Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Slučajevi na-

siljauporodici češće sepri-

javljuju što, premaocjeni

stručnjaka, ne znači da je

ovavrstakrivičnogdjelau

porastu, većda žrtveohra-

brene stavovima javnosti ne

ćute i trpekao ranije.

Prema podacima Višeg suda

za prekršaje, od ukupno 2.073

predmeta formirana na osno-

vuprijavazaporodičnonasilje

u 2016. godini, izrečeno je 117

mjera zabrane uznemiravanja

i uhođenja, 31 nasilnik je mo-

raodanapusti stan, 45 jedobi-

lozabranupribližavanja, a 107

je završilo iza rešetaka.

Ostaciprošlosti

Sociolog Andrija Đukanović

pojašnjava za Pobjedu da se

porodično nasilje ranije pre-

ćutno prihvatalo kao uobiča-

jennačinponašanja.

To se, prema njegovim riječi-

ma, polakomijenja.

- Tradicionalno se ženi pripisi-

vala uloga domaćice, poslušne i

dajepodređenamužu.Tajoblik

porodičnih odnosa dugo je bio

dominantan u našem društvu,

ali to se mijenja. Kao veliki

uzrok koji je doveo do sve veće

pojave nasilja ističe se siromaš-

tvo i loša ekonomska situacija u

kojoj živi ogroman broj ljudi -

objašnjavaĐukanović.

Kakonavodi, ne trebanasiljeu

porodicivezivatisamozasiro-

maštvo jer sesrijeće i ubogati-

jimdruštvima.

Đukanović navodi da su žrtve

porodičnog nasilja postale

svjesnijedaprijavenadležnim

organima, jer znaju da će im

društvo stati u zaštitu i pružiti

pomoć.

- Ono što danas imamo kod

nas još uvijek nije dovoljno da

bi potpuno bili zadovoljni. In-

stitucijekojesebaveovimpro-

blemom imaju u svojim redo-

vima uvijek veliki broj onih

koji ne prihvataju u potpuno-

sti to da se porodične vrijed-

nostimijenjaju.Ostacitradici-

onalne svijesti još su prisutni i

sprečavaju da se na pravi na-

čin reaguje na slučajeve nasi-

lja - navodi on.

Đukanović dodaje da su žrtve

sve više spremne da govore o

problemima i da traže pomoć,

ali i da ima žena koje nijesu

spremne jer podliježu vrijed-

nostimapatrijarhalneporodice

ukojoj se to smatra sramotom.

- Žene ponekad opravdavaju

nasilje i krive sebe zanasilnič-

ko ponašanje muževa. To su

ostaci ranijih vremena koji se,

na sreću, mijenjaju. Ne treba

zbog toga na tradiciju i proš-

lost gledati negativno i sve što

je ostatak prošlosti proglaša-

vati za loše - ističeĐukanović.

Slovozakona

U okviru Krivičnog zakonika

Crne Gore zakonodavac je iz-

dvojio sva ona krivična djela

koja su usmjerena protiv bra-

ka i porodice, dok je porodič-

no nasilje predvidio kroz član

220, koji nosi naziv „nasilje u

porodici ili u porodičnoj za-

jednici“.

Advokat Ranko Radonjić kaže

za Pobjedu da naš zakonik

predviđa jedan osnovni i više

kvalifikovanihoblikaovogkri-

vičnog djela, koji se razlikuju

prema načinu izvršenja, po-

sljedici koja je proizašla, kao i

prema starosnoj dobi onoga

prema kome je izvršeno.

- Tako je članom220 stav 1KZ

CG propisano da ko primje-

nomgrubog nasilja naruši tje-

lesni ili duševni integritet čla-

na porodice ili porodične

zajednice, kazniće se novča-

nom kaznom ili zatvorom do

dvije godine. U stavu 2 istog

članapropisanojedaakojepri

izvršenjuovogdjelakorišćeno

oružje, opasnooruđe ili drugo

sredstvo podobno da tijelo

teškopovrijedi ili zdravlje teš-

ko naruši, učiniocu prijeti ka-

zna zatvora od tri mjeseca do

tri godine - objašnjava Rado-

njić.

Kaoposebno teškeoblikeovog

krivičnog djela, dodaje Rado-

njić,zakonodavacprepo-

znaje slučajeve u koji-

ma je nastupila teška

tjelesna povreda ili je

došlodoteškognaru-

šavanja zdravlja ili

ako je krivično djelo

učinjeno prema ma-

loljetnomlicu.

-Utimslučajevima se

učiniocu može izreći

kaznazatvoraodnajma-

nje jedne a najviše pet go-

dina, dok ukoliko je kao po-

sljedica ovog krivičnog djela

nastupila smrt člana porodice

ili porodičnezajednicenašza-

konodavac propisuje najtežu

kaznuzaovodjelo i touraspo-

nu od 3 do 12 godina - dodaje

Radonjić.

Sudskapraksa

Prema njegovim riječima, ka-

znena politika naših sudova

usklađena je sa predviđenim

rasponomkazni za ova krivič-

na djela i rