Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Sapostoje-

ćomstrukturomprivrede

teško senarednihgodina

možeočekivati bitnoveća

pokrivenost uvoza izvozom,

smatra ekonomski analiti-

čarPredragDrecun. Tvrdi

dabi diouvozamogli da sup-

stituišemovećomproizvod-

njomhrane i električne

energije. UMinistarstvu

ekonomije smatrajuda se to

trebauraditi razvijanjem

ekonomskogpatriotizma i

izvozomusluga.

-Ukolikozatvorimoenergetski

ibilanshrane,imalibidugoroč-

no održivu ekonomiju, jer ova-

ko koncipirana zavisi od stra-

nih investicija i turističke

sezone,uzdoznakeizinostran-

stva - kazao jeDrecunPobjedi.

Podaci

Ukupna spoljnotrgovinska

robnarazmjenalanijeiznosila

2,67milijardi eura, 12odstovi-

še nego 2016. Pokrivenost

uvoza izvozom iznosila je 16,1

odsto i neznatno je porasla.

Crnogorski izvoz je bio vrije-

dan 371milion eura.

CrnaGoraidaljenajvišeizvozi

aluminijum (72miliona eura),

gvožđeičelik(17,9miliona),au

posljednje vrijeme i rudu bok-

sita(66,7milionaeura). Lanije

vrijednost izvezene električne

energije iznosila 23,3 miliona

eura, što je za 37 odstomanje u

odnosu na kišnu 2016. godinu.

Ove godine izvoz bi trebalo da

bude simboličan jer EPCGpo-

novo snabdijeva KAP. Što se

tiče izvozahrane, on jevišene-

go simboličan i lani je iznosio

ukupno sa pićem 46 miliona

eura.

U uvozu, međutim, prednjače

mašine i vozila, zakoja smo la-

ni dali 552milionaeura, odče-

ga 163 miliona za automobile.

Nadrugommjestupouvozuje

hrana, čiji je ukupan uvoz bio

425 miliona eura, dakle znat-

noveći odukupnog

izvoza.Od

hranesmonajvišeuvezlimesa

- za 103miliona eura, za voće i

povrće smo platili 67 miliona,

a za žito 58miliona. Samo šest

miliona manje dali smo za

uvoz mlijeka i jaja, iako Crna

Gora ima srazmjerno značaj-

nu domaću proizvodnju jaja,

kao i mliječnih proizvoda, ali

jepaleta svedenana jogurt, ki-

sjelupavlaku i nešto sira.

Uvoz - izvoz

Uvozgorivakoštao je 172milio-

naeura, ljekova76miliona, pića

64, a telefona 73miliona eura.

-Polamilijardesegodišnjepo-

troši na uvoz hrane, koju mo-

žemo da proizvedemo. Pove-

ćan j em po l j opr i v redne

proizvodnjemože se za tri go-

dine postići dobar rezultat –

tvrdi Drecun, koji smatra da

nemamo održivu ekonomiju

zbog spoljnotrgovinskog defi-

cita, jer ga moramo pokrivati

iz tekućihprihoda, aoni prifa-

le u jednommomentu.

- Nama se to po pravilu dešava

da namprifali, pa se svake go-

dine zadužujemo jer nemamo

dobru strukturu privrede -

istakao jeDrecun, kojemje ra-

zumljivo da ne možemo da

razvijamoproizvodnjuvozilai

mašina, ali možemo da se

ogledamo u proizvodnji na-

mještaja i nekih manje kom-

plikovanihproizvoda.

U Ministarstvu ekonomije

smatraju da je rješenje u libe-

ralizaciji trgovine uslugama.

-Obimuslugaraste izgodineu

godinuištojenajbitnije,uovoj

oblasti konstantno ostvaruje-

mo suficit. Prema podacima

Centralnebanke, u2016. godi-

ni ostvaren je visok priliv od

izvoza usluga od 31,7 odsto

BDP-a, što je 3,6 puta više od

izvoza robe - kazali su pred-

stavnici ovog resora.

Dodali su da Vlada daje znat-

nu podršku privrednicima i

poljoprivrednicima, a oni su

za ovu godinu planirali ofan-

zivnijuakcijuda sekupujedo-

maće.

