Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

Politika

PODGORICA

Nevidimu

,,Deklaraciji opomirenjuu

Crnoj Gori“ i izjavamaNeboj-

šeMedojevića, AndrijeMan-

dića iMilanaKneževićaništa

štobi bilona štetuBošnjaci-

ma, odnosnoMuslimanima–

kazao je zaPobjeduJanko

Vučinić, predsjednikRadnič-

kepartije, komentarišući to

što jepotpredsjedniknjegove

strankeHajranMurićpodnio

ostavkuzbog, kako je rekao,

izjava lideraDF-akojima „re-

habilitujučetnike“.

Vučinić, koji je, kako kaže, pot-

pisao Deklaraciju, istakao je da

je iznenađenodlukomMurića i

smatra da tekst koji je ponudio

DFnije razlog njegove ostavke.

- Odluka Murića za mene je

iznenađenje, jer znam kroz šta

smo sve zajednoprošli i da smo

više od dvije godine mukotr-

pno stvarali Radničku partiju.

Sadanatakavnačinodlaziime-

ni, u kratkom telefonskom raz-

govoru, saopštava da se povlači

iz politike. Ali, izgleda da je po-

srijedineštodrugo,avrijemeće

pokazati šta. Na ovakav način i

ekspresno napustiti mukotr-

panraduRadničkojpartijiuka-

zuje da se nešto drugo krije iza

toga – istakao jeVučinić.

On je, na pitanje na šta aludira

dasekrije izaMurićeveodluke,

podsjetio na Murićevu izjavu

daje„trpioucjenjivanjeiprijet-

nje“.

- On treba da saopšti ko mu je

prijetio, ko ga je ucjenjivao i šta

je trpio u Rožajama. Treba

otvorenodakažeodkogasudo-

lazile prijetnje. Mislim da De-

klaracija nije pravi razlog nje-

goveostavke–dodaojeVučinić.

Rožajac HajranMurić, član Iz-

vršnog odbora i jedan od pot-

predsjednika Radničke partije

Crne Gore, odlučio je u utorak

danapusti stranku, akaoglavne

razlogenaveo,premanavodima

u medijima, „posljednje izjave

čelnika Demokratskog fronta

kojima rehabilituju četnike“.

-Onitakvimsvojimpostupkom

vrijeđaju pripadnike bošnjač-

kog i albanskog naroda koji je

nedužan stradao tokomminu-

lih ratova. Moja porodica i ja

svakodnevno smo izloženi vri-

jeđanjima od naših sugrađana

zbogtogaštosampripadaotom

političkom savezu. Stoga sam

se i odlučio na ovakav korak -

kazao je Murić u izjavi Dnev-

nimnovinama.

Naveo je da je gotovo sa svim

članovimaRadničkepartijebio

i ostaoudobrimodnosima.

-Korektanodnossamimao i sa

predsjednikomRadničke par-

tije Jankom Vučinićem. Ali,

činjenica je da je i on podlegao

vokabularu ostalih čelnika

DF-a, naročito Mandića, Me-

dojevića iKneževića sa šovini-

stičko-nacionalnim sadržaji-

ma. Moj životni moto

je pomirenje i zajed-

nički suživot sa

svimnarodima i na-

rodnostima bez

vrijeđanja i poni-

žavanja, uz po-

štovanje svih

mora lnih i

drugih na-

čelakojetra-

ži savreme-

no društvo

– kazao je

Murić.

I.K.

Predsjednik Radničke partije pozvao bivšeg potpredsjednika da kaže prave razloge zbog kojih je napustio partiju

Vučinić: Ne vjerujemda jeMurić

podnio ostavku zbog Deklaracije

Burne reakcije na „Deklaraciju o pomirenju“, koju je predstavio DF; analitičari i DPS jedinstveni

PODGORICA

Svrha „De-

klaracijeopomirenjuuCr-

noj Gori“, koju suu subotu

potpisali čelnici političke

grupacijeDemokratski

front, pokušaj je revizije isto-

rijeDrugog svjetskog rata,

ocijenili suu izjavi zaPobje-

dupolitički analitičari.

