Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

CrnomGorom

zahtjev za legalizacijubesprav-

no izgrađenog objekta podnijet

je opštinskomSekretarijatu

21

ROŽAJE:

Opština ispunila obaveze predviđene Zakonomo planiranju prostora i izgradnji objekata

Komunalije od

pet do 66 eura

LOŠEINTERESOVANJEZA

LEGALIZACIJU:

Rožaje

ROŽAJE

– Opština jemeđu

prvimaudržavi navrijeme

započela aktivnosti za stva-

ranjeuslovakakobimogla

daprimijeni Zakonoplani-

ranjuprostora i izgradnji

objekata. Donijete suodluke

ovisini naknade zaoprema-

nje građevinskog zemljišta,

kao i zaopremanje građe-

vinskog zemljišta zanelegal-

neobjekte–kaže glavni

gradski arhitektaArbinKa-

lač.

Osamzona

Visina naknade se određuje u

zavisnosti od zone u kojoj se

objekat nalazi, kao i njegove

namjene.

- Teritorija opštine podijelje-

na je na osam zona. Naknada

za objekte osnovnog stanova-

nja kreće se, zavisno od zone,

od pet do 30 eura po metru

kvadratnomkorisnepovršine,

a za objekte koji ne spadaju u

tukategoriju, odnosnoonikoji

su veći od 200 kvadrata i po-

slovno-stambene objekte, od

šest do 33 eura. Vlasnici po-

slovnih objekata naknadu će

plaćati od šest do 66 eura - re-

kao jeKalač.

Za legalizaciju bespravno sa-

građenih objekata koji su na-

mijenjenizaosnovnostanova-

nje iznos naknade uvećava se

2,5 odsto, a za ostale do 20 od-

sto.

–Touvećanjeseodnosinapla-

ćanje u više mjesečnih rata.

Vlasnici objekata koji se nala-

ze u osmoj zoni koja se nalazi

van zahvata detaljnih urbani-

stičkihplanova, oslobođeni su

plaćanjanaknade–objašnjava

Kalač.

Zaplaćanjecjelokupnog izno-

sa komunalija odjednom, visi-

na naknade umanjuje se 15

odsto.

– Važno je istaći da se visina

naknade obračunava po jedi-

nici površine neto korisnog

prostora, dok touprethodnim

odlukama nije bio slučaj – ka-

zao jeKalač.

Sagovornik Pobjede procje-

njuje da većina ,,divljih“ obje-

uslovekojisepružajuvlasnici-

ma nelegalno sagrađenih

objekata da svoj objekat na

adekvatan način legalizuju,

odnosno činjenice da nakon

isteka datog roka podliježu

plaćanju zakozvane naknade

za korišćenje prostora i even-

tualnog uklanjanja, veoma je

mali odaziv.Dosada imamo21

podnešen zahtjev od kojih će

dio biti odmah riješen a ostali

će biti razmotreni nakon izra-

de ortofoto snimka i plana ge-

neralne regulacije. Ni jedan

podnijeti zahtjev nije odbijen

– rekao jeKalač.

Kampanja

Lokalna uprava od kada je na

snagu stupio Zakon o planira-

nju prostora i izgradnji obje-

kata sprovodi medijsku

kampanju kako bi vlasnike

nelegalnih objekata pod-

stakli da podnesu za-

htjev za legalizaciju.

– Kampanju sprovodi-

mo prije svega kod lo-

kalnihmedija, u cilju da

vlasnici nelegalnih

objekata budu što bolje

upoznati sa prednostima

koje imaju ukoliko zahtjev

za legalizaciju podnesu na

vrijeme, kao i proceduru koju

je neophodno sprovesti prije

podnošenja zahtjeva. Pored

ostalog, takvi objekti moraju

da budu tačno definisani i evi-

dentirani kod Uprave za ne-

kretnine. Zato nastojimo da

zavšimo plansku dokumenta-

ciju kako bi se što više djelova

opštine pokrilo detaljnim ur-

banističkimplanovima i stekli

uslovi da vlasnici bespravo iz-

građenih objekata započnu

proceduruozakonjenja–kaže

Kalač.

FarukKALIĆ

Od legalizacije će prihodovati

oko 2.000.000 eura

Prema riječima Arbina Kalača, iako je sada teško procijeniti

koliko nelegalnih objekata ima, on pretpostavljaju da se ta

brojka kreće oko 2.000.

