Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 30. januar 2018.

Društvo

MOJKOVAC/PODGORICA

-

MaksimVujičić iRadovanČo-

beljić teškosupovrijeđeniu

eksploziji, jučeokoosamsati

i četrdesetminuta, umojko-

vačkoj fabricinamjenske in-

dustrije(oružja) „Tara“, u

kojoj suradili.

Zadobili su opekotine prvog,

drugog i trećeg stepena, opasne

po život i juče popodne su, spe-

cijalnim letom, iz Kliničkog

centra u Podgorici prevezeni u

Vojno-medicinski centar

(VMA)Beograd.Ljekarisebore

zanjihoveživote.

Svjedok

KakojePobjedirečenoufabrici,

njihdvojicasuutrenutkunesre-

će radili sa eksplozivnomsmje-

šom, upogonupirotehnike.

- Bilo je dramatično. To sumoje

kolege. Čuli smo eksploziju i

istrčali vani. Oni su radili udije-

lu pogona pirotehnike i od pri-

premljenog praha sa presom

izrađivali „ice mamce“. Kad

smo izašli, vidjeli smo nešto što

se ni u horor filmu ne viđa. Je-

dan od njih nekako je uspio da

izađeizobjekta.Gorioje.Čovje-

če, to je nevjerovatno! On gori.

Mimupričamoda sevaljapo li-

vadi da ugasi vatru. Skidamo ja-

kne, sve što imamo, pokušava-

mo da ugasimo, ali je gorjelo.

Čak i kad smo ga podigli sa ze-

mlje gorjela je trava na kojoj je

takozapaljenležao.Neznamšta

se dogodilo. Ne daj dobri Bože

da se ovo još nekomdesi. Ljudi

moji,pavineznateštajeto–čo-

vjek gori, a vi ništa nemožete –

potrešenonamjeispričaojedan

odradnikakompanije „Tara“.

Ogorčen je zbog eksplozijakoje

se često dešavaju i tvrdi da se

zna zašto se to događa, samo ne

smijedapriča.

Niko od ljudi koji rukovode fa-

brikom„Tara“ (većinski vlasnik

je švajcarska kompanija BTI)

juče nije želio da priča sa novi-

narima. Udio u kompaniji u

iznosuneštovišemod12proce-

nata ima iVladaCrneGore.

Iz uprave nijesu odgovorili na

pitanja novinara kakvog je kva-

litetasirovinaskojomseradi,da

li zaposleni imaju adekvatnu

zaštitnuopremu,dalisuobuče-

nizaposlovenakojimasuanga-

žovani...

Incidenti

Dvojica povrijeđenih radnika

nakoneksplozijeprevezenisuu

bjelopoljsku bolnicu, a odatle,

pošto im je ukazana prva po-

moć, helikopterom MUP-a

transpotovani uKlinički centar.

Direktorkabjelopoljskebolnice

Biserka Bulatović kazala je no-

vinarimada sučimsučuli štose

dogodilouMojkovcuangažova-

li tim ljekara i pozvali i kolege

koje su bile na odmoru, kako bi

ukazali prvu pomoć povrijeđe-

nima i adekvatno ih pripremili

za transport uPodgoricu.

DirektorUrgentnog centraKli-

ničkog centra Nermin Abdić

rekao je novinarima da su pro-

gnoze za oporavak dva pacijen-

taveoma loše.

Jučerašnja eksplozija četvrti je

teški incident u ovoj fabrici od

2014. godine.

Ujunu2015.godineueksploziji

je poginula Slobodanka Ćorić

(55), u oktobru 2014. teže je po-

vrijeđeno šest radnika, a u fe-

bruaru te godine u eksploziji je

povrijeđenaGordanaBošković.

Inspekcija

Pobjedi je iz Uprave za inspek-

cijskeposlovejučesaopštenoda

je,odmahpodobijanjuinforma-

cijeoeksploziji, inspektorka ra-

da za oblast zaštite i zdravlja na

radu za teritorije Bijelog Polja,

Kolašina i Mojkovca Biljana

Redžić uradila uviđaj, a o rezul-

tatimaćejavnostbitiobaviješte-

nanarednihdana.

