Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

CrnomGorom

Žurić: Realizovali smo

oko 95 odsto planova

BIJELOPOLJE

-Na juče-

rašnjoj sjednici Skupštine

zvanično jeprestaomandat

AleksandruŽurićukoji je

na čelu lokalneupravepro-

veoneštomanjeoddva

mandata.Nanjegovomje-

sto juče je sa22glasaza, šest

protiv i tri uzdržana, iza-

branPetarSmolovićkoji je

od2016. godineobavljao

funkcijupotpredsjednika.

Istovremeno, prestao je

mandat i potpedsjednicima

AbazuKujoviću iNemši

Omerhodžić.

Žurić je podnio izvještaj o ra-

du za 2017 godinu. Istakao je

da jeprotekla godina obilježe-

na uspješnimnastavkom rada

na realizovanju značajnih in-

vesticionih, infrastrukturnih i

strateških razvojnih projeka-

ta, u najvećoj mjeri zahvalju-

jući nastavku izuzetno dobre

saradnjesaVladom, direkcija-

ma i agencijama, međunarod-

nimorganizacijama, partneri-

ma i donatorima.

Poslovi

Bivši predsjednikopštineka-

zao je da su tokom njegovog

mandata započeti i realizo-

van i pro j ek t i v r i j edn i

200.000.000 eura.

RADITIUINTERESUGRAĐANA:

Aleksandar Žurić, Petar Smolović i AbazKujović

- Ponosan samna činjenicu da

je za vrijeme sedmogodišnjeg

mandata realizovano oko 95

procenata svihplanova koji su

zamišljeni. Kao najbitnije iz-

dvajam rekonstrukciju grad-

skog mosta na Limu, izgrad-

nju gradske kapele, gradske

tržnice, dva gradska vrtića,

rekonstrukciju gradskog trga,

izgradnju gradskog kolektora,

gradske garaže sa 150 paking

mjesta, male grupne kuće za

djecu bez roditelja, nasipanje

puteva u seoskim i prigrad-

skim naseljima. Urađeni su i

prvi konkretni projekti na va-

lorizaciji Đalovića pećine i

planine Bjelasice. U istompe-

riodu izgrađene su tri stambe-

ne zgrade za zaposlene u op-

štini i drugim državnim

institucija i ustanovama, otvo-

renesufabrikezaproizvodnju

briketa i bezdimno sušenje

mesa –kazao jeŽurić.

Dodaojedaćeutržnomcentru,

čija je izgradnja počela nedav-

no, biti zaposleno 100 radnika.

- Sve to dokazuje da smo na-

stojali da snažno razvijemo

društveni ambijent i život u

svimnjegovimsegmentimana

svimnivoima - kazao jeŽurić.

Razvoj

Komentarišući izvještaj Želj-

ko Konjević (SDP) naglasio je

da je Žurić govorio o projekti-

ma koji su započeti ili realizo-

vani tokom osam godina, a ne

samo prošle godine kako bi

trebalo. On je kazao da mnogi

projekti nijesu zavšeni: fabri-

ka mlijeka u Pavinom Polju,

fabrika mineralne vode ,,Ra-

da“, te nedovoljno usmjerava-

nje sredstava za podsticanje

poljoprivrednog razvoja.

I odbornik Vidran Kljajević

(SNP) ukazao je na projekte

koji su, kako jekazao, ostali sa-

molijepaobećanja:asfaltiranje

puta Kovren Gorice, popravka

asfaltnog puta Bliškovo- Sto-

žer, vodovodPavinoPolje i Za-

ton, te neriješen javni prevoz

kaKovrenu.

Pohvalio je izgradnju Doma

zdravlja, gradske tržnice, re-

konstrukciju mostova, grad-

skog trga.

Odgovarajućinakritikeopozi-

cije Žurić je kazao da ,,Milk

kraft“ nije opštinska, već pri-

vatna investicijakoja jeprepo-

znala benefite u ovoj opštini,

te da imaju obećanje investoi-

tora da će raditi do polovine

ljeta.

