Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 30. januar 2018.

Berane:

Poslodavcima predstavljen projekat ZZZ

Isplati se dati posao

osobi sa invaliditetom

Sadmože i kolima do kuće

Prikupili više od 200 jedinica krvi

BERANE

Poslodavci koji

zaposleosobe sa invalidite-

tommoguda računajuna

pomoćdržave. Otome su ih

juče informisali predstavni-

ci Zavoda za zapošljavanje.

Zavod je do sada objavio pet

javnih poziva za finansiranje

projekata zapošljavanja lica sa

invaliditetom ukupne vrijed-

nosti 7.500.000 eura, kroz koje

je finansirano 158 projekata

kojiuključujupreko900licasa

invaliditetom. Grant šema na-

mijenjena pravnim i fizičkim

licima koja zaposle osobu sa

invaliditetom, iznosi 1,5milio-

na eura i dodjeljuje se bespo-

vratno iz sredstva Fonda za

profesionalnu rehabilitaciju i

zapošljavanje lica sa invalidi-

tetom.

NačelnicaFondaEnesaRasto-

der kazala je da pored grant

šema, poslodavci imajujošpo-

voljnosti.

- Finansiranje prostora i opre-

manjeradnogmjesta , subven-

cija zarada u zavisnosti od

procenta invaliditeta, refun-

dacija troškova za asistente

pomagače lica sa invalidite-

tom, a lica sa invaliditetom

imaju pravo na novčanu po-

moć tokom uključenosti u

program profesionalne reha-

bilitacije - pojasnila je ona.

Rastoder je dodala da Crna

Gora, shodno smjernicama i

direktivama EU, stvara uslove

i izgrađuje inkluzivni sistemu

kom će lica sa invaliditetom

imati jednake mogućnosti i

ravnopravne uslove za uklju-

čivanje u sve sfere društva.

-Zarealizacijuprogramazapo-

šljavanja, pored Zavoda neop-

hodno je uključivanje i drugih

društvenih subjekata, kako iz

civilnog tako i iz privatnog sek-

tora. Upravo je iz tog razloga i

propisano dodjeljivanje grant

šema –objasnila jeRastoder.

Javni poziv za finansiranje

projekatazapošljavanja lica sa

invaliditetomotvorenjedo22.

februara.

V.J.

Cetinje:

Asfaltiran put do domaćinstva Veljka Vujadinovića

CETINJE

DokućeVeljkaVujadinovića, u

seluRžaniDo, uBati Cuckoj, probijeno je

150metaraputa. Vrijedni domaćin, penzio-

ner, kažedamu jeumnogomeolakšano

bavljenje stočarstvomi poljoprivredom.

–Držimnekoliko ovaca i dvije krave. Teško je

bez puta, sve se mora na leđima donijeti do

kuće. Sad kolamogu do kuće – kazao je Vuja-

dinović, zahvalivši svima koji su pomogli iz-

gradnjuputa.

Sekretarka za održivi razvoj i urbanizam u

prijestonici Njegosava Vujanović kaže da su

radovi podrazumijevali probijanje puta i raz-

bijanje stijena, kao i tamponiranje i valjanje.

Prijestonica je finansirala radove, a Vojska je

izvođač.

Podsjetila je da je put do kuće Vujadinovića

jedan u nizu koji se radi na području i Katun-

ske i Riječke nahije, uopštini Cetinje.

-KrozsaradnjuVojske lokalneupravedosada

je probijeno 300metara puta do kućaMarko-

vićauMZBata, doksuuMZTrešnjevoprobi-

jena tri puta –kazala jeVujanović.

J.Đ.

Put uRžanomDolu

Nikšić:

Klub dobrovoljnih davalaca ,,Sveti Sava“ obilježio jubilej

NIKŠIĆ

Povodomdeset go-

dinaodosnivanjaKlubdo-

borovoljnihdavalacakrvi

„Sveti Sava“ izNikšićaorga-

nizovao je akcijudavanjakr-

vi. Odazvalo sevišeod200

humanih ljudi iz 36klubova,

izCrneGore, Srbije i Repu-

blikeSrpske, aprikupljeno

je isto toliko jedinicakrvi.

Potpredsjednik Kluba Ratko

Čvorović kazao je da su na pr-

voj akciji prije deset godina

krv dala 32 člana kluba, dok

danas broje više od 800 onih

koji se povremeno ili redovno

odazivajuna akcije.

-Svake godine 13. januara, po-

vodom pomena preminulog

člana upravnog odbora kluba

MiomiraĆinćura, organizuje-

mo manju akciju, a povezano

saovomdanašnjomprikuplje-

no je više od 200 jedinica dra-

gocjene tečnosti – kazao je

Čvorović.

Osnivačima kluba, Radojici

Raviću, Božidaru Đilasu, Mi-

lošu Trebješaninu, Željku Ja-

ševiću i Baju Aleksiću, uruče-

ne suplakete.

S.D.