- Ako se utvrde nepravilnosti u

dijelusprovođenjamjerazaštite

i zdravlja na radu, inspektor je

PODGORICA

–CrnaGora

ostvarila jenajveći napredak

uEvropi prošle godineu

oblasti zdravstva, pokazuju

podaci Evropskog zdravstve-

nogpotrošačkog indeksa

(EHCI) prema čijemizvje-

štaju jenaša zemljanapravila

skokzadevetmjesta - sa 34.

na 25. poziciju.

Uspjeh

Uizvještajukojijeobjavljenju-

če, između ostalog, se navodi

da jenašazemljasamou jednoj

godini uspješno primijenila si-

stemelektronskogzakazivanja

kao i elektronskih recepata, ali

i radikalno smanjila vrijeme

čekanja na prvi pregled.

- Mala Crna Gora postigla je

poboljšanje slično onome koje

jeMakedonijaučinila2013. go-

dine uvođenjem nacionalnog

s i s t e m a e l e k t r o n s k o g

upućivanja na pregled u real-

nom vremenu - navodi se u iz-

vještaju.

Kao pozitivne strane u izvje-

štaju se ističu i mobilna aplika-

cija putem koje građani mogu

zakazati pregled kod izabra-

nog doktora, i to što se u ovoj

godini planira sprovođenje

DRGsistemafinansiranja(me-

toda klasifikacije bolnički lije-

čenih pacijenata u grupe koje

imaju slične kliničke specifič-

nosti i zahtijevaju sličnu po-

trošnjubolničkih resursa).

Holandija je i dalje zemlja koja

ima najbolji sistem zdravstve-

ne zaštite u Evropi, slijede

Švajcarska i Danska, dok su se

najgore plasirali Kipar, Rumu-

nija i Bugarska.

Od bivših jugoslovenskih re-

publika najbolje je plasirana

Slovenija, koja se nalazi na 16.

mjestu, zatim Srbija koja je

prošlegodinezauzela20. pozi-

ciju,aMakedonija21.Hrvatska

je na 26.mjestu.

Predsjedavajući Health Con-

sumer Powerhouse i vođa

istraživanja Evropskog zdrav-

stvenog potrošačkog indeksa

Andre Bjornberg saopštio je

krajem prošle godine da je cr-

nogorski zdravstveni sistem

najvjerovatnije ostvario najve-

ći napredakuEvropi uovoj go-

dini.

Indikatori

On je za vrijeme posjete našoj

zemlji naveo i da je važan indi-

kator kvaliteta zdravstvene za-

štite procenat smanjenja smrt-

nosti odmoždanog udara, srca

i kancera.

EHCI analizira nacionalne

zdravstvenesistemenaosnovu

48 indikatora, koji uključuju

oblasti kao što su prava i obavi-

ještenost pacijenata, pristup

zdravstvenoj zaštiti, ishodi li-

ječenja, obim i područje uslu-

ga, prevencija i korišćenje far-

maceutskihproizvoda.

Istraživanje se sprovodi od

2005. godine i predstavlja vo-

deće poređenje za procjenu

funkcionisanja nacionalnih si-

stema zdravstvene zaštite u 35

zemalja.

Sl.R.

PODGORICA

–Podgoriča-

ninStefanKandić (23), koji je

uavgustuprošle godine, kako

jekazao, brutalnonapadnut

na radnommjestuzbog sek-

sualneorijentacije, nijedobio

azil uŠvedskoj, ali, bezobzira

na to, planiradaostaneuovoj

državi, prenosi Portal Anali-

tika.

- Crna Gora navodno može i

hoće da me štiti. Malo sam

iznevjerenucijeli sistemkoji je

na Balkanu predstavljen kao

perfektan, ali je daleko od toga.

Predaćužalbu i tražićusvapra-

vakoja imam–rekao jeKandić.

Prema njegovim riječima, ne

planira napustiti Švedsku „dok

god ima pravona to“.

- Dok god imam pravo žalbe,

ovdje ću ostati. Imam smještaj,

hranu i nadoknadu od 70 eura

–objasnio jeKandić.

