Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 30. januar 2018.

Centralna banka o bankarskoj marži od hiljadu posto

Sjutra se otvaraju ponude za kupovinu imovine kompanije ,,Radoje

Za zemljište kod Siti kvart

PODGORICA

Centralna

banka ima zakonskoovla-

šćenjedauvede zaštitne i

drugemjere samokada je

ugrožena stabilnost finan-

sijskog sistemaucjelini, a to

sadanije slučaj. Naprotiv,

svjedoci smo rasta svih

ključnihparametara, saop-

štili suPobjedi izCBCG, ko-

mentarišućimaržuodhilja-

duposto izmeđuprosječnih

kamatana štednju i nakre-

dite. Podsjetili suda jepoliti-

kakamatnih stopau isključi-

voj nadležnosti poslovnih

banaka, ali i dodali daone

pri kreiranjupolitikamora-

juvoditi računaopovjere-

nju i zadržavanjuklijenata.

Prihodi

Prema podacima CBCG, ka-

matni prihodi banakazadevet

mjeseci prošle godine bili su

120 miliona eura, 1,5 miliona

manje nego 2016.

- Uprkos niskoj kamati, rast

depozita u bankama je konti-

nuiran i na kraju 2017. ukupni

depoziti su bili 3,3 milijarde

eura, uz godišnji rast od 396,6

miliona eura, ili 13,64 odsto.

Depoziti fizičkih lica su rasli

po stopi od 11, a pravnih lica

16,4 odsto. Kreditna potraži-

vanjabanakasuporaslaza 13,3

odsto–navode izCBCG.

Po posljednjem izvještaju

CBCG, kako je naš list pisao,

prosječnaefektivnakamatana

kredite je 6,9 a na depozite

0,72odsto.Nakon toga subivši

i sadašnji predsjednik Odbora

za ekonomiju Aleksandar Da-

mjanović i dr Predrag Sekulić,

te bankarski ombudsman dr

Halil Kalač ocijenili da je ne-

prihvatljiva tolika razlika i da

nema nijedne grane u biznisu

koja ima tolikumaržu. Nakon

toga je generalni sekretar

Udruženja banaka mr Brati-

slavPejaković za naš list ocije-

Rade pomeđunarodnim

standardima

Iz Centralne banke su pojasnili da se regulativa kojom se ure-

đuje bankarsko poslovanje u Crnoj Gori zasniva na međuna-

rodno prihvaćenim standardima.

- Ti standardi ne prave razliku u pristupu prema bankama,

zavisno od njene vlasničke strukture, tako da ne postoji

mogućnost regulatornog ili supervizorskog pristupa koji

bi banke u stranom vlasništvu doveo u povoljniji položaj u

odnosu na ostale - saopštili su iz CBCG.

Svi ključni

parametri

bankarskog

sistema su u

porastu, pa nema

mjesta reagovanju

regulatora na velike

razlike između

aktivne i pasivne

kamatne stope, koje

određuju banke,

kažu u CBCG

nio da se iz ove dobiti isplaću-

ju troškovi poslovanja. Iz

CBCG su objasnili da spred

kamatnihstopa, pometodolo-

giji Centralne banke, pred-

stavlja razliku između priho-

da i rashoda odkamata.

- Prema podacima iz septem-

braprošlegodinekamatnipri-

hodiod120milionaeurapred-

stavljaju 5,6 odsto prosječne

prihodonosne aktive, a rasho-

di 1,25 odsto, što znači da je

spred4,35odsto.Uistomperi-

odu 2016. spred je bio 4,75 od-

sto – kazali su iz CBCGuz po-

jašnjenje da na spred svakako

utičevisinaprosječnihponde-

risanih aktivnih i pasivnih ka-

matnih stopa u bankarskom

sistemu.

Trend smanjenja kamata na

kredite i na depozite je, kako

kažuuCBCG, evidentan.

- Na kraju prošle godine pro-

sječna ponderisana nominal-

na i efektivna kamatna stopa

na ukupne kredite iznosile su

6,16odsto, odnosno6,81odsto,

doksunakraju2016. bile6,74 i

7,45 odsto. Na kraju decembra

2017. prosječna efektivna ka-

matna stopa na štednju je bila

0,69 i bila je za 0,24 niža nego

godinuranije.Očekujesedalje

smanjenje razlike između ak-

tivnihipasivnihkamatnihsto-

pa, a time i spreda–smatrajuu

Centralnoj banci.

Rast

Podaci regulatora iz 2017. po-

kazuju da rastu svi ključni pa-

rametri u bankarskom siste-

mu.

- Bilansna suma banaka u 2017.

povećana je 10,3 odsto, uku-

pnih kredita 13,3, a depozita

13,6 odsto. Banke su u ovom

periodu na agregatnom nivou

ostvarile pozitivan rezultat od

35,1 milion eura. Ukupan kapi-

tal banaka porastao je za 5,8

odsto. Koeficijent solventnosti

banaka na kraju septembra bio

je 16,8 odsto, što je iznad zako-

nompropisanogminimumaod

10 odsto. Nekvalitetni krediti

su smanjeni na 7,3 odsto - obja-

snili su izCBCG.

M.P.M.

Ministar Milutin Simović predstavio ovogodišnji agro

Za poljoprivred

miliona više ne

PODGORICA

Agrobudžet

zaovugodinu, vrijedan40

miliona eura, predstavlja

dobruosnovuzadalji razvoj

poljoprivrede, unapređenje

uslova životana selu, otva-

ranjenovihradnihmjesta i

usvajanjenovih standarda,

saopštio jepotpredsjednik

Vlade iministarpoljoprivre-

deMilutinSimović.

