Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–NaVebometriks

rang listi svjetskihuniverzitetako-

ja jeobjavljenau januaruUniverzi-

tetCrneGore zauzeo je 3380. pozi-

ciju, štoznači da jeuodnosuna

rangiranjekoje jeobjavljenou julu

prošle godine, paoza 1010pozicija,

jer je tadabiona 2370.mjestu.

Na svjetskoj listi gdje se rangira

11.998univerzitetapovidljivosti, pri-

sutnosti, otvorenosti i izvrsnosti cr-

nogorski Univerzitet, zapravo dijeli

3380. mjesto sa dva afrička univerzi-

teta - Universite MHamed Bouqara

deBoumerdes (uAlžiru) iUniversite

deDschang (uRepublici Kamerun).

Vebomatrikspozicijazavisiodobima

i kvaliteta dostupnog i transparen-

tnog sadržaja koje ta ustanova proi-

zvede, od citiranih veb publikacija,

sadržaja koji uključuju izvještaje,

konferencije, publikacije univerzite-

ta,istraživača…Objavljivanjemsvjet-

ske rang liste univerziteta, kako je

saopštavano ranije, urednici Vebo-

metriks liste žele damotivišu istraži-

vačeiinstitucijevisokogobrazovanja

da objavljuju sadržaje na webu koji

tačno prikazuju njihove naučno-

istraživačke aktivnosti.

IzRektorataUCGdo zaključenja na-

šeg lista nijesmo dobili odgovor na

pitanje kako komentarišunovo pozi-

cioniranje Univerziteta i koji su ra-

zlozi za to.

Ujuluprošlegodine izove institucije

objavljenojedajeUniverzitetnatada

objavljenoj rang listi napredovao, te

je popravio skor za 79mjesta.

Pojedini nezvanični sagovornici sa

UCG rekli su za naše novine da pozi-

cijaUniverzitetau julu i danasnemi-

jenjasuštinu, a to jedazauzimanisko

mjesto. Na ovaj rezultat, prema nji-

hovimriječima,utičeitoštoprilikom

izbora uodređena zvanja, kakokažu,

profesori često objavljuju naučne ra-

dove u časopisima koji se ne ubrajaju

na ,,ozbiljne liste“.

- Na taj način se stiče dojam o radu

kandidata za izbor u zvanje, a suštin-

skijeto,,pucanjuprazno“.Časopisiu

kojimasepublikujunjihovi radovine

da nijesu vodeći, već suuposljednjih

pet do deset odsto časopisa iz oblasti

istraživanja. Tako senenapredujena

Vebometriksu. Moramo da imamo

strategiju kako da se popravimo – re-

kao je jedan sagovornik.

Na prvommjestu Vebometriks liste

nalazi se Univerzitet Harvard, na

drugom je Stanford, a na trećemma-

sačusetski Institut za tehnologiju.

N.Đ.

PODGORICA

– IzMinistar-

stva zdravlja juče suzvanič-

nopredstavili rezultate

Evropskog zdravstvenog

potrošačkog indeksa

(EHCI) pokojemjenaše

zdravstvoprošle godinena-

predovalodevetmjestana

listi i postigaonajveći skok

uodnosunaostale rangira-

nedržave, kako jePobjeda i

objavila.

CrnaGora, kakoje istakaomi-

nistar Kenan Hrapović, na-

predovala je od pretposljed-

njeg, odnosno 34. na 25.

mjesto.

Prema njegovim riječima, u

ostvarivanju ovih rezultata

bila je značajna pomoć stra-

nih eksperata iz renomiranih

institucija i organizacija me-

đu kojima je i Health Consu-

mer Powerhouse.

Rezultati

- Vjerujem da ćemo rast na

ovojljestviciugodinamapred

nama nastaviti, ali od toga

nam je mnogo važnije kako

rezultate našeg rada ocjenju-

jugrađani -poručio jeHrapo-

vić.

PrvičovjekMinistarstvazdrav-

lja saopštio je i da se ove godine

sa specijalističkog usavršava-

nja u crnogorski zdravstveni

sistemvraća oko 50 ljekara koji

će, kako smatra, pomoći da se

rasterete pojedine specijali-

stičke grane i omogućiti da se

podigne kvalitet pružanja

zdravstvene zaštite.

Direktorica Direktorata za

kontrolu kvaliteta zdravstve-

ne zaštite i unapređenje ljud-

skih resursa u zdravstvu Ve-

snaMiranović naglasila je da

je Crnu Goru za napredak

kandidovalo uvođenje elek-

tronskog zakazivanja pregle-

da, kao imobilna aplikacija za

zakazivanje kod izabranog

doktora.

- Važno je da smo elektron-

skim zakazivanjem odmah

postigli primarni cilj da paci-

jent dobije zakazan specijali-

stički pregled umjestu djelo-

vanja njegovog izabranog

ljekara - navela jeMiranović.

Dostupnost

Miranović jepodsjetila i da su

uspjeli da riješe problem en-

dokrinoloških pregleda, da

vrijeme čekanja za zamjenu

kuka smanje na mjesec-dva,

da nema više lista čekanja za

operaciju katarakte i pregled

koddječjeg ortopeda.

- Na taj način smo dokazali da

je dostupnost crnogorskog

zdravstvenog sistemanaviso-

komnivou - ocijenila jeMira-

nović, naglasivši daćeprimje-

na DRG sistema (metoda

klasifikacijebolnički liječenih

pacijenata u grupe koje imaju

slične kliničke specifičnosti i

zahtijevaju sličnu potrošnju

bolničkih resursa) u naredom

periodu i kvalitetna lista lje-

kova dovesti do toga da naša

zemljadaljenapredujena listi

Evropskog potrošačkog

zdravstvenog indeksa.

