Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Utorak, 30. januar 2018.

Odbor za praćenjemedija u izbornomprocesu nemože biti formiran

Škrelja: Krivi su oni koji ne

žele demokratske standarde

PODGORICA

Odbor za

praćenjeprimjeneZakonao

izboruodbornika i poslani-

ka, udijelukoji seodnosi na

medije jučenije formiran jer

opozicijanijepredložila svo-

jekandidate za članoveod-

bora. Uslovza formiranje

ovog tijela jedvotrećinska

većinaposlanikauodboru, a

bezopozicionihpredstavni-

kaonnemožebiti formiran.

PredsjednikAdministrativnog

odboraLuiđŠkreljakazao je, u

izjavi za Pobjedu, da je opšti

interes stvaranje fer atmosfere

za predsjedničke izbore.

- Ovaj odbor je trebao da omo-

gući da se kontrolišumediji od

strane parlamentarnih strana-

ka koje čine Skupštinu Crne

Gore. Parlamentarna većina je

izašla u susret timzahtjevima,

međutim, opozicija i dalje na

konferencijamazaštampupri-

ča o tome, a neće da delegira

svoje ljude u taj odbor - kazao

je Škrelja. Dodaje i da neće ni-

kogtjeratinato,alidajekrivica

onih koji neće da implementi-

raju demokratske standarde u

izbornomzakonodavstvu.

- Mi smo njima „bacili rukavi-

cu“ i otvoreni smo za razgovor

o dijalogu da bi imali rješenja.

Ovakav odnos opozicije pre-

ma pozivu Odbora da dostave

predloge kandidata, govore o

odnosu opozicije prema oba-

vezi parlamentaraca da obez-

bijede veći stepen transparen-

tnosti izborne kampanje i

ravnopravnu zastupljenost

predstavljanja kandidata za

predsjednika Crne Gore - re-

kao je Škrelja.

Ovaj postupak opozicije, kaže

predsjednik Odbora, pred-

stavlja odgovor na pitanje ko-

me odgovaraju nepristrasni i

objektivnimediji.

- Opozicija pokušava da pred-

stavnike međunarodnih orga-

nizacija dovedu u zabludu, da

su svi izbori nelegalni i nelegi-

timni, a pri tome ne daju ni

najmanji doprinos unapređe-

nju izbornog zakonodavstva i

objektivnog medijskog praće-

nja izbornih kampanja - ista-

kao je Škrelja.

Rok za utvđivanje prijedloga

kandidata za sastav odbora

istekao je juče. Škrelja, među-

tim, kaže da će poziv ostati

otvorenza svepolitičkeopozi-

cione subjekte.

- I ukoliko dostave predloge,

sazvaću odbor i utvrditi pred-

log koji će odbor dostaviti

Skupštini na dalji postupak -

zaključio je Škrelja.

Šef kluba poslanika Demo-

kratkog fronta Milutin Đuka-

nović kazao je da DF, iako se

vratio u Skupštinu neće dola-

ziti na sjednice odbora.

- Za sada ne učestvujemo u ra-

duodbora, poslijećemovidjeti

- rekao je Đukanović u kratkoj

izjavi zaPobjedu.

Novi odbor, koji bi funkcioni-

sao tokom kampanje za pred-

sjedničke izbore, trebalo bi da

ima deset članova iz redova

vlasti i opozicije.

Odboru su dostavljeni prijed-

lozi kandidata iz reda parla-

mentarne pozicije: Aleksan-

d r a Vukov i ć , Momč i l o

Martinović, Danijel Živković,

Radule Novović - prijedlog

Kluba poslanikaDemokratske

partije socijalista; i Mićo Or-

landić - prijedlogKluba posla-

nika Socijaldemokrata i Libe-

ralne partije.

J.ĐURIŠIĆ

nosti i parlamentu

enje

jetu

2012. godine i autorskog tek-

sta iz Politike iz decembra

prošle godine, čiji je potpisnik

lider Nove AndrijaMandić - u

novom dokumentu se ne za-

htijeva izmjena Ustava da bi

srpski jezik bio službeni ili da

biSrbibilikonstitutivninarod,

što je bila suština politike No-

ve srpske demokratije još od

njenog osnivanja.

Mandić je u tekstu za Politiku

zatražio izmjene Ustava koje

bi promijenile građanski ka-

rakter države predlažući, po

uzoru na Bosnu i Hercegovi-

nu, koncept konstitutiv-

nosti naroda.

Lider Nove srpske demo-

kratije jenapisanjuDekla-

racije iz 2012. godine radio

zajedno sa vlasnikomVije-

sti MiodragomPerovićem,

kao i sa Miodragom Leki-

ćem, kasnijimpredsjednič-

kim kandidatom Demo-

kratskog fronta.

