Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Utorak, 30. januar 2018.

Pomilovana žena

koja bivšemmužu

nije davala djecu

CrnaGora

vodeća u

regionuu

promociji

mira

PODGORICA-

Predsjednik

CrneGoreFilipVujanović

prošle godinedonio je jednu

odlukuopomilovanju, koja

seodnosi na rehabilitacijuza

izrečenuuslovnuosuduzbog

produženogkrivičnogdjela

oduzimanjemaloljetnog lica.

Vujanović je 2016. godine po-

milovao šest, 2015. godine 11, a

2014. godine 23 osuđenika.

Iz njegovg kabineta, na osnovu

zakonske obaveze, juče je

objavljen broj i struktura po-

milovanja uprošloj godini.

Crnogorski predsjednik je od-

lučivao o 152molbe za pomilo-

vanje osuđenih lica i jednu

uvažio, pri čemu je postojao

pozitivan prijedlog Ministar-

stva pravde.

- Jedina odluka o pomilovanju

seodnosinadaturehabilitaciju

za izrečenu uslovnu osudu (60

danauslovnona jednugodinu)

zbogpočinjenogkrivičnogdje-

la produženo krivično djelo

oduzimanjemaloljetnog lica iz

Krivičnog zakonika CrneGore

- navode iz kabineta Vujanovi-

ća, prenijela jeMina.

U saopštenju se ističe da po-

sebnu vrijednost u postupku

pripreme prijedloga za pomi-

lovanje imamišljenje centraza

socijalni rad.

-Centarzasocijalni radusvom

mišljenju sa najšireg spektra

sagledava efekte izdržavanja

kazne zatvora na ostale člano-

ve porodice u psihološkom i

materijalnom smislu – piše u

saopštenju.

Ističe se da je ova ustanova

konstatovala da je zbog pore-

mećenih porodičnih odnosa

prestala bračna zajednica.

-Osuđenajeboravilasasvojom

maloljetnomdjecomkao žrtva

nasilja u porodici od supruga u

SOS skloništu za žene i djecu

žrtve nasilja – piše u saopšte-

nju izVujanovićevog kabineta.

Konstatujesedajenakonodre-

đivanja privremene mjere o

održavanju kontakata djece sa

roditeljima ona ukinuta u da-

ljemsudskompostupku.

- Zbog straha od supruga i bo-

jazni za djecuosuđena nije do-

zvolila da suprug vodi djecu sa

sobom, zbog čega je uslovno

osuđena –piše u saopštenju.

Umišljenju Centra se ističe da

je, dok su djeca boravila kod

osuđene, vodilaadekvatnubri-

gu o njima pružajući im pa-

žnju, ljubav i toplinu, da je nje-

no dosadašnje ponašanje

socijalno prihvatljivo i poželj-

no i da nastoji da složene poro-

dičneodnose riješi putemnad-

ležnih institucija.

R.D.

ZgradapredsjednikauPodgorici

Centar za zaštitu potrošača testirao prehrambene proizvode

Piletina, voće i

povrćebezbjedni

PODGORICA–

Piletina, vo-

će i povrćeuCrnoj Gori su

bezbjedni –pokazalo je

istraživanjeCentra za zašti-

tupotrošača, urađeno sa li-

tvanskomorganizacijom

kojaprati bezbjednost hra-

ne.

Na konferenciji za novinare

predsjednica Centra Olga

Nikčević rekla je da je istraži-

vanje urađeno u okviru pro-

jekta „Jačanje kapaciteta po-

trošačkih organizacija u

oblasti bezbjednosti hrane“ i

objasnila da je rađeno u dvije

faze.

Uzorci

- Prva faza urađena je u avgu-

stui tada jetestirano10uzora-

ka voća i povrća na sadržaj

pesticida. Ispitivani su para-

dajz, limun i pomorandže.

Dobili smo stručnomišljenje i

tiproizvodi suispravni iodgo-

varaju onome što je zakonom

dozvoljeno - navela je Nikče-

vić.

Druga faza istraživanja odno-

sila se isključivona piletinu.

