Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 31. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Bivši ko-

mandant srpske žandarme-

rijeBratislavDikić juče je

vanraspravnomvijećuVišeg

sudauPodgorici podnioza-

htjevzaukidanjepritvorau

kome senalazi već 15mjese-

ci, potvrdio je zaPobjedu

njegovbranilac, advokatDu-

šanJovović.

Prema riječima advokata Jo-

vovića, Dikić je ukidanje pri-

tvora tražio zbog lošeg zdrav-

stvenog stanja u kojem se

nalazi kao i mogućnosti da na-

stavi liječenje.

- Predložili smo da pritvor bu-

de zamijenjennekomod alter-

nativnih mjera – kazao je ad-

vokat Jovović.

Bratislav Dikić je na posljed-

njemsuđenju, održanomupe-

tak, kazao damu je svjedok sa-

radnik Aleksandar Saša

Sinđelić na jednom od njiho-

vih susreta u Nišu kazao da su

crnogorski opozicioni politi-

čarinakonprotesta16. oktobra

2016.godineplaniralidaupad-

nu u Skupštinu Crne Gore.

Osim toga Dikić je prošle ne-

djeljepomenuo ida jeprijepo-

kušaja terorističkognapadana

dan parlamentarnih izbora

2016. godine sasvim slučajno

dobio informaciju i da je u or-

ganizaciju upada u Skupštinu

bio uključen i politički savez

Demokratski front.

-Negdjenarastankunašegtre-

ćegsastankamijeonakousput,

kroz šalu i smijeh, kazao da li-

deri opozicijeplanirajuulazak

u Skupštinu. Znam da sam na

to reagovao i rekao da neću da

učestvujem na takvom prote-

stu. ,,Ma, neće tu biti nikakvih

sukoba. Oni će kao navijači na

utakmici da se poguraju sa

obezbjeđenjem i uđu u Skup-

štinu“, kazaomi je tada Sinđe-

lić –navodi Dikić.

Istakao je da mu Sinđelić nije

otkrivao nikakav plan upada u

parlament kao ni imena lidera

koji suosmislili akciju.

Mirko Velimirović je, prema

tvrdnji Dikića, bio jedina oso-

ba koja mu je pomenula naziv

političke partije vezano za ak-

cijukoja je trebaladasedesi na

dan parlamentarnih izbora u

Crnoj Gori.

Interesantno je da je Dikić na-

kon trideset i više ročištaodlu-

čio da prizna dio navoda iz op-

tužnice i potvrdi tvrdnje

svjedoka saradnika Aleksan-

dra Saše Sinđelića.

Njegov iskaz, koji je dao u pe-

tak, usijao je atmosferu u sud-

nici podgoričkog Višeg suda.

Advokati okrivljenih lidera

Demokratskogfrontapokušali

su sud da upozore da Dikić ne

može kroz formu davanja pri-

mjedbi iskazu svjedoka sarad-

nika da daje novuodbranu.

Ipak, krivično vijeće kojim

predsjedava sutkinja Suzana

Mugoša, sa pažnjom je saslu-

šalopenzionisanogpolicijskog

Odbrana jednog od optuženih na suđenju za pokušaj terorizma podnijela zahtjev Višemsudu

Dikić traži ukidanje pritvora

oficira koji jepotvrdioSinđeli-

ćev iskaz.

Podsjećamo, Dikić je dan rani-

je pred sudom saopštio da je

opozvao punomoćje odbrani,

svojimadvokatimaMilanuPe-

troviću i Goranu Petronijevi-

ću.

Otkazivanjepunomoćjauslije-

dilo je nakon što je Sinđelić

ustvrdioda jeadvokatPetroni-

jević povezan sa prvooptuže-

nim Eduardom Šišmakovim i

da „ne brani interes Bratislava

Dikića“ već prvenstveno inte-

rese pripadnika ruske tajne

službe.

Dikićevim priznanjem, glavni

specijalnitužilacMilivojeKat-

nić dobio je još jednu potvrdu

navoda optužnice kojom se 14

osoba tereti da su bile dio kri-

minalne organizacije koja je

trebalo da uruši kompletan si-

stemuCrnojGori i takosprije-

či ulazak u NATO. Suđenje se

nastavlja danas.

M.L.-B.R.

