Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

Aktuelno

Trgovina polovnimautomobilima na auto-placevima zbog ogromne konkurencije sve slabija

Mjesečno prođe

deset automobila

„Mercedesu“

se ne gleda

kilometraža

Iskusni prodavac polov-

nih automobila Adnan

Rastoder naglašava da je

,,mercedes“ najsigurniji

automobil i jedini gdje

kupac pri trgovini ne treba

da gleda na broj pređenih

kilometara. Navodeći da E

klasu 270 dizel ovog proi-

zvođača, 2003. godište, sa

pređenih 360.000 kilome-

tara prodaje 5.500 eura,

on kaže da bi za druga

auta to bila ogromna kilo-

metraža, ali ne i za ovaj.

- Kada je u pitanju ,,mer-

cedes“, možemo reći da je

to tek razrađenmotor. Ko

zna što je ,,mercedes“, ne

gleda kilometražu, nego u

kakvom je stanju. Onaj ko

ga je vozio zna da za njega

300.000 pređenih kilome-

tara nije ništa – kaže Rasto-

der, uz napomenu da se na

taksijima voze ,,mercedesi“

prešli i po 600 700 hiljada

kilometara.

PODGORICA

- Prodajapo-

lovnihautomobilana auto-

placevima iz godineugodi-

nu je sve slabija, saglasni su

vlasnici nekolikoauto-pla-

cevakoji seovimposlom

bave i višeod 10godina. Ra-

zlog tome je sveveći broj

auto-placeva, kojihpopro-

cjenamanekihodnjihu

glavnomgradu imablizu

stotinu, kao i sveveći broj

ljudi koji ideu inostranstvo,

kupi po jedanautomobil i

preproda ga.

Slabaprodaja

Navodeći da se 15 godina bavi

prodajom polovnih automo-

bila Adnan Rastoder, vlasnik

jednogodauto-placevauUli-

ci Vojislavljevića na Zabjelu,

naglašava da je prodaja mno-

go slabija uodnosuna ranije.

- Prodaja je desetostruko sla-

bija nego prije desetak godi-

na. Tada smo znali da proda-

mopo četiri-pet autadnevno.

Sad prodamo dva sedmično

ili jednou 15 dana. Nema pra-

vila. Velika je konkurencija.

Samo u Ulici Vojislavljevića

ima 17 auto-placeva. U Pod-

gorici ih ima sigurno blizu

100–kazao jeRastoder.

Napominjući da trgovina i

preprodaja polovnih auto-

mobila nije nimalo lak posao,

jer podrazumijeva puteve u

zemlje udaljene i po nekoliko

hiljadakilometara,velikiulog

i rizik, Rastoder dodaje da je

sve veći broj i individualnih

prodavaca, koji kupe u ino-

stranstvopojedanautomobil,

pa gaprodajuprekooglasana

sajtovima za prodaju auto-

mobila.

Ovaj iskusni prodavac četvo-

rotočkaša, koji auta dovozi iz

Njemačke, Luksemburga,

Belgije i Švajcarske, kaže da

rijetko kad u prodaji ima au-

tomobil koji je prešao manje

od 100.000kilometara.

- Ljudi traže jeftinija auta, a

auto samalomkilometražom

nemože se kupiti zamale pa-

re –objašnjavaRastoder.

Od kada se bavi ovimposlom,

onnaglašavadasunajvišetra-

ženaFolksvagenova vozila.

- Proda se i neki ,,citroen“ ili

,,reno“, mlađeg godišta, ali

najbolje nam prolaze ,,folk-

svagenpolo“,,,pasati“,,,golfo-

vi“ –navodi Rastoder.

Kad na njegov plac ,,svrati“

ženska osoba, ovaj prodavac

već zna da je to potencijalni

kupac manjeg i očuvanijeg

automobila.

- Žene uglavnom traže mala

vozila, mlađeg godišta i sa

manje pređenih kilometara.

Obično to budu ,,folksvagen

polo“, ,,citroen“ C3 ili C4, kao

i ,,opel korsa“ ili ,,astra“. Taj

,,ženski auto“, da ga tako na-

zovemo, košta izmeđutri i če-

tiri hiljade aura, zavisno od

godišta i očuvanosti vozila –

kaže Rastoder, navodeći da

,,folksvagen polo“, 2004. go-

dište, prešao 190.000 kilome-

tara, sa popularnim dizel 1,4

litarskim motorom košta

3.250 eura.

Porodični ljudi, dodaje on,

uglavnom traže veća vozila –

najviše Folksvagenovog ,,pa-

sata peticu“ ili ,,audi četvor-

k u “ k a r av a n . , , Pa s a t a

karavana“, 2002. godište, koji

jeprešao250.000kilometara,

uvezen iz Kelna, on nudi za

3.300 eura.

