Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 30. januar 2018.

CrnomGorom

CEDIS:

Dio

Žabljaka bez

struje šest sati

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem da-

nas nastavlja radove za kvalitet-

nijeisigurnijenapajanjeelektrič-

nom energijom u više opština.

Zbog toga potrošači u pojedi-

nim naseljima po nekoliko sati

neće imati struju.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Ma-

šte, Beranselo i kratkotrajna is-

ključenja dalekovoda „Budi-

mlja“ i „Dolac“.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati Po-

toci, Kaševari, Kostići, Dubovo,

Kaševari, Pašića Polje, Femića

Krš,Brzava,Prijelozi,ZagradiPo-

nikvice.

Budva:

od 9 do 14 sati Lapčići,

Pobori, Gornji Pobori, Duletići,

Stanišići i Brajići.

Cetinje:

od 9 do 15 sati: Donji

Kraj,LješevStup,Prediš,Pejovići,

Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani

Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Mu-

sta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji

Do; od 10 do 13 sati: Zagrablje,

Romi, Kasomi, Konak, Očinići,

Ugnji,Vrela,Obzovica,Pačarađe,

GluhiDoiPrekornica;od10do12

sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Du-

ge Njive, Presjeka, Ivanova Kori-

ta, Bostur, Dolovi i Lovćen.

Gusinje:

od 8 do 14:30 sati nisko-

naponskamreža,,Gusinje1“(ogra-

nakpremaDamjanovićima).

Kolašin:

od 8:30 do 14:30 sati

Skrbuša i Lugovi; od 9 do 14:30

sati: Bare i PetrovaRavan.

Nikšić:

od10do15satiGrahovo,

Spila, Zagora, Okolišta, Graho-

vac, Zaslap, Nudo, Zakurljaj, Pri-

soje, Podkraj, Katunjani, Tospu-

de, Trešnjevo, Osječenica,

Rojevići, Gornje Polje, Pišteta,

Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca,

Dolovi, Velimlje, Prigradina, Mi-

lovići,Renovac,Macavare,Milja-

nići, ČistaVlaka, PrijekaLjut, Du-

bočke, Cerovačka Glavica,

Krtine, Crni Kuk, Zanuglina, So-

mina i Bijelovići; od 9 do 10 sati:

Zagrad,OzrinićiiPrlo;od10do13

sati - Broćanać.

Petnjica:

od9do14:30satiLaze.

Rožaje:

od 10 do 14:30 sati Ja-

blanicaikratkotrajnodalekovod

,,Biševo“.

Ulcinj:

od8do 14 sati Donji Kra-

vari prema Čaprićima; od 9 do

13:30 sati - Kodre (područje iza

„Građa–Komerc“).

Žabljak:

od 10do 16 sati Njego-

vuđa, Suvodo, Okruglica, Bare

Žugića,Novakovići,Merulja,Krš,

Stolac, Palež , Brajkovača, Gradi-

na, Ponor, Vrela, Aluga, Pogrež-

đe, Studenca, Rudanca iMeždo.

I.T.

CETINJE

-Od445 svjetiljki

koliko ihuprijestonici čini

javnu solarnurasvjetu, 98ne

radi. To jekonstatovanou iz-

vještajukomunalnepolicije

nakonkontrolekoja jeobav-

ljenau27. januarau3 sata.

Kako se navodi, u zapisniku u

Bajicama ne radi 18, a u Bule-

varu crnogorskih junaka 19

svjetiljki. U Belvederskoj i

Mojkovačkoj ulici ne radi po

11, uVučedolskoj devet, auPe-

trogradskoj pet svjetiljki. U

kvaru je i solarna javna rasvje-

ta u ulicama Četvrta proleter-

ska, Puškinova, Smederevska.

U Ulici Četvrte proleterske

brigadena po četirimjesta, a u

ulicama Islandska, Četvrti jul,

Lovćenska, ŠtamparMakarije

ne radi po jedna lampa.

Nalog

U Sekretarijatu za održivi ra-

zvojiinfrastrukturukažudaje

kontrola izvršena po njiho-

vomnalogu.

Solarna rasvjeta puštena je u

rad u februaru 2016. godine.

