Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Poreska in-

spekcija jeposlijepet godina

ušlaukontroludržavne

kompanijeMonteput, koja

gazduje tunelomSozina.

Iz Poreske uprave Pobjedi su

kazali da je u pitanju redovna

kontrola.

- Poreska uprava je u sklopu

redovnogplanakontrolanaja-

vila postupak inspekcijskog

nadzora kod ovog poreskog

obveznika. Predmet kontrole

biće provjera obračuna, pri-

javljivanja i plaćanja svih po-

reskih prihoda koje admini-

strira Poreska uprava tokom

prethodnih pet godina - obja-

snili su izPoreske uprave.

Oni su saopštili da Monteput

redovno prijavljuje i izmiruje

sve dospjele obaveze.

- Zbog toga se ne smatra viso-

korizičnimporeskimobvezni-

komsa aspekta oporezivanja -

saopštili su iz ove uprave koja

je u sastavu Ministarstva fi-

nansija.

Podsjetimo da je Vlada prije

petnaestak dana usvojila plan

Monteputa za tekuću godinu

koji planiraprihodesaPDVna

9.965.000 eura. Gotovo kom-

pletanprihod ili 9.850.000eu-

ra saPDV-omje putarina kroz

Sozinu.

Uokvirutogdokumentasena-

vodi da subruto prihodiMon-

teputa tokom prošle godine

bili iznad deset miliona eura i

gotovopet puta suveći odkre-

ditnihobavezaovekompanije.

Koliki jenetoprofitMontepu-

ta znaće se krajemmarta kada

budu obračunate sve stavke i

izvještaj predat. Po prelimi-

narnimpodacima on bi treba-

lo da se kreće oko 1,7 miliona

eura. Nakon marta Odbor di-

rektora trebalo bi da odluči da

li će ponovo dijeliti bonuse iz

30 odsto dobiti, što predviđa

njihov statut.

Iz dobiti za 2016, kako je Po-

bjedapisalaprošlegodine.čla-

novi Odbora direktora su po-

dijelili bonuse po 2.840 eura.

Podsjetimo da su za komplet-

nu prošlu godinu sa PDV-om

prihodi bili 9.863.853 eura, a

bez ovog poreza 8.288.596 eu-

ra. U odnosu na isti period

prethodnegodine,kojijeizno-

sio8.874.822eura, veći suza 11

odsto-navodi seudokumentu

koji je dostavljenVladi.

Najveći dio prihoda i prošle

godine Monteput je ostvario

od tunela Sozina.

Porast prihoda ostvaren je po-

većanjem broja vozila koja su

prošla kroz tunel Sozina za

9,64odsto.

- Prolazak motocikala veći je

za 6,27 odsto, putničkih vozila

za 9,20 odsto, motornih vozila

sa tri i višeosovina–kategorija

3, za 10,86 odsto, motornih vo-

zila nosivosti veće od 3,5 tona

za 10,61 odsto i vozila sa četiri i

više osovina 20,30 odsto - na-

vodi se u dokumentu. Za kre-

diteuzeteodEvropskeinvesti-

cione banke godišnja obaveza

iznosi 2.104.562 eura.

M.P.M.

PODGORICA

–Prelazak sa

gotovinskognaobračunsko

računovodstvoomogućiće

potpuniji uvidu stanje jav-

nih finansija i uporedivost

podatakapomeđunarodnim

standardima, ocijenjeno je

jučena regionalnoj konfe-

renciji podnazivom„Pro-

blemi i naučene lekcije iz

prelaskanaobračunsko ra-

čunovodstvo“.

Projekat finansiraju vlade

SAD i Slovenije i Agencija za

međunarodnirazvojprekodo-

natorskog fonda Emerging

DonorChallengeFund.

Jošjeneizvjesnokadaće crno-

gorski javni sektor preći na

obračunskoracunovodstvo,ali

su izMinistarstva finansijana-

javilidajeakcioniplanuzavrš-

noj fazi i dabi trebalo

uskoro da bude na

sjednici Vlade.

Tek kada ga Vlada

usvoji moći će, kako

suocijenili, da se go-

vori o rokovima.

Generalna direktorica

za centralnu harmoni-

zaciju u Ministarstvu fi-

nansija Ana Krsmanović

kaže da je reforma upravljanja

javnim finansijama neophod-

nakakobi seosigurala fiskalna

održivost i pravilno upravlja-

nje javnim finansijama u skla-

dusazakonodavstvominajbo-

ljompraksomEU.

