Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Predsjednik

VladeDuškoMarković raz-

govarao je juče sadirekto-

romM-telaVladimiromLu-

čićempovodomskorog

početkaprvogprojektaTe-

le-medicineunašoj zemlji

koji bi uprvoj fazi trebaloda

povežeKlinički centar sa

bolnicamauvišeopština.

Projekat realizuje M-tel na

inicijativu Crnogorske akade-

mije nauka i umjetnosti i Kli-

ničkog centra Crne Gore, a

vrijednost donacije, koja po-

redaplikacijepodrazumijeva i

najsavremeniju telekomuni-

kacionu opremu u bolnicama,

iznosi gotovomilion eura.

U prvoj fazi, čija se realizacija

očekuje u roku od tri do četiri

mjeseca, kako je saopšteno,

Klinički centar biće najsavre-

menijim komunikacionim

sredstvima povezan sa bolni-

cama uPljevljima, Beranama i

Baru.

- Projekat će omogućiti da di-

jagnostički nalazi pacijenata

iz ovih centara budu poslati u

Klinički, kao referentnu

zdravstvenu ustanovu na ter-

cijalnom nivou i da ljekari u

bolnicama u ova tri grada od-

mah dobiju stručna mišljenja

kakobi pacijenti bezdolaskau

Podgoricu nastavili medicin-

ski tretman – piše u saopšte-

nju.

Projekat bi, kako se dodaje, u

drugojfazitrebalodaomogući

direktnu komunikaciju paci-

jenata sa ljekarima putem

aplikacije namobilnimtelefo-

nima,automatskoelektronsko

zakazivanje ljekarskihpregle-

da, kao i kontakt građana sa

ljekarima putem onlajn plat-

formi.

- Pored lake dostupnosti, pro-

jekat omogućava eksterne

konsultacije sa centrima u

okruženju i šire sa kojima po-

stoji razvijena saradnja poput

Beograda, Zagreba, Ljubljane,

Rijeke, Istanbula… - navedeno

je u saopštenju.

Predsjednik Vlade, ističući

humani aspekt ovog projekta,

kako je saopšteno, zahvalio je

kompaniji M-tel i direktoru

Lučićuličnoocijenivšidavizi-

jarazvojakojupratidruštveno

odgovorno poslovanje ove

kompanije treba da predstav-

lja primjer uCrnoj Gori i šire.

Sl.R.

MOJKOVAC/PODGORICA

–Dvojici radnika fabrike

oružja „Tara“uMojkovcu,

RadovanuČobeljiću iMak-

simuVujičiću, ljekari Vojno-

medicinskog centra (VMA)

uBeogradubore se za život

nakon što suuponedjeljak

ujutro teškopovrijeđeni u

eksploziji u fabrici.

Oni su zadobili opekotine pr-

vog, drugog i trećeg stepena,

opasne po život i pošto im je

ukazana prva pomoć uKlinič-

kom centru u Podgorici hitno

suprevezeni uBeograd.

Fabrika namjenske industrije

„Tara“ od juče je zatvorena, a

iz kompanije nijesu saopštili

razloge. Nezvanični sagovor-

nici Pobjede iz Uprave za in-

spekcijskeposlovekazalisuda

to nije urađeno na njihov za-

htjev.

Kompanija

U saopštenju menadžmenta

kompanije „Tara aerospace

andDefenceProducts“navodi

se da su u saradnji sa najvišim

državnimorganima preduzeli

sve dostupne mjere kako bi se

povrijeđenim radnicima pru-

žilapotrebnazdravstvenanje-

ga.

- Radi se o dvojici iskusnih i

stručnih radnika, koji su na

ovimi sličnimposlovima radi-

li duže od 10godina – saopštio

je izvršni direktor fabrike Ra-

dojeKljajević.

Kompanija, kako je istakao, „s

PODGORICA

-Ministar

zdravljaKenanHrapović

poručio je jučeda jeCrna

Gora spremnada reagujeu

slučajupojave epidemije

malihboginja i još jednom

apelovaona roditeljedavak-

cinišudjecu.

- Potpuno smo spremni da od-

govorimo tom zadatku. Na-

pravili smo i akcioni plan koji

je dostavljen svim zdravstve-

nim ustanovama - kazao je

Hrapović juče nakon pred-

stavljanjarezultataEvropskog

zdravstvenog potrošačkog in-

deksa (EHCI).