- Agrobudžet je put za obe-

zbjeđivanje još izdašnije po-

drške iznacionalnogbudžeta i

evropskih fondova. Vjerujem

da ćemo u njegovoj realizaciji

biti svi zajedno - korisnici,

stručne službe, institucije i lo-

kalne zajednice -kazao je Si-

movićnakonferenciji zanovi-

nare prilikom predstavljanja

ovogodišnjeg agrobudžeta.

On je kazao da ukupan agro-

budžet za ovu godinu iznosi

39,96 miliona eura, što je 8,5

miliona eura, odnosno 26,8

odsto više uodnosuna prošlu.

- Agrobudžet predstavlja zbir

sredstava iz nacionalnog

budžeta, evropskih fondova i

povoljnih kreditnih aranžma-

na, koje smo ugovorili prošle

godine sa Svjetskombankomi

Međunarodnimfondomzara-

zvoj poljoprivrede (IFAD) -

objasnio je Simović i naglasio

daovogodišnjiagrobudžetpo-

kazuje novu snagu - finansij-

sku i sadržajnu.

-Uagrobudžetu imaza svako-

ga dio kolača. Zamala gazdin-

Da bi povukli više sredstava EU, smanjili usl

na dva goveda i sa 30 na 20 koza, aminimal

proizvodnji smanjena sa pola na 0,3 hektara

Na čelu tima protiv šverca

Odgovarajući na pitanje o suzbijanju šverca cigareta, Simović

je rekao da je Vlada snažno krenula sa tim aktivnostima.

- Dosta je već urađeno. Formirali smo novi tim koji odgovor-

no i ambiciozno radi i kojim ja koordiniram -rekao je Simović.

stva, ali i za ova koja smo već

regrutovaliikojapredstavljaju

ozbiljneproizvođačkepogone

u primarnoj proizvodnji i pre-

radi - rekao je Simović i pod-

sjetio na tri oblasti podrške -

poljoprivredu, ribarstvo i

operativne programe.

-Ukupnojedefinisano56mje-

ra, a najveći broj se odnosi na

ruralni razvoj i to 23, u iznosu

od 23,5miliona eura, odnosno

58,8 odsto ukupnog agro-

budžeta - precizirao je Simo-

vić.

Za mjere tržišno-cjenovne

politikenamijenjenoje6,6mi-

liona eura, kroz devet mjera,

što jemilion eura više nego la-

ni, dok je za direktna plaćanja

definisano šest programa i

šest miliona eura, odnosno

800 hiljada eura više nego

prošle godine. Simović je ka-

zaoda jeobezbijeđenširi obu-

hvat korisnika i uključivanje

većegbrojamalihgazdinstava

PODGORICA

U Privrednom

sudu sjutra će biti otvorene

ponude za kupovinu imovine

stečajnog dužnika kompanije

,,Radoje Dakić“, a danas ističe

rok za njihovo dostavljanje.

Stečajna uprava preduzeća

„Radoje Dakić“ ponudila je na

prodaju cjelokupnu imovinu

preduzeća za 66,5 miliona

eura. Na taj iznos je procijenje-

na imovina fabrike na lokaciji

pored Siti kvarta u Podgorici.

Predsjednik NVO Udruženje

manjinskih akcionara ,,Radoje

Dakića“ Milan Vukčević sma-

tra da procijenjena vrijednost

imovine nije realna.

- Tri advokatske kancelarije

Prelević, Ćupić i Raspopović,

koje zastupaju bivše radnike

,,Radoje Dakića“, dali su sudu

prigovor na procjenu imovine

- kazao je Vukčević Pobjedi.

On je naveo da je trebalo da

država kao većinski vlasnik

fabrike angažuje neku institu-

Danas počinje dvodnevna regionalna konferencija

Oprelaskuna

obračunsko

računovodstvo

PODGORICA

Regionalna

konferencija ,,Prelazakna

obračunsko računovod-

stvo“, kojuorganizujeCen-

tar za razvoj finansija, poči-

njedanas, najavili su iz

Ministarstva finansija.

Ova dvodnevna konferencija

će okupiti predstavnike mini-

starstava finansijaCrneGore i

Srbije, računovođe javnog

sektora, kao i lokalne i regio-

nalne eksperte koji će razgo-

varati o izazovima u reforma-

ma računovodstva.

- Razvoj profesije računovođe

javnogsektora je jedanodvaž-

nih prioriteta reforme uprav-

ljanja javnim finansijama u

objezemlje i tereformesuslo-

žene, dugotrajne i skupe - sa-

opšteno je u najavi konferen-

cije.

Projekatuobjezemljefinansi-

rajuvladeSADi Slovenije, kao

i Agencija zameđunarodni ra-

zvoj preko donatorskog fonda

Emerging donor challenge

fund. Ministarstva finansija

CrneGore,SrbijeiCEFtakođe

doprinose projektnim aktiv-

nostima.

Većina zemalja koristi obra-

čunsku osnovu računovod-

stvenog praćenja, priznajući

tako prihod kad je zarađen, a

rashod u razdoblju u kojem je

nastao, bez obzira na vrijeme

primitka plaćanja ili novčane

uplate nekom subjektu. Pri-

mjenom novčane osnove pri-

hod se knjiži tek po primitku

novca, a rashod tek po plaća-

nju obaveze. Uvodna izlaga-

nja imaće Ana Krsmanović,

Dragan Darmanović, Mirjana

Pokrajac,RobertBauchmüller

i KimWoods.

M.P.M.

Reaguju samo kad

je ugrožen sistem

Sakonferencije

zanovinare