- Reforma će omogućiti zna-

čajno unapređenje funkcioni-

sanja sistema budžeta, me-

nadžerske odgovornosti,

javnih nabavki, interne i ek-

sterne revizije. Korisnost in-

formacija prezentovanih u iz-

v j e š t a j n o m m o d e l u

zasnovanom na računovod-

stvu na obračunskoj osnovi je

neuporedivo veća u odnosu na

informacije prezentovane u fi-

nansijskimizvještajimazasno-

vanim na računovodstvu na

gotovinskoj osnovi. Finansij-

ske informacije koje produku-

je obračunsko računovodstvo

omogućava vrednovanje uku-

pne imovine, ocjenu svrsis-

hodnosti načina njene upotre-

be, finansijskog položaja i

novčanih tokova entiteta i do-

nošenje odluka o budućimna-

činimapružanjauslugainjiho-

vog finansiranja – ocijenila je

Krsmanović.

Generalni direktor državnog

trezora Dragan Darmanović

kažeda jeuovoj godinipredvi-

đeno donošenje zakona o ra-

čunovodstvu u javnom sekto-

ru.MarijaPopović izDirekcije

za računovodstvenu politiku

je podsjetila da je Vlada 2015.

donijela strategiju za prelazak

javnog sektora na obračunsko

računovodstvo, te da je obuče-

no 40 računovođa koji imaju

međunarodni sertifikat, a do

kraja godine će biti obučeno

još toliko. Ona jeocijenilada je

prelazak na obračunski si-

stemsložen i skup.

- I nekim razvijenim ze-

mljama trebalo je puno

vremena za prelazak na

obračunsko računo-

vodstvo, tako da se tru-

dimo da postavimo ro-

kove koje možemo da

ispunimo - saopštila je

ona.

Na konferenciji koja rad

nastavlja danas učestvuju i

predstavnik Ministarstva fi-

nansija Srbije Mirjana Pokra-

jac kao i glavni programski di-

rek t or u CEF-u Robe r t

Bauchmüller i KimWoods iz

CIPFA.Konferencija jeokupi-

la predstavnike ministarstava

finansija Crne Gore i Srbije,

računovođe javnog sektora,

kao i lokalne i regionalne ek-

spertekojićerazgovaratioiza-

zovima u reformama računo-

vodstva.

M.P.M.

PODGORICA

–Atlas banka je zakazalavanrednu skupštinu

akcionara za 5.mart ove godine.

Nadnevnomredu jepretvaranjesubordinisanogdugauakcijski

kapital banke, ali

senepominjucifre.Na

toj skupštini će seodlu-

čivati i o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski

kapital.

M.P.M.

PODGORICA

–Američkaprivrednakomoradodijelila je

sertifikateAmChamprograma stažiranja za 39polaznika,

saopšteno je izoveprivredne asocijacije. Sertifikate suuru-

čili ambasadorkaSADMargaretEnUehara i predsjednica

komoreKatarinaBulatović.

Od 2011. sertifikate je dobilo 150 studenata koji su stažirali u

članicama komore. Prijave za sljedeću generaciju stažista biće

otvorene umartu2018.

M.P.M.

USD

1.24210

JPY 134.98000

GBP 0.87930

Kursna lista

CHF

1.15890

AUD

1.53450

CAD 1.53040

ožemo

o auta,

struju

skog patriotizma i kupovinom

domaćih proizvoda doprino-

simo njihovoj boljoj konku-

rentnosti i pozicioniranju na

domaćem tržištu, čime indi-

rektno smanjujemo potrebu

za uvozom - poručili su izMi-

nistarstva.

S.POPOVIĆ

EPCG ima para za

dvije elektrane

Drecun smatra da EPCG ima

dovoljno novca da izgradi nove

hidro i termoelektranu.

- Za pet godina mogli bismo da

izgradimo jedanmoćan energet-

ski objekat, koji bi nas svrstao u

red izvoznika struje – poručio

je Drecun i podsjetio

da četiri dece-

nije nijesmo

u stanju da

odlučimo koji

energetski

objekat da

gradimo.

Pretvaraju

dug u kapital

Podijelili 39 sertifikata

Vanredna skupština akcionara Atlas banke

Sedma generacija stažista Američke privredne komore

Poreska inspekcija ušla uMonteput

„Češljaju“ račune u

posljednjih pet godina

Tunel Sozina

Iz Poreske uprave su kazali daMonteput

redovno izmiruje sve obaveze, pa se ne

smatra visokorizičnimporeskimobveznikom

Regionalna konferencija „Problemi i naučene lekcije iz prelaska na obračunsko računovodstvo“

Pripreme za potpuni

uvid u javne finansije

Još je

neizvjesno kada će

crnogorski javni sektor

preći na obračunsko

računovodstvo. Strategija

je usvojena 2015, a izrada

akcionog plana je u

završnoj fazi

PredragDrecun