

od kojih je 63.756 starosne, 21.448 invalidske i

28.936 porodične penzije, kao i 6.056 korisnika

ostalih prava -tjelesno oštećenje, tuda pomoć i

njega, naknade invalidima rada i druga prava i

9.533 penzionera koji pravo ostvaruju u skladu

sa međunarodnimugovorima – objasnili su iz

Fonda PIO.

Najviši iznos penzije nakon ovog usklađivanja,

za 40 godina penzijskog staža, iznosiće l .141

euro, a ukoliko korisnik ima staž duži od 40

godina može biti veća. Najniža penzija nakon

usklađivanja iznosiće 125,63 eura, a sredstva

za isplatu Fonda će se povećati za 800 hiljada

eura mjesečno po ovomosnovu.

Usklađivanje se vrši 75 odsto sa kretanjem

potrošačkih cijena i 25 odsto sa kretanjem

zarada.

M.P.M.

Upravni odbor Fonda PIO

Od 1. januara

penzije veće

2,28 odsto

USD

1.24570

JPY 135.60000

GBP

0.87910

CHF

1.16310

AUD

1.53570

CAD

1.52900

CZK 25.27200

TRY

4.67320

Kursna lista

PODGORICA

Elektroprivre-

da je juče dostavila Vladi pri-

jedlog alternativnog rješenja

za izgradnju drugog bloka

Termoelektrane.

- EPCG je, u skladu sa zaključ-

cima Vlade, dostavila Mini-

starstvu ekonomije prijedlog

alternativnog rješenja za

izgradnju novog proizvod-

nog objekta u Pljevljima.

Ministarstvo će dostavljeni

prijedlog razmotriti i o tome,

u okviru utvrđenih proce-

dura, informisati Vladu. Jav-

nost će blagovremeno biti

informisana o svimdetaljima

alternativnog rješenja - kazali

su Pobjedi iz Ministarstva

Ministarstvo ekonomije juče dobilo prijedlog EP

Vlada razmatra alternativ

PODGORICA

Generalni

sekretarijat predsjednika

CrneGoreFilipaVujanovića

realizovao je 11 od 12prepo-

rukaDRI. Jedino jeodlože-

no imenovanje generalnog

sekretara.

- S obziromda je izborna godi-

na novi predsjednik imenova-

ćegeneralnogsekretara-navo-

di se u izjašnjenju Generalnog

sekretarijata predsjednika o

realizovanim preporukama

DRI,kojaimjeujuluprošlego-

dineidalauslovnomišljenjepo

oba osnova na finansijske iz-

vještaje.

Predsjednički izbori zakazani

su za 15. april.

Realizovano

Senator dr Branislav Radulo-

vić, koji je rukovodio ovomre-

vizijom, Pobjedi je juče potvr-

dio da nije realizovana samo

preporuka o izboru general-

nog sekretara.

- S obziromna to nema potre-

be da DRI u 2018. godini, kod

ovogsubjektarevizije, sprove-

de kontrolnu reviziju – obja-

snio jeRadulović za naš list.

DRIjeutvrdiladajemjestoge-

neralnog sekretara upražnje-

noodmaja2013, kada je tadaš-

nji generalni sekretar prešao

namjesto šefa kabineta.

