Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 30. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

-UCrnoj Gori

potvrđen jeprvi slučaj oboli-

jevanjaodmalihboginja

(morbila), a radi seočetrnae-

stomjesečnoj djevojčici izBe-

ograda, koja je saporodicom

doputovalaprije sedamdana

kodrodbineuPodgoricu.

Ona je, kako je sinoć saopšteno

na vanrednoj konferenciji za

novinare, smještena i izolova-

na u Institutu za bolesti djece i

za sada je stabilnog zdravstve-

nog stanja.

Mogućinovi slučajevi

Direktor Instituta za javno

zdravlje dr BobanMugoša po-

ručio je da je moguće da će se

pojavitinovislučajeviposebno

tamo gdje je dijete boravilo i

bilo u bliskom kontaktu, kao

što je porodica domaćina.

Ipak,poručujedanemamjesta

panici, te da je zdravstvo spre-

mnou slučaju epidemije.

- Vakcina imamo dovoljno,

spremni smo na ovo, svi su do-

bili vodič i uputstva. Nadamse

da ćemo uspjeti da izolujemo

problemnanivouporodice, ali

to ne možemo garantovati jer

se radi o velikoj porodici. Peri-

od inkubacije je najčešće od 15

do 20dana i do tada će porodi-

ca biti pod pojačanim nadzo-

rom. Zamolili smo ih da za sa-

da ograniče kretanje - rekao je

drMugoša.

Osimoboljeledjevojčice, rodi-

telji imaju još dvoje djece koja

su sa njima došla. Jedno, pre-

ma riječima Mugoše, ima tri

godine i vakcinisano je MMR

vakcinomibebustarusvega tri

nedjelje, koja nije vakcinisana

jer se vakcina ne daje djeci u

tomdobu.

- Porodica u kojoj borave u

Podgorici ima 13 članova od

kojih su devetoro djeca. Za

njih četvoro imamo dokaz da

su vakcinisana. U toku je epi-

demiološkaobradadadođemo

do ostalih podataka – naveo je

drMugoša.

Apel roditeljima

Mugoša je apelovao na rodite-

lje da dovedudjecukoja nijesu

vakcinisanaiprimeMMRvak-

cinu. Rekao je da je obuhvat za

nekoliko mjeseci za djecu ro-

đenu2015. prešao70odsto, što

jepozitivno,alidajekodmanje

djece obuhvat oko45 odsto.

- Nadam se da će ovo poslužiti

dasvi oni kojinijesuvakcinisa-

li djecu to i urade. To je jedini

način da djeca ne obolijevaju.

Ne možemo reći kojom će se

brzinom širiti oboljenje, mor-

bile su oboljenje koje ima naj-

većuosjetljivost–poručiojedr

Mugoša.

DirektoricaInstitutazabolesti

djece dr SonjaMilašinović po-

jasnila je da je dijete hospitali-

zovano u nedjelju nakon što je

pet dana imalo tegobe.

Iako se radi o prvom pojedi-

načnomslučajumalihboginja,

kako je poručila, nivo opreza i

pozornosti u Dječjoj bolnici je

na vrlo visokomnivou.

-Moramo se spremiti na hipo-

tetički moguću epidemiju.

Spremni smo prostorno i ka-

drovski i zdravstveno -poruči-

la je drMilašinović.

Epidemija malih boginja u re-

gionudobija sve šire razmjere,

a u Srbiji su zabilježena tri

smrtna slučaja. Do sada je u

ovoj zemlji registrovano 1.255

slučajeva malih boginja. Naj-

mlađa oboljela osoba je mlađa

od dva mjeseca, a najstarija

ima 60godina.

Sl.R.

obavezandaprivremenozabra-

ni rad fabrike – rečeno jePobje-

di.