- Polazeći od ravnopravno-

stigrađanainaroda,uzima-

jući u obzir da Srbi u Crnoj

Gori čine više od 15 odsto

populacije, dopuniti član

79. Ustava tako da se otkloni

mogućnost da Srbi u Crnoj

Goribuduprepoznatiitreti-

rani kao nacionalna manji-

na.Uvažavajućičinjenicuda

Ustav crnogorskom jeziku

daje status službenog jezika,

a prihvatajući specifičnost

našeg istorijskog i kulturnog

nasljeđa, dati status službe-

nog jezika i srpskom jeziku

ijekavskog izgovora - navodi

se u toj deklaraciji koja, osim

medijskog, nije imala nekog

većeg društvenog odjeka.

UDeklaracijikojajepotpisana

27.januaranemaekspliciteza-

htjeva koji se pojavio šest go-

dina ranije, ali se ostavlja pro-

stor da se - u slučaju stvaranja

dvotrećinske većine u Skup-

štini Crne Gore – to pitanje

otvori.

To se naslućuje na kraju tek-

sta,utački11Deklaracije:,,De-

klaracijaopomirenju jeodnos

naše generacije prema neka-

dašnjim podjelama u Crnoj

Gori i zato je zajednički uspo-

stavljamo kao naš ustavni,

ljudski imoralni imperativ“.

NenadZEČEVIĆ

žajemisključuju jedna drugu.

Istovremeno, pripadnici ma-

njinskih naroda u Crnoj Gori

postavljeni u ulogu posmatra-

ča imperativnog dogovora

,,pravoslavne većine“, kao

,,potrebnom preduslovu za

novim trajnim dogovorom sa

svimmanjinskimnarodima“.

Kontroverze

To nijesu, međutim, jedine

kontroverze koje su pratile

radna ovomdokumentu.

Zanimljivo je, takođe, da - za

razlikuodDeklaracijeopomi-

renju Srba i Crnogoraca iz

Agencija za sprečavanje korupcije saopštila

državne resurse

Osnovno tužilaštvo u Beranama pokrenulo izviđaj povodom

navodnog snimka razgovora funkcionera SD-a i SDP-a

Istekao rok za objavljivanje

analitičkih kartica

PODGORICA

Prvi sedmod-

nevni rok u kojem su sve

budžetske potrošačke jedinice

na državnom i lokalnomnivou

dužne da na svojoj internet

stranici objavljuju analitičke

kartice svih računa koje imaju

u posjedu istekao je juče, saop-

štila je Agencija za sprečavanje

korupcije. Iz te institucije pod-

sjećaju da su danom raspisiva-

nja predsjedničkih izbora 19.

januara, počeli da teku zakonski

rokovi za realizaciju obaveza

koje su propisane odredbama

Zakona o inansiranju političkih

subjekata i izbornih kampanja.

Agencija podsjeća da je juče

istakao i prvi rok u kojem su svi

državni organi, organi državne

i lokalne samouprave, organi

lokalne uprave, javna preduze-

ća i ustanove, državni fondovi i

privredna društva čiji je osnivač

ili većinski ili djelimični vlasnik

država ili jedinica lokalne samo-

uprave, dužni da na svojoj inter-

net stranici objavljuju sedmod-

nevno sve izdate putne naloge

za upravljanje službenim

vozilima, od dana raspisivanja

do održavanja izbora. Agencija

će vrštiti nadzor nad ispunja-

vanjem zakonske obaveze

objavljivanja analitičkih kartica

i putnih naloga od obveznika

zakona.

Đ. Ć.

Održana sjednica OODPS-a Herceg Novi

SlobodanRadović

Krušo predsjednik

PODGORICA

Opštinski odbor Demokratske partije soci-

jalistaHercegNovi je, na sinoćnjoj sjednici kojom je pred-

sjedavao koordinator ispred PredsjedništvaDPS dr Petar

Ivanović, jednoglasno izabrao Slobodana RadovićaKruša

za predsjednika ove opštinske organizacije, saopšteno je

iz DPS-a.

Odluka je donijeta nakon što je Predsjedništvo DPS na

sjednici održanoj 24. januara dalo jednoglasnu podršku

Radoviću, koji je bio i jedini kandidat za predsjednika OO

DPS Herceg Novi. Izabran je i novi Izvršni odbor koji čine:

Slobodan Radović Krušo, Mlađen Bulajić, Gordana Rajević,

Maja Bakrač, Ranko Konjević, Slavko Vavić, Nevena Keković,

Svetozar Baković, Suzana Tomanović, Mitar Krivokapić,

Vlado Kosić, Borivoj Vuković i Zoran Lučić. Pored izabranih

članova, shodno Statutu DPS, u IO ušli su i članovi GO DPS

Crne Gore iz Herceg Novog Zoran Kovačević, Petar Porobić

i Stanko Zloković.

