Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

Hronika

Čudan dosje brodice ,,Erika“

Prema prvim informacijama italijanske

posade porijeklom iz Kalabrije, ribarska

brodica ,,Erika“ je spasila migrante koji

su plutali umoru nakon što im se prevr-

nuo gumenjak kojim su namjeravali da

se prebace za Italiju.

Međutim, ljudi koji dobro poznaju

pomorstvo, sumnjaju u verziju italijan-

ske posade, naročito u koincidenciju da

se ribarica našla u neposrednoj blizini

gumenjaka sa migrantima. Kako ističu

sagovornici Pobjede, gotovo je nemo-

guće, bez prethodnog signala za pomoć,

primijetiti ljude umoru na dva kilometra

od broda.

Dodatne sumnje u vjerodostojnost priče

posade brodice ,,Erika“ izaziva i zanimljiv

dosije ranijih kršenja zakona.

Maja 2012. godine hrvatski mediji su izvi-

jestili da je Pomorska policija Hrvatske u

blizini konavskogmjesta Molunat zate-

kla italijansku ribaricu ,,Erika“ u protivza-

konitom ribolovu. Posada je uhapšena

zbog sumnje da su prekršili Zakon o

strancima i Zakon omorskom ribarstvu,

posada je osuđena a brodica privreme-

no zaplijenjena.

Zanimljivo, nije to bio prvi slučaj nelegal-

nog biznisa posade iste brodice: ,,Erika“

je još 2004. godine zatečena u krivolovu

kod ostrva Visa, posada je kažnjena a

brod privremeno zaplijenjen.

U oba slučaja, vlasnik je platio pozamaš-

nu kaznu zbog zapljene broda i mogao

je kasnije raspolagati petnaest metara

dugom kočaricom za naredne biznis

poduhvate.

Zato je logično pitanje: da li je kontrover-

zni vlasnik broda F. L. rodom iz Kalabrije

zaista u ponedjeljak veče spasiomigran-

te iz Sirije ili je bio dio lanca ilegalnog

prevoza migranata u Italiju?

HERCEGNOVI

- Italijanska

ribarica ,,Erika“ (,,Erica“) sa

17 izbjeglica, većinomizSiri-

je, iznenada jeuplovila juče

oko 10 sati u lukuZelenikau

pratnji GraničnepolicijeCr-

neGore, nakon što jeposada

broda zatražilapomoć zapri-

stanakbrodaucrnogorsku

luku.

Među izbjeglicama su tri žene i

četvoro djece, a jedna osoba je

zatražila medicinsku pomoć

zbog sumnje da je zadobila

upalu pluća. U luci su odmah

medicinski zbrinuti, nakon što

je stigloosobljehercegnovskog

Doma zdravlja iHitne pomoći.

OpštinaHercegNoviusaradnji

sa opštinskom organizacijom

Crvenogkrstabrzojeobezbije-

dila hranu i vodu, a nedugo po

njihovomdolaskuineophodnu

odjeću.

Nakon ukazane ljekarske po-

moći, oni su juče, kako nam je

potvrđeno, prevezeni u Centar

za azilante uSpužu.

Odrednica

Crnogorskapolicijaintenzivno

istražuje što se zaista dešavalo

tokom noći između ponedjelj-

ka i utorka u međunarodnim

vodama, što je uslovilo da itali-

janski ribarski brod nenadano

uplovi u lukuZelenika.

Kako su izbjeglice kazale novi-

narima, iz Sirije su krenuli još

prije šest mjeseci, preko Tur-

ske, da bi potomprošli kroz te-

ritoriju Albanije, odakle su ušli

uCrnuGoru, zatimnastavili ka

Bosni i Hercegovini i Hrvat-

skoj...Odatlesu,kakokažu,pla-

nirali da oduza Italiju. Želja im

je, kako ističu, dana krajudođu

do svojih familija koje žive kao

imigrantiuNjemačkojiŠved-

skoj.

-Krenuli smo sinoć iz Spli-

ta.Italijanusmodalinovac

da pređemo njihove vode.

Isplovljavanje je bilo or-

ganizovano u malom gu-

menom čamcu koji se,

međutim, prevrnuo. U

morusmobilipetsati,djeca

subila veoma iscrpljena, do-

zivali smo u pomoć. Pokupila

nasjeizmoraitalijanskaribari-

ca-kazaojejedanodizbjeglica.

Sagovornici Pobjede nijesu sa-

opštili ime misterioznog Itali-

jana koji im je garantovao ile-

galni prelazak u Italiju, niti su

željeli da detaljnije objašnjava-

jukako jeposadabroda ,,Erika“

pristigla upomoć.