S obzirom da je zimski peri-

od, Rastoder kaže da su ra-

sprodali sve džipove koje su

imali naplacu–ostao jesamo

jedan ,,land rover“. Od moć-

nih četvorotočkaša sa pogo-

nomnasvačetiri točka izdvo-

jioje,,tojoturavčetiri“,model

iz 2005. godine, sa pređenih

200.000 kilometara, koju je

prodao 6.000 eura.

Lošpočetakgodine

Ističućidajeprodajapolovnih

autadostaopala, vlasnikauto-

placa ,,Gold auto“ Lindon Ca-

maj navodi da jeu2017. godini

prodao za oko 20 odstomanje

vozila negou2016. godini.

- A ova godina je, što se tiče

prodaje, krenula baš loše.

Prošle godine smo u januaru

prodali više od 20 auta, a ove

svega pet –kažeCamaj.

Navodeći dacijenuautomobi-

ludiktiragodinaproizvodnjei

broj pređenih kilometara, on

naglašava da se najviše traže

auta do 2.000 eura.

- Međutim, za to se ne može

kupiti skoro ništa, jer imi ima-

mo troškova - dažbine i tran-

sport su oko 1.000 eura po au-

tomobilu – navodi Camaj, uz

napomenudaprodaje isključi-

vo auta sa dizel motorom, jer

benzince slaboko traži.

I vlasnik ,,SNM auto-placa“

StefanJanketić ističe

da je prodaja

d r a s t i č n o

opalauodno-

su na raniji

period.

- Dolaze nam

uglavnomšetači,

samo razgledaju, a

ništanekupuju.Pro-

daja je ranije bila pu-

no bolja. Sad nam se

desi mjesec da prođe a da ne

prodamo nijedan automobil.

Naiđeperioddaprodamo idva

autaudvadana.Ali, ranijesmo

sedmičnoprodavalibardva-tri

auta – priča Janketić, koji auta

dovozi izFransuske.

Ističući da se najviše traže au-

ta do 3.000 eura, on kaže da se

za te pare može kupiti vozilo

koje je prešlo ne manje od

220-230 hiljada kilometara.

Kako navodi, ,,reno megana“

2004. godište prodaje 2.400

eura, a model iz 2013. godine

6.000 eura. Porodični ljudi,

dodajeon, tražemalokomfor-

nijaauta,poput,,renosenika“,

,,folksvagen pasata“ ili ,,škode

oktavije“, a žene gledaju ma-

nja auta, dizele, ,,danekoštaju

punoidaimjeregistracijapo-

voljna“.

I.MITROVIĆ

Prodaja je desetostruko slabija nego prije desetak godina.

Tada smo znali da prodamo po četiri-pet auta dnevno.

Sad prodamo dva sedmično ili jedno u 15 dana. Velika je

konkurencija. Samo u Ulici Vojislavljevića ima 17 auto-

placeva. U Podgorici ih ima blizu 100 – kazao je vlasnik

jednog od auto-placeva u ovoj ulici Adnan Rastoder

Detalj saauto-placau

Ulici Vojislavljevića

I. MITROVIĆ

Slobodna prodaja pored

prometnih saobraćajnica

U glavnomgradu sve je više

uzurpiranih zelenih površina,

parkinga, uglavnompored

prometnih saobraćajnica,

raskrsnica i kružnih tokova, na

kojima je parkiran veliki broj

polovnih automobila za pro-

daju. Nekoliko takvih nizova

od po dvadesetak i više četvo-

rotočkaša, na kojima su ispod

vjetrobranskog stakla istaknu-

ti cijena, karakteristike auto-

mobila i broj telefona vlasnika,

zatekli smo pored pored kruž-

nog toka i preko puta marketa

,,Voli“ uz prometnu saobraćaj-

nicu na Bulevaru Josipa Broza

na Starom aerodromu. Veliki

broj automobila prodaje se

na trotoarima i zelenimpovr-

šinama širomgrada. Kako

navode iz Komunalne policije,

u cilju suzbijanja nepropisnog

parkiranja na zelenim javnim

površinama za period decem-

bar prošle godine i januar ove

godine izdali su 94 prekršajna

naloga.

- U slučajevima kada je u cilju

otklanjanja nepravilnosti

potrebno sprovesti uprav-

ni postupak, inicijativu za

postupanje prosljeđujemo

Komunalnoj inspekciji glav-

nog grada. U dijelu kontrole

auto-placeva nadležni organ

za postupanje je Uprava za

inspekcijske poslove -Tržiš-

na inspekcija – poručili su iz

Komunalne policije.

Rastoderhvalimoćnog ,,njemca“

SVEVIŠEDIVLJIHAUTO PLACEVA:

NaBulevaruJosipaBrozaTita