Preporuke

Preporuke DRI se odnose na

upis računa po ekonomskoj

klasifikaciji, efikasnu primje-

nu uputstva o radu državnog

trezora, da se isplate zaposle-

nima u organima koji vrše

određene poslove za potrebe

predsjednika vrše iz budžeta

tihorgana,čijestarješinetreba

da isplaćuju i naknade za od-

vojeni život. Za isplate otpre-

mnina i naknada za osmimart

i porez za lica koja nijesu za-

poslena u Sekretarijatu za-

ključuju ugovore o djelu, da

izdaju naloge za korišćenja

službenih vozila i privatnih u

službene svrhe, da prijave po-

treban broj automobila i

odrede službenika da

vodi evidenciju troško-

va koštanja svakog

službenog automo-

bila. Trebalo je da

unaprijede inter-

nu proceduru o

blagajničkom

poslovanju i

obezbijedezako-

nitost i efikasnost

sprovođenja primanja, čuva-

nja i izdavanja gotovog novca,

zaposleblagajnika,daračuno-

vodstveni obrasci budu

ispravno i čitko popunjeni, da

se rukovodiocu podnose iz-

vještaji sa službenih putova-

nja, kao i da putni nalozi budu

popunjeni kako predviđa

uredba, da pribave saglasnost

Ministarstva finansija na plan

javnih nabavki, evidentiraju

sve nepokretne i pokretne

stvari…Da za namještaj i dru-

gepokretnestvaristarijeod75

godina od nadležnog organa

pribave mišljenje o vrijedno-

sti i uslovima i načinu

njihovog čuvanja,

održavanja i kori-

šćenja, da obezbi-

jede finansijske i

druge kontrole.

M.P.M.

Generalni sekretarijat predsjednika Crne Gore realizovao 11 preporuka DRI

Novompredsjedniku ostavili da

imenuje generalnog sekretara

Slijedi kontrolna revizija

parlamenta i MUP-a

Branislav Radulović je kazao da su u ovoj godini planirane

dvije kontrolne revizije.

- Shodno odluci Senata DRI, sprovešćemo kontrolne revizije

u Skupštini Crne Gore i u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Cilj je utvrđenje stepena realizacije ranije izdatih preporuka –

objasnio je on.

Kako su realizovane

sve preporuke,

osim imenovanja

generalnog

sekretara, nema

potrebe da DRI radi

kontrolnu reviziju

ove institucije,

najavio Branislav

Radulović

NIKŠIĆ

Predstavnici 99,96

odstovlasništvakapitala

Elektroprivrede juče suna

vanrednoj skupštini akciona-

raodobrili damenadžment

potpišekupoprodajni ugovor

sapljevaljskimrudnikom,

koji predviđapetogodišnje

snabdijevanje termoelektra-

neugljempocijeni od24eura

za tonu.

Rasprava

Bila je to jedina tačka dnevnog

reda, ali baš kao i prije mjesec,

kada su razmatrani finansijski

izvještajiiumanjenjeukupnog

kapitala EPCG, manjinski ak-

cionari su većinu vremena po-

trošili raspravljajući o izlasku

A2Aiztekompanije, eventual-

noj kupovini akcija Rudnika

uglja, strateškom planiranju

poslovanja, najavljenoj rekon-

strukciji pljevaljske elektrane

zbog ekoloških zahtjeva koje

nameće direktivaEU...

Izvršni direktor EPCG Igor

Noveljićkonstatovao jeda isti-

čekupoprodajniugovorkojisu

do sada imali sa Rudnikom

uglja, te da zbog toga moraju

da potpišu novi. Naglasio je da

je ovaj ugovor bolji za TE, jer

će cijena energenta ubuduće

biti povoljnija i dugoročno će

seobezbijeditinesmetanapro-

izvodnja električne energije.

ČelnikDirekcije zapravnepo-

sloveEPCGŽeljkoĆorić

istakaojedasuformiraliradnu

grupu koja je pregovarala sa

rukovodstvom Rudnika, da je

napravljen nacrt ugovora koji

se najvećim dijelom ne razli-

kuje bitno od postojećeg, ali i

da je usklađen s pravilimame-

đunarodnih bankarskih insti-

tucija i predviđa kontinuiranu

proizvodnju. Ugalj je, kakona-

vode, posljednjih godina pla-

ćan 24,5 eura po toni, pa i više,

alidanoviugovor, koji ćevažiti

do kraja 2022. godine, predvi-

đa cijenu od 24 eura, kao i da

TEnećeplaćati isključivokila-

žu, već da će cijena zavisiti i od

kvaliteta, odnosno kalorično-

sti isporučene rude. Ugovo-

romje precizirano da seTE is-

poručuje oko 116,666 tona

ugljamjesečno. Ćorić je ustvr-

dio i da ovaj ugovor, u poređe-

nju s dosadašnjim, EPCG do-

nosi uštedu od milion eura

godišnje.

