Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 30. januar 2018.

Dakić“

Najavljujuposao za 450 radnika

traže 66miliona

PODGORICA

Veliki isko-

rakuobogaćivanju turistič-

keponudepredstavljaotva-

ranje renoviranih

kapaciteta Iberostar grupe -

hotela ,,Riviera“uNjivica-

ma i vile ,,Jadran“uPerastu,

ukoje ćebiti zaposlenonaj-

manje450 ljudi, ocijenili su

premijerDuškoMarković i

predstavnici te turističke

grupacijeprilikomjučeraš-

njegobilaska gradilišta.

Premijer Marković je, nakon

obilaska oba gradilišta, kon-

statovaoda radovi odličnona-

preduju.

-Zadovoljansamštoćedrža-

vauovogodišnjoj ljetnoj turi-

stičkoj sezoni nastupiti sa

dvanovaprestižna rizortana

Primorju – jednim sa četiri i

jednimsapetmeđunarodnih

zvjezdica. Posebno je važno

otvaranje novih radnih mje-

sta, kao i ukupno unapređe-

njekvaliteta inivoaturističke

ponude – kazao je premijer,

kako se navodi u saopštenju

izVlade.

Sabiba Fluxa, potpredsjedni-

ca i kćerka vlasnika Iberostar

grupe čije je sjedište na Ma-

jorki, kazala je da sada oboga-

ćuje ponudu rizortima u Cr-

noj Gori, koja je zasigurno

jedna od njihovih najvažnijih

destinacija u predstojećem

periodu.

- Uzbuđeni smo zbog toga što

investiramo sa našim lokal-

nimpartnerom. Planiramo da

širimo poslovanje i na drugim

destinacijama u Crnoj Gori -

kazala jeFluxa.

Menadžment Iberostargrupe

najavio jedaće450novihrad-

nih mjesta biti otvoreno ove

sezone.

Marković je ponovio spre-

mnost Vlade da izađe u susret

renomiranim investitorima,

pri čemu je posebno naveo

važnost dva projekta, koja su

pokrenuta za vrijememanda-

ta ove Vlade, kada se Marko-

vić sastao sa jednimodvlasni-

ka Iberostara Miguelom

FluxaRossellom.

Predstavnici Iberostar grupe

obavijestili suMarkovićaora-

zvojnimplanovimakojiuklju-

čuju posvećenost održivom

razvoju i edukaciji kadrova.

Sastancima su, kako je saop-

šteno, prisustvovali resorni

ministar Pavle Radulović, di-

rektor Morskog dobra Pre-

drag Jelušić i generalni direk-

tor Direktorata glavnog

državnog arhitekte Dušan

Vuksanović.

Iberostar posjeduje 100 hote-

la sa 33,5 hiljada soba u 30 dr-

žava, zapošljavaju 27 hiljada

ljudi i imaju dvije milijarde

eura godišnji promet.

M.P.M.

udžet vrijedan 40miliona

8,5

o lani

ve za premije sa tri

a površina u biljnoj

navodi Milutin Simović

Dodatna

podrška

mladim

farmerima

Novina je, kako je najavio

Simović, dodatna podrška

za mlade farmere.

- Za njih smo obezbijedili

posebne programe i dodat-

ne podsticaje. Zadržali smo

poseban program iz prošle

godine, kroz koji smo za

njih 45 obezbijedili po 10

hiljada eura bespovratne

podrške, za pokretanje

poslovanja - naveo je Simo-

vić, koji očekuje da će ove

godine podržati novih 50

mladih farmera.

- Starosnu granicu smo

povećali sa 30 na 35 godi-

na. Kod direktnih plaćanja

imaju povećanu premiju po

hektaru i povećanu bespo-

vratnu podršku u određe-

nombrojumjera ruralnog

razvoja - kazao je Simović.

u sistempremija.

- Povećanimobuhvatomkori-

snika stvaramo bolju osnovu

za pregovaračku poziciju sa

Evropskom unijom, kako bi

crnogorski farmeri dobili pre-

mije izEUbudžetakao farme-

ri širom Evrope - poručio je

Simović i istakao da su zbog

toga smanjili uslov za premije

ustočarstvusa tri nadvagrlau

govedarstvuisa30na20grlau

kozarstvu.

