Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Utorak, 30. januar 2018.

Ministar vanjskih poslova u Rimu

Darmanović:

CrnaGora

doprinosi očuvanju

kulturnog, religijskog

i istorijskog nasljeđa

RIM

Ministar vanjskihpo-

slovaSrđanDarmanovićoci-

jenio jeda se svijet danas su-

očava samnogimizazovima i

dabismo izbjegli ponavljanje

grešaka izprošlostimoramo

snažiti ulogu institucijakoji-

ma seutičenakolektivnu

svijest.

On je juče učestvovao na Kon-

ferenciji o odgovornosti drža-

va, institucija i pojedinaca u

borbi protiv antisemitizma i

antisemitskih zločina iz mr-

žnje u regionuOEBS-a, koja je

održana uRimu.

-ČinjenicajedajeItalijanapo-

četku svog mandata kao drža-

va predsjedavajuća OEBS-om

aktuelizovala pitanja rasizma,

ksenofobije, diskriminacije i

netolerancijeimajućiuviduda

se radi o izazovima čije je rje-

šavanje od vitalnog značaja za

svakodnevni život pojedinca.

Svijet se danas suočava sa

mnogim izazovima i da bismo

izbjegli ponavljanje grešaka iz

prošlosti moramo snažiti ulo-

gu institucija kojima se utiče

na kolektivnu svijest, s poseb-

nim akcentom na obrazovne

ustanove, medije, kao i na od-

govoran pristup regulaciji

društvenih mreža - kazao je

Darmanović.

Podsjetio je na čvrstu opredi-

jeljenost Crne Gore da i dalje

konkretnim aktivnostima do-

prinosi očuvanju vrijednog

kulturnog, religijskog i istorij-

skog nasljeđa, po čemu je pre-

poznatljiva.

Šef crnogorske diplomatije je

istakao da sve institucije drža-

ve Crne Gore u kontinuitetu

radenapoboljšanjudemokrat-

skih vrijednosti i na toj liniji

podsjetio na nedavno postav-

ljeni kamen temeljac za grad-

njunove sinagoge uPodgorici,

koja će ujedno biti prva novoi-

zgrađena sinagoga na Balkanu

i najveća sinagoga sagrađenau

XXI vijeku.

- UlogaOEBS-a i predsjedava-

jućeg u službi rješavanja pita-

nja vezanihza rasizam, kseno-

fobi ju , di skr iminac i ju i

netoleranciju je više nego zna-

čajna i čestitam Italiji zbog či-

njenicedaseovovažnopitanje

vratilonadnevniredOEBS-au

čemu će Crna Gora ostati po-

uzdan partner - zaključio je

Darmanović.

Na marginama konferencije

ministarDarmanovićsesastao

sa Ingibjorg Solrun Gisladotir,

direktoricom Kancelarije za

demokratske institucije i ljud-

ska prava, i informisao je o im-

plementiranim preporukama

iz konačnog izvještaja ODI-

HR-a o parlamentarnim izbo-

rima uCrnoj Gori.

U odvojenom razgovoru sa

KarinKneisel, federalnommi-

nistarkom za Evropu, integra-

cije i vanjske poslove Austrije,

naglašena je važnost održava-

nja fokusa Evropske unije na

apsorbciji država Zapadnog

Balkana, u skladu sa njihovim

individualnimnapretkom.

Tokom konferencije, ministar

Darmanović je imao odvojen

susret i sa predsjedavajućim

OEBS-a i ministrom vanjskih

poslova Italije Angelinom Al-

fanom.

Ministar Darmanović je prije

početka konferencije bio na

audijenciji kod pape Franja,

kojoj suprisustvovali svimini-

stri vanjskih poslova učesnici

konferencije.

R.P.