Kakosurekli,ljudiuCrnojGori

sudivni, alimigranti ne namje-

ravaju da ostanu u našoj zemlji

jer nemaju uslova. Žele da se,

što je prije moguće, spoje sa

svojim porodicama u Srednjoj

Evropi i Skandinaviji.

Čudnokretanje

Shodno priči izbjeglica, itali-

janska ribarica ih je čudotvor-

no našla na otvorenommoru i

spasila nakon što im se čamac

kojim su pokušali da stignu do

Italije oštetio i potopio.

Crnogorskapolicijanije sklona

da povjeruje u verziju u čudo-

tvornomspašavanju i već je za-

početa opsežna istraga.

Prema informacijama koje je

novinar Pobjede dobio juče na

licumjesta,crnogorskepomor-

ske vlasti preko elektronskog

trakinga utvrdile su

kompletnu rutu i način

kretanjaribarice,,Erika“

uprotekla 24 sata.

Te informacije opovrgava-

ju informacije koje su izbje-

glicedale. Nadležni u inspekci-

ji nijesu željeli da o tome

detaljnije govore dok se kom-

pletna istraga ne završi.

Prema nezvaničnim, ali pouz-

danim informacijama, ribarica

je prvi put detektovana na uda-

ljenosti od 33milje odobale.

- Oni su odlično znali da su ušli

u našu zonu spašavanja, koja je

do 50 nautičkih milja, dok su

naše teritorijalne vode do 12

milja. Italijanska posada nije

tražila pomoć, već asistenciju.

Kapetannijerekaodaimabole-

snog na brodu, nije rekao ništa

štobi uputilona todami reagu-

jemo drugačije. Dali smo asi-

stenciju, kada je kapetan rekao

damože doći do izvrtanja riba-

rice, što opet nije bilo tačno jer

smoposmatrali ribaricukoja je

bila stabilna – kaže sagovornik

Pobjede.

Suštinsko pitanje, ističe izvor

našeg lista, zahtijeva jasan od-

govor: zašto je bio ugašen AIS,

automatski identifikacioni si-

stem – sa-

telit? Svi

brodovi

su dužni

da za vri-

jeme plo-

vidbe

imajuupa-

ljen AIS ra-

di takozva-

nog trackinga,

obaveznog pra-

ćenja plovila.

-Nije jasno i zbog če-

ga je kormilar brodice

izvodio takozvane ,,osmice“ na

moru, zašto, još uvijek ne zna-

mo–kazao je naš sagovornik.

S obziromna to, dodao je, nije

isključena mogućnost da je

posada broda „Erika“ pokuša-

la da sirijske izbjeglice

prošvercuje, te da je brodica

direktnodošla iz Italije i čeka-

la na unaprijed određenom

odredištu.

Štose, umeđuvremenu, dogo-

dilo pa se prvobitna zamisao

izjalovila–ucrnogorskoj poli-

ciji vjeruju da će ubrzo znati

odgovor.

Prebjezi

Neki mediji su u prvim izvje-

štajima nagovještavali da je pr-

va destinacija migranata bila

CrnaGora i da jeza toposlužila

italijanska brodica: da ih kao

brodolomnike dopremi na cr-

nogorsko kopno.

Ta verzija, prema saznanjima

Pobjede, nije logična. Prije sve-

ga zato što, prema pouzdanim

saznanjima našeg lista, dvojica

SirijicasuvećranijebiliuCrnoj

Gori čak su i podnijeli zahtjev

za azil, koji je odbijen. Zašto bi

onda se vraćali sa još njih pet-

naestak u Crnu Goru, ako su

htjeli u pravcu Zapadne Evro-

pe, i to–morskimputem?

Prvi rezultati istrage ukazuju

da su se dvojica Sirijica sa sa-

putnicima našli negdje u ze-

mljama okruženja. Da li je to

zaistabilokopnoHrvatske, kao

štosuuprvimizjavamanagovi-

jestili nesrećnimigranti?

Za sada je to nemoguće utvrdi-

ti.

Hrvatska policija demantovala

jenavode sirijskih izbjeglica da

su isplovili iz Splita.

Iz hrvatske policije navode da

se plovilo nije nalazilo u split-

skomakvatoriju.