- Smanjili smouslovminimal-

ne površine u biljnoj proi-

zvodnji sapolana0,3hektara i

povećali premijeza tov junadi

domaćeg porijekla na 140 eu-

ra po grlu. Postepeno uvodi-

mo EU sisteme kontrole da bi

pripremili naše farmere i in-

stitucije na pravila korišćenja

značajnovećihEUfondovaza

direktnaplaćanja- rekaojeSi-

mović i kazao da su ohrabreni

rezultatima podrške prerade

mlijeka na porodičnim gaz-

dinstvima, paočekujudaće se

uvećati broj gazdinstava sa

lanjskih 276 na 400 u ovoj go-

dini.Premijezamlijekoostaju

na prošlogodišnjemnivou, uz

unapređenje procedura i po-

trebu ispunjavanja higijen-

skih uslova na farmama, uz

dodatnepremijezakvalitetno

sirovomlijeko. Dodao je da će

nastaviti i sa realizacijom

IPARD lajk projekata namije-

njenih za gazdinstva i sektor

prerade.

- Prošle godine smo realizova-

li 217 IPARD lajk projekata,

ukupne investicije 8,4miliona

eura i obezbijedili bespovrat-

nu podršku od četiri miliona

eura - saopštio je Simović.

S.P.

ciju da uradi procjenu imovine.

- Suština da su tri metra kva-

dratna na toj lokaciji, koja se

dodiruju, procijenjena potpuno

različito, jedan 92 eura, drugi

133, a treći 410 eura - tvrdi

Vukčević, koji smatra da bi

„normalna cijena na ovoj loka-

ciji bila 1.000 eura, a tamo ima

220.000 kvadrata“.

Iako je na prodaji cjelokupna

imovina fabrike, ona se može

kupiti i parcijalno. Privredni

sud uveo je stečaj u ,,Radoje

Dakić“ po zahtjevu Poreske

uprave zbog duga od 10,7 mili-

ona eura, u decembru 2016.

godine. Stečajni upravnik

Mladen Marković priznao je

ukupno 80miliona eura potra-

živanja, od čega su u prvom

isplatnom redu 22 miliona

eura za 1.800 bivših radnika,

odnosno po 12.216 eura po

osnovu neisplaćenih zarada, tj.

24 prosječne neto zarade. Pre-

ostali dio potraživanja radnika

svrstan je u treći isplatni red.

Država potražuje 23 miliona

eura, od čega za 15 miliona

eura postoji razlučno pravo

kod podjele preostale imovi-

ne.

S. P.

PODGORICA

U pone-

djeljak, 5. februara, na

Montenegroberzi će biti

održana aukcija Luke Bar,

Crnogorskog Telekoma,

Sosijete ženeral banke i

Željezničke infrastrukture.

Iz Montenegroberze su

objasnili da je odbor direk-

tora donio odluku o održa-

vanju aukcije po zahtjevu

brokerske kuće Bull and

Bear BDIS Podgorica.

Na aukciji se prodaje

672.514 akcija Luke Bar

po početnoj cijeni od 63

centa po akciji, 57.387

akcija Crnogorskog

Telekoma po početnoj

cijeni od četiri eura po

akciji. Na aukciji će biti i

151 akcija Sosijete ženeral

banke po početnoj cijeni

od 800 eura po akciji i

2.713.174 akcija Željezničke

infrastrukture čija početna

cijena po akciji je 0,1840

eura.

M.P.M.

PODGORICA

SDP je najavila

da će danas početi prikupljanje

potpisa građana za inicijativu

za povećanje minimalne zara-

de sa 193 na 250 eura.

- Želimo da napravimo dodatni

pritisak na Socijalni savjet da

konačno razmotri prijedlog te

inicijative koja je dostavljana

još u junu prošle godine - saop-

štili su iz SDP.