Što piše u „Deklaraciji o pomirenju u Crnoj Gori“, koju je DF ponudio ja

Front traži pomi

na kosovskomza

PODGORICA

,,Deklaraci-

jomopomirenjuuCrnoj Go-

ri“, koju je javnosti ponudio

Demokratski front, Crna

Gora sekarakterišekaogra-

đanskadržava, ali jeuprvi

plan stavljenopomirenje

,,pravoslavnevećine“pa se

predlažeda ,,pravoslavni Cr-

nogorci i Srbi prvi preuzmu

odgovornost“ zanjenubu-

dućnost i da zajednički rade

naprevazilaženju ,,opasnih

naslijeđenihpodjela“.

U tekstu dokumenta, u koji je

Pobjeda imala uvid, DF je

predložio pomirenje „na tra-

dicionalnoj i njegoševskoj Cr-

nojGori, kojapočivanakosov-

skom zavjetu i poštovanju

predaka“.

PotpisivanjeDeklaracijeupri-

ličeno je 27. januara, na Savin-

dan, čime su autori željeli da

istaknu potrebu pomirenja

pravoslavaca uCrnoj Gori.

-CrnaGorajegrađanskadrža-

va u kojoj ne postoji nacional-

na većina i zato je potrebno da

Srbi iCrnogorci prvi preuzmu

odgovornost za njenu buduć-

nost, tako što će zajednički ra-

diti naprevazilaženjuopasnih

naslijeđenih podjela - navodi

se u članu 2. Deklaracije, koju

suusubotupotpisalilideriDe-

Pravo na grob zajednička obaveza

Potpisnici ove deklaracije osudili su svaki zlo-

čin nastao zbog ,,ideološkog, partijskog i dru-

gog ubjeđenja“, kao što je osuđen i svaki vid

,,ideološkog revanšizma i progona“.

Naglašava se takođe da je „pravo na grob i

civilizovan odnos prema posmrtnimostacima

i spomenicima nastradalih predaka“ njihova

zajednička obaveza. Navedeno je i da je Dekla-

racija uperena protiv svih starih podjela koje bi

mogle da budu zloupotrijebljene u nametanju

nekih novih sukoba. Dokument će, dodaje se,

predstavljati obrazac javnog djelovanja.

mokratskog fronta Andrija

Mandić,MilanKnežević i Ne-

bojšaMedojević.

Preambula

U preambuli Deklaracije, od-

nosno njenom uvodnom dije-

lu navedeni su razlozi zbog

kojih se DF odlučio za usvaja-

nje ovakvog dokumenta.

- Polazeći od neophodnosti

eliminisanja svih ideoloških

sukoba, imajući u vidu dubo-

ku podijeljenost crnogorskog

i srpskog naroda, radeći na

pomirenju u pravoslavnom

biću kao potrebnom predu-

slovu za novim trajnimdogo-

vorom sa svim manjinskim

narodima, ostajući dosljedni

tradicionalnoj i njegoševskoj

Crnoj Gori, koja počiva na ko-

sovskom zavjetu i poštovanju

predaka: mi potomci bjelaša i

zelenaša, partizana i četnika,

pravolinijaša i golootočana,

donosimo Deklaraciju o po-

mirenju - stoji u tekstu doku-

menta.

Tekst Deklaracije je kontra-

diktoran,imajućiuvidudapo-

jedine tačke dokumenta sadr-

U tekstu dokumenta, u koji je Pobjeda imala uvid,

DF je predložio pomirenje „na tradicionalnoj i

njegoševskoj Crnoj Gori, koja počiva na kosovskom

zavjetu i poštovanju predaka“

Potpredsjednik VladeMilutin Simović poručio da vladajuće partije ne zloupotrebljavaju

Kandidat DPS-a biće pobjednik

predsjedničkih izbora

Ministarstvu javne uprave predata

dokumentacija za osnivanje nove partije

Milačić:

Zalagaćemo

se za bratske odnose

sa Srbijom i Rusijom

PODGORICA

Crna Gora dobila je još jednu političku partiju

„Pravu Crnu Goru“ na čijem će čelu biti građanski aktivista i lider

pokreta „Otpor beznađu“ Marko Milačić.