Zamjerke

Manjinski akcionar DejanMi-

jović zamjerio je što se ugovor

potpisuje na pet godina jer

smatra da je to štetno po EPCG

injeneakcionare.Pitaosezašto

EPCG ili predstavnici Vlade ne

utvrde kakve su otkrivke Rud-

nika uglja, da li se vrši rekulti-

vacija,dalitakompanijaredov-

no izmiruje zakonske obaveze

prema državi...

-DalinaovajnačinVladaradiu

sopstvenom ili interesu Aca

Đukanovića i A2A, jer nije lo-

gično da istog konsultanta an-

gažuju i EPCG i Rudnik uglja –

poentirao jeMijović.

Noveljić je uzvratio podatkom

daovajugovorpredviđapovolj-

Akcionari EPCG dali zeleno svijetlomenadžmentu za petog

Izvršni direktor EPCG Igor Noveljić

konstatovao je da ističe aktuelni ugovor, te

da je novi bolji za TE, jer će cijena energenta

biti povoljnija i dugoročno će se obezbijediti

nesmetana proizvodnja električne energije

Cijena uglja p

godišnja ušte

PODGORICA

PeticijuSDP-a zapovećanje

minimalne zarade sa 193na 250eura zadva

danapotpisalo je 1.600građana, saopšteno

jePobjedi izovepartije.

IzSDP-asukazali daseuvećavapodrškauPod-

gorici gdje je za dva dana potpisalo 700 građa-

na, dok je onlajn sakupljeno 300 potpisa. Naja-

vilisudaćepotpisesakupljatiusvimgradovima

narednih sedamdana. Cilj je, kako su saopštili,

da senapravi dodatanpritisaknaVladudauve-

ćaminimalnuzaradu imakneCrnuGoru sa re-

gionalnog začelja uovoj oblasti. Dodali suda 17

hiljada zaposlenih prima minimalac, a šest hi-

ljada od 193 do 250 eura.

Ova inicijativaćesenaćinadnevnomreduprve

naredne sjednice Socijalnog savjeta za koju se

još ne zna kada će biti. Sindikati su ranije ispo-

stavili ovaj zahtjev, pa su izVladekazali da ana-

liziraju povećanje minimalca, a iz Unije poslo-

davaca to uslovljavaju smanjenjem poreza i

doprinosanaplate.Tvrdedaćepovećanjemini-

malca poslodavce koštati 40miliona eura.

M.P.M.

Peticija o povećanjuminimalne zarade na 250 eura

Za povećanjeminimalca 1.600 potpisa

PODGORICA

Nikoodnas ne-

madilemeda jebudućnostBal-

kanavezana zaEUi dostizanje

njenihvrijednosti i standarda.

Našeposlovne zajednice s pra-

vomočekujudabudemonjihov

kvalitetan servis, koji će impo-

moći dapodignunivo svoje

konkurentnosti i postanu spre-

mne za jedinstveno tržište, re-

kao jepredsjednikPrivredne

komoreVlastimirGolubović

na sjedniciUpravnogodbora

Komorskog investicionog foru-

maZapadnobalkanske šestor-

keuTrstu.

Predsjednici nacionalnih komo-

ra,članicaForuma,razgovaralisu

oprogramuaktivnostiu2018. go-

dini,kaoipojedinostimaprojeka-

tačije suodobravanjenajavili do-

natori, a koji treba da počnuda se

realizuju u drugoj polovini godi-

ne.

Prema njegovimriječima, ne tre-

bada sezaboravi koliko sukomo-

reovihprostoraučinilenaobnav-

ljanju pokidanih ekonomskih

veza,kadasuidućiispredpolitike

bile promoter saradnje i povezi-

vanja privrede u vremenima koja

nijesubila nimalo jednostavna.

- Ovo znam, budući da sam kao

privrednik osjetio benefite tih

napora i aktivnosti. U današnjici

vidimisti zadatakkomorasamou

značajno boljim političkim i be-

zbjednosnimuslovima –ocijenio

jeGolubović.

S.P.

Predsjednik PKCG učestvovao u radu UOKomorskog investicionog foruma u Trstu

Spremiti kompanije za tržište EU

Sa skupštineakcionara

FilipVujanović

PotpisivanjepeticijeuPodgorici