Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 1. februar 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD: Akcija Društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba

Spalili 30mreža

DANILOVGRAD

- Paljenje

zaplijenjenihmreža i osta-

logpriborakoji sekoristi u

krivolovuobavljeno je juče

ispredprostorijaDruštva

zauzgoj, zaštitu i lovdiv-

ljači i ribauDanilovgradu.

Prema riječima direktora

DuškaIvanovića,uništenoje

oko 30 mreža, dvadesetak

sakova, više sondi, kablovi i

puške za podvodni ribolov.

Gazdovanje

Sve to zaplijenjeno je tokom

prošle godine.

- Naša lovočuvarska služba

jedobroobavilasvoj zadatak

uprethodnoj godini.Gazdu-

jemo i ribljim fondom i div-

ljači, pa nam je utoliko teže

da se posvetimo onima koji

sebave sportskimlovomi ri-

bolovom, jer treba zaštititi

tok rijeke Zete kao i njene

pritoke, a krivolov je, naža-

lost, moguć svih 24 sa-

ta. Raspolažemo sa

malo ljudstva i s

obziromna razu-

đenost terena,

kao i na činjeni-

cu da dio našeg

naroda nema

svijest o tome

da treba čuvati

ovo blago koje

nam je dato na

gazdovanje, trudi-

mo se da zaštitimo

koliko je god to mogu-

će, da obučimo mlade koji

kroz sportsko-ribolovni

klubpostižu sjajne rezultate

na raznim takmičenjima.

Sve što se radi za dobrobit

Zete ima pozitivnih efekata,

bez obzira što ima i onih koje

interesuje isključivo lična ko-

rist, a nadamo se da će ih biti

sve manje, i da ćemo mi kao

društvo postizati sve bolje re-

zultate - kazao je Ivanović.

On je pozvao građane da se

pridruže ipomognuusuzbija-

njukrivolova.

PredsjednikUpravnogodbora

tog društva Ljubo Dragović

apelovao je na sve ljude dobre

volje da impomognu da se sa-

čuva bogatstvo rijeke Zete, a

Oduzeti

agregat

pokloniće

Službi zaštite

Među zaplijenjenim stvari-

ma je agregat.

- Nijesmo ga uništili, sma-

tramo da je ispravnije da ga

poklonimo danilovgradskoj

Službi zaštite koja će ga

upotrijebiti u korisne svrhe,

s obziromna prirodu posla

kojim se bave – kazao je

Duško Ivanović.

ISTRAJNIDASAČUVAJU

ZETU:

Spaljivanjemreža

posebno na pripadnike Mi-

nistarstva unutrašnjih po-

slova da svojim i zajednič-

k im a kc i j ama s a t im

društvom pomognu na suz-

bijanjukrivolova.

Akcija

- Pridružili smo se Lovač-

kom savezu Crne Gore koji

je pokrenuo široku akciju

,,Stop krivolovu“ tako da će

ovo biti sastavni dio akcije

koja će se voditi na držav-

nomnivou - kazao je Drago-

vić.

Kazao je da na živi svijet u

rijeci Zeti utiču i zagađivači

kojiotpadispuštajudirektno

uZetu, kaoideponijekojese

povremeno pojavljuju na

obali.

- Zato ćemo nastaviti suzbi-

janje hemijskog i drugih vr-

sta otpada na obali naše rije-

ke - kazao je on.

B.KADIĆ

NIKŠIĆ

–Cijenamjesečnih

karataprevozađaka izŽupe

ostaće ista i u februaru,

iznosićeod30do35 eura -

dogovoreno jena sastanku

predstavnikaopštine,Mje-

sne zajedniceŽupa i auto-

prevoznika „Nikšićprevoz“.

Iz kompanije „Nikšić prevoz“,

kojaprevoziučenike iz13žup-

skih sela, ranije su naveli da je

neodrživo saobraćati dalje po

istoj cijeni karte, pa su od 1. fe-

bruara najavili poskupljenje

za pet eura.

Zakoni

Potpredsjednik opštineNikšić

Dragan Perović kazao je da lo-

kalna samouprava nema za-

konsku obavezu da participira

u cijeni karte, što su, između

ostalog,predstavniciMZŽupa

i prevoznici tražili odopštine.

- Participacija u cijeni karte je

nadležnost Ministarstva pro-

svjete, ne postoji zakonska os-

nova da opština učestvuje u

tome. Napravićemo analizu

saobraćaja na području Župe,

jer u pojedinim selima auto-

busi saobraćaju, a nema niti

jednog putnika – kazao je Pe-

rović.

Predstavnici lokalne uprave

ponovo će se sastati 20. febru-

ara. Do tada će utvrditi novu

cijenuprevozaili,nadaseGor-

Nikšić: Lokalna uprava i ,,Nikšić prevoz“ postigli privremeni dogovor

Karta za učenike iz Župe

neće poskupiti u februaru

NASTAVIĆEPREGOVORE:

Zgradaopštine

Participacija je nadležnost Ministarstva prosvjete, ne postoji

zakonska osnova da opština učestvuje. Napravićemo analizu

saobraćaja, u nekim župskim selima autobusi saobraćaju, a

nema niti jednog putnika - kazao je Dragan Perović

čin Kovačević iz kompanije

,,Nikšić prevoz“, pronaći dru-

go rješenje.

