Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–SavjetRa-

dio-TelevizijeCrneGore ju-

čenije glasaooprogramsko-

produkcionimplanovima

Televizije i Portala jernijebi-

lopotrebnevećineda se

usvoji dnevni red saovim

tačkama, nakon što se tome

žestokousprotivioMimo

Drašković.

On je insistirao da se sa dnev-

nog reda uklone ove tačke, uz

obrazloženje da ti važni doku-

menti nijesu podržani na po-

sljednjoj elektronskoj sjednici,

održanoj krajem decembra

prošle godine, što je, kako on

smatra, dovoljno da menad-

žment Javnog servisa izgubi

legitimitetdaupravljatomme-

dijskomkućom.

Primjedbe

- Programsko-produkcioni

plan nije dobio podršku i više

nemože biti razmatran. Gene-

ralna direktorica Andrijana

Kadijajeizgubilaformalnupo-

drškuSavjeta i to je to - rekao je

Drašković.

Suprotan stav branio je pred-

sjednik ovog tijela Vladimir

Pavićević, koji je kazao da čla-

novi Savjeta moraju da daju

sugestije i primjedbe u pisanoj

formi, a akoneki dokument ni-

je dobar, oni kao članovi Savje-

taimajuodgovornostdagauči-

ne boljim.

- Nakon neusvajanja Savjet je

pozvan da podnese pisane pri-

mjedbe,pajetrebalotoidauči-

nite. Pozovite se na zakon ili

propis u kompiše da neusvaja-

nje plana povlači smjenu me-

nadžmentakuće,jernemožete

samo da govorite da nešto nije

u redu, a da ne dajete obrazlo-

ženje - poručio je Draškoviću

predsjednik Savjeta.

Drašković je uzvratio da gene-

ralni direktor odgovara zapro-

gramsko-produkcioniplanida

je toStatutomjasnopropisano,

a da je pao i devetomjesečni

plan za 2017, što znači da me-

nadžment nema povjerenje

Savjeta.

On je pozvao i Pavićevića da

podneseostavkujer,kakojena-

veo, nije mu jasno kako može

da stoji pri stavu da se o ovom

pitanju raspravlja.

Njega je podržaonovoizabrani

član Savjeta Slobo Pajović. On

jerekaoda raspravuoovimdo-

kumentima treba ostaviti za

nekuodnarednih sjednica.

Odgovornost

Milan Radović i Perko Vukotić

saglasili su se sa Pavićevićem,

uz obrazloženje da menad-

žment ne treba blokirati.

-Za ovaj plan i mi snosimo od-

govornost, ne možemo sve da

prebacimo na menadžment.

Nepovjerenje se ne izglasava

zbog plana, već zbog godišnjih

izvještaja - upozorio je Vuko-

tić.

DirektorTelevizijeVladanMi-

ćunović rekao je da se radi o

kvalitetnom dokumentu i da

ostajuotvorenizasvesugestije.

Igor Tomić nije prisustvovao

sjednici, pa dnevni red nije

usvojen jer nije bilo potrebne

većine.Umjestotoga,izbrisane

su tačkeoprogramskimplano-

vima, kao i tačkao izborupred-

sjednikaKomisije za predstav-

ke i prigovore slušalaca i

gledalaca.

Ugovor

Oprečna mišljenja članovi Sa-

vjeta su iznijeli i kada su raz-

matrali Ugovor opružanju jav-

nih usluga između Vlade i

RTCG.

Pomoćnica generalne direkto-

rice Valentina Šćekić rekla je

da čekaju odgovor Ministar-

stva kulture i navela da će do

kraja sedmice precizirati ter-

minsastankasaministromkul-

ture AleksandromBogdanovi-

ćem.

Direktorica produkcije Alek-

sandra Vojvodić kazala je da je

uugovorusporančlansedamu

kojempišedaje„uinteresujav-

nosti da Vlada i RTCG analizi-

raju realizaciju finansijskih i

programskih obaveza iz tog

ugovora“.

Taj član, kako je rekla, još se

mora analizirati, jer se plaše da

bi Vladamogla da se umiješa u

njihovunezavisnost.

Direktorica RTCG rekla je i da

je ovaj član tek sada uveden u

ovaj dokument i poručila da se

onmorausaglasitisazakonom.

- Nećemo nikome dozvoliti da

nam ugrozi nezavisnost. Spo-

ran nam je ovaj član, ali ćemo

jošrazgovarati-navelajeKadi-

ja.

