Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

Politika

BERANE

-Našu listučine

sposobni i kreativni ljudi, koji

voleovaj grad i koji su spre-

mni da svoj lični i profesional-

ni angažman staveu službu

realizacije glavnog cilja svake

odgovornevlasti - boljeg i

kvalitetnijeg života građana -

kazao je zaPobjeduBogdan

Fatić, nosilac listekoalicije

„Beranepobjeđuje -Milo

ÐukanovićDPS-SD-BS“.

Onističedasuutojkoalicijiod-

lučni da ostvare pobjedu na

predstojećim lokalnim izbori-

ma i otpočnu realizaciju izbor-

nog programa za dobrobit svih

građanaBerana.

- Ovakvim koalicionim nastu-

pom smo postigli potpunu si-

nergiju s izvršnom vlašću, či-

me osiguravamo garanciju

bržeg i boljeg sveukupnog ra-

zvojaBerana - kažeFatić.

Cilj

Prvi na izbornoj listi koalici-

je DPS-SD-BS kaže da im je

cilj, ako osvoje vlast, da kroz

saradnju Vladeilokalnesamo-

uprave pojačaju aktivnosti oko

biznis zone na Rudešu, te da

ukidanjembiznis barijera i da-

vanjempodsticajaprivrednici-

ma otvorenova radnamjestau

realnomsektoru.

- Otvaranjem kancelarije In-

vesticiono-razvojnog fon-

dapodstaći ćeserazvojmalihi

srednjih preduzeća - krediti-

ranje porodičnog biznisa i va-

Fatić: Rješavanje problema

nezaposlenosti je prioritet

lorizacija turističkih resursa.

To su samo neki od ciljeva či-

jom realizacijom ćemo nasto-

jati da riješimo gorući pro-

b l em nezapo s l eno s t i u

Beranama - zaključujeFatić.

On je podsjetio da je trenutna

političkasituacijauBeranama

loša zahvaljujući koaliciji

„Zdravo Berane“, koja je na

vlasti od2014. godine.

- Čelnici aktuelne vlasti su na-

stojali da svu svoju energiju

usmjere u pravcu progona čla-

novaDPS-akojisubilizaposle-

niuopštinskimorganimaipre-

duzećima. Ako bismo izdvojili

dva ključna „postignuća“ ove

koalicije, onda su to politički

revanšizamirođačkozapošlja-

vanje - tvrdi Fatić.

Naglašavadajeprethodniperi-

oduBeranamaobilježiokolaps

lokalnog parlamenta.

- „Beranska vlast“, zbog nedo-

statka većine, nije mogla da

usvoji budžet, rebalans, završ-

ni račun budžeta, izvještaj

predsjednika opštine, sekreta-

rijata,agencija,programjavnih

radova, finansijske izvještaje i

programejavnihustanovaiop-

štinskih preduzeća i mnogo

drugoga. U opštini, još uvijek,

vlada v.d. stanje i nekompeten-

tnost.Sprovodisemasovnone-

zakonito partijsko i rođačko

zapošljavanje. Nije realizovan

nijedan kapitalni projekat, već

su samo nastavljeni oni koje je

započela DPS. Nijesu uskladili

visine ličnihdohodakaradnika

sa važećimzakonomiz teobla-

sti,adugoviseenormnouveća-

vaju. Zbog toga sam potpuno

siguranda će građani na febru-

arskimizborimaaktuelnukoa-

liciju na vlasti poslati u opozi-

ciju - kažeFatić.

Onističedaće,nakonosvajanja

vlasti, koalicija koju predvodi

biti maksimalno posvećena

rješavanju problema nezapo-

slenosti, kao prioritetnog pita-

nja, kvalitetnog vodosnabdije-

vanja, problema odlaganja

otpada u skladu sa zakonom,

uređenja komunalne i saobra-

ćajne infrastrukture u grad-

skomi seoskompodručju.

Izgradnja

- Planiramo izgradnju druge

fazeobilaznice-domostaNika

Strugara, sa kružnim tokom,

rekonstrukciju puta Donje

Zaostro - Brzava, rekonstruk-

ciju Trga 21. jul, izgradnju

mosta na Limu, obilaznicu -

Donja Ržanica, izgradnju

pješačkogmosta na Limu Stari

grad - Hareme, rekonstrukciju

Gradske kapele. U planu je da

uredimoNjegošev trg, nastavi-

mo radove na regulaciji korita

rijekeLim,uredimokoritorije-

ka Bistrice i Sušice, gradsku

plažu, Jasikovački park i grad-

U planu postavljanje reflektora

na gradskomstadionu

Koalicija DPS SD BS radiće i na poboljšanju uslova za rad spor-

tista i sportskih kolektiva.

- U saradnji sa FSCG završićemo natkrivanje zapadne tribine i

postavljanje re lektora na fudbalskom stadionu. Izgradićemo

sportski teren na Talumu i obezbijediti autobus za sportske

klubove - kaže Fatić.

ske parkove - ističeFatić.

Koaliciji koju predvodi, kaže

Fatić, u oblasti poljoprivrede

prioritet je formiranje regio-

nalne stočne pijace i logistič-

kog centra za poljoprivredne

proizvođače, kao I daplaniraju

ozbiljanrad i uoblasti turizma,

kulture i sporta.