Dokumentacija potrebna za osnivanje te stranke već je predata

Ministarstvu javne uprave, a Milačić je na predstavljanju partije

rekao da je došlo vrijeme da „nova, čista, stručna i neistrošena lica

preuzmu baklju i nastave političku lozu Petrovića i Marka Miljano-

va“.

- Došlo je vrijeme za moderni patriotizam i civilizovano rodolju-

blje. Duh predaka za 21. vijek. Zvaćemo se Prava Crna Gora, jer

ne pristajemo na ovakvu Crnu Goru kakva je danas, dominantno

lažnu i falsi ikovanu - rekao je Milačić.

Dodao je i kako će Prava Crna Gora okupiti onu Crnu Goru koja se

ne stidi da kaže kojim jezikomgovori, štomisli o NATO savezu, o

Mitropoliji crnogorsko-primorskoj i o svakoj temi od nacionalnog

značaja.

- Na spoljnomplanu za prijateljske odnose sa svima, ali bratske sa

Srbijom i Rusijom, što namnalažu nacionalni interesi i vjekovna

tradicija - rekao je Milačić.

Đ. Ć.

PODGORICA

Kandidat

Demokratskepartije socija-

listabiće sigurni pobjednik

predsjedničkih izbora jer je

topotrebaCrneGore i nje-

nihgrađana, poručio je

funkcioner te stranke, pot-

predsjednikVlade imini-

star poljoprivredeMilutin

Simović. On jekazaodane

želi dakomentariše speku-

lacijeda jemogući kandidat

DPS-a zapredsjednikadr-

žave.

-Onoštomogudavasuvjerim

jeda kandidat koji budeu ime

DPS-a biće sigurni pobjednik

predsjedničkih izbora. To je

potrebaCrneGore, njene sta-

bilnosti,njenihdaljihintegra-

cionih iskoraka i to je potreba

svih građana Crne Gore - ka-

zao je Simović novinarima na

predstavljanju agrobudžeta.

Komentarišući optužbe opo-

zicije da njegov resor zloupo-

trebljava državne resurse uo-

či izbora u Beranama, on je

rekaoda je tačnoda jeu subo-

tu bio u tomgradu, nakon po-

vratka iz Andrijevice gdje je

imao sastanke, kao što je tač-

no i da je prošle sedmice bio i

naŽabljaku i uBijelomPolju.

- Kao što je tačno da ću biti i u

Nikšiću, asjutra, vjerovatno, u

nekoj drugoj opštini, ali sa

jednom jedinom namjerom,

ne motivisan političkim ra-

zlozima i akcijama, negoda

razgovaram sa do-

brim domaćinima i

vrijednimiuspješ-

nim preduzetni-

cima, da čujem

njihove suge-

stije i predlo-

ge, da na licu

mjesta de-

finišemo

od r e -

đene zajedničke odgovore na

ono što su njihovi problemi -

rekao je Simović.

Kazao je da mu je, u cijeloj

priči, najviše zasmetalo što se

„kroz ta partijska saopštenja

to označava kao razgovor sa

neukimljudima“.

- To nijesu neuki ljudi, to su

mudri i vrijedni domaćini. To

su ljudi koji su i te kako dobro

naučili kako se časno i pošte-

nomožeživjeti odsvogarada,

na svojim porodičnim gaz-

dinstvima - kazao je Si-

mović.

Premanjegovimri-

ječima, potrebno

je agrobudžet

pojasniti nepo-

sredno budu-

ćim korisni-

cima.

- Pravila

mo r a j u

biti ista

za sve,

Zar bi bilo korisnije za naše farmere da

smo u kabinetima, da sami smišljamo

ovaj agrobudžet i da ne čujemo šta oni

misle o tome - istakao je Simović

MilutinSimović

SrđanDarmanovićiAngelinAlfan

SapotpisivanjaDeklaracije