- Razvijanjem tzv. ekonom-

ULCINJ

– Žiro račun opštine

Ulcinj blokiran je na iznos od

250.000euranaosnovupravo-

snažne presude Privrednog

suda po tužbi Isa Bećovića,

vlasnika hotela ,,Mediteran“ –

navodi seu saopštenjukabine-

tapredsjednikaopštineUlcinj.

Bećović je tužioopštinudamu

vrati 250 hiljada eura koje je

2007. godine dao kao avans za

izraduurbanističkog projekta,

kako bi proširio kapacitet ho-

tela ,,Mediteran“. Tada je sa

bivšim gradonačelnikomGzi-

mom Hajdinagom potpisao

ugovor o izradi urbanističkog

projekta, koji je trebalo da bu-

de završennaredne godine.

- Kako u tom roku tadašnja

vlast nije izvršila obavezu, Be-

ćović je tužio opštinu i tražio

povraćaj novca sa kamatom.

Apelacioni sud je potvrdio

presudu, a vratio na ponovni

postupak dio odluke kojim se

opštinaobavezujedaplati i ka-

matu od 143.000 eura – navodi

se u saopštenju.

Urbanistički projekat za hotel

,,Mediteran“ je usvojen na

sjednici SOprošle godine.

I.T.

PODGORICA

- Industrijska

proizvodnja jeuCrnoj Gori

udecembru, uodnosuna

novembar, pala 1,6odsto,

pokazujupodaciMonstata,

dokuodnosunadecembar

2016. godinebilježi rast od

1,5odsto.

-Uodnosuna decembar 2016.

godineproizvodnja jepoveća-

na u sektoru vađenje ruda i

kamena 70,6 odsto i snabdije-

vanje električnom energijom,

gasom, parom i klimatizacija

7,2 odsto, dok je smanjena u

sektoru prerađivačke indu-

strije 10,9 odsto - navodi se u

saopštenju.

U poređenju sa 2016. godi-

nom, sektor vađenje ruda i ka-

mena zabilježio je rast proi-

zvodnje od 113,9 odsto, dok je

sektorprerađivačkaindustrija

pao tri odsto, a sektor snabdi-

jevanje električnom energi-

jom, gasom, parom i klimati-

zacijazabilježio jepadod 24,6

odsto.Prošlegodinejeuodno-

su na 2016. sektor vađenje ru-

da i kamena zabilježio rast

prometaod73,4odsto,aprera-

đivačke industrije 6,3 odsto -

zaključuje se u saopštenju.

Indeks prometa u industriji u

Crnoj Gori udecembru bilježi

rast u odnosu na isti mjesec

2016. godine 9,7 odsto i u od-

nosu na prosječni promet iz

2016. godine 22,5 odsto.

S.P.

PODGORICA

– Peticiju

SDP za povećanje mini-

malne zarade sa 193 na

250 eura juče je, prvog

dana, potpisalo 1.000

građana.

Iz SDP-a su Pobjedi kazali

da je u Podgorici ovu

peticiju potpisalo 450

građana, u Budvi 200,

Beranama 150, onlajn

130, a u kancelarijama

opštinskih odbora još par

stotina. Podsjetili su da će

potpisivanje biti nastav-

ljeno u svimgradovima i

u elektronskomobliku.

Cilj je da se napravi doda-

tan pritisak na Vladu da

uveća minimalac i makne

Crnu Goru sa začelja u

regionu. Dodali su da 17

hiljada zaposlenih rade

za minimalnu zaradu,

dok šest hiljada ima platu

od 193 do 250 eura.

Sindikat odavno traži

povećanje minimalne

zarade, iz Vlade su saop-

štili da analiziraju tu opci-

ju, a iz Unije poslodavaca

to uslovljavaju smanje-

njemporeza i doprinosa

na plate. Ranije su poslo-

davci saopštili da bi ih ta

mjera koštala 40miliona

eura.

M.P.M.

PODGORICA-

StečajnaupravaJadranskogbrodogradilišta

Bijelaobjavila jenovi tender zaprodajupreostalogdijela

imovinepreduzeća, poukupnoj početnoj cijeni od4,2milio-

na eura, neuključujući zalihe alata imaterijala.