– Vrlo je teško dati precizne podatke, s obziromna to da se

pod neformalnimpodrazumijevaju objekti izgrađeni bez gra-

đevinske dozvole, kao i oni izgrađeni suprotno građevinskoj

dozvoli kod kojih je došlo do prekoračenja kako spratnosti

tako i gabarita. Procjenjuje se da u opštini Rožaje postoji više

od 2.000 neformalnih objekata različitih kategorija. Smatram

da bi od legalizacije opština ukupnomogla da prihoduje do

1.500.000 do 2.000.000 eura – kazao je Kalač.

početa planska dokumentaci-

ja, znaćemo koji objekti mogu

biti legalizovani. Prema našoj

procjeni, najveći broj čine

Visinanaknade obra-

čunava se po jedinici

površine netokorisnog

prostora, touprethod-

nimodlukamanijebio

slučaj

katamože da se ozakoni.

-Nakon izrade ortofoto snim-

ka utvrdiće se tačan broj be-

spravno sagrađenih objekata,

akadase izradiplangeneralne

regulacije, odnosno usvoji za-

BAR

- Službenici saobraćajnepolicijeCentrabezbjed-

nosti Bar suu sklopuprojekta ,,Policijauzajednici“uče-

nicimadrugog razredaOŠ ,,Meksiko“ održali čas izbe-

zbjednosti.

Mališane su informisali koja prava i obaveze imaju kao uče-

snici u saobraćaju.Nakon teorijskog časauučionici nakolo-

vozusu impraktičnopokazali kakosepravilnoprelazi ulica,

značenje saobraćajnih znakova, a predusretljivo su i odgo-

varali na brojna pitanja.

V.K.V.

KOLAŠIN

- Od 1. februara počeće da

radi logoped u Osnovnoj školi „Risto

Manojlović“ i u dječjem vrtiću „Sestre

Radović“.

To je potvrđeno na jučerašnjoj

sjednici Školskog odbora OŠ „Risto

Manojlović“. Kako je kazao direktor

ove vaspitno-obrazovne ustanove

Zoran M. Rakočević, uz razumijeva-

nje Ministarstva prosvjete, omoguće-

no je stalno angažovanje logopeda.

- Pojavu da djeca imaju problem sa

izgovoromuočili su naši učitelji i

nastavnici, tako da smo procijenili

da je neophodno angažovati speci-

jalizovanog stručnjaka iz te oblasti.

Dogovoreno je da logoped četiri sata

bude angažovan u našoj školi, a četi-

ri sata u vrtiću „Sestre Radović“. Ovo

je još jedan pomak u stvaranju što

boljih uslova za školovanje u našoj

sredini - istakao je Rakočević.

Dr.D.

Foto-bilješka iz Bara

Đaci savladali prve

lekcije o saobraćaju

ULCINJ:

Akcija opštine, privrednika i Islamske zajednice

Beharovići će za dva

mjeseca dobiti kuću

POMOĆIĆESUGRAĐANINU:

Jučeuopštini

ULCINJ

– Porodica

Kasema Beharovića iz

Ulcinja kojoj je u nedav-

nompožaru potpuno

izgorjela kuća, dobiće

novi dom za dva mjese-

ca. To je dogovoreno na

sastanku svih privredni-

ka i Islamske zajednice

toga grada sa predsjed-

nikomopštine Nazifom

Cunguom.

Kako je saopšteno iz

kabineta Cungua, oni će

ujedinjeno učestvovati u

izgradnji doma za Beha-

roviće. Cungu se zahva-

lio svimprivrednicima

na humanosti i brzom

reagovanju u namjeri da

pomognu svom sugra-

đaninu.

I. T.

objekti namijenjeni individiu-

alnom stanovanju, pa će za do

90 odsto njihmoći da se spro-

vede postupak ozakonjenja –

kazao je glavni arhiteka.

Zahtjevi

Interesovanje Rožajaca za le-

galizaciju bespravno sagrađe-

nihobjekata slabo je.

– Imajući u vidu prednosti i

KOLAŠIN:

Bolji kvalitet nastave u vaspitno - obrazovnimustanovama

Škola i vrtić imaće logopeda

ZAKVALITENENASTAVE:

ZgradaOŠ „RistoManojlović“