Komentarišući činjenicu da je

jučerašnja eksplozija četvrta u

ovojfabriciuproteklihnekoliko

godina oni kažu da su svi dosa-

dašnji zahtjevi inspekcije, u po-

gledu sprovođenja Zakona o

zaštiti i zdravlju na radu, propi-

sa donijetih na osnovu njega i

tehničkih i drugihmjera koje se

odnose na zaštitu i zdravlje na

radu, ispunjeni.

- Što se tiče nadležnosti Inspek-

cije rada, prilikom svakog nad-

zora i mimo akcidenata koji su

se dešavali, inspektori rada za

oblast zaštite i zdravlja na radu

supreduzelisvemjereiradnjeu

skladu sa obavezama i ovlašće-

njima, uključujući i kaznene -

kazalisuizInspekcijeidodalida

fabrika „Tara“ primjenjuje sve

standarde po pitanju sprovođe-

nja mjera zaštite i zdravlja na

radu.

IzUpravezainspekcijskeposlo-

ve ističu i da „nadzor nad pri-

mjenom Zakona o eksploziv-

nim materijama, kojim se

propisuju uslovi za proizvod-

nju,promet,nabavku,skladište-

njeiupotrebueksplozivnihma-

terija u cilju zaštite života,

zdravlja i bezbjednosti ljudi, ži-

votinja i biljaka, životne sredine

iimovine,kaoipitanjaodznača-

ja za obavljanje ove djelatnosti,

obavlja Ministarstvo unutraš-

njih poslova, preko inspektora

zaeksplozivnematerije,zapalji-

vematerije i tečnosti i gasove“.

InspektorzaštitenaraduZlatko

PopovićkazaojeTelevizijiCrne

Gore da su posljednji put kon-

trolu u ovoj fabrici radili u sep-

tembru prošle godine i da je sve

bilouredu–kakonapoljuzašti-

tena radu i opreme, tako i anga-

žmanazaposlenih.

Inspekcijaje,nakonranijihinci-

denata, kažnjavala fabriku ime-

nadžment, zbog propusta u be-

zbjednosnimprotokolima rada

sa zapaljivim i eksplozivnim

materijama. Popović je ranije,

nakonkontroleposlijeeksplozi-

je u julu 2015, upozorio da je

smjesa s kojom se radi u fabrici

jakoosjetljiva.

- Sve promjene temperatura,

vlaga, svjetlost mogle su da uti-

čuidovedudoeksplozije–upo-

zorio jeontada.

R.Ć./N.K.

PODGORICA

-Direktorica

KliničkogcentraZoricaKo-

vačevićprošle sedmice lič-

no je zvalapacijentekoji se

nijesuodazvali na zakazani

pregledkakobi utvrdila što

jeuzrok i najveći broj njih

je rekaoda suzaboravi-

li.

- Najveći broj pacije-

nata je rekao da je

zaboravio na za-

kazani pre -

gled, za-

tim da su

ga obavili

prekoUrgentnog centra ili da

nijesu znali da treba da otka-

žu termin preko izabranog

doktora. Jedan manji broj

njih je ostavio pogrešan broj

telefona –piše u saopštenju.

MenadžmentKliničkog,kako

dodaju,ulaženaporedaobez-

bijediblagovremenudijagno-

stiku i specijalističke pregle-

dezacrnogorskeosiguranike.

- Krajem svakog mjeseca za

najopterećenije grane medi-

cineotvaramonovetermineu

dopunskom radu. Apelujemo

na građaneda se odazivajuna

zakazane preglede ili da ga

blagovremeno, preko izabra-

nog doktora, otkažu – navodi

se u saopštenju.

Oni su ponovili da nerealizo-

vani pregledi izazivaju, osim

dužeg čekanja na pregled

onih pacijenata kojima je on

zaista potreban, i neopravda-

nefinansijsketroškovezaKli-

nički centar.

Protekle sedmice od 8.111 za-

kazanih obavljeno je 6.136

pregleda, odnosno 32,62 od-

sto pacijenata nije se odazva-

loniti otkazalopregled.

Sl.R.