Predsjednik Matice crnogor-

ske Dragan Radulović kaže da

je svrha platforme DF-a da se

izjednače fašisti sa antifašisti-

ma i patriote sa saradnicima

okupatora.

Radulović podsjeća da je ideju

sličnu Demokratskom frontu

početkom devedesetih imao

Franjo Tuđman sa tzv. „Svehr-

vatskim grobom“ u koji je bilo

zamišljenodaseizmiješajuko-

sti ustaša, partizana, kosti ubi-

jenih u Blajburgu i srpski stra-

dalnici iz ustaških jama.

-Svetodasenapravinaprosto-

ru logoraJasenovac.Dase tako

žrtvejošjednomubijuiponize,

a da se zločinci operu od krvi i

rehabilituju.Užasikretenizam

na kvadrat! Slično je i sa ovom

deklaracijom o pomirenju, jer

jenjenaposljednjasvrhapoku-

šaj revizije Drugog svjetskog

rata, izjednačavanje fašista i

antifašista, patriota i saradnika

okupatora-naglasiojeRadulo-

vić.

Podjele

I analitičar Ranko Đonović

smatrada ,,deklaracijakojana-

vodno treba da pomiri pravo-

slavnuCrnuGoruzapravomo-

že postići suprotan cilj - nove

vjerske podjele, manje- više

viđeneuprethodnimratovima

na ovimprostorima“. On sma-

tra da to što je ova deklaracija

potpisananaSavindannijeslu-

čajnost.

- Pored glavnog prepoznatlji-

vogvelikosrpskogciljaonaima

za cilj da, koliko-toliko, skrene

pažnju sa suđenja vijeka u vezi

terorističkog napada u kojem

su autori ove deklaracije, sva-

kimdanom je sve jasnije, imali

zapažene uloge - kaže Đono-

vić.

Sa Đonovićem je saglasan

predsjednik Matice crnogor-

ske, koji ocjenjuje da su dekla-

racije u politici uvijek izraz

nemoći jer, kako je rekao, onaj

ko ima moć da neku ideju

ostvari i sprovede, ne piše de-

klaracije, nego radi.

- U ovom slučaju i sam pojam

Pokušaj revizije

II svjetskog rata

Rakočević: Platforma koja negira

sve crnogorsko i multietničko

Poslanik DPS-a Nikola Rako-

čević smatra da je Deklara-

cija DF-a proizvod vjekovne

političke, retrogradne misli

koja je oživila početkomdeve-

desetih i od koje, ističe on,

nažalost, značajan dio

političkih aktera u Crnoj

Gori ne odustaje.

- To je platforma koja

negira sve crnogor-

sko, multietničko i

građansko sa namjeromda Crnu

Goru podredi jednom širem kontek-

stu panslavizma, koji podrazumi-

jeva obesmišljavanje crnogorskog

identiteta i poništavanje kultural-

nog nasljeđa i bogatstva suverene

Crne Gore - kazao je Rakočević u

izjavi za Pobjedu.

On navodi da nije iznenađenje reha-

bilitacija kosovskogmita, jer je Crna

Gora svjedočila pokušaju rušenja

pravnog i ustavnog poretka države,

od istih političkih subjekata.

- Za razliku odmladih političkih

nasljednika DF-a, oni bar transpa-

rentno saopštavaju da bi, kad bi

samo bili u prilici, poništili priznanje

Kosova, raskinuli naše čvrste par-

tnerske veze sa NATO savezom, da

bi na koncu tog procesa poništili

nezavisnost Crne Gore i priključili

nas kao „junačku“ izbornu jedinicu

državnim susjedima - naglasio je

Rakočević.

pomirenja više je nego upitan.