- Plovilo s migrantima nije se

nalazilo u splitskomakvatoriju

pa nije ni moglo iz njega isplo-

viti-potvrdilisuuutorakkasno

popodne agenciji Hina iz Rav-

nateljstva policije Republike

Hrvatske, uz konstataciju da je

hrvatska policija povodom

ovog slučaja od juče u stalnom

kontaktu s crnogorskim kole-

gama.

Možda će upravo crnogorska

istraga dati neki opipljiviji trag

o kretanju grupe 17 nevoljnika,

ali i o stvarnoj ulozi italijanske

posade sa broda ,,Erika“.

Crnogorskapolicijajeodgrupe

izbjeglica oduzela nekoliko

mobilnih telefona na osnovu

kojih će doći do ključnih poda-

taka – o njihovom kretanju pa

ćenakon togabiti jasnijeda li je

riječ o pokušaju krijumčarenja

ljudi ili o spašavanjunamoru.

Policija

Detalje o kretanju migranata

dala je crnogorska policija.

Grupa migranata preuzeta je

na otvorenommoru 15milja od

Mamule, a na oko četiri milje

udaljenosti odobalena „Eriku“

su se ukrcali i službenici naše

granične pomorske policije.

U saopštenju Uprave policije

navedeno je da su službenici

Sektoragraničnepolicijejučeu

luci Zelenika prihvatili 17 stra-

nihdržavljana–migranatakoje

je do naše obale, uz prethodno

obavještenje sa mora, dovezao

italijanski brod. Nakon prihva-

ta, svi su zbrinuti i u toku je rje-

šavanje ostalih pitanja i dalje

postupanje u vezi sa ovim do-

gađajem.

- Naime, Upravi pomorske si-

gurnosti je oko 7 sati stigao po-

ziv od posade italijanskog plo-

vila „Erika“. Tražena je pomoć

oko pristajanja u našu luku jer

brod prevozi 17 osoba i prijeti

imopasnost odpotopljavanja.

Posada broda „Erika“ je pret-

hodno, shodno saznanjima,

pružilapomoćovimlicimakoja

susenalazilanamanjemgume-

nom čamcu u međunarodnim

vodama na način što ih je pri-

hvatila na svoje plovilo - navo-

de iz policije.

Uprava pomorske sigurnosti je

o svemu odmah obavijestila

službenike Sektora granične

policije – Regionalnog centra

granične policije „Jug“. O sve-

mu su obaviješteni Centar be-

zbjednostiHercegNovi,Direk-

torat za vanredne situacije

MUP-a,Lučkakapetanija–Ko-

tor,DomzdravljaHercegNovii

Komunalna policija.

– Brod „Erika“ sa šest članova

posade – italijanskihdržavlja-

na i 17 migranata je uplovio u

luku Zelenika oko 10.10 časo-

va. Od 17migranata bilo je de-

set muškaraca, četiri žene i

troje djece. Od ovih 17 lica, po

njihovim izjavama, najviše je

iz Sirije – 11, po dva lica su iz

Maroka i Jemena i po jedno li-

ce je iz Avganistana i Pakista-

na. Lica su prihvaćena i medi-

cinski zbrinuta. Obezbijeđeni

su im hrana, voda i suva odje-

ća. Slijede dalje aktivnosti u

vezi sa ovim događajem kako

bi seutvrdilerelevantnečinje-

nice i preduzelemjere i radnje

iz oblasti nadležnosti naših

organa, a koje se tiču statusa

ovih lica i ostalih povezanih

pitanja - saopštili su izUprave

policije.

Ovo je prvi put da migranti u

Crnu Goru dolaze vodenim

putem.

Ž.KONTIĆ/M.ŽIŽIĆ

Crnogorskapolicija je od

grupe Sirijacaoduzela

telefone naosnovukojih

ćedoći doključnihpoda-

taka –onjihovomkreta-

nju, pa će nakon togabiti

jasnije da li je namaršruti

migranatabilopokušaja

krijumčarenja ljudi ili je

riječ o spašavanju!

Ž. KONTIĆ

Krijumčarenje

ljudi ili pomoć

unevolji?

MISTERIOZNIDOLAZAK:

Italijanska

ribarica sa sedamnaest izbjeglica iz Sirije

iznenadauplovilauZeleniku

Mnogo je čudnih i oprečnihdetalja

u izjavama italijanske posade sa

brodice ,,Erika“ i sirijskih izbjeglica,

a priča o čudotvornomspašavanju

na otvorenommorumože

se lako pretvoriti u još

jednu tužnu istinuo

iskorišćavanju tuđe

nesreće

Nadoku luke

Zelenika

Medicinskapomoć

migrantima