PODGORICA

- Prethodna godina je zaVojskuCrneGo-

rebila izuzetnouspješna, ocijenjeno jena sastankuna

kojemje analiziranio stanjeuVojsci za 2017. godinu, a

kojemsuprisustvovali v. d. načelnikaGeneralštababri-

gadni general IlijaDaković i državni sekretarMinistar-

stvaodbraneSlobodanFilipović.

General Daković je naglasio da se nakon ispunjenja jednog

od dva najznačajnija državna cilja Crne Gore, članstva u

NATO,predVojskomnalazebrojniizazoviiobaveze,tedase

u narednom periodu mora uložiti veliki napor kako bismo

držali korak sa saveznicima.

Državni sekretar je uručio komandantima i komandirima

jedinica Vojske Crne Gore odluke Savjeta za odbranu i be-

zbjednost o postavljenju na dužnosti, u skladu sa novom

organizacijsko-formacijskomstrukturomVCG.

R.D.

Registrovan prvi slučaj morbila, oboljela djevojčica za sada stabilno

MUGOŠA:

Nemamjesta panici

Savanrednekonferencijezanovinare

Vakcina imamo dovoljno, spremni smo namoguću epidemiju, svi su dobili vodič

i uputstva. Nadam se da ćemo uspjeti da izolujemo problemna nivou porodice,

ali to nemožemo garantovati. Period inkubacije najčešće je od 15 do 20 dana i do

tada će porodica biti pod pojačanimnadzorom - rekao je dr BobanMugoša

U slučaju

simptoma

javiti se

ljekaru

Dr Mugoša je objasnio da

nevakcinisana djeca, čija je

majka vakcinisana, imaju

prirodno pasivni imunutet

do devet mjeseci života.

On je objasnio da je domet

kapljica za prenošenje

morbila metar i po do dva

metra, kao i da se prenosi i

rukama.

- Ipak, teško je pratiti kon-

takte – kazao je dr Mugoša

i savjetovao da se u slučaju

simptoma visoke tempe-

rature, dijareje i osipa jave

izabranom ljekaru.

Udruženje pedijatara osuđuje

kolege koji se protive vakcinaciji

Udruženje pedijatara saopštilo je juče da će najoštrije osuđi-

vati antivakciono djelovanje kolega i svih drugih zdravstve-

nih radnika, jer je, kako kažu, jačanje protivnika imunizacije u

znatnoj mjeri uticalo na javnomnjenje i roditelje da formiraju

negativan stav o vakcinaciji.

Pedijatri će se, kako su istakli, boriti za plasiranje objektivnih,

naučno potvrđenih, jasnih i nedvosmislenih stavova o koristi

vakcinacije.

- Ukazivaće roditeljima na nečasne motive antivakcinalista

i na njihove stavove lišene naučnog osnova – naveli su iz

Udruženja pedijatara.

Vakcinacija, kako podsjećaju, obezbjeđuje osnovno pravo

djeteta - pravo na zdravlje.

Nastavljen trend nedolaska na zakazani specijalistički pregled

ZoricaKovačević lično zvala pacijente

vrijeđena

Istraga

Osnovni državni tužilac

Vladan Đalović kazao je

za Pobjedu da se eksplo-

zija dogodila u pogonu za

presovanje pirotehničkih

materija gdje su posao

obavljala dva radnika, koji

su i povrijeđeni.

- Izuzeti su tragovi na osno-

vu kojih se može utvrditi

uzrok eksplozije, a što će

se znati nakon vještačenja -

kazao je Đalović.

Osim tužioca, u istrazi uče-

stvuju inspektor zaštite na

radu, inspektor Direktorata

za vanredne situacije, struč-

njaci iz Forenzičkog centra,

krim tehničari i službenici

policije.

V. Šb.

UVojsci analizirali prethodnu godinu

Odgovorili izazovima

Povrijeđeni izBijelog

Polja transportovani u

Podgoricu, pauBeograd