Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

CrnomGorom

BUDVA:

Završen sudski postupak pokrenut protiv opštinskog preduzeća na zahtjev Agencije za zaštitu konkurencije

Vodovod je nametnuo visoke

cijene i naplaćivao tuđe usluge

BUDVA

–PreduzećeVodo-

vod i kanalizacijaplatićeka-

znuu iznosuod61.553 eura,

zbog zloupotrebepoložaja i

dvaučinjenaprekršaja, od-

nosnozbognametanjeviso-

ke cijeneuslugakojenijesuu

domenu togpreduzeća, a

bivši direktorMilenkoMedi-

gović 1.000eura. Snosiće i

troškovepostupkauvisini od

450eura–kazao jePobjedi

zamjenikpredsjednikaSuda

zaprekršajeuBudvi,Marko

Đukanović.

PremariječimaĐukanovića,tu

odlukuSudzaprekršaje, donio

je krajemnovembra prošle go-

dine, a postala je pravosnažna

28. decembra, nakon što je rje-

šenjemVišegsudazaprekršaje

Crne Gore odbijena žalba

okrivljenihna tuodluku.

Agencija

Postupak je pokrenut na za-

htjev Agencije za zaštitu kon-

kurencije.

Onnavodi dasuMedigovićkao

odgovornoliceipreduzećeVo-

dovod i kanalizacjaBudvapro-

glašeni krivim jer su donoše-

njemodluke Odbora direktora

o cijenama usluga snabdijeva-

nja vodom i prečišćavanja ot-

padnih voda iz 2014. godine,

Preduzeće će platiti kaznu od 65.000 eura jer je donošenjemodluke Odbora direktora o cijenama usluga

snabdijevanja vodom i prečišćavanja otpadnih voda i odlukomo naknadama za pružanje komunalnih usluga i

korišćenje i održavanjemreže, neposredno nametnulo visoku cijenu usluge putemposebnemjesečne naknade

za održavanje i očitavanje vodomjera u neprimjereno visokom iznosu od 8,09 eura – navedeno je u obrazloženju

GRAĐANIPLAĆAJUPREKUSPEUSLUGE:

Budva

kao i odlukomonaknadama za

pružanje komunalnih usluga i

korišćšenjeiodržavanjemreže

iz 2015. godine, neposredno

nametnuli visoku cijenu uslu-

ge putem posebne mjesečne

naknade za održavanje i očita-

vanjevodomjerauneprimjere-

novisokomiznosuod8,09eura

saPDV.

-Tanaknada jekoja jeuslovlje-

na kao dodatna obaveza plaća-

nja, koja nije u vezi sa predme-

tom usluge snabdijevanja

vodom i odvođenja i prečišća-

vanja otpadnih voda, čime je

pravno lice izvršilo radnju zlo-

upotrebe dominantnog polo-

žaja i izvršilo dva prekršaja iz

Zakona o zaštiti konkurencije,

a okrivljeni Medigović Milen-

ko dva prekršaja iz istog zako-

na–objašnjavaĐukanović.

Cijene

Skupština opštine Budva je 13.

avgusta 2014. godine donijela

rješenje kojim je dala sagla-

snost na odlukud.o.o. Vodovod

i kanalizacija, kojom je uvede-

na distributivna naknada po

vodomjeru(plaćasebezobzira

da li se voda troši ili ne) u izno-

su od 8,09 eura (prethodna ci-

jena bila je dva eura), cijena

kubika vode za građane, u ljet-

njemperiodu, iznosi 1,93 eura,

a za privrednike 3,85 eura.

Budvani po toj odluci plaćaju i

0,90 eura za kanalizaciju po

kubikuutrošenevode, štorani-

je nijesuplaćali.

I.T.

BERANE:

Opština nije donijela odluke predviđene Zakonomo planiranju i izgradnji

Okomunalijama će

brinuti nakon izbora

BERANE

–Opštinanije ispu-

nila sveobaveze predviđene

Zakonomoplaniranjupro-

stora i izgradnji objekatakoji

je stupiona snagu 14. oktobra.

Prema riječima sekretara za

urbanizamMarkaLalevića, u

pitanju suodlukeonaknada-

ma zakomunalnoopremanje

građvinskog zemljišta i ona-

knadama zabespravno sagra-

đeneobjekte.

Rasprava

-Teobavezenijesu ispunjene

jer su tek nedavno utvrđeni

modeli odluka Zajednice op-

ština i skoro su nam dostav-

ljeni. Drugi razlog je što su u

decembru raspisani izbori u

Beranama za 4. februar i nije

bilo moguće zakazati Skup-

štinu na kojoj bi se te odluke i

usvojile. Taj posao ćemo

odraditi tokom februara, a

postupak podrazumijeva i

javnu raspravu o tim doku-

mentima - kazao jeLalević.