Jer kakvomi, današnji građani

Crne Gore, imamo pravo da se

izjašnjavamo u ime naših pre-

daka. Oni su svoje političke iz-

bore davno načinili i shodno

njima postupali, snosili odgo-

varajuće posljedice, ratovali,

gubili i pobjeđivali. Mi današ-

nji, možemo da poštujemo nji-

hovu žrtvu, ali samo pod pret-

postavkom da je ona svojim

značenjem utkana u vrijedno-

sti savremenog svijeta - kazao

jeRadulović.

Usuprotnom, ističeon, svepo-

staje sumnjivo i problematič-

no, odnosno pretvara se u poli-

tičkunekrofiliju.

Odbojnost

Radulović kaže da ne zna ka-

kva će reakcija građana Crne

Gore biti na ovu inicijativu, ali

kaže da sam reaguje sa gađe-

njemi odbojnošću.

- A što se tiče „kosovskog zave-

ta“, tu je kategoriju danas pre-

smiješno uvoditi u političko

mišljenje, to ne želimni da ko-

mentarišem- kažeRadulović.

Dodaje da je sporna činjenica

daseuDeklaraciji pominjemi-

renje samo dva pravoslavna

naroda, dok o ostalima nema

riječi.

- IdruginarodiCrneGore ima-

ju u svojoj prošlosti dovoljno

gadova i krvoloka, treba i njih

obuhvatiti Deklaracijom. Me-

đutim, ono što zabrinjava jeste

izostanak antifašističkih reak-

cijameđupredstavnicimadru-

gih naroda u Crnoj Gori, oni se

ponašaju kao da ih se cijela

stvar nimalo ne dotiče. Ako i

oni nemaju koga za rehabilita-

ciju, pa čekaju pravi trenutak.

Meni je neprihvatljivo svako

identifikovanjegrađanapomo-

ću vjere, jer sam ateista, repu-

blikanac, ljevičar.Daklemanji-

na, po više osnova - kazao je

Radulović.

On smatra da su lideri DF-a

„zabavljeni novimjadima“.

- Ovo suđenje ne ide kako su

očekivali, što stvara izvjesnu

političku konfuziju. Najzad, i

ova deklaracija, koja je napisa-

na krajnje nemušto, svjedoči o

tomedasupanika i jeftinapoli-

tička propaganda zavladale u

potpunosti njihovim pogle-

dom na svijet. A uz sve to, ne

mogu da se opredijele ko im je

bitniji: Vučić ili Amfilohije. Jer

sva je prilika, Rusi su od njih

odavno digli ruke - zaključio je

Radulović.

Strategija

Politički analitičar Ranko Đo-

nović kaže da ,,Deklaracija o

pomirenju u Crnoj Gori“, koju

je ponudioDF, nije ništa drugo

do u kontinuitetu njihova stra-

tegija, u nešto promijenjenoj

taktici.

-Kadadržavnoinacionalnobi-

će Crne Gore nijesu uspjeli da

slome prevratom 1989, niti re-

ferendumom2006, niti terori-

stičkimi uličnimdemonstraci-

jama 2015. i 2016, ka tom cilju

krenuli su drugom taktikom.

Ponuđenadeklaracija, kojana-

vodno treba da pomiri pravo-

slavnu Crnu Goru, zapravo

možepostići suprotancilj -no-

ve vjerske podjele, manje-više

viđene uprethodnimratovima

na ovim prostorima. Time su

za njih stvoreni preduslovi za

velikosrpski državni projekat,

što i jeste njihov cilj - navodi

Đonović.

J.ĐURIŠIĆ

Kada državno i nacionalno biće Crne Gore nijesu uspjeli da slome prevratom

1989, niti antireferendumskomkampanjom2006, niti terorističkim i uličnim

demonstracijama 2015. i 2016, ka tom cilju krenuli su drugom taktikom.

Ponuđena deklaracija, koja navodno treba da pomiri pravoslavnu Crnu Goru,

zapravomože postići suprotan cilj - nove vjerske podjele, kaže Đonović

JankoVučinić

NikolaRakočević

RankoĐonović

DraganRadulović