HVALAZAHUMANOST:

Osnivačiprimajuplakete

JučeuBeranama

Kapitalni infrastrukturni projekat u gradu pod Rumijombiće završen prije roka

Bar će odmarta imati

kvalitetan vodovodni

i kanalizacioni sistem

U proteklih 23mjeseca izgrađeno je 26,5 kilometara

cjevovoda na prostoru Bara, Šušanja, Sutomora, Čanja,

Bjeliša i Polja. U toku je postavljanje preostalih 500

metara cijevi uMakedonskoj i Ulici Rista Lekića –

kaže sekretar za investicije Vido Dabanović

BAR

Radovi nakapital-

nomprojektu izgradnjevo-

dovodne i kanalizacione

mreževrijednomvišeod

osammiliona eura, odvijaju

seplaniranomdinamikom.

Utoku je finalnoasfaltira-

njeulicaucentrugrada i

svimprigradskimmjesnim

zajednicama, gdje sepo-

stavljajuvodovodne i kana-

lizacione cijevi.

Sekretar za investicije i imo-

vinu VidoDabanović kaže da

će posao u ovoj fazi završiti

prije ugovorenog roka.

Rokovi

U toku je postavljanje vodo-

vodnihi kanalizacionihcije-

vi u Makedonskoj i Ulici

Rista Lekića u centru gra-

da.Asfalt cebitipostavljeni

u mjesnim zajednicama

Bjeliši,BarIIIiIV,Sutomore

i Polje.

-Mjesecprije istekaugovo-

renog roka u Makedon-

skoj i ulici Rista Leki-

Planirano je za-

ključivanje

aneksaugovora

na 2,6miliona

eura za izgradnju

vodovodnemreže

i priključivanje na-

selja Sveti Ivan, Za-

ljevo i Polje naRe-

gionalni vodovod

ća , se i zvode

radovinapostav-

ljanju preosta-

lih 500 metara

vodovodnih i kana-

lizacionih cijevi, što

nam daje za pravo da

konstatujemo da će 27

kilometara cijevi biti postav-

ljeno u ugovorenom roku. U

proteklih 23 mjeseca izgra-

đenoje26,5kilometaramagi-

stralnih cjevovoda različitih

profila, na prostoru Bara, Šu-

šanja, Sutomora,Čanja,Bjeli-

ša i Polja, izvršeno 100.000

kubika iskopa i 100.000kubi-

ka nasipa. Radovi su bili za-

htjevni i izazovni - kako za

investitora i građane, tako i za

izvođača i nadzor, jer se izvo-

dena javnimpovršinama -sa-

obraćajnicama, uz potpuno

funkcionisanje kako vodo-

vodnog,takoikanalizacionog

sistema - objašnjavaDabano-

vić.

Sutomore

Onnavodidapredstojiznača-

jan dio posla na pripremi te-

rena i postavljanju asfaltne

podloge u ukupnoj dužini od

devet kilometara, od čega je

2,6 u Sutomoru, a 6,5 kilome-

tara uBaru i okolini.

-Uciljuokončanjaradovaan-

gažovanisuipodizvođačiEu-

romiks izBara iPutevi izUži-

ca. Radi se na pripremi u

Sutomoru, Bjelišima i Polju, a

nakon togauŠušanju i centru

Bara, tako da ukoliko nas po-

služi vrijeme, završetak svih

ugovorenih radova očekuje-

mo narednog mjeseca – kaže

Dabanović.

Prema njegovim riječima,

funkcionisanjem novoizgra-

đenog cjevovodnog siste-

ma, biće otklonjeni značajni

gubici na mreži, stvoren si-

gurni sistem snabdijevanja

vodom i odvođenja otpadnih

voda, otvorena mogućnost

novih priključaka i stavljanje

van funkcije korištenje az-

bestnog i pvc vodovoda...

- Uz to imaćemo i uređene i

asfaltirane saobraćajnice i

javne površine, što će činiti

prostor komunalno opre-

mljenijimiuređenijim.Tako-

đe, biće uređena atmosferska

kanalizacija, jer znamo da je

grad, tokomobilnijih padavi-

na, bio poplavljen - navodi

Dabanović.

Aneks

Najveći infrastrukturni pro-

jekat vrijedan 8,3miliona eu-

ra obuhvata cjevovod dug 27

kilometara,podmorskiispust

u Sutomoru, prepumpnu sta-

nicu ,,Botun“ i rezervoarza

vodu u Šušanju kapaciteta

1.200 kubika. Realizuje se iz

kreditaKFWbanke i budžeta

opštine Bar. Izvođač radova

je preduzeće Jedinstvo iz Se-

vojna, a nadzor je povjeren

njemačkoj firmi Dahlem.

Planirano je zaključivanje

aneksa ugovora na 2.600.000

eura za izgradnju vodovodne

mreže ipriključivanjenaselja

Sveti Ivan, Zaljevo i Polje na

Regionalni vodovod.

V.K.V.

ZAVRŠNI

RADOVI:

Preostalo

asfaltiranjeulica

VidoDabanović