VEĆINAOBJEKATAMOŽEDABUDELEGALIZOVANA:

Berane

MarkoLalević

Zajednički arhitekta za

Berane, Mojkovac i Petnjicu

Opština Berane još nije imenovala glavnog gradskog arhi-

tektu, što je obavezna po Zakonu o planiranju prostora i

izgradnji objekata. Marko Lalević kaže da preduzimaju sve

aktivnosti kako bi na tomjesto bila imenovana arhitektica

Sonja Vuković koja sada radi kao pomoćnik sekretara u

Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora.

- Radimo sve kako bi u što skorije vrijeme imenovali grad-

skog arhitektu. Sonja Vuković ispunjava sve predviđene

uslove, ostaje da joj nađemo zamjenu u Sekretarijatu u kojem

je zaposlena. U kontaktu smo i sa kolegama iz opština Mojko-

vac i Petnjica koji su pokazali interesovanje da Vuković bude

gradski arhitekta i u timopštinama - kazao je Lalević.

U Sekretarijatu nemaju ta-

čan broj neformalnih obje-

kata. Prema njihovimsazna-

njima ima ihokohiljadu.

Tačan broj ne znaju ni u Up-

ravi za nekretnine, ali Lale-

vić smatra da će većina tih

objekata ispuniti uslove za

legalizaciju.

- Opština ima veliku pokrive-

nost što se tiče planske doku-

mentacije. U završnoj fazi je

izrada važnih urbanističkih

planova za naselja Hareme,

Luge, Aerodrom, i ostala. Sa

oko 30 već urađenih planova,

smatramda smo jedna od op-

štinakoja jenajvišeuradilapo

tompitanju - dodajeLalević.

Među objektima koji moraju

da budu legalizovani, najviše

je onih koji su namijenjeni za

individualno stanovanje.

- Zavisno od planskog doku-

menta imamo veliki broj

objekata koji su pretežno na-

mijenjeni za individualno

stanovanje i više porodično-

kolektivno stanovanje, i koji

su prepoznati važećim plan-

skimdokumentima. Moguće

ih je legalizovati bez čekanja

na izradu ortofoto snimaka -

dodajeLalević.

Dosada, kakoističe, intereso-

vanje građana za legalizaciju

objekata uglavnom se svodi

na informativno, dok je ma-

nje onih koji preduzimaju

konkretne korake.

Zahtjevi

- Dobili samo tri zahtjeva za

legalizaciju objekata. Obratili

smoseMinistarstvuodrživog

razvoja i turizma i Direktora-

tuzarazvojstanovanjasamo-

lbomdakodnasiodržeradio-

nice sa zaposlenima i sa svim

službama koje učestvuju u

procesu legalizacije. Čak smo

tražili da zajedno gostujemo

na lokalnom radiju kakobi-

smo bolje informisali građa-

ne.Zahtjevsmouputilipočet-

k o m d e c e m b r a , i z

ministarstva još niko nije do-

šao - kaže on.

Lalević smatra da nije oprav-

dano očekivati veliki novac

po osnovu ozakonjenja be-

spravnihobjekata.

- Prošle godine nije bilo pri-

hoda od legalizacije, a iako ih

budeu2018. svakakonećebi-

ti veliki budući da predstoji

izrada plana generalne regu-

lacije u roku od tri godine i

ortofoto snimka koji je jedan

od uslova za ozakonjenje

objekata koji nijesu prepo-

znati važećim planskim do-

kumentima –kažeLalević.

V.JAŠOVIĆ

Modeli odluka

o komunalnom

opremanju

građevinskog zemljišta

donijeti su nedavno.

Osim toga, raspisani

su lokalni izbori i nije

moguće zakazati

Skupštinu na kojoj bi se

te odluke i usvojile. Taj

posao ćemo odraditi

tokom februara - kazao

je sekretar za urbanizam

Marko Lalević

CEDIS: Dio

Plava bez

struje od 8

do 14:30

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napaja-

nje električnom energijomu

više opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima

po nekoliko sati neće imati

struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30

sati Bojoviće, Đulići i kratko

dalekovod ,,Konjuhe“

Bar:

od 10 do 14 sati Požare-

vačka ulica u Makedonskom

naselju.

Cetinje:

od 7 do 16:30 sati

Žabljak Crnojevića, Dodoši,

Kraće Do, Šinđon, Meterizi,

Kokošice, Dobrska Župa,

Đalci, Češljari, Gospoštine,

Pipac, Cerov Pod, Jankovića

Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka,

Karuč i Bobija; od 9:30 do 14

sati selo Dujeva.

HercegNovi:

od 8:30 do 13

sati dio potrošača od Teh-

noservisa prema mostu u

Zelenici.

Nikšić:

od 10 do 12 sati Ulica

serdara Šćepana – ulaz br. 1.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Korita

i Prnjavor.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

Gusnice.

Ulcinj:

od 9 do 11 sati Đerane,

Velika Plaža, Donji i Gornji

Štoj, Reč i Ada Bojana.

I. T.