Dikićusudnici

Predstavljen nalaz na suđenju ljekarima za nesavjesno liječenje pokojne Cetinjanke

Šoć nije imala šanse

da preživi kada su je

otpustili iz bolnice

PODGORICA

–Otpušta-

njemIvaneŠoć sabolničkog

liječenjana Infektivnoj kli-

nici uskraćena joj je imini-

malnamogućnost dapreživi

komplikacijekoje je izazvao

virusH1N1, kazali su jučeu

podgoričkomVišemsudu

zagrebački vještacimedicin-

ske strukeDavojMajer iMi-

roslavLisić. Sudski proces

vodi sutkinjaVesnaMoštro-

kol.

Zbog nesavjesnog liječenja

pacijentkinje Šoć, koja je pre-

minula24časanakonotpušta-

nja izbolnice, naoptuženičkoj

klupi su ljekari Kliničkog cen-

tra dr Dragan Obradović,

Brankica Dupanović i Bog-

danka Andrić. Njima se na te-

ret stavlja krivično djelo - teš-

kodjeloprotiv zdravlja ljudi.

Nalaz

- IvanaŠoć jebilasmrtnobole-

sna. Čak i da je zadržana na

intenzivnoj njezi imala bi sve-

ga 10 odsto šanse da preživi.

Da je bila na aparatu za disa-

nje, njene šanse da preživi su

bile od 40 do 50 odsto. Nakon

njenog otpuštanja iz bolnice

šansa da preživi u kućnim

uslovimagotovonijepostojala

–kazao je vještakLisić.

Vještaci su istakli da je Šoć

imala klasične simptome gri-

pe sa komplikacijama bolesti,

u vrijeme kada je uCrnoj Gori

vladao virus gripaH1N1.

Smatrajudajebiloneophodno

što ranije primijeniti antiviru-

snu terapiju bez čekanja i la-

boratorijske potvrde infekcije

i primijeniti lijekprotiv gripa.

Odbrana okrivljenih prigovo-

rila jepodacimakojesuvješta-

cipredstavili ističućidatopot-

puno ondamijenja optužnicu.

-Kažudase90odstonebi izli-

ječila, adanaskažudasuljeka-

ri u direktnoj vezi sa smrtnim

ishodom - prigovorio je advo-

katDragoljubĐukanović.

Branilac optuženog doktora

Dragana Obradovića, advokat

Zdravko Begović ocijenio je

da jenalaz vještakakontradik-

toran, a procenti koje su juče

saopštili zapanjujući. Napo-

menuo je da te iste procente

vještaci nijesu stavili u nalaz.

Begovićsmatradaje,,perfidna

tvrdnja da su ljekari postupali

nesavjesno uzimajući u obzir

Ivanineminornešansedapre-

živi“.

Tamiflu

Vještaci su naveli i da Ivana

Šoćnijesmjelabitiotpušenaiz

bolnice s obzirom na otežano

hodanje, kao i to da je morala

da primi antivirusnu terapiju

- tamiflu. Međutim, sporno je

to što je naučnim istraživanji-

ma naknadno utvrđeno da ta-

miflu nije toliko djelotvoran.

Istegodinekadajeipreminula

Šoć, smatralo se da tamiflu ni-

je djelotvoran.

- Trebalo je da promijene mi-

šljenje kad su vidjeli da je ta-

miflu šarena laža i da nema

takvo dejstvo, a ne da sad daju

naknadnu pamet - ocijenio je

Đukanović.

Ivana Šoć je otpuštena iz bol-

nice iakose, kakonavodi njena

porodica, protivila tome. Njen

otacMiladin i juče je ponovio

da se protivio izlasku kćerke

iz bolnice.

Nju je na izlasku vidjela dok-

torica Bogdanka Andrić koja

je u tom trenutku bila dežur-

na. Premanjenomranijemka-

zivanju, ona je Ivanu Šoć vi-

djela ,,na blic“, svega nekoliko

sekundi kako sekretaladvado

tri metra. Međutim, vještaci

naglašavaju da je uprkos sve-

mu tomemorala da je zadrži.

- Ako nema oštećenja organa

za kretanje, nego ima infekto-

lošku bolest i otežano se kreće

to je znak teškog stanja paci-

jenta. Ljekar koji vidi ono što

je opisano može zaključiti da

je pacijent preslab, da stanje

nije dobro i da nije za otpust.