V.Šb.

Smolović: Cilj je evropski

kvalitet života u BijelomPolju

Polažući zakletvu da će biti

predsjednik svih građana

Bijelog Polja, Petar Smolović

je kazao da će svoje dužnosti

fokusirati u tri pravca.

- Prvi je unutar institucija opšti-

ne, a to je nastavak stabilizacije

inansija, optimizacija radne

snage. Drugi je nastavak rea-

lizacije kapitalnih i infrastruk-

turnih projekata koji treba da

stvore preduslove za privatne

investicije i otvaranje novih

radnihmjesta kako bi zadržali

mlade ljude u BijelomPolju.

Treći, najvažniji pravac je oču-

vanje najvećeg kapitala koje

Bijelo Polje čini prepoznatlji-

vim i van granica Crne Gore, a

to je međunacionalni i među-

vjerski sklad koji imamo, a koji

su namgeneracije ostavile u

nasljeđe. Zadatak svih nas

zajedno je da taj sklad oču-

vamo i unaprijedimo jer on je

zalog naše evropske buduć-

nosti - kazao je Smolović.

On je na saradnju pozvao sve

odbornike, nevladine organi-

zacije, privrednike, dijasporu,

a prije svega građane.

- Krajnji cilj svih odluka i

mjera jeste evropski kvalitet

života u BijelomPolju za koji

sam siguran da ćemo zajed-

no u dogledno vrijeme ostva-

riti - kazao je Petar Smolović.

BAR:

Glavni inspektor za puteve o klizištu kod Šušanja

Investitor će do petka znati

kojemjeremora da preduzme

BAR

-Glavni inspektor za

puteveEdnanAbdić saop-

štio jedaćedanas ili sjutra

donijeti rješenjekojimće

naložiti što jepotrebnoda

seuradi dabi seobezbijedila

saobraćajnicanamagistral-

nomputukoji odnaseljaŠu-

šanj vodi kaSutomoru

.

U utorak je, u dijelu zelenog

pojasaispodmagistrale,pokre-

nutoklizištekojejeuzrokovalo

pad bora i oštećenje kolovoza.

Pretpostavljasedasuuzrokra-

dovi na izgradnji hotela ,,Skaj

development“ koje izvodi pre-

duzeće ,,Rašketić“.

- Rješenje će biti donešeno da-

nas ili u petak, ali su izvođaču i

investitorudatesmjerniceina-

ložene mjere za privremenu i

stalnu stabilizaciju terena - ka-

zao je jučeAbdić zaPobjedu.

Komunalna inspekcija je u

Pretpostavlja se da su uzrok pomjeranja zemlje radovi na izgradnji

hotela ,,Skaj development“ koje izvodi preduzeće ,,Rašketić“

utoraknatojdionicizaustavila

gradnju sve dok saobraćaj koji

se odvijao naizmjenično jed-

nom trakom nije normalizo-

van.

Inspektori su, prema riječima

načelnikaKomunalne policije

Steva Pejovića, još u novem-

bru po prijavi građana koji su

upozoravali da se zemljište iz-

među kolovoza i mora kruni,

nadzirali gradilište.

Izvođačradova,,Rašketić“do-

staviojenauvidrješenjeMini-

starstva održivog razvoja i tu-

rizma, kojim je investitoru u

maju 2017. godine izdata gra-

đevinska dozvola za objekat -

hotel. Izvođač je na uvid do-

stavio i glavni projekat

konstrukcije.

V.K.V.

RADOVISTOPIRANI:

Mjestogdje seokrunilazemlja

Uticaj novih

tehnologija

na ekologiju

NIKŠIĆ

– Ekološki pokret

Ozon i kompanija Amplitudo

sarađivaće intenzivnije u cilju

unapređenja kvaliteta i zaštite

životne sredine, kao i dostu-

pnosti relevantnih podataka

svimgrađanima kroz primjenu

modernih tehnoloških rješenja.