I Pavićević je rekao da je ovo

pitanje veoma osjetljivo i da se

tu radi o vrsti „supervizije nad

radomSavjeta“.

Drašković, s druge strane, ne

vidi ništa sporno, uz konstata-

ciju da „Vlada koja daje toliki

novac Javnom servisu hoće da

zna gdje taj novac ide“.

- Ovaj član je važan zbog obli-

gaciong odnosa i Ministarstvo

kulture je na ovaj način na to

ukazalo - pojasnio je Draško-

vić.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

–Nijedobro

štouCrnoj Gori još nijeus-

postavljen sistemlicencira-

nja socijalnih servisa i to tre-

bada sepromijeni, saopšteno

je, izmeđuostalog, nakonfe-

renciji gdje se govorilioo si-

stemu socijalnihusluga.

Zamjenica ombudsmana Sne-

žanaMijuškovićistaklajedasu

Zakonomo socijalnoj i dječijoj

zaštiti propisani jasni rokovi u

kojem periodu treba da usta-

nove koje pružaju različite us-

luge,dobijulicenceiodobrenje

za rad, ali da taj posao još nije

okončan.

-Nažalost, došlo jedoneuskla-

đenosti rada različitih držav-

nih organa. Tako da sistem li-

cenciranjajošnijeuspostavljen

– rekla je ona.

Negodovala je što je, s druge

strane, socijalna inspekcija,

uprkos tome, kontrolisala i

izricala prekršajne naloge

zbog neposjedovanja licence.

Istakla je i da sistem socijalnih

usluga(kojipodrazumijevako-

rišćenje narodne kuhinje, po-

moći u kući...) nije jednako do-

stupan svimgrađanima.

Programmenadžer u sektoru

za saradnju u Delegaciji EU u

Crnoj Gori Miguel Magro Go-

mez kazao je da uEU socijalne

usluge igraju ključnu ulogu u

poboljšanjukvaliteta života.

– Uglavnom se uključuju u so-

cijalnu sigurnost usluge zapo-

šljavanja, zaštite djece i druge

usluge. U našim zemljama us-

lugepodrazumijevajukvalitet-

niju integraciju i na odgovor-

nosti su samihdržava.

Napredak Crne Gore u ovoj

oblasti je primjetan - istakao je

Gomez.

N.Đ.

PODGORICA

–Žalbe građa-

nauprethodnihgodinukoje

seodnosenahranu tiču se

uglavnomkvaliteta, higijen-

skihuslova, datuma isteka

roka, tenanepravilno istica-

nje cijena - kazala je zaPobje-

du izvršnadirektoricaCen-

tra za zaštitupotrošača

(CEZAP) ŽeljkaRajković-

Boitard.

Ova nevladina organizacija ju-

če je organizovala završnu

konferenciju dvogodišnjeg

projekta „Jačanje kapaciteta

potrošačkih organizacija u Cr-

noj Gori u oblasti bezbjednosti

i kvaliteta hrane“, koji je reali-

zovanu saradnji saLitvanskim

potrošačkim institutomuz po-

dršku Delegacije Evropske

unije unašoj državi.

Kako je kazala Rajković-Boi-

tard za naš list, prikupljanje

žalbi bila je jedna od aktivnosti

ovog projekta, dodajući da je

njihov broj, kako je proticalo

vrijeme, sve više rastao.

- Proizvodi na koje su se potro-

šači najviše žalili bili su uglav-

nommesne prerađevine, mli-

ječni proizvodi (sir, kajmak,

jogurt i slično), na higijenske

uslove u pekarama ili pekara-

maprivelikimmarketima–na-

vela je ona.

Podsjetila je da se prije nekoli-

komjeseciuEvropskomparla-

mentuvodilavelikadiskusijao

pitanjudvojnog standarda.

- To znači da proizvođači, po-

sebno veliki brendovi, imaju

dvojne standarde za različita

tržišta. Na primjer, Nutella na

Balkanu ima manji procenat

čokolade, dok je veći procenat

ovog sastojka za skandinavske

zemlje. Proizvođači se brane

time da su to u stvari zahtjevi

pojedinačnih tržišta, odnosno

ljudi – objasnila je Rajković-

Boitard.

Prema njenim riječima, na taj

način nijesu prekršili zakon,

zbog togaštonjihovi proizvodi

predstavljaju zahtjev tržišta.