Na prodaju su, između ostalog, dva poslovna prostora, oprema i

zemljišteuBijeloj.PonudesemogudostavljatiPrivrednomsudu

do 2.marta.

Stečaj u Jadranskombrodogradilištu otvoren je 2015. godine na

prijedlogPoreske uprave, zbog duga od šestmiliona eura.

Na ranijim tenderima prodati su veliki i mali dok, a imovinu fir-

me je kupio konzorcijumAdriatikMarinas i Damen za 2,6mili-

ona eura.

S.P.

PODGORICA

-Rokzapodnošenje zahtjeva

zadodjelubespovratnepodrškeuokviru

IPARDlajk2.3 javnogpoziva, namijenjenog

jačanjuprerade, produžen jedo 15. februara,

saopšteno je izMinistarstvapoljoprivrede.

Predstavnici Evropske komisije i Svjetske ban-

ke saglasili su se sa predlogomMinistarstva da

se produži rok javnog poziva, kako bi se poten-

cijalnimaplikantima obezbijedilododatnovri-

jemedapripremedokumentacijuzakorištenje

preostalihmilion eura. Aktuelni, treći po redu

IPARD lajk poziv, namijenjen je jačanju prera-

de,prvenstvenoudijeludostizanjanacionalnih

i EU standarda u pogledu higijenske i zdrav-

stvene ispravnosti hrane. Aplikanti mogu da

traže podršku do polovine investicije vrijedne

između 12.000 i 125.000 eura, bezPDV.

S.P.

PODGORICA- Zalaganje za

liberalizacijukretanja roba,

usluga, ljudi i kapitala i una-

pređenje regulatornogokvi-

ra, trebalobi dabuduu foku-

sudjelovanjaKomorskog

investicionog forumaZa-

padnobalkanske šestorke,

ocijenili sučlanovi njegovog

upravnogodbora.

-Upravni odbor, koji jeodržan

u Trstu, ocijenio je važnim i

pitanje razvoja i povećanja

konkurentnosti, posebno ma-

lih i srednjih preduzeća - sa-

opšteno je izPrivredne komo-

re.

U radu Upravnog odbora je

učestvovao i predsjednik

PKCGVlastimirGolubović.

Predsjednici nacionalnih ko-

mora razgovarali su o progra-

mu aktivnosti u ovoj godini,

kao i pojedinostima projekata

čije su odobravanje najavili

donatori, akoji trebadapočnu

da se realizuju u drugoj polo-

vini godine. Projekti bi trebalo

da doprinesu čvršćem regio-

nalnom povezivanju poslov-

nihzajednica, smanjenjubari-

jera na tržištu, unapređivanju

regionalnogekonomskogpro-

stora podsticajnijeg za privre-

đivanje kompanija sa Zapad-

nog Balkana i povećanju

ulaganjauovaj region- dodaje

se u saopštenju.

Zajednički proizvod Komor-

skoginvesticionogforumaZa-

padnobalkanske šestorke, re-

gionalna onlajn investiciona

platforma,kojajenamijenjena

potencijalnim investitorima,

biće predstavljena narednog

mjeseca uLondonu.

S.P.

Presuda Privrednog suda u korist vlasnika hotela ,,Mediteran“

Ulcinj vraća Bećoviću 250 hiljada

Podaci Monstata za decembar

Pad industrijske

proizvodnje 1,6 odsto

Novi tender za Jadransko brodogradilište

Nude preostalu

imovinu za

4,2miliona

Potpisivanje peticije

za povećanje

minimalne zarade

Hiljadu

potpisa

prvog

dana

Ako ne

da pravi

možem

Do 15. februara produžen tender za IPARD lajk 2.3

Ostalo jošmilion eura

U Trstu održan UOKomorskog investicionog foruma

Zapadnobalkanske šestorke

U fokusu liberalizacija

kretanja robe i usluga

Ukoliko zatvorimo energetski

i bilans hrane imali bismo

dugoročno održivu ekonomiju,

smatra Predrag Drecun, a iz

Ministarstva ekonomije se

zalažu za ekonomski patriotizam

Kao lijek za izvozno-uvozni deficit, struka nudi

turizam, veću proizvodnju hrane i električne energije