Memorandumo saradnji potpi-

san je juče.

Iz Ozona su saopštili da su

rezultati saradnje sa Amplitu-

domdva pilot projekta, koja su

u fazi planiranja: inovativni ser-

vis

mojedrvo.me

kao i mobilna

aplikacija za recikliranje.

- Glavne oblasti djelovanja

Amplituda su razvoj i distribuci-

ja softvera, mobilnih aplikacija

(Android i iOS), implementa-

cija ICT rješenja, dok je Ozon

osnovan sa misijomdoprinosa

unapređenju kvaliteta života i

životne sredine – navodi se u

saopštenju Ozona.

S.D.

Nikšić: Ozvaničena saradnja

Ozona i Amplituda

Herceg Novi obilježava

značajan datum

POPRIŠTEPOBUNE:

Brod ,,SentDžordž“

Vijek od

pobune

mornara

HERCEGNOVI

– Obilje-

žavanje jubileja, stotinu

godina od pobune mor-

nara u Boki Kotorskoj biće

posebno obilježeno u

Herceg Novom. U saradnji

opštine i Organizacio-

nog odbora, program će

početi danas u 16 časova,

okupljanjem kod Mjesne

zajednice Đenovići, smo-

tromodreda Bokeljske

mornarice, spuštanjem

vijenca umore i obra-

ćanjempredsjednika

opštine, Stevana Katića.

Predstavnici Bokeljske

mornarice položiće vije-

nac na kuću Vrankovića

gdje je pobuna počela, a u

kompleksu Portonovi biće

ispaljen počasni plotun i

položeni vijenci uz nastup

Mjesne muzike ,,Đeno-

vići.“

U Dvorani Park, sa počet-

komu 18 sati biće održana

svečana akademija. Na

istorijske činjenice o

pobuni mornara u Boki

podsjetiće počasni konu-

zul Mađarske u Crnoj Gori,

Čaba Mađar.

U umjetničkomdijelu

programa biće prikazana

jednočinka pod nazivom

,,Pobuna“. To je dramska

etida kombinovana sa

igranim video-blokovima,

u kojoj će nastupiti: Julija

Milačić, Danilo Čelebić,

Goran Slavić, Dejan

Đonović i Danilo Babović.

Učestvovaće i klapa ,,Stari

kapetan“. Autor je dram-

ski pisac Stevan Koprivica.

Organizaciju svečane aka-

demije podržali su opšti-

na, Turistička organizacija

i Portonovi.

Pobuna mornara u Boki

počela je u podne, 1.

februara 1918. godine.

Podignuta je crvena zasta-

va na oklopnom krstašu

„Sent Džordž“, a protiv

osvajačkog rata koji su

vodile Njemačka i Austro-

ugarska protiv Slovena

i nepodnošljivih uslova

života na ratnimbrodo-

vima i surove discipline,

ustalo je oko 6.000 ljudi.

Nakon tri dana pobuna je

ugušena, a epilog je bio

– 250mornara upućenih

na sudski postupak, a 43

na prijeki sud. Poginulo je

dvoje mornara, u zatvoru

je umrlo deset, a ostali su

osuđeni na višegodišnje

zatvorske kazne. Četvori-

ca koja su vodila pobunu,

osuđena su na smrtnu

kaznu i strijeljana 11. febru-

ara 1918. godine u Škaljari-

ma: František Raš, vodnik

iz Češke, Anton Grabar,

mornar iz Poreča, Jerko

Šižgoric, artiljerac iz Žirja

kod Šibenika i Mate Brni-

čević, artiljerac iz Jasenice

kod Splita.

Ž.K.

BIJELOPOLJE:

Bivši čelnik opštine zadovoljan svojimučinkompredao dužnost