Članovi Opštinskog odbora izrazili su zadovoljstvo posti-

gnutim jedinstvomu izboru predsjednika OO, članova OO

i IO DPS Herceg Novi, kao i uključivanjemmladih i žena. U

nastavku rada, članovi OO DPS Herceg

Novi razmotrili su aktivnosti u peri-

odu od nedavno održane izborne

konferencije do večerašnje sjednice

i izrazili zadovoljstvo pokrenutim

aktivnostima i inicijativama, i

posebno činjenicomda se sve veći

broj mladih ljudi obraća kan-

celariji OO DPS Herceg

Novi sa zahtjevom za

prijemu članstvo -

zaključeno je u saop-

štenju.

R. P.

PODGORICA

Osnovnodr-

žavno tužilaštvouBerana-

mapokrenulo je, po službe-

noj dužnosti, izviđaj

povodomobjavljivanja au-

dio-snimkanakojemse čuje

kakočlanOpštinskogodbo-

raSD-aNaserGargović, na-

vodno, podogovoru samini-

stromprosvjete i

potpredsjednikomtepartije

DamiromŠehovićem, kandi-

datuzaodbornikaSDP-anu-

di zaposlenje suprugeukoli-

ko seonpovuče sa izborne

listeSDP-a iDemosa i pri-

stupi SD-u.

-Radi blagovremenog i potpu-

nog informisanja obavještava-

mo javnost da je Osnovno dr-

žavno tužilaštvo u Beranama

po službenoj dužnosti formi-

ralopredmet.Predmetsenala-

zi u fazi izviđaja - navodi se na

sajtudržavnog tužilaštva.

Ovakvu reakciju Tužilaštva

pozdravili su juče izSocijalde-

mokratske partije uz očekiva-

nje da će, kako su naveli, u na-

rednim danima izaći sa

konkretnimrezultatima.

U prvoj reakciji, nakon objav-

ljivanja audio-snimka, mini-

star prosvjete Damir Šehović

poručiojedajeriječo„podme-

tačini“.

- Nikada niti jednomkandida-

tu za odbornika nijesam obe-

ćavao zaposlenje bilo kog čla-

na porodice u zamjenu za

prelazak iz jedne u drugu par-

tiju, niti sam od bilo koga tra-

žiodaumojeimetočini.Razu-

mijem frustraciju pojedinaca

zbog izvjesnog nestajanja

SDP-a sa političke scene, kao i

njihovudrskostispremnostda

najprizemnijimpodmetačina-

ma pokušaju da odlože svoj

definitivan politički krah, ali

ne dozvoljavam nikom, pa ni

njima, da moje ime uvlače u

sopstveni politički brlog u koji

su upali zbog naopake politike

kojunjihoviliderivode–saop-

štio je Šehović.

On jeporučio i da će seubudu-

će od, kako je naveo, čaršijskih

priča trećih lica štititi pred

nadležnimsudovima.

Sa druge strane, nosilac liste

SDP-Demos Berane i pred-

sjednik beranskog ogranka

SDP-a Mirko Pavićević saop-

štio je juče kako je sadržina

razgovora između Gargovića i

odborničkog kandidata SDP-a

tačna.

Đ.Ć.

ali je profesionalna obaveza, i

moja i mojih saradnika, upra-

vo da funkcionišemo u tim,

kako ih oni nazvaše, teren-

skimkancelarijama. Zar bi bi-

lokorisnijezanašefarmereda

smo u kabinetima, da sami

smišljamo ovaj agrobudžet i

da ne čujemo šta oni misle o

tome - istakao je Simović.

On je naglasio da ovdje nije u

pitanjuzloupotreba državnih

resursa, nego, kako je naveo,

odgovoran odnos nadležnih

državnih institucija.

-Životnemožedastane,izbori

sučesti uCrnojGori, potrebno

je iskomunicirati sa domaćini-

ma i sa svimostalimkorisnici-

ma, sveostalo jepolitikantstvo

- poručio je Simović.

On nije želio da komentariše

navodepojedinihmedijadaje

Socijaldemokrata iz Berana

Naser Gargović, u ime mini-

straprosvjeteDamiraŠehovi-

ća, jednom kandidatu za od-

bornika Socijaldemokratske

partije nudio zaposlenje za

suprugutražećipritomedase

on povuče sa izborne liste i

pređe uSD.

- Ne bih to komentarisao,

ostaviću da odgovor na to pi-

tanje da kolega iz Ministar-

stva prosvjete. Ne bih bio tu-

mač. Ja vjerujem da ministar

prosvjete takođe odgovorno

radi svoj posao - rekao je Si-

mović.

S.P.

Sa sjedniceAdministrativnogodbora

Šehović:

Podmetačina

stranke u

nestajanju

DamirŠehović

Slobodan

Radović

Krušo

Šef kluba poslanika

Demokratskog

frontaMilutin

Đukanović kazao

je da DF, iako se

vratio u Skupštinu,

neće dolaziti na

sjednice odbora