Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 30. januar 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

–Vlasnici

bespravno izgrađenihobje-

katanaknaduzakomunal-

noopremanje građevinskog

zemljištaplaćaćeod 10do

50eurapokvadratu. To je

predviđenonacrtomodlu-

kekoju je lokalnauprava

donijela sredinomovog

mjeseca. Dokument jena

javnoj raspravi do 1. febru-

ra. Nakon toga, kaže sekre-

tar zaurbanizam, komunal-

no-stambeneposlove,

saobraćaj i zaštituživotne

sredinedipl. ing. arhitektu-

reVasilijeOtašević, onjemu

će se izjasniti odbornici.

Zone

Donošenje odluke o naknadi

zakomunalnoopremanjegra-

đevinskog zemljišta za be-

spravne objekte je obaveza

koju opština ima po osnovu

Zakonaoplaniranjuprostora i

izgradnji objekata.

– Iznos naknade utvrđuje se u

zavisnosti od stepena opre-

mljenosti građevinskog ze-

mljišta i prosječnih troškova

komunalnog opremanja. Sa-

mim tim, na seoskompodruč-

junaknadasenećeplaćati,dok

ćetadažbinauurbanizovanim

reonima iznositi od 10 eura u

četvrtojdo50eurapokvadrat-

nommetruuprvoj zoni –kaže

Otašević.

Naknada za bespravne objekte

osnovnog stanovanja plaća se

jednokratno ili u jednakimmje-

sečnim ratama, najviše u 240

rata. Za ostale bespravne objek-

te, naknada se plaća jednokrat-

no ili u jednakimmjesečnimra-

tama, najvišeu120rata.

- Predviđeni su popusti od 15

odsto maltene za sve objekte

koji će se tek graditi – kaže

Otašević.

Napitanjekoliko imabesprav-

no izgrađenih objekata on ka-

že da sada nije moguće dati

precizanodgovor.

- To sada nijemoguće saopšti-

ti. Imaćemo podatke kada se

završi ortofoto snimak za cije-

lu državu. Određeni podaci

postojeukatastarskimknjiga-

ma, ali samo za objekte koji su

uknjiženi. S obzirom na to da

je jedan dio legalno upisanih

objekata naknadno dograđi-

van ili nadograđivan bez do-

zvole, pa se kao takvi smatraju

nelegalnim. Osim toga postoji

i veliki broj objekata koji nije-

su uknjiženi, a ne zna se da li

podliježu legalizaciji zato što

se nalaze izvan zone detaljnih

urbanističkih planova - objaš-

njavaOtašević.

Zahtjevi

Zakon o planiranju prostora i

izgradnji objekata stupio je na

snagu 16. oktobra prošle godi-

ne. Vlasnici ,,divljih“ objekata

imajudevetmjeseci, do 17. jula

ove godine, da podnesu za-

htjev za legalizaciju. Sekreta-

rijatu su do sada podnijeta sa-

modvazahtjevazalegalizaciju

bespravnopodignutihobjeka-

ta.

-Taj podatakgovori da je inte-

resovanje loše. Pritom, podni-

jeti zahtjevi nijesu potpuni.

Ipak,uvjerensamdaćevlasni-

ciobjekatabitimnogoažurniji

nakon usvajanja odluke o visi-

ni naknade za komunalno

opremanje građevinskog ze-

mljišta –kažeOtašević.

Opština još nije izabrala glav-

nog gradskog arhitektu na što

je takođe predviđeno Zako-

nom o planiranju prostora i

izgradnji objekata. Tu obave-

zu, kažu u lokalnoj upravi,

uskoro će ispuniti.

B.KADIĆ

DANILOVGRAD:

Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Komunalije od 10do

50 eura po kvadratu

GRADJEPODIJELJENU

ČETIRIZONE:

Danilovgrad

Iznos naknade utvrđuje se u zavisnosti od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta i

prosječnih troškova komunalnog opremanja. Na seoskompodručju naknada se neće plaćati

HERCEGNOVI

–UBaošići-

ma,mjestunahercegnovskoj

rivijeripoznatompoFešti od

mimoze, ribe i vina, završeno

jeasfaltiranje650metarapu-

ta.Asfalt sudobilamjestaLug,

Dubci iPoletkojasenalaze

iznadJadranskemagistrale.

Radove je izvodila firma Carin-

vest iz Kotora, a vrijednost je

iznosila30.000eura.

Inicijativu supokrenulimješta-

ni Baošića prošlog ljeta, a reali-

zovali su je u saradnji sa mje-

snom zajednicom, opštinom i

kompanijomM-tel.

