Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

Politika

PODGORICA

-Ministar od-

branePredragBošković i

MartinZabloki, predsjednik

i izvršni direktorKanadske

privrednekorporacije, pot-

pisali su jučeugovor ona-

bavci tri srednjavišenamjen-

skahelikoptera, saopšteno je

izMinistarstvaodbrane.

Informaciju o kupovini heli-

koptera Pobjeda je objavila

protekle nedjelje. Ugovor

predviđa kreditni aranžman u

vrijednosti 30miliona eura po

kojem će Ministarstvo odbra-

ne za potrebe Vazduhoplov-

stva Crne Gore nabaviti dva

helikoptera tipa ,,Bell 412EPI“

i jedan helikopter ,,Bell

412EP“.

- Crna Gora želi da unaprijedi

sposobnosti Vojske Crne Gore

i kupovinom tri višenamjen-

ska helikoptera značajno će se

podići kapaciteti i mogućnosti

Vazduhoplovstva VCG, ali i

ostalih vidova Vojske, s obzi-

romda ćehelikopteri biti kori-

šćeni za podršku u dejstvima

na kopnu i moru, transport je-

dinica, traganje i spašavanje,

medicinsku evakuaciju, nad-

zorgraniceicjelokupneterito-

rije Crne Gore - rekao je Boš-

ković.

On je posebno istakao značaj

upotrebe helikoptera u civilne

svrhe, te naglasio da će Vojska

kao i do sada uvijek biti na ras-

polaganju svakom građaninu

CrneGore.

Predsjednik i izvršni direktor

Kanadske privredne korpora-

cije Zabloki rekao je da, u ime

kanadske Vlade, zaključuju

ugovore širom svijeta, te da je

ovoistorijskiugovorjergaprvi

put zaključuju sa Crnom Go-

rom.

- Znamo daKanada i CrnaGo-

ra imaju izvanredne odnose u

svim oblastima saradnje i ovo

je konkretan primjer rastućih

ekonomskih odnosa dvije ze-

mlje. Naročito smoponosni na

činjenicu da će naši helikopte-

ri doprinijeti bezbjednosti Cr-

neGore - istakao jeZabloki.

Ugovorom je predviđena na-

bavka četvorokrakih dvomo-

tornih helikoptera, koji su di-

za j n i ran i , opreml j en i i

namijenjeni za frekventnu

upotrebuipouzdanoizvršava-

nje letačkih zadataka, kao što

su prevoženje putnika, medi-

cinska evakuacija, traganje i

spašavanje, transport tereta,

gašenje požara, operacije na

malim i ograničenim, niskim,

visokimterenimainadzorgra-

nice.

Nabavkomtrihelikopterazna-

čajno će se unaprijediti i kapa-

citeti Vojske Crne Gore u do-

menu kontrole vazdušnog

prostora (Air Policing), kao i

pomoći građanstvu u vanred-

nimili kriznimsituacijama.

Sva tri helikoptera stižu u Cr-

nuGoru tokomovegodine. Je-

dan u prvom, a preostala dva u

četvrtomkvartalu godine.

R.P.

PODGORICA

- LiderDemo-

kratskepartije socijalista

MiloĐukanovićpozvan je

namolitveni doručakkod

predsjednikaSADDonalda

Trampa8. februara.

Osim Đukanovića, poziv da

prisustvuju tom tradicional-

nom događaju uručen je i

predsjedniku i potpredsjedni-

ku Skupštine Ivanu Brajoviću

i Branimiru Gvozdenoviću,

poslanikuAleksandruDamja-

noviću, direktoru Zavoda za

zapošljavanje Sulju Mustafi-

ću, bivšem predsjedniku JP

Nacionalni parkoviUrošuAn-

drijaševiću, kao i biznismeni-

maMarkuBatuCareviću i Ra-

duLjumoviću.

Molitveni doručak je događaj

koji se svake godine, prvog če-

tvrtka u februaru, održava u

Vašingtonu i predstavlja seriju

sastanaka, svečanih ručkova i

večera.

