Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

CrnomGorom

BAR

PorodičnakućaMi-

lanaMašanovićaucrmnič-

komseluPopratinice iz-

gorjela je jučeujutrodo

temeljaupožaru. Uobjek-

tu je živioMašanović sa su-

prugomi petoromaloljet-

nedjece.

Na sreću, niko od porodice

nije povrijeđen. Kako sazna-

jemo, u trenutku izbijanja

požara u kući su bili supruga

i dijete.

Nalicemjestajeokopodneva

sa dvoje vatrogasnih kola sti-

gla sedmočlana ekipa Službe

zaštite i spašavanja, ali kući

nije bilo spasa. Vatrena stihi-

javeć jebilazahvatiladrvenu

krovnukonstrukciju.

PROsnovnog državnog tuži-

BAR:

Požar u crmničkomselu Popratinice

Sedmočlana

porodica

Mašanović

ostala bez kuće

laštva u Baru, tužilac Rado-

van Đurišić kazao je da su

uviđaj uradili pripadnici bar-

ske policije. Naloženo je vje-

štačenje vještaka za požare,

havarije i eksplozije nakon

čega će biti poznat uzrok po-

žara.Postojimogućnostdasu

elektroinstalacije uzrok po-

žara.

Predsjednik MZ Crmni-

ca Đuro Marković najavio je

da će mjesna zajednica orga-

nizovati akcijupomoći tojpo-

rodici. Za sada su smješteni

kodMilanovog brata.

V.K.V.

OSTALIBEZKROVANADGLAVOM:

Porodica Mašanović i kućanakonpožara

BAR

Komunalna inspekcija

zaustaviće izgradnjuhotela

uNovomBaru investitora

,,Skaj development“ (SkyDe-

velopment) dokglavni repu-

blički inspektor zapute-

veEdnanAbdićnedonese

rješenjekojimćenaložiti što

jepotrebnoda seuradi da se

obezbijedi saobraćajnica -

najavio jenačelnikKomunal-

nepolicijeStevoPejović.

Po njegovimriječima, Abdić bi

to trebaloda uradi u srijedu.

Oštećenja

Juče se na magistralnomputu

koji od naselja Šušanj vodi ka

Sutomoru, u dijelu Zele-

nog pojasa ispod magi-

strale, pokrenulo kli-

z i š t e k o j e j e

uzrokovalo pad bo-

ra i oštećenja kolo-

voza.Pretpostavlja

se da su uzrok ra-

dovi koje izvodi

preduzeće ,,Raške-

tić“.

Stevo Pejović dodaje

da je o svemu obavije-

šteno i JP za upravljanje

morskim dobrom. Prema

njegovim riječima, inspektori

su po prijavi građana još u no-

vembru, vršili nadzor tog gra-

dilišta. Mještani su ukazivali

dasezemljaizmeđukolovozai

mora kruni.

Dozvole

- Izvođač radova ,,Rašketić“ iz

Bara dostavio je na uvid rješe-

nje Ministarstva održivog ra-

zvoja i turizma, kojim je inve-

stitoru u maju 2017. godine

izdata građevinska dozvola za

objekat - hotel. Izvođač je do-

staviona uvid i glavni projekat

i projekat konstrukcije. Zbog

toga jenadležni organzaodlu-

čivanje i postupanje u ovom

slučajuUpravaza inspekcijske

poslove – rekao jePejović.

Juče ujutro su vozila na toj di-

onici prolazila naizmjenično

jednom kolovoznom trakom.

Saobraćaj je normalizovan na-

kon što je uklonjen bora sa ce-

ste.

V.K.V.

BAR:

Inspekcija stopirala projekat investitora ,,Skaj development“

Dok su gradili hotel,

pokrenuli klizište

Glavni republički inspektor zaputeve Ednan

Abdić trebalobi danas da donese rješenje ko-

jimće naložiti što je potrebnoda se uradi da

se obezbijedi saobraćajnica

Inspektori

su po prijavi

građana još u

novembru nadzirali

gradilište – kazao je

načelnik Komunalne

policije

Stevo Pejović

TIVAT

Svjetski danvlažnih

staništabićeobilježenupe-

tak interaktivnomradioni-

comzadjecuosnovnih škola

i posjetomrezervatuSolila.

