Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 30. januar 2018.

Hronika

BUDVA

–MarkoLjubišaKan

izBudvekažnjen jeprekršaj-

no700eura, anjegovprija-

teljOgnjenKažanegra 200

eura jer su25. novembra

prošle godine izazvali inci-

dent urestoranu„Hemin-

gvej“uBudvi.

Odluku da Ljubiša i Kažanegra

plate ukupno 900 eura donijela

je sutkinja suda za prekršaje

KatarinaVujačić- Vuksanović.

ProtivLjubišepolicija jepodni-

jela prijavu jer je ošamario su-

građanina Marka Boretu i za-

jedno sa Kažanegrom lomio

inventar restorana „Hemin-

gvej“.

Sve se odvijalo naočigled broj-

nihgostijurestorana.Ipak,niko

od njih nije pomenuo imena

učesnika incidenta.

Dežurnoj službi prijavljena je

svađa i prepirka između više

osoba.

Inspektori su zatekli Marka

Ljubišu Kana i Ognjena Kaža-

negrukako izlaze iz objekta.

Budvanski inspektori su ih pri-

veli u Centar bezbjednosti u

svojstvu građana. Ljubiša je

pred inspektorima kazao da je

bio u lokalu „Hemingvej“ (u

sklopu hotela ,,Mažestik“) i da

zavrijemenjegovogboravkani-

je bilonikakvog incidenta.

Kažanegra nije dao izjavu poli-

ciji odogađaju.

Na osnovu snimaka sa nadzor-

nihkameranesporno jeutvrđe-

no da su Ljubiša i Kažanegra

lomili čaše i flaše u objektu i da

je Ljubiša fizički nasrnuo na

Boretu. Prema policijskim evi-

dencijama, Ljubiša iKažanegra

slove za bezbjednosno intere-

santne osobe.

Ljubiša je dugo boravio u Beo-

gradu, a tamošnji mediji su ga

povezivali sa klanom Beogra-

đanina Luke Bojovića. Za Lju-

bišom je bila raspisana potjer-

nica po naredbi Višeg suda u

Podgorici zbog osnovane sum-

nje da je počinio ubistvo u po-

kušaju 6. februara 1997. godine

ispred kafe-bara „Foršaze“ u

Budvi. On je tada poslije svađe

učestvovaoupucnjaviukojojje

jedna osoba lakše povrijeđena.

Ljubiša je u Srbiji uhapšen 22.

novembra 2011. godine, a izru-

čen jeuaprilu2012. jer se čeka-

lo na završetak krivičnog po-

stupka koji se protiv njega vodi

u toj zemlji.

U proteklih nekoliko godina

više puta je uspio da preživi

pokušaj likvidacije.

A.G.

Dvojica Budvana kažnjena prekršajno zbog narušavanja javnog reda i mira

Ljubiša i Kažanegra da plate 900 eura

zbog incidenta u „Hemingveju“

PODGORICA

–Vještaci iz

Zagreba, koji su jučeputem

video-linka saslušani uVi-

šemsudu, utvrdili suda je

IvanaŠoć 2011. godinebolo-

valaodencefalopatije (bole-

stimozga), aneodpsihičkog

poremećajakako su tomisli-

li neurolozi koji su jeovdje

pregledali.

Na optuženičkoj klupi su dok-

tori Infektivne klinike KCCG

Dragan Obradović, Brankica

Dupanović i BogdankaAndrić

zbog sumnje da su učinili niz

propustauliječenjuIvaneŠoć,

koja je preminula od posljedi-

casvinjskoggripa.IvanaŠoćje

otpuštena 18. februara 2011.

godine, a nakon nepuna 24 sa-

ta preminula je naCetinju.

Nalaz

Vještak iz Zagreba, infektolog

Miroslav Lisić kazao je da ne-

urolozi i psihijatar nijesu pre-

poznali da se radi o tjelesnoj, a

ne oduševnoj bolesti.

- Zašto su na taj način razmi-

šljali, a u obzir nijesu uzimali

drugo stanje infektivno, mi to

ne znamo. Nemože se postav-

ljati dijagnoza sa akutnom in-

fektivnom bolešću -dodao je

Lisić.

Na pitanje advokata Zdravka

Begovića koji zastupa optuže-

nog Obradovića, odakle vje-

štaci znaju da pacijentkinja

nije i infektivni i psihički paci-

jent ako simptomi odgovaraju

ovimdijagnozama, vještakLi-

sić je kazao da Šoć nije imala

nikakvu psihičku dijagnozu

ranije.