Institut za javno zdravlje sa-

opštio je prije dva dana da je u

našoj zemlji registrovan prvi

slučaj malih boginja kod četr-

naestomjesečne djevojčice,

koja je sa porodicom došla iz

Beograda u posjetu rodbini u

Podgorici. Ona nije bila vakci-

nisana. Zdravstveno stanje

djevojčice, kakosuPobjedi ka-

zali juče iz Kliničkog centra,

zasad je stabilno.

Direktor Instituta dr Boban

Mugoša poručio je ranije da je

moguće da će se pojaviti novi

slučajeviposebnotamogdje je

dijete boravilo i bilo u bliskom

PODGORICA

–Sudskeod-

lukeuCrnoj Gori nedovolj-

nokvalitetno suobrazložene

i to trebada sepromijeni, sa-

opšteno je izCentra zade-

mokratsku tranziciju.

CDTjeusaradnjisaOsnovnim

sudom u Podgorici i Udruže-

njem sudija organizovao juče

konferenciju na kojoj se govo-

rilo o zajedničkoj inicijativi za

otvoreno i transparentno sud-

stvo.

Predsjednik Osnovnog suda u

Podgorici Zoran Radović ista-

kaojedaobrazloženjapresuda

nijesu jednako kvalitetna kao

nekada. Kazao je da je to ,,vje-

rovatno danak kompjuteriza-

cije gdje imamo niz podataka

sa zapisnika koji se prenose

direktnounacrt presude“.

- Presude imaju nepotrebno

veliki broj strana, a kao poslje-

dica toga nerazumljive su gra-

đanima – istakao je on.

Kazao je da ima prostora za

unapređenje rada, te kvaliteta

presuda, kao i da će kroz razli-

čiteprojekte i edukacijusudija

raditi na tome, kako bi se po-

boljšalo povjerenje građana u

njihov rad.

Predsjednica Udruženja sudi-

jaHasnijaSimonovićkazalaje,

takođe, da je informisana jav-

nost oradusudstvavažančini-

lacutransparentnostiiotvore-

nosti sudstva.

- Naš cilj je da doprinesemo

povećanjuotvorenostisudstva

i povećanju informisanosti

građana - rekla je ona.

Sposobnost sudstva, prema ri-

ječima Biljane Papović iz

CDT-a, da se u javnosti pred-

stavi kao nezavisna grana vla-

sti,uvelikojmjerićezavisitiod

toga da li su sudske odluke va-

ljano obrazložene i da li su u

dovoljnoj mjeri jasne široj jav-

nosti.

CDT-ovo istraživanje na tere-

nu je, kako je saopšteno, poka-

zalo i da info punktovi za gra-

đaneusudovimanijesuaktivni

u svimopštinama.

N.Đ.

Borba ljekara za živote dvojiceMojkovčana povrijeđenih u eksploziji u

„Tara“ privre

zatvorena

obzirom na specifičnost dje-

latnosti kojom se bavi, preko

svojimstručnihslužbisprovo-

dimjere zaštitena raduukon-

tinuitetu“.

- Svakodnevno kontroliše

procesradausvimorganizaci-

onim cjelinama, sa ciljem

podizanja bezbjednosti na

potreban nivo kako bi se rizik

od neželjenih događaja sveo

na najmanji stepen. Ipak, i

pored postupanja po propisa-

nim tehnološkim postupcima

i pravilima zaštite na radu,

dogodila se nesreća – navede-

no je u saopštenju.

On je u ime kompanije najavio

pomoć i podršku povrijeđe-

nim radnicima i njihovim po-

rodicama, izrazivši naduda će

se njihovo zdravstveno stanje

poboljšati.

Sindikat

Saopštenjem se juče oglasila i

sindikalna organizacija fabri-

ke odakle su istakli da sa žalje-

njemkonstatuju da se, uprkos

sprovedenimzaštitnimmjera-

ma, poštovanju procedura i

normi bezbjednog rada, desila

nesreća. Oni su izrazili očeki-

Popović: Eksplodirala pirotehnička smješa na bazi magnezijuma

Inspekcija je u ponedjeljak kon-

statovala da su dvojica povri-

jeđenih radnika bili u prostoriji

gdje su komade napunjene

pirotehničkom smješom, u

skladu sa tehnološkimpostup-

kom, pokretnom trakom slali u

susjednu prostoriju u kojoj se

nalazi presa.

Kako je Pobjedi objasnio

inspektor rada za oblast zaštite

i zdravlja na radu Zlatko Popo-

vić, u prostoriji u kojoj se nalazi

presa ne borave zaposleni,

presovani komadi, pokretnom

trakom, iz te prostorije ponovo

vraćaju njima.