U radionici će, saopštilo je

Javno preduzeće

za upravljanje morskim do-

brom, učestvovati učenici če-

tvrtih i petih razreda osnovnih

škola ,,DragoMilović“ iz Tivta

i ,,Branko Brinić“ iz Radovića,

koji će seupoznati sanajvažni-

jim informacijama o specijal-

nomrezervatuprirode - Solili-

ma.

- Đaci će praviti i knjižicu o ži-

votnom ciklusu ptica, kao i ra-

zličite životinje od papira ori-

gami tehnikom. Kako bi mogli

da pokažu stečeno znanje o

tom rezervatu, biće održan i

kviz na tu temu – navodi se u

saopštenju. Specijalni rezervat

prirode Solila upisan je 2013.

godine na Ramsar listu kao

drugo takvo područje u Crnoj

Gori, poredSkadarskog jezera.

Ovogodišnja tema Svjetskog

dana vlažnih staništa je ,,Vlaž-

na staništa za održivu urbanu

budućnost“.

I.T.

TIVAT:

Obilježavanje dana vlažnih staništa

Osnovci će učiti o značaju Solila

NARAMSARLISTIOD2013.GODINE:

Rezervat Solila

SAOBRAĆAJSETEŠKOODVIJAO:

JučeuŠušanju

PLAV

Lokalnauprava je za

redovni rad šest političkih

partija za tekućugodinu

odredila 37.540eura. To je

predviđenoodlukomo fi-

nansiranjuredovnog rada

političkih subjekata zaprvi

godišnji kvartal.

Prema tomdokumentu, svaka

stranka će mjesečno primati

po 104 eura, odnosno 1.251 eu-

ra godišnje. To je jedan od vi-

dova raspodjele sredstava, dok

je drugi po brojuodbornika.

Kako je navedeno, svaki od-

bornik ćemjesečnoprimati po

83 eura. Demokratska partija

socijalista ćepo tomosnovuza

11 odbornika, mjesečno ,,pri-

hodovati“ 888 eura, odnosno

10.656 za godinu. Socijalde-

mokratska partija i Bošnjačka

stranka će za po sedamodbor-

ničkih mjesta mjesečno pri-

mati po 565 eura, odnosno po

6.781 eura godišnje. Srpskana-

rodna partija sa tri odbornika

primiće 242 eura, odnosno

2.906 eura. Dva odbornika u

Demokratskomfrontu će ima-

ti mjesećni prihod u ukupnog

iznosa 161 euro, odnosno 1.937

za godinu. Jedan odbornik iz

partije DS Iber Hoti će za 12

mjeseci primiti 968 eura.

Odlukavažido31.martadoka-

da je na snazi odluka o privre-

menomfinansiranjuopštine.

I.T.

PLAV:

Iz budžeta za partije skoro 38.000 eura

Odbornicima po

83 euramjesečno

NASNAZIODLUKAOPRIVREMENOM

FINANSIRANJU:

Plav

CETINJE

Rekonstrukcija

vodovodnih instalacijadijela

Mojkovačkeulice i ulicapre-

maBajicamapočećedomar-

ta. Ugovor o tomposlu juče

supotpisali direktorpredu-

zećaVodovod i kanalizacija

MilošRažnatović i direktor

inžinjeringa firme ,,Jedin-

stvo“ izSevojna.

Vrijednost radova je 1.500.000

eura, a planirano je da radovi

počnu najkasnije do marta.

Rok za završetak posla je tri

mjeseca.

- Rekonstrukcijom vodovod-

nih instalacija u ovimulicama

započeće rješavanje problema

snabdijevanja grada vodom -

kazao jeRažnatović.

Izvođač radova je firma ,,Je-

dinstvo“ izSevojna. Nadzor će

vršiti „Pro-ing“ i „NK- kom“.

Sredstva za realizaciju ugovo-

ra obezbijedila je prijestonica

kreditom kod Evropske inve-

sticione banke.

J.Đ.

RADOVEĆEPOČETIDOMARTA:

Potpisivanjeugovora

CETINJE:

Ugovoren posao vrijedan 1,5miliona

Rješavaju problem

snabdijevanja vodom