Uvećanje minimalne zarade

imalo bi, kako su ocijenili, više-

struke pozitivne efekte za zapo-

slene, ali i za državu i poslodav-

ce koji poštuju zakone.

M.P.M.

NaMontenegroberzi

5. februara

Akcija SDP-a za

povećanjeminimalca

Aukcija

Luke Bar,

Telekoma,

SG i ŽICG

Počinje

prikupljanje

potpisa

Regionalna bankarska grupa preuzima

Majkroso ovu platformu

Adiko prelazi na

Dajnamiks 365

PODGORICA

Adikogrupa

ćeove godineprimijeniti

Majkrosoftova rješenja i ti-

mepostati prva regionalna

bankarskaorganizacijakoja

ćekoristitiDajnamiks 365.

To je saopšteno juče, nakon

što suAdikogrupa iMaj-

krosoft dogovorili sarad-

nju.

- Cilj nam je da pružimo jed-

nostavnije proizvode, prak-

tične i brzeusluge, uskladusa

potrebamaklijenata-kazaoje

glavni izvršni direktor Adiko

bankeKristof Šon.

Iz banke je saopšteno da taj

proces podrazumijeva inte-

graciju svih bankarskih siste-

ma, pri kome će svi učesnici u

poslovanju raspolagati istim

informacijama,štoćeomogu-

ćiti kvalitetnije praćenje kli-

jenata u realnomvremenu.

Direktor za digitalnu tran-

sformaciju u Majkrosofto-

vom sektoru za srednju i

istočnu Evropu Ivan Vidako-

vić kazao je da je upotreba

cloud usluga na finansijskom

tržištuu stalnomporastu.

- Nadograđene platforme

Azure, Office365 i Dynamics

365 omogućavaju povećanje

produktivnosti, korišćenje

naprednije analitike i optimi-

zacijuprocesa,uzpoboljšanje

korisničkog iskustva - ocije-

nio jeVidaković.

M.P.M.

USD

1.23790

JPY 134.75000

GBP 0.87940

Kursna lista

CHF

1.15630

AUD

1.53020

CAD 1.52690

Dvije trećine budžeta

potrošili namarketing

PODGORICA

Državna re-

vizorska institucija jedala

pozitivnomišljenjena finan-

sijski izvještaj i uslovnona

pravilnost poslovanjaGrupe

birača „Građanska akcija“ za

2016.

U izvještaju koji su sačinili se-

natori Nikola N. Kovačević i

Zoran Jelić navodi se da je

Građanskaakcijaprekršila za-

kone o finansiranju političkih

subjekata i izbornihkampanja

i o računovodstvu i pravilnik o

načinu i rokovima za vršenje

popisa i usklađivanja knjigo-

vodstvenog stanja sa stvarnim

stanjem.

- Finansijski izvještaj nijesu

dostavili u zakonskom roku,

nijesudonijeliprogramradaza

2016. Uradili su godišnji popis

opreme, ali nijesu popisali go-

tovinu, gotovinske ekvivalente

i obaveze sa stanjem na kraju

godine. Nije sačinjen godišnji

izvještaj o popisu. Blagajničke

transakcije nijesu evidentirali

u glavnoj knjizi na predviđe-

nom kontu, ali budući da nije

bilo gotovine ublagajni na kra-

ju finansijske godine, to nije

imalo uticaja na iskazivanje

obrtne imovine u bilansu sta-

nja - navedeno je u izvještaju.

Takođe je utvrđeno da nijesu

obezbijedili analitičku evi-

denciju osnovnih sredstava i

nije vršen obračun njihove

amortizacije.

Građanska akcija je prošlu go-

dinu završila sa profitom od

11.343 eura - prihodi su bili

39.633, a rashodi 28.290 eura.

Najvišeili22.185eurajepotro-

šeno za reklamu i propagandu

ili preko 78 odsto.

M.P.M.

Premijer obišao gradilišta hotela „Riviera“ u Njivicama i vile „Jadran“ u Perastu

DRI dala uslovnomišljenje „Građanskoj akciji“ za 2016.

TokomposjetePerastu i Njivicama