- Ako se simptomi kao što je

plaženje jezika i nekontrolisa-

ni pokreti mišića pojavljuju

pri infektivnoj bolesti, onda

toj bolesti upravo treba dati

primat - dodao jeLisić.

Vještaci Lisić i Davoj Majer

utvrdili su da Šoć nije smjela

bitipuštenanakućno liječenje

s obziromna to da je ustanov-

ljeno da otežano hoda, da po-

krivaoči rukamazbog svijetla,

što pokazuje da je pacijentki-

nja imala i fotofobiju koja nije

evidentirana, a što je nedopu-

stivo.

Gušenje koje je imala ljekari

su konstatovali kao subjektiv-

no, a ne kao posljedice lošeg

stanja i upozorenja da može

doći do smrti. Zapanjujuće je

da tokom gušenja ljekari nije-

su brojali broj uzdaha uminu-

ti, što je osnovno - naglasili su

vještaci.

Tvrde da je smrt nastala zbog

infekcije gripom influence, a

život pacijenta, kako kažu,

mogaojedaseproduži stavlja-

njembolesnika na respirator i

davanjem lijeka za smanjenje

otoka pluća.

Prema riječima predstavnika

oštećene porodice Miladina

Šoća, ljekari su u nalazima na-

veli da je pacijentkinja razma-

žena i da se na gušenje žali jer

je to samo njen subjektivni

osjećaj. Advokat Begović upi-

tao je i zašto se simptomi kod

Šoć vremenom nijesu produ-

bljivali već je par dana pred

otpust bila bez simptoma. Be-

gović je upitao vještake i kako

objašnjavaju ovakvo stanje

pacijentkinje.

Vještaci su pojasnili da se radi

o dinamičnoj bolesti, da se

simptomi pojavljuju i povlače,

naročito su jaki u večernjim

satima.

Prigovor

Begovićjeprigovorioovimna-

vodima vještaka, dodajući da

ćetražitinovovještačenjegru-

pe nezavisnihvještaka.

- Ono što je bilo indikativno je

dasuIvanuŠoćposmatralače-

tvorica neurologa i niko od

njih nije konstatovao tu ence-

falopatiju - bolest mozga, za

koju su vještaci rekli da je je-

danoduzrokasmrti što jeneg-

dje i navelo infektologa da po-

mislidaseneradiobilokakvoj

infekciji, odnosno svinjskom

gripu. Mi mislimo da je takav

nalaz kontradiktoran - kazao

je Begović. Suđenje se nastav-

lja danas.

M.L.

PODGORICA

–Emir Šabotić

(26) iMilošĆetković (23) iz

Podgoriceuhapšeni su juče

zbog sumnjeda supočinili

krivičnodjeloneovlašćena

proizvodnja, držanje i stavlja-

njeupromet opojnihdroga.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, 28. januara u 19.10 sati, u

mjestuMedun –Kuči, kontro-

lisana su tri vozila - „audi A3“,

kojim je upravljao Šabotić,

„šaran“začijimupravljačemje

bio Ćetković, „audi A3“ kojim

je upravljaoM. K. (21) iz Pod-

gorice, dok sena suvozačevom

mjestu nalazila L. K. (18) iz

Podgorice.

- Pregledom vozila „šaran“,

kojim je upravljaoM. Ć. u prt-

ljažniku vozila i na mjestu za

zadnja sjedišta, pronađeno je

sedam većih jutanih džakova,

dok je jedan džak bio na suvo-

začevommjestu - piše u saop-

štenju. Šabotić i Ćetković biće

privedeni u Tužilaštvo zbog

sumnje da su počinili krivično

djelo. Istražitelji su se izjasnili

da u radnjamaM. K. i L. K. ne-

ma elemenata bića krivičnog

djela.

M.L.

PODGORICA

- Protiv I. I.

(14) i R. L. (33) podnijete su

prijave zbog sumnjeda su

počinili krađu, saopštili su iz

Upravepolicije.

Četrnaestogodišnjak je, kako

sesumnja,usrijeduoko13sati,

zajedno sa M. M. (13) i F.C.

(12), u kozmetičkom salonu

„Bombašel“ u Ulici bratstva i

jedinstva, iz torbe B. Š. ukrao

novčanik u kojem se nalazilo

700eura,dokumenta,bankov-

na kartica i druge stvari.

Protiv I. I. je podnijeta krivič-

na prijava zbog osnovane

sumnje da je počinio ovo kri-

vičnodjelo, doksuM.M. i F. C.

krivično neodgovorni jer ne-

maju 14 godina. Policija je pri-

javu podnijela i protiv R. L.

(33) iz Podgorice zbog osno-

vanesumnjeda je izsalonana-

mještaja „Kurti“ ukrao tro-

sjed.