- Nakon završenog presova-

nja i vraćanja komada došlo

je do eksplozije iz, za sada,

neutvrđenih razloga - kazao je

Popović.

Rekao je i da su dvojica povri-

jeđenih duže od tri godine na

tom radnommjestu.

- Nakon prikupljanja neophod-

ne dokumentacije, inspektorka

će sačiniti zapisnik o uviđaju i

dati mišljenje u pogledu spro-

vedenihmjera zaštite i zdravlja

na radu u konkretnom slučaju i

sa pratećomdokumentacijom

dostaviti ga nadležnomdržav-

nom tužiocu na dalji postupak

- kazao je Popović.

Istakao je i da se u slučaju

eksplozije koja se dogodila u

ponedjeljak, u odnosu na pret-

hodna tri slučaja, radilo o razli-

čitoj pirotehničkoj smješi.

- Prilikom ranijih eksplozija

pirotehnička smješa bila je

trinitrorezorcinat, a u ovom

slučaju pirotehnička smješa

bila je na bazi magnezijuma –

objasnio je on.

Popović je kazao i da su u

fabrici poštovali sve naloge

inspekcije u smislu sprovođe-

nja Zakona o zaštiti i zdravlju

na radu i ostalih propisa i teh-

ničkih i drugihmjera.

EKSPLOZIJAODJEKNULAUČITAVOMGRADU:

Gust dimizbio je iz fabrikepoštosečuladetonacija

Premijer razgovarao sa direktoromM-tela

Za elektronsko

povezivanje

KC-a i bolnica

skoromilion eura

Sa sastankauVladi

Saokruglog stola

CDT ukazao na nedostatke u izradi sudskih odluka

Presude nerazumljive

IzMinistarstva zdravlja saopštili da su spremni u slučaju epidemijemalih boginja

Hrapović: Vakcinišite djecu

IlustRacIja

kontaktu kao što je porodica

domaćina. On jenaveo i dane-

ma mjesta panici, te da vakci-

na ima dovoljno.

Na pitanje novinara kakav je

rizik za odrasle, Vesna Mira-

nović iz Ministarstva zdravlja

juče je istaklada su sporneone

generacije koje su rođene od

1971. do 1993. godine, te da se

pretpostavlja da su svi rođeni

do1971.preležalimaleboginje.

- Za one rođene nakon 1971.

postoji najvjerovatnije poda-

takda li suvakcinisani jednom

dozomMMR vakcine. U po-

sljednje vrijeme djeca se vak-

cinišu sa dvije doze. Godišta

od 1971. do 1993. su sporna,

odnosnotojegrupapacijenata

kojimogubiti zaraženimorbi-

lama. Oni nijesu u obavezi da

prime vakcinu. Ako zaštitimo

djecu, zaštitili smo i odrasle –

kazala je drVesnaMiranović.

Epidemija malih boginja u re-

gionudobijasveširerazmjere,

a u Srbiji su zabilježena tri

smrtna slučaja. Do sada je u

ovoj zemlji registrovano 1.255

slučajeva malih boginja. Naj-

mlađa oboljela osoba jemlađa

od dva mjeseca, a najstarija

ima 60godina.

Sl.R.

Razlika između

malih boginja

i varičela

Iz Instituta za javno zdravlje ranije

su za naš list upozorili roditelje da

nipošto ne smiju dovoditi u vezu

male boginje (morbile) sa varičelom

- „vodenimboginjama“, „vodenim

kozicama“ ili „ovčijimboginjama“.

Oni su tada objasnili, da iako ova

oboljenja mogu da imaju sličnu kli-

ničku sliku, posljedice su pomnogo

čemu različite.

- Iako ove dvije zarazne bolesti imaju

slične epidemiološke karakteristike

– način prenosa, širenja i donekle

laicima slične manifestacije, njihove

posljedice su umnogo čemu razli-

čite. Dok varičela (protiv koje se

kod nas djeca ne vakcinišu i koja je

kod nas česta) kod najvećeg broja

oboljelih ne izaziva komplikacije niti

posljedice, morbili itekakomogu

imati teške komplikacije najčešće u

vidu upala pluća, uha i mozga sa naj-

težimposljedicama, a to su smrtni

ishodi – pojasnili su u Institutu.

Prvi simptomi koji ukazuju da je riječ

omalimboginjama su osip po tijelu,

temperatura iznad 38,5 stepeni,

kašalj, kijanje, konjuktivitis.