On je, kako je ispričao, prošlog

ljeta napadnut u ugostitelj-

skom objektu u Podgorici, čiji

je vlasnik, oko 11 ujutro. Grupa

napadača je verbalno i fzički

prijetila Kandiću, govoreći mu

da jepripadnikLGBTIQzajed-

nice, pogrdno ga nazivajući i

provocirajući na računnjegove

seksualne orijentacije.

- Gađali su me staklenom fla-

šom, a kada sam uspio pozvati

policiju momci su u tom mo-

mentu pobjegli preko vrata.

Sjećamsedasamokosebevidio

krv, a nijesamznao odakle, dok

nijesamispodsvojihnoguvidio

lokvukrvi. Tada samshvatioda

mi je presječena vena lijeve ru-

ke – opisao je tada Kandić Por-

taluAnalitika.

Kako je napisano u publikaciji

„NasiljenadLGBTIQosobama

i rodno zasnovano nasilje uCr-

noj Gori – primjeri iz prakse“,

blagovremenom reakcijom

Uprave policije napadači su

pronađeni i privedeni na ispiti-

vanje.

- Osnovno državno tužilaštvo u

Podgorici je ovaj napad kvalifi-

kovalokaonasilničkoponašanje

bez sagledavanja činjenice da je

djelo počinjeno izmržnje, o če-

mu svjedoči uvod u fizički na-

pad–napisano jeuanalizi.

J.B.

PODGORICA

–RektorUni-

verzitetaCrneGoreDanilo

Nikolićrazgovarao jesapro-

rektoromUniverzitetauMa-

riboruNikomSamecomopo-

spješivanjusaradnjedva

univerzitetanasvimpoljima,

aposebnouoblasti obnovlji-

vihizvoraenergije i energet-

skeefikasnosti.

Kako je saopšteno izUCG, Uni-

verzitetuMariborudrugijenaj-

većiinajstarijiuniverzitetuSlo-

veniji.

- Univerzitet uMariboru ključ-

najevisokoškolskainstitucijaza

razvoj regiona i prepoznat kao

jedan od najbolje rangiranih

univerzitetaunašemregionuna

Tajmsovoj rang listi svjetskih

univerziteta, na šta su veoma

ponosni u toj visokoškolskoj

ustanovi –pišeusaopštenju.

Na Tajmsovoj rang listi svjet-

skih univerziteta za 2018. godi-

nu Univerzitet u Mariboru se,

kako dodaju, nalazi na poziciji

između 601 – 800. mjesta. Bolje

je pozicioniran samoUniverzi-

tet u Splitu, koji se nalazi na po-

zicijiizmeđu501–600.mjesta,a

sakojimUCGimapotpisanspo-

razumosaradnji.

Samec, sa još šest prorektora,

zastupaUniverzitetuMariboru

do izboranovogrektora.

N.Đ.

Klinički centar

Objavljen izvještaj EHCI

Naša zemlja postigla

je najveći napredak

Samo u jednoj godini naša zemlja uspješno je

primijenila sistemelektronskog zakazivanja

kao i elektronskih recepata, ali i radikalno

smanjila vrijeme čekanja na prvi pregled -

navodi se, između ostalog, u izvještaju

Samec i Nikolić

Rektor UCGuposjeti UniverzitetuuMariboru

Bolja saradnja

Dva radnika teško p

Podgoričanin pretučen zbog seksualnog opredjeljenja ostaje u Švedskoj

Nije dobio azil, ali neće da se vrati

Medojević: Povesti

računa o zaštiti

Predsjednik Sindikata u fabrici „Tara“ Marinko Medojević

kazao je Televiziji Crne Gore da treba povesti računa o zaštiti.

- Svakog puta kada se desila eksplozija ispalo je da je kriv

ljudski faktor, da je kriv radnik. Nemoguće da je u svakom

slučaju bio kriv zaposleni – rekao je on.

4

eksplozije dogodile su se

u fabrici „Tara“ od februara

2014. godine. U jednoj

odnjih jedna radnica je

poginula

Detonacijaodjeknulaučitavomgradu, agust dimdugo je izlazio iz fabrike

Opet eksplozija umojkovačkoj fabrici namjenske industrije „Tara“