- Urađena je u januaru kada

smo testirali uzorke piletine

različitih proizvođača na sa-

držaj hormona. Uzeto je tri

uzorka piletine iz Bijelog Po-

lja, Nikšića i Danilovgrada, a

dva od proizvođača iz Bosne i

Hercegovine i Srbije. Prijatno

sam se iznenadila što u pro-

davnicama nijesmo uspjeli da

nađemo piletinu iz inostran-

stva, što jeohrabrujuće. Obišli

smo mnogo prodavnica i svu-

da se prodavalo najviše mesa

od domaćih proizvođača -

istakla jeNikčević.

Svi uzorci su, kako je navela,

Svi kontrolisani uzorci bili ispravni

Nadam se da će crnogorska Vlada podržati istraživanja

kao što je ovo jer je to u interesu svih građana. Moramo se

zajedno boriti protiv toga da isti proizvodi imaju različit

kvalitet u zavisnosti od tržišta na koje se plasiraju - rekao

je inostrani ekspert za bezbjednost hrane Bogomil Nikolov

bili ispravni i to je, istakla je,

lijepa vijest, nakon mnogo lo-

ših koje je javnost čula u rani-

jemperiodukadajebiloupita-

njumesouvezeno izBrazila.

- Puno toga dobrog se uradilo

na ovompolju, ali smatramda

mora još da se radi. Situacija

na tržištumnogo je bolja nego

što je bila ranije i hrana je

mnogo bezbjednija. Govorim

o onome što smo kontrolisali -

istakla jeNikčević.

Apel

Ekspert za bezbjednost hrane

Bogomil Nikolov smatra da je

neophodno raditi više analiza

kako bi se vratilo povjerenje

kupaca u sigurnost proizvoda.

On je rekao da su potrošačke

organizacijekojepostojeuze-

mljama EU formirane da se

bore protiv „duplih standar-

da“, odnosno protiv toga da

isti proizvodi imaju različit

kvalitet u zavisnosti od tržišta

na koje se plasiraju.

- Ti dupli standardi se uglav-

nom odnose na meso, čokola-

du, čajeve, mliječne proizvo-

de, neke vrste ribe i na sokove.

Upravo zbog ovakvih situacija

se nadam da će crnogorska

Vlada podržati istraživanja

kaoovokoje smomi uradili jer

je to u interesu svih građana -

rekao jeNikolov.

On je istakao da su „duple

standarde“ pokazala istraži-

vanja u Mađarskoj, Češkoj,

Bugarskoj, Sloveniji, Slovač-

koj iHrvatskoj urađena2016. i

2017. godine što, kako jenaveo,

ne smijemo tolerisati.

- Kao potrošači se ne smijemo

pomiriti sa timda smo „građa-

ni drugog reda“ jer možemo i

moramo da se borimo za bolji

kvalitet proizvoda - poručio je

Nikolov.

K.J.

Počela evropska nedjelja prevencije raka grlićamaterice

Ne zna se kada ćeHPV

vakcina biti odobrena

PODGORICA-

UCrnoj Gori

još seneprimjenjujeHPV

vakcinaprotivhumanopa-

pilomavirusa iako se smatra

jednomodnajučinkovitijih

mjeraprevencijemnogihge-

nitalnihmaligniteta.

KakosuPobjedikazaliizInsti-

tutazajavnozdravlje,prijene-

go što se ova vakcina uvrsti u

program vakcinacije neop-

hodno je imati ključne podat-

ke oHPV infekciji, zatim ana-

lize učestalosti karcinoma

grlića materice u populaciji,

kao i uzrast u kojemse to obo-

ljenje najčešće javlja.

Studije

- Odluka o uvođenju vakcine

nije, niti može biti jednostav-

na. Ona ćebiti donešenaunaj-

boljem interesu naše popula-

c i j e i na nač i n ko j i će

omogućiti najbolji sinergetski

efekat sa već postojećimmje-

rama i strategijama prevenci-

je. Tek nakon sprovođenja

adekvatnih mikrobiološko-

epidemioloških studija, anali-

ze ekonomskog uticaja – odr-

prevencijerakagrlićamaterice.

Iz Instituta za javno zdravlje

naglašavaju da u osnovi sva-

kogkarcinomagrlićamaterice

leži infekcija uzrokovana Hu-

manimpapilomavirusom- ta-

kozvanaHPV infekcija.

Infekcija

- HPV infekcije se smatraju

glavnim uzročnim faktorom i

predstavljaju jedan od uslova

potrebnihzanastanakgenital-

nih bradavica (kondiloma) i

posebnobitno–malignihobo-

ljenja na nekoliko lokalizacija.