- Analize koje se odnose na ob-

manjujuće prakse trgovaca i

proizvođača pokazuju da nije

bašsjajnasituacija.Imamnogo

proizvoda na našem tržištu na

čijim se deklaracijama nalaze

izjave koje nijesu u skladu sa

zakonom, čak su i zabranjene,

posebno izjave koje se odnose

nabenefitezazdravlje–navela

je naša sagovornica.

Kako je objasnila, paradoks je

da proizvođači govore da naše

tržište ima zahtjeve za većom

količinom masnoća, šećera i

slično, a, sdruge strane, imamo

trend da potrošači traže proi-

zvodekoje imajunazive „zdra-

vo“, „prirodno“ i slično.

J.B.

abrici oružja uMojkovcu još traje

eno

vanje da će dvojica njihovih

kolega biti dobro.

- Sindikalna organizacija fa-

brike, zajedno sa menad-

žmentom, učiniće sve da po-

vr i j eđenim radni c ima i

njihovim porodicama pomo-

gne tokom ovih teških i dra-

matičnih trenutaka – piše u

saopštenju koje je potpisao

predsjednik Sindikata Goran

Krgović.

Eksplozija u fabrici dogodila

seokoosamsatiičetrdesetmi-

nuta, a jedan od svjedoka

ispričaojePobjedidasuČobe-

ljić i Vujičić radili u dijelu po-

gona pirotehnike, gdje su od

pripremljenog pra-

hasapresomizra-

đivali „icemam-

ce“.

- K a d smo

izašli vidjeli

smo nešto što

se ni u horor

filmu ne viđa.

Jedan od njih

nekako je us-

pio da izađe iz

objekta. Gorio je.

Čovječe, to je ne-

vjerovatno! On gori.

Mi mu pričamo da se

valja po livadi da ugasi va-

tru. Skidamo jakne, sve što

imamo, pokušavamodaugasi-

mo, ali je gorjelo. Čak i kad

smogapodiglisazemljegorje-

lajetravanakojojjetakozapa-

ljen ležao. Ne znam šta se do-

godilo.Nedaj dobriBožedase

ovojošnekomdesi-ispričaoje

jedanod radnika.

Tužilaštvo je otvorilo istragu i

naložilo vještačenja.

Eksplozija koja se dogodila u

ponedjeljakčetvrta jeod2014.

godine. U junu 2015. poginula

jeSlobodankaĆorić(55), uok-

tobru 2014. teže je povrijeđe-

nošest radnika, aufebruarute

godine u eksploziji je povrije-

đenaGordanaBošković.

R.Ć.

Razočaranje

Iz kompanije su juče

saopštili i da su razočarani

istupima u javnost nekih

pojedinaca.

- U trenucima kada predu-

zimamo sve što je u našoj

moći, da dvojici povrije-

đenih radnika, u saradnji

sa zdravstvenim i drugim

ustanovama, pružimo

adekvatnu zdravstvenu

zaštitu i otkrijemo uzroke

nesreće, pojedinci koristeći

zainteresovanost medija

za novonastalu situaciju u

fabrici nastoje da zajednič-

ku nesreću zloupotrijebe

na najprizemniji i nedobro-

namjeran način - naglasio

je Kljajević.

Još jedna burna sjednica Savjeta Javnog servisa

Drašković tvrdi da

Kadija više nemože

biti na čelu RTCG-a

DNEVNIREDNIJEPROŠAO:

Sa jučerašnje sjednice

Pozovite se na

zakon ili propis

u kojempiše

da neusvajanje

plana povlači

smjenu

menadžmenta

kuće jer ne

možete samo

da govorite da

nešto nije u redu,

a da ne dajete

obrazloženje

- poručio je

Draškoviću

predsjednik

Savjeta Vladimir

Pavićević

Nećemonikome dozvo-

liti danamugrozi neza-

visnost. Sporannam je

ovaj član, ali ćemo još

razgovarati - navela je

AndrijanaKadija

Sastanak saministrom

kultureAleksandrom

Bogdanovićempovo-

domUgovoraopruža-

nju javnihusluga izme-

đuVlade i RTCGdo

kraja sedmice

Izvršna direktorica Centra za zaštitu potrošača o žalbama građana

Najviše prigovora na kvalitet hrane

ŽeljkaRajković-Boitard

Proizvođači, posebno veliki brendovi, imajudvojne

standarde za različita tržišta. Naprimjer, Nutella

naBalkanu imamanji procenat čokolade, dok je ve-

ći procenat ovog sastojka za skandinavske zemlje

Konferencija o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Ustanove bez licence

ZAKONSEMORAPOŠTOVATI:

Sakonferencije