- Radićemo na razvoju planin-

skog, izletničkog, sportskog,

kulturnog i eko turizma, turi-

stičkoj valorizaciji potencijala

Bjelasice i Smiljevice, otvara-

nju infopunktaTOB, specijali-

zovanih radnji… Radićemo na

otvaranju srednje muzičke

škole, izgradnji novog vrtića,

rekonstrukciji seoskih škola,

obezbjeđivanju prostorija za

Studentski klub, stipendiranju

najboljih učenika i studenata.

Obezbijedićemo sredstva za

nabavkuudžbenika zaučenike

osnovnih škola. Rekonstruisa-

ćemo zgradu Centra za kultu-

ru, adaptirati Spomen kuću

Gavra Vukovića i izgraditi ljet-

njupozornicuunjenomdvori-

štu - kažeFatić.

V.J.

BERANE LOKALNI IZBORI:

Nosilac liste koalicije „Berane pobjeđuje – Milo Ðukanović DPS SD BS“

PODGORICA

–Liberalna

partijanemožeubuduće

participirati u, ponama, ne-

prirodnoj vladajućoj koaliciji

saDF-om, Demokratama,

SNP-om, SDP-omiUromu

Budvi i zato raskidamokoali-

cioni sporazum. Ipak, pošto

odborničkimandat koalicije

SDP-Ura-LP, koji je tas nava-

gi ubudvanskomparlamen-

tu, trenutnopripadapred-

stavniciUre, nejasno jekako

Andrija Popović kaže da je nakon izlaska njegove partije iz vladajuće koalicije u Budvi „teško predvidjeti dešavanja“

LP teško domandata,

vlast i dalje stabilna

Ja sam jedan od potpisnika koalicione saradnje sa SDP-om

i Urompred lokalne izbore 2016. godine. Tako da jedini

ovlašćeni koji može da raskine tu koaliciju sam ja – rekao je za

Pobjedu Blažo Rađenović, bivši odbornik Liberalne partije

mu, kako je objasnio Popović,

mandat se dijeli, a pošto je vla-

snik mandata odbornik, može

sedesiti daLP i nedođedonje-

ga.

– Teško je sada predvidjeti šta

će se dogoditi – rekao je Popo-

vić.

On je podsjetio da je Predsjed-

ništvo LP u utorak, nakon pre-

ispitivanja postizbornog koali-

cionog sporazuma u Budvi sa

teran reklame“ i nema veze vi-

še sa odborničkimmjestom –

dodao jePopović.

Rađenović,međutim,zaPobje-

dukaže da je on jedini ovlašće-

ni da raskine koalicioni spora-

zum.

- Ja sam jedan od potpisnika

koalicionesaradnjesaSDP-om

i Urom pred lokalne izbore

2016. godine. Tako da jedini

ovlašćeni koji može da raskine

tu koaliciju sam ja – rekao je

Rađenović.

Premanjegovimriječima,zatu

koaliciju je tada „glasao i sam

predsjednik LP Andrija Popo-

vić“.

- Sada se odjednom pominje

njihova pretenzija da se raski-

da koalicija. Na osnovu čega,

niti zbog čega ne obrazlažu.

Kažu samo da to nanosi štetu

partiji. Mi smo u Opštinskom

odborukoji jepotpunona stra-

ni zdrave, iskonske liberalne

ideje u Budvi, smatramo da se

ovdje radi opolitičkoj korupci-

ji i uskoroćemo to ispitati –do-

dao jeRađenović.

I.K.

Rađenović osniva partiju

Bivši odbornik LP Blažo Rađenović

kazao je za Pobjedu da će uskoro formi-

rati novu političku partiju.

- Radimo na formiranju novog politič-

kog subjekta i javnost ćemo uskoro

upoznati sa tim. Radi se o vraćanju libe-

ralne ideje u Crnoj Gori, u koordinaciji

sa ostalimopštinskimodborima i

njihovimpredsjednicima, kao

i odbornicima koji su istupili

na stranu liberalne ideje –

kazao je Rađenović.

će sedalje razvijati situacija i

da li ćeLPuopštedoći donje-

ga–kazao je zaPobjeduAn-

drijaPopović, predsjednik

LP.

Prema koalicionom sporazu-

DF-om, Demokratama, SNP-

om, SDP-om, Urom, ocijenilo

da dalje učešće u vladajućoj

lokalnoj koaliciji nanosi veliku

političku štetu Liberalnoj par-

tiji, te je preporučilo novom

budvanskom odboru, koji će

uskoro biti izabran na opštin-

skoj izbornoj konvenciji, i GO

da raskine koalicioni spora-

zum.

Popović je rekao da će spora-

zum o raskidu koalicije biti

potpisan u narednomperiodu,

ali da se sada ne može predvi-

djeti kakoćeseodvijati situaci-

ja.

- Prema koalicionom sporazu-

mu dobili smo određene pozi-

cije u lokalnoj vlasti, ali je sada

teško ocijeniti razvoj situacije

–dodao je on.

Poziciju u lokalnoj vlasti ima i

Blažo Rađenović, koji je bio

protivkandidat Popoviću u iz-

boruzastranačkogpredsjedni-

ka na Kongresu. On je suspen-

dovan i, kako nam je potvrdio

Popović, napustio je partiju.

Direktor je preduzeća ,,Medi-

BogdanFatić

AndrijaPopović