Najčešće se radi o kancero-

znim lezijama na grlićumate-

rice, a rjeđe i na vulvi, vagini,

anusu, a kod muškaraca i na

glansu polnog organa. Zbog

promjena seksualnih praksi i

navikamaligniteti koji nastaju

kao posljedice HPV infekcije

nijesu isključivo lokalizovani

na genitalnom traktu - nagla-

sili su iz Instituta.

Do sada je, prema njihovimri-

ječima, otkriveno više od 190

tipovaHPVvirusa, a smatra se

da infekcije sa oko 40 tipova

nose rizikod razvojamalignih

oboljenja.

- Čak i među tipovima koji

izazivajumalignitete postoje

tipovi virusa koji su visokori-

zični (visokoonkogeni – npr.

tipovi 16, 18, 31, 33, 35) i oni

koji su manje rizični (ni-

skoonkogeni – tipovi 6, 11, 41,

43,44)–objašnjavajuizInsti-

tuta.

Sl.R.

živosti i isplativosti biće

donešena odluka koji tip vak-

cine i na koji način će biti uve-

den u program imunizacija –

naveli su iz Instituta.

HPV vakcina preporučuje se

djevojčicama (ali i dječacima)

od 12. do 14. godine prije nego

što su stupile u seksualne od-

nose, iz razloga što je prioritet

smanjitiobolijevanjeodkarci-

noma grlića materice. U ne-

kim zemljama ta granica je

devet godina.

Odrakagrlićamatericesveče-

šće obolijevaju mlađe žene,

iako je ta bolest u potpunosti

izlječiva ako se otkrije na vri-

jeme.

Prema posljednjim podacima

PODGORICA–

Posvećenost

obrazovanjumladih, razvoju

liderskih vještina, odgovoran

odnos medija, kao i zakon-

ska regulativa koja predviđa

sankcionisanje govora mržnje

i ratne retorike, najbolja su pre-

ventiva u borbi protiv ekstre-

mizma svake vrste - rekao je

predsjednik Skupštine Crne

Gore Ivan Brajović u razgovoru

sa podsekretarom i specijalnim

savjetnikomgeneralnog sekre-

tara UN za prevenciju genoci-

da Adama Diengom.

- Dieng je Crnu Goru akcen-

tovao kao ostrvo stabilnosti

u regionu, koja i dalje treba

da preduzima sve potrebne

korake kako bi ohrabrila svoje

okruženje da istraje u demo-

kratskim reformama – piše

u saopštenju Brajovićevog

kabineta.

Dieng se sastao i sa ministrom

za ljudska i manjinska prava

Mehmedom Zenkomocijeniv-

ši da Crna Gora ima vodeću

ulogu na Balkanu u promociji

mira i bezbjednosti kao jedina

država koja je sačuvala među-

vjerski sklad i toleranciju, upr-

kos svojoj heterogenosti.

R.D.

Važni

redovni

pregledi

S obziromda su simptomi

ranih promjena raka grlića

materice rijetki i slabo pre-

poznatljivi, a da se primje-

nomposebnihmjera ranog

otkrivanja mogu identifi-

kovati, iz Instituta poručuju

da je važno da žene idu na

redovne preglede kod gine-

kologa jednomgodišnje.

Besplatni pregledi se mogu

obaviti u ginekološkim

ambulantama domova

zdravlja širomCrne Gore.

Oni su pozvali žene koje su

obuhvaćene skrining pro-

gramomda se odazovu na

poziv, jer ne postoji nijedan

rizik, a korist je velika.

- Mlade žene da izbjegavaju

rano stupanje u seksualne

odnose, da ne mijenjaju

često seksualne partnere i

da koriste kondom - poseb-

no kada je u pitanju novi ili

nepoznati partner – naveli

su iz Instituta.

Instituta za javno zdravlje, u

Crnoj Gori, je u 2013. godini od

karcinoma na grliću materice

oboljelo 109 žena.

Širom Evrope od juče do 4. fe-

brura obilježava se nedjelja

Zbog promjena seksualnih praksi i navika

maligniteti koji nastaju kao posljedice HPV

infekcije nijesu isključivo lokalizovani na

genitalnom traktu, piše u saopštenju

Institut za javnozdravlje

Predsjednik lani odlučivao o 152molbe osuđenika