C.H.

PODGORICA

– Podgorički policajci tokom vikenda obavili se raciju

u šest lokala i pronašli pištolj, municiju i drogu.

Kako je saopšteno iz policije u lokalu „Ona a ne neka druga“ u jakni

je pronađen pištolj „češka zbrojevka“ kalibra 7,65 milimetara, za

koju je D. D. (35) izjavio da je njegova.

- Daljom kontrolomu navedenomobjektu pronađena je odbačena

pvc kesica sa sadržajempraškaste materije braon boje za koju se

sumnja da je opojna droga heroin, kao i jedna novčanica u kojoj se

nalazila praškasta materija bijele boje za koju se sumnja da je opoj-

na droga kokain – navodi se u saopštenju.

Tokom racije u objektu „Konoba Kokoti“ policajaci su pronašli

odbačenu pvc kesicu sa kokainom i izvjesnu količinu puščane

municije kalibra 7,9milimetra.

U noći između 26. i 27. januara, kao i u noći između 27. i 28. osim

lokala „Ona a ne neka druga“ i „Konoba Kokoti“, kontrolisani su i

objekti „Grenwech“, „Cepelin“, „Buda Bar“, „Podgorička kafana“.

Kako se navodi u saopštenju, pojačanu kontrolu bezbjednosno inte-

resantnih osoba obavili su podgorički policajci sa kolegama Poseb-

ne jedinice policije. O događajima je obaviješten osnovni tužilac u

Podgorici. Oružje je upućeno u Forenzički centar radi vještačenja,

nakon čega će se nadležni tužilac izjasniti o kvali ikaciji djela.

- Preduzimaju se dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja porijekla i

vlasništva pronađenog oružja - saopšteno je iz policije.

C.H.

PODGORICA

– SuđenjeMarkuMitrovi-

ću, koji je optužen da je 26. septembra

2015. godine na Paštrovačkoj gori ubio

Jova Jovanovića, juče jeodgođenoza 12.

februar. Pretres je odgođen zbog zauze-

tosti sudnica pa nije bilomoguće odgle-

dativideo-zapisekojisuizuzetisanadzor-

nihkamera. Premanavodimaoptužnice,

on se tereti da je 26. septembra 2015. go-

dine na Paštrovačkoj gori u vozilu ,,reno

senik“ umišljajno ubio Jovanovića ispa-

livši šestmetakaunjega.

M.L.

PODGORICA

–Tužilac IvanMedojevićodu-

stao jeodoptužbi protivLukeVukojevića, koji

se teretioda jepostavljanjemkomentarana

portaluVijesti ugrozio sigurnost bivšegpre-

mijeraMilaĐukanovića, saopšteno jePobjedi

izOsnovnog suda.

Takvu odluku sudija Nenad Vujanović donio je

nakon što je Đukanović kazao da se nije osjećao

ugroženimzbog komentara. On se nije pridružio

krivičnomgonjenjuVukojevića.

Optuženi se teretio da je počinio krivično djelo

ugrožavanjebezbjednosti.OnjenaportaluVijesti

prijetioda će „ubiti premijerakakobi spasionaci-

ju“.Vukojević jekomentarobjaviouztekst „Poru-

ka buržujima: opljačkali ste nas, ali nas nećete

tlačiti“. Optuženi je priznao da je postavio sporni

komentar, ali bez namjere da prijeti.

M.L.

PODGORICA:

Dvije osobe

uhapšene zbog šverca droge

Prijave zbog krađa

Zaplijenjeno

150 kilograma

marihuane

Ukrali

novčanik

sa 700 eura

i trosjed

Saslušani stručnjaci iz Zagreba putemvideo-linka na suđenju optuženima za smrt Cetinjanke

Vještaci tvrde da je Šoć

nesavjesno liječena

Vještak iz Zagreba, infektolog Miroslav Lisić kazao je da neurolozi i psihijatar nijesu prepoznali

da se radi o tjelesnoj (encefalopatija), a ne o duševnoj bolesti. Život pacijenta, kako kažu, mogao je

da se produži stavljanjembolesnika na respirator i davanjem lijeka za smanjenje otoka pluća

Racija u šest podgoričkih lokala

Pronađeni pištolj, droga...

Odgođen proces protiv optuženog

za ubistvo Jova Jovanovića

Tužilac odustao od optužnice protiv

Luke Vukojevića nakon što je bivši

premijer dao izjavu

Sve sudnice

bile zauzete

Đukanović kazao

da se nije osjećao

ugroženim

Drogakoja jeoduzeta

Advokat Begović sa jednimodoptuženih

SaprivođenjaMitrovića