-NasastankuSavjetamjesneza-

jednice donijeli smo odluku da

dio sredstava iz našeg budžeta

koje ostvarujemo izdavanjem

prostorija opredjelimo za asfal-

tiranje puta. Izdvojeno je 5.000

eura, a u finansiranju su uče-

stvovali i vlasnici kuća iz tog di-

jela Baošića. Asfaltirano je oko

650 metara puta. Ugrađeno je

oko 2. 250 kvadrata asfalta i ni-

jedna kuća nije zaobiđena - ka-

zao je predsjednikMZ Baošići

MitarKrivokapić.

Opština Herceg Novi je u tom

projektu učestvovala preko Se-

kretarijata za lokalnu samou-

pravu i Sekretarijata za komu-

nalne poslove, ekologiju i

energetskuefikasnost.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Uređen put u Baošićima

Asfalt za Lug,

Dubce i Polet

Inicijativu su

pokrenuli mještani

Baošića prošlog

ljeta, a realizovali

su je u saradnji

samjesnom

zajednicom,

opštinom i

kompanijomM-tel

NIJEDNAKUĆANIJE

ZAOBIĐENA:

Ulice

prije i poslije radova

KOTOR

- Kotorske zimske

karnevalske fešte počeće 2. i

trajaćedo 11. februara. Orga-

nizatorjeJUKulturnicentar

„Nikola Đurković“, suorga-

nizator Turistička organiza-

cija Kotor, a pokrovitelj op-

ština.

Svečanootvaranjejenaglav-

nomgradskom trgu, u petak

2. februara sa početkomu 19

sati. Učestvuju: JovicaMar-

tinović,VlastaMandić,Alek-

sandar Dender, Bisernice

Boke, Ansambl Toć, Neno

Belan&fiumens.

Budući da zimski karneval

ove godine slavi 500 godina

postojanja, veče posvećeno

jubileju biće priređeno u ki-

nu „Boka“ u ponedjeljak, 5.

februara kada će biti uprili-

čena filmska retrospektiva i

podsjećanje na nekadašnje

fešteuKotoru.

Ove godine planirana su dva

abruma–uTivtuiBudvi (6. i

8. februara), uz kapa Karne-

vala, Gradsku muziku, ma-

žoretke i maske.-Dječji ma-

skenbal na programu je 9.

februara od 15 sati u Poslov-

nom centru „Vukšić“, a dva

sata kasnije mažoretke „Fe-

šta“ održaće 22. samostalni

koncert, pod nazivom „Svi

smomi fešta“ - u velikoj sali

Kulturnog centra.-Veliki

maskenbalodržaćese

,10.fe-

bruara u Poslovnom centru

„Vukšić“ sa početkom u 21

sat. Goste će zabavljati ,,The

grupa“ i ,,Tri kvarta“.-Tradi-

cionalnizimskikotorskikar-

neval 2018. održaće se u ne-

djelju, 11. februara sa

početkomu15sati.

S.M.

KOTOR:

Program

zimskog karnevala

Fešta

počinje

upetak

BIJELOPOLJE

– Za redovno

finansiranje osam političkih

partija u BijelomPolju za peri-

ododprvog januarado31.mar-

talokalnasamoupravajeizdvo-

jila 19.081 eura.

Tojepredviđenoodlukomore-

dovnomfinansiranjuradapoli-

tičkihsubjekatazaprvigodišnji

kvartal.

Prematomdokumentu,DPSće

na mjesečnom nivou dobijati

2.703 eura, SNP 1.096, a SDP

828eura.Po426eurabićeupla-

ćivanoBošnjačkoj stranki iNo-

voj srpskoj demokratiji. Mje-

sečniiznosod292euradobijaće

Bošnjačka demokratska parti-

ja, Pokret za promjene i Grupa

građana- demokratska narod-

napartija.

Odluka je, navedeno je u obra-

zloženju, donijeta na osnovu

Zakona o finansiranju politič-

kih subjekata i izbornih kam-

panja, kao i odluke o privreme-

nomfinansiranjuopštineBijelo

Polje.

I.T.

Za partije

iz budžeta

19.000 eura

BIJELOPOLJE

Otašević: Podnijeta su

dva zahtjeva za legali-

zaciju, nepotpuna.

Uvjeren samda će vla-

snici objekatabiti

mnogoažurniji nakon

usvajanjaodluke o vi-

sini naknade za komu-

nalnoopremanje gra-

đevinskog zemljišta

VasilijeOtašević