Iste godine nekoliko svjetiljki

nije radilo, a od kraja decem-

bra prošle godine u mraku je

gotovočitavmjesecbilo 13uli-

ca u kojima je ta instalirana.

Izvođač radova bila je ,,Firma

46“ koja je 18. januara, nakon

upozorenja lokalne uprave da

će podnijeti krivičnu prijavu,

počeladaihpopravlja.Dvada-

na kasnije direktor preduzeća

Duško Žugić saopštio je da je

rasvjeta potpunou funkciji.

On je juče Pobjedi ponovio da

su sve kvarove otklonili te da

mu ,,niko nije dostavio nika-

kav dokument ili dopis o izvr-

šenoj kontroli, niti ga obavije-

stioda dio rasvjete ne radi“.

Nadzor

Inžinjer Nikola Martinović,

koji je tokominstaliranja svje-

tiljki vršio nadzor, kaže da je

izvođač radova dužan da odr-

žava rasvjetu dvije godine od

dana tehničkog prijema.

-Predlagao samda nakon iste-

ka garantnog roka, koji je čini

mi se dvije godine, od dana

tehničkog prijema, lokalna

uprava formira timkoji će biti

zadužen za održavanje solar-

ne javne rasvjete- kazao je

Martinović.

J.Đ.

ROŽAJE

- Progresivnu i

ažurnuopštinukakvu smo

vamostavili prijeoko tri i po

godine, doveli stedo suno-

vrata– saopštio je jučeOp-

štinski odborDemokratske

partije socijalistaodgovara-

jući naoptužbeBošnjačke

stranke.

Iz BS su prošle sedmice saop-

štili da je DPS kriva za višego-

dišnje zaustavljanje razvoja

Rožaja.

Iz DPS odgovaraju da lokalna

vlastmoradaimavizijurazvo-

ja sredine kojom upravlja, te

da seBSnemoženositi sa bre-

menom vremena u kojem su

građani suočeni sa brojnim

problemima.

-Uovakvomambijentu su po-

trebni iskusni, sposobni, a pri-

je svega obrazovani ljudi koji

sukadridaupravljajuprivred-

nimprocesima. Mi smo na ta-

kvimosnovama vodili lokalnu

politiku punih 16 godina i

stvorili predispozicijezaobzi-

ljan razvoj i privlačenje stra-

nih investitora – navode iz

DPS.

Iz te partije podsjećaju da je

aktuelna vlast u Rožajama

predizbornoj kampanji naja-

vilainvesticionibum,alida,,ni

jednoobećanjenijeuspunila“.

- Zaboravili ste na obećanja da

ćetezamjesecpokrenuti proi-

zvodnju u GIR-u, otvoriti fa-

briku flaširane vode, fabriku

konditorskih proizvoda, po-

krenuti gradsku toplanu, iz-

graditi deponiju čvrstog otpa-

da, otvoriti fabriku stolica i da

jeuslovzasvetobiodamiode-

mo sa vlasti jer vaši invetitori

čekaju na Mehovom kršu da

uđu u Rožaje. Od tih obećanja

nijeste ispunili ni jedno, ali ste

zato opštinske institucije do-

veli u kolaps, a zaposlene na

rub egzistencije, jer im pola

godine nijeste isplatili zarade.

Objasnite kako ste trošili

budžetska sredstva za vrijeme

od kada vodite opštinu, kako

vambudžetslužisamozatroš-

kove, jer do sadanijesteuspje-

li napraviti niti rekonstruisati

makar kilometar puteva. Naj-

gore od svega je to što ste op-

št inu zaduž i l i za skoro

15.000.000 eura – navodi se u

saopštenjuOODPS-a.

Iz Bošnjačke stranke ranije je

saopšteno kako DPS od njih

traži da zaposle njihove ka-

drove u lokalnoj upravi što iz

DPSdemantuju.

-Zapravo smo tražili danapo-

sao vratite naše članove koje

ste otpustili odmah nakon što

stepreuzelivlast.Bezposlaste

ostavili 17 radnika među koji-

maimaonihsavišeod30godi-

na radnog staža imi smo traži-

li da se ti ljudi vrate na svoja

radnamjesta.Štosetičepartij-

skog zapošljavanja vi ste za-

dnji koji možete da držite pri-

dike bilo kome o tom odnosu,

jer kao i o predizbornim obe-

ćanjima, o vašem sistemu vri-

jednosti, kadrovskoj politici i

načinuzapošljavanja,ispreda-

ju se vicevi. DPS je ozbiljna i

odgovornapartija i uvijeksmo

spremni na dogovore za do-

brobit građana i ove sredine.