Nacionalnommolitvenomdo-

ručku prisustvuje oko 3.500

ljudi, koji uključuju zvanice iz

preko 100 zemalja. Domaćini

su članovi američkogKongre-

sa, a organizuje je hrišćanska

organizacija The Fellowship

Foundation. Osmišljen je kao

forum koji okuplja i gradi od-

nose političke, društvene i bi-

znis elite.

Đ.Ć.

PODGORICA

–Polovinaob-

veznikaZakonao finansira-

njupolitičkih subjekata i iz-

bornihkampanjanije

poštovalaobavezuobjavlji-

vanja analitičkihkartica i

putnihnaloga zaprethodnih

sedamdana i takoprikrila

trošenjanakonraspisivanja

predsjedničkih izbora - sa-

opšteno je izCentra zade-

mokratsku tranziciju. CDT

jepozvaoAgencijuza spre-

čavanjekorupcijedapre-

duzme „hitnu i odlučnuak-

cijuopomene, aonda i

kažnjavanja, odnosnopo-

kretanjepostupakaprotiv

svihobveznikakoji nijesu

poštovali zakon“.

Zamjenica direktora CDT-a

Biljana Papović navela je u sa-

opštenju da su institucije na

taj načinpokazaleneodgovor-

nost prema poštovanju zako-

na i doprinijele netransparen-

tnosti tek početog izbornog

procesa. Ona je podsjetila da

zakon obavezuje budžetske

potrošačke jedinice da od ras-

pisivanjadoodržavanjaizbora

jednom sedmično objavljuju

analitičke kartice na veb stra-

nicama.

- Svi organi na državnom i lo-

kalnomnivou, javna preduze-

ća, ustanove, privredna druš-

tva čiji je osnivač, većinski ili

djelimičnivlasnikdržava,oba-

vezni su da objave na svojim

internet stranicama sve izdate

putne naloge za korišćenje

službenihvozila-navela jePa-

pović.

Prema njenim riječima, zako-

nom je predviđena kazna od

200 do dvije hiljade eura za

odgovorno lice institucijekoja

neobjavljujeanalitičkekartice

i putne naloge na sedmičnom

nivou.

-Pravno licekoje sedmičnone

objavljuje putne naloge na

svojoj internet stranici mora

biti kažnjeno od pet do 20 hi-

ljada eura - kazala jePapović.

ASK, kakonavodi,morauvesti

novu praksu objavljivanja spi-

skova institucija koje ne po-

štujuzakon, ali i imena i prezi-

m e n a o d g o v o r n i h z a

prekršioce zakona. CDTpozi-

va ASKda bez odgađanja poč-

neobjavljivati ove informacije

jer javnost u Crnoj Gori mora

da zna ko su odgovorne, a ko

neodgovorne institucije i lica

koja ih vode - kazala je Papo-

vić.

Ona je rekla da za obveznike

zakonanalokalnomnivoukoji

nemaju svoj vebsajt, ASKmo-

ra uticati na opštine da na svo-

jim sajtovima pregledno

objavljuju informacije po ob-

veznicima.CDTje, kako jedo-

dala, monitoring poštovanja

zakonskih obaveza institucija

uradio kroz reprezentativni

slučajni uzorak od ukupnog

broja svih institucija koje su

obveznici Zakona o finansira-

nju političkih subjekata i iz-

bornihkampanja.

I.K.

PODGORICA

- Crna Gora

i Srbija mogu biti spremne

za Evropsku uniju do 2025.

godine, poručio je pred-

sjednik Evropskog parla-

menta Antonio Tajani.

- Zapadni Balkan ima čistu

i kredibilnu evropsku per-

spektivu i može da računa

na podršku Evropskog par-

lamenta u svomprogresu,

ali lopta je u njihovomdvo-

rištu. Potreban je napredak

u vladavini prava, pravdi i

osnovnimpravima u Srbiji

i Crnoj Gori. Mislimda će

obje zemlje biti spremne

za ulazak do 2025. godi-

ne. Tamo gdje ima volje,

ima i načina - poručio je

Tajani.