Pa i laiku je jasno da pacijent

nije dobro ako ga dvije osobe

pridržavaju dok hoda - ocije-

nio je vještak.

Ivana Šoć je liječena na Infek-

tivnoj klinici od 12. do 18. fe-

bruara 2011. godine, kada je

otpuštena u veoma teškom

stanju.Nepuna24 satakasnije

preminula je na Cetinju. Pre-

mastavutužilaštva,obdukcio-

ni nalaz pokazao je da je smrt

uzrokovanaugušenjemnasta-

lim usljed komplikacija iza-

zvanihvirusomAH1N1 (svinj-

ski grip).

B.R.

DANILOVGRAD

- V. Đ. (27)

iz Danilovgrada uhapšen je i

protiv njega će biti podnijeta

prijava jer je pretresom kod

njega policija pronašla oružje i

municiju.

Njemu se na teret stavlja

da je počinio krivično djelo

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

Kako su saopštili iz Uprave

policije, pretresli su stan i

druge prostorije koje koriste

braća M. Đ. (31) i V. Đ.

Od V.Đ. kako su kazali, oduzeli

su puškumarke „toz“ kalibra

5,6mmu ilegalnomposjedu,

okvir za municiju sa jednim

metkom kalibra 5,6milimetara,

46metaka, tri lovačka noža i

mač.

O događaju je obaviješten

tužilac u Osnovnomdržavnom

tužilaštvu u Podgorici, kojem

će V. Đ. biti priveden zbog

sumnje da je počinio krivično

djelo.

C.H.

PODGORICA

- E. L. (70) iz Pod-

gorice uhapšen je zbog sumnje

da se bavio nedozvoljenom

trgovinom.

Kako su saopštili iz Uprave poli-

cije, pretresom kuće pronašli

su 303 boksa raznih vrsta ciga-

reta, vrijednosti 3.400 eura.

- S obziromda E. L. nije imao

odobrenje za obavljanje trgo-

vinske djelatnosti, a cigarete su

bile bez akciznihmarkica Mini-

starstva finansija Crne Gore,

privremeno su oduzete i preda-

te službenicima Uprave carina

radi daljeg postupanja - kazali

su iz policije.

C.H.

Zaplijenjenooružje

Krivična prijava protiv

Danilovgrađanina

U stanu

kriopušku,

municiju,

mač...

Uhapšen Podgoričanin

zbog trgovine

Pronađene

cigarete

vrijednosti

3.400 eura

PODGORICA

- Ambasadorka

Sjedinjenih Američkih Država

Margaret En Uehara uručila je

juče direktoru Uprave policije

MUP-a Slavku Stojanoviću pla-

ketu u znak priznanja za dosa-

dašnju uspješnu saradnju.

Ambasadorka Uehara je sa

atašeom za bezbjednost

Ambasade SAD-a u Crnoj Gori

Kitom Isteromuručila plaketu

Stojanoviću.

Direktor Uprave policije

zahvalio se ambasadorki

Uehari i naglasio da Amba-

sada SAD-a ovomplaketom

još jednompotvrđuje kvalitet

kontinuirane saradnje.

Ambasada SAD-a i Uprava

policije sarađuju na jačanju

kapaciteta crnogorske poli-

cije u borbi protiv kriminala,

razmjeni iskustava i stručnom

usavršavanju policijskih služ-

benika iz Crne Gore uz svesrd-

nu pomoć kolega i stručnjaka

iz bezbjednosnih službi SAD-a.

Plaketa Stojanoviću uručena

je kao priznanje za kontinu-

iranu podršku bezbjednosti

Ambasade SAD-a u Crnoj Gori

i Kancelariji za primjenu zako-

na ove ambasade. Plaketa je

uručena Stojanoviću zbog,

kako je navedeno, njegovog

vođstva koje je dovelo do pro-

dubljivanja partnerstva i jača-

nja veza između dvije države,

kao i osjećaja sigurnosti koje

građani SAD-a imaju u Crnoj

Gori zahvaljujući njegovim

naporima i trudu policije.

C.H.

Ambasadorka SAD-a uručila direktoru policije plaketu u znak zahvalnosti

Priznanje za uspješnu saradnju

PorodicaŠoćdolazi na suđenje

AmbasadorkaUehara sa

direktoromStojanovićem