Međutim,pojedinimlokalnim

,,činovnicima“ teško možemo

da vjerujemo poslije sunovra-

ta u koji su gurnuli privredu,

infrastrukturu, a slobodno

možemo reći i kulturu, siro-

mašeći građane do krajnjih

granica izdržljivosti - zaklju-

čuje se u saopštenjuOODPS.

F.K.

ŠAVNIK

– Za tekuću godinu iz budžeta opštine za finansiranje

političkihpartija biće izdvojeno 12.248 eura.

To jepredviđenoodlukomo finansiranjuredovnog radapolitič-

kih subjekata za 2018. godinu, koju je lokalna samouprava ne-

davno donijela. Iznos od ukupno 6.369 eura određen je za De-

mokratsku partiju socijalista i Socijaldemokratsku partiju.

Srpska narodna partija dobiće 3.429 eura, a Demokratski front

2.449 eura. Odluka je donešna premaZakonu o finansiranju su-

bjekata i izbornihkampanja.

I.T.

Nastavljena polemika vlasti i opozicije u Rožajama

DPS: BS osiromašila

i privredu i građane

Šavnik:

Finansiranje partija iz budžeta

Za DPS, SD, SNP

i DF 12.248 eura

Šavnik

CETInJE:

Komunalna policija kontrolisala javnu led rasvjetu u prijestonici

Ne radi 98 od

445 svjetiljki

Kontrola je

urađena po nalogu

Sekretarijata za

održivi razvoj i

infrastrukturu.

Direktor ,,Firme

64“ koja je bila

izvođač radova

tvrdi da su prošle

sedmice otklonili

sve kvarove

IZVOĐAČTVRDIDAJEPOPRAVLJEnA:

Bulevar crnogorskih junaka

Kotor: Problemće riješiti do kraja godine

KOTOR

– Direkcija za uređenje i izgradnju

do kraja godine riješiče problemalternativ-

nog napajanja led rasvjete, pa neće biti za-

stojaunjenomfunkcionisanju.

Direktor Direkcije Rato Brajković za Radio

Kotorkazaojedajenovaczatajposaoobez-

bijeđen.

– Do prekida u radu solarne javne rasvjete

nedolazi prilikompadanapona ili nestanka

struje, već samo u slučaju šest kišnih dana

zaredom.Trudićemosedatokomovegodi-

ne obezbijedimo alternativno napajanje –

kazao jeBrajković.

On je podsjetio da je solarna javna rasvjeta

poklonNarodneRepublikeKine, tedaalter-

nativnonapajanjenijebilopredviđeno.

– Planiramo da povežemo stubove alterna-

tivnimnapajanjem,paosvjetljenjevišeneće

zavisiti od vremenskih prilika – pojasnio je

Brajković.

Osnovni princip rada solarne rasvjete po-

drazumijeva da fotonaponski FN modul

koji senalazi navrhustuba, pretvarasunče-

vo zračenje u električnu energiju koja se

akumuliraubaterijama.

DonacijomKineopštinaKotordobilaje300

stubova vrijednih 1,4miliona eura. Rasvjeta

na solarni pogon u Kotoru postavljena je

kod OŠ „Veljko Drobnjaković“ u Risnu, tre-

ćimputemprema naselju Sveta Vrača, po-

redOŠ„NarodniherojSavoIlić“,kodGimna-

zije i Srednje pomorske škole, zatim u

naselju Rakite, u Radanovićima, Bigovi i u

Lastvi Grbaljskoj. Za izvođača projekta Vla-

daNRKine izabrala je kompaniju „Čajnalajt

solarko“.

C.G.

Doprekidau radu solar-

ne javne rasvjete uKo-

torunedolazi prilikom

padanapona ili nestan-

ka struje, već samou

slučajudabude šest kiš-

nihdana zaredom

DOBIĆEALTERnATIVnO

nAPAJAnJE:

Kotor