-Opštinaće sadada razmatra i

da pokuša da nađe neko rješe-

nje. Dogovor je takav, sačeka-

ćemo i 20. februar, nadamo se

da će se postići rješenje – re-

kao jeKovačević.

Apeli

PredsjednikMjesnezajednice

Župa kaže da je i postojeća ci-

jena karata previsoka. On je

najavio da će nastaviti da se

bore za jeftiniji prevoz. Za po-

četak uputiće dopise Mini-

starstvu prosvjete i opštini

Nikšić, kako bi pronašli odgo-

varajući kompromis i rješenje

problema.

- U apelu, koji ćemo uputiti

Ministarstvu prosvjete traži-

ćemoda se cijenakarte zauče-

nike dovede na optimalan ni-

vo. Nije logično da nadležno

ministarstvo u cijeni karte

učestvuje sa 40 procenata za

osnovce, a sa 20 za srednjoš-

kolce koji putuju mnogo duže

– kazao jeRadulović.

Cijena mjesečne karta za uče-

nikeizBjeloševineiMorakova

iznosi 35, azanjihovevršnjake

izostalihsela30eura.Autobu-

si kompanije „Nikšić prevoz“

voze oko 300 đaka iz tog nik-

šićkog kraja.

S.D.

Radulović: Nije logično

daMinistarstvou cijeni

karte učestvuje sa 40

procenata zaosnovce,

a sa 20 za srednjoškolce

koji putujumnogoduže

BAR

–Turističkaorganiza-

cijaBara raspisala jekon-

kurs za idejno rješenje za iz-

gradnju fontane sa

svjetlosnimi zvučnimefek-

timanaTrguVladimira iKo-

sare. Kakonavode, fontana

ćebiti u istimgabaritimapo-

stojećegplatoa sa česmom.

Nagradazanajboljeidejnorje-

šenjekojemoradabudesklad-

no uklopljeno u predviđeni

prostorsaposebnompažnjom

prema komunikacijama oko i

ka objektu, te učiniti ga uočlji-

vimizokruženja. Zvučni efek-

ti se aktivirajupopotrebi.

Najbolji rad biće nagrađen sa

700 eura. Za drugo mjesto

predviđena jenagrada 300, a a

za treće 200 eura.

I.T.

Gradiće fontanu sa

zvučnimefektima

KONKURSOTVORENDO15.FEBRUARA:

TrgVladimira i Kosare

BAR:

Konkurs za uređenje Trga Vladimira i Kosare

ULCINJ

–Opštinau saradnji

sakompanijom„Karisma

hotelsAdriatik“ sjutraorga-

nizujekarijerni dan (Career

day) za građaneUlcinjakoji

želeda se zaposleu toj kom-

paniji.

Kako je saopšteno iz lokalne

uprave, prezentaciji koja će

početi u 10 sati, u velikoj sali

Skupštine opštine, prisustvo-

vaćenajviši rukovodioci teho-

telskekompanije:DejanPerić,

direktor operacija „Karisma

hotels menadžment“, njegova

asistentkinja Ana Hrgović,

Davor Švacov, izvršni direktor

„HolidejvilidžMontenegro“…

Za prvu fazu „Holidej vilidž

Montenegro“ na Velikoj plaži,

kapaciteta 257 soba, potrebno

je oko 200 zaposlenih, raznih

profila.

Prema riječima predstavnika

kompanije, praktično sve rad-

nepozicijesuotvorene, odpo-

četnihdo rukovodećih.

„Kar i sma hote l s Adr i a-

tik Montenegro“ jedna je od

najbrže rastućih hotelskih

grupacija u regionu. Snaga

brendakomapnijeogledaseiu

kvalitetu njenih preko 10.000

zaposlenih u sedam zemalja

svijeta, uključujući i CrnuGo-

ru.

C.G.

Turski biznismen želi da investira u Ulcinj

Zakupio bi 34 hektara

zemljišta u Zoganju

ULCINJ

– Vlasnik turske irme

,,Hubteks“ koja se bavi plaste-

ničkomproizvodnjom voća

i povrća IbrahimBujukčinar

zainteresovan je za zakup 34

hektara zemljišta u selu Zoga-

nje. Zbog toga će predsjednik

opštine Nazif Cungu, saop-

šteno je iz njegovog kabineta,

kontaktirati Ministarstvo poljo-

privrede i ruralnog razvoja,

kako bi pripremili tender.

To je dogovoreno na jučeraš-

njem sastanku na kome su

osimCungua i Bujukčinara pri-

sustvovali sekretar za održivi

razvoj i prostorno planiranje

Aleksandar Dabović i savjetnik

predsjednika za promociju

investicija Arslan Hajdinaga.

Bujukčinar je u Ulcinju regi-

strovao irmu ,,Monten trejd“

koja je uradila analizu zemljišta

u Zoganju, te je time utvrdio

da mu zemljište u potpunosti

odgovara za proizvodnju, kao i

infrastruktura na toj lokaciji.

I. T.

PREDSTOJIRASPISIVANJETENDERA:

Detalj sa sastanka

Sjutra karijerni dan u opštini Ulcinj

„Karisma hotels“

traži 200 radnika

DOĆIĆEČELNICI

KOMPANIJE:

Zgradaopštine