Sl.R.

PODGORICA

- Sektor za seizmologijuZavoda zahidrome-

teorologiju i seizmologiju jučeujutrou5.45 sati registrovao

je zemljotresmanje jačine sa epicentromtri kilometra sje-

vernoodUtjehe.

Jačina ovog zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 3,5

jedinicaRihterove skale, štoodgovaraepicentralnomintenzite-

tuodpet stepeniMerkalijeve skale (MCS). Žarišteovogzemljo-

tresa locirano je na dubini od sedamkilometara.

- Na osnovu numeričkogmodela promjene intenziteta sa rasto-

janjem u ovom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipo-

centra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u

epicentralnompodručju - navodi se u saopštenjuZavoda.

R.D.

PODGORICA

-UMini-

starstvuodrživog razvoja i

turizmakonsultant za za-

štituživotne sredineprili-

kompristupnogprocesa

naše zemljeEvropskoj uni-

ji bićeHelmutBloh, ek-

spert savišedecenijskim

iskustvomukreiranju legi-

slativeEvropskekomisije.

On je juče saministromodr-

živog razvoja i turizma

PavlomRadulovićempotpi-

sao pismo o namjerama ko-

jim je ozvaničena buduća

saradnja.

Kako je rečeno, ovakav mo-

del se uspostavlja radi jača-

nja dugoročne saradnje i

uključivanja svih zaintere-

sovanih subjekata u proces

pregovaranja sa Evropskom

komisijom,konkretnoupro-

ces otvaranja poglavlja 27 –

Životna sredina i klimatske

promjene.

Radulović je istakao da Bloh

ima višedecenijsko iskustvo

uoblasti upravljanja i zaštite

voda, a bio je i konsultant za

14zemaljakojesupristupale

Evropskoj uniji.

- Nadamse da ćemo njegove

savjete, znanje i komunika-

ciju iskoristiti na najbolji

mogući način, na opšte do-

bro i građana i prirode - ka-

zao jeRadulović.

Bloh je naglasio da je njego-

va namjera da pomogne Cr-

noj Gori u procesu pristupa-

njaEvropskojuniji,odnosno

u rješavanju pitanja voda,

očuvanjuravnotežeiekološ-

ke stabilnosti prirode, kao i

racionalnomkorišćenju pri-

rodnih resursa.

N.K.

PODGORICA

-UCentruzamedicin-

skumikrobiologiju Instituta za javno

zdravljeprošle sedmicepotvrđeno je

14 slučajeva sezonskoggripa.

U13 se radi o infekciji virusomgripa tipB

i u jednomo tipuA. Iz Institutanavodeda

jeodpočetka sezone laboratorijski potvr-

đeno47 slučajeva gripa.

Prema podacima Evropskog centra za

kontrolu i prevenciju bolesti, aktivnost

gripa visokog intenziteta je prijavljena u

Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Malti i Špa-

niji, u 16 zemalja je prijavljena aktivnost

gripa srednjeg intenziteta, dok je niska

aktivnostgripaprijavljenau22zemljeko-

je dostavljajupodatke.

Iz Instituta podsjećaju da je vakcinacija

najefektivnijamjeraprevencije, pri čemu

sezaštitastvaranakondvijedotrinedjelje

oddobijanja vakcine.

- Vakcine se preporučuju svim osobama

starijimodšestmjesecisahroničnimobo-

ljenjimarespiratornogsistema, kardiova-

skularnog sistema i bubrega, onima koji

se liječe od metaboličkih poremećaja i

osobama sa smanjenom funkcijom imu-

nološkog sistema uključujući i osobe sa

HIV/AIDS-om, kao i osobe koje imaju

transplantirane organe i/ili ćelije. Prepo-

ruka za vakcinaciju je i za starije od 65, a

SZO preporučuje i vakcinaciju trudnica

kao i djece uzrasta od šest mjeseci do pet

godina –naveli su iz Instituta.

Sl.R.

Objavljena nova Vebometriks rang lista

Za pola godine UCG

pao za 1010mjesta

UDG na

9709. mjestu,

Mediteran

na 10851.

Na Vebometriks listi svjetskih

univerziteta Univerzitet Donja

Gorica se nalazi na 9709. mje-

stu. Univerzitet Mediteran je,

s druge strane, zauzeo 10851.

poziciju.

Predstavljeni rezultati Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa

Vraća se 50

specijalista

INOVACIJEDOVELEDONAPRETKA:

Sakonferencijezanovinare

Iz Instituta za javno zdravlje saopštili podatke o oboljelima od virusne infekcije

Prošle sedmice potvrđeno 14 slučajeva gripa

Više se ne

čeka kod

dječjeg

ortopeda

Odgovarajući na pitanja no-

vinaraministar Hrapović je,

pored ostalog, rekao da je

problem vezan za dječijeg

ortopeda riješen tako što se

djecanapregledeupućujuu

ortopedsku ambulantuDje-

čije bolnice, a ortopedi se

angažuju izdrugihsredina.

Komentarišući informaciju

da Služba hitne pomoći u

Nikšiću ima samo jednovo-

zilo, Hrapović je rekao da

posjeduju dva reanimobila,

ali da ovoj službi nedostaje

stručni kadar. Na konkurse

koje raspiše Zavod, kako je

kazao, doktori se ne prijav-

ljuju, iako ih ima na birou za

zapošljavanje.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Helmut Bloh

konsultant za

pregovore sa EU

Manji zemljotres

pogodio Primorje