R. P.

PODGORICA

–Novoimeno-

vana ambasadorkaKanade

Keti Čabu imala je jučeu

Podgorici odvojene susrete

sapredsjednicimaSkupšti-

ne i Vlade IvanomBrajovi-

ćemiDuškomMarkovićem,

kao iministromvanjskihpo-

slovaSrđanomDarmanovi-

ćem, nakojima jeocijenjeno

da suodnosi CrneGore iKa-

nadedobri i prijateljski, te

dapostojimogućnost zada-

ljeunapređenje ekonomskih

odnosa.

Ambasadorka je tokom sa-

stankasaBrajovićemnaglasila

da je, kako je saopšteno iz nje-

govog kabineta, ubijeđena da

je Crna Gora potpuno usred-

sređenana postizanjepreuze-

tih obaveza na putu integraci-

ja uEU.

Tokom sastanka sa Markovi-

ćemČabu je ocijenila da naša

zemlja predstavlja važan fak-

tor u održavanju stabilnosti

regiona Zapadnog Balkana, te

da je pokazala da predstavlja

siguran i atraktivan ambijent

za investicije.

U razgovoru sa ministrom

vanjskih poslova Čabu je po-

hvalila dosadašnju saradnju

Crne Gore i Kanade i istakla

važnost potpisivanja ugovora

o nabavci tri srednja višena-

mjenska helikoptera za potre-

beVazduhoplovstvaCrneGo-

re.

Đ.Ć.

PODGORICA

–Lider Soci-

jaldemokratskepartijeRan-

koKrivokapićuputio je

otvorenopismopremijeru

DuškuMarkovićuukojem

odnjega traži hitnopolitič-

ko sankcionisanjeonihkoji

rušeugledprosvjetnihrad-

nika i obrazovanja.

Krivokapić je ovaj zahtjev

uputio povodom objavljivanja

audio-snimkanakojemsečuje

kako član Opštinskog odbora

SD-a Naser Gargović, navod-

no, po dogovoru sa ministrom

prosvjete i potpredsjednikom

te partije Damirom Šehovi-

ćem, kandidatu za odbornika

SDP-a nudi zaposlenje supru-

ge ukoliko se on povuče sa iz-

borne liste SDP-a i Demosa i

pristupi SD-u.

- Upravo sada Vas pozivamo

dadoprineseterastukredibili-

teta Crne Gore u novom pro-

ljećnom Izvještaju i ispunite

politička očekivanja EU kroz

hitnopolitičkosankcionisanje

onih koji ruše ugled prosvjet-

nih radnika i obrazovanja u

cjelini. Svih onih koji su školu

pretvorili uoruđe svojihneza-

konitih političkih akcija i pla-

gijatorskih primjera reforme

–navedeno je, izmeđuostalog,

uotvorenompismu.

Đ.Ć.

Potpisan ugovor o kupovini tri višenamjenska helikoptera

Bošković: Vojska

na raspolaganju

svimgrađanima

CDT apelovao na ASK da kažnjava one koji ne poštuju Zakon o

finansiranju političkih subjekata

Pola institucija krši zakon

Međunarodne aktivnosti predsjednika DPS-a

Đukanović pozvan

namolitveni doručak

kod Donalda Trampa

MiloĐukanović

DonaldTramp

Posjeta ambasadorke Kanade Keti Čabu Crnoj Gori

Odnosi dobri i prijateljski

Ranko Krivokapić pisao premijeruMarkoviću

Traži kazne za one koji ruše

ugled prosvjetnih radnika

Ocjena predsjednika

Evropskog parlamenta

Tajani: Crna

Gora i Srbija

spremne za

EU do 2025.

godine

MartinZabloki i PredragBošković

BiljanaPapović

AmbasadorkaKanadeKeti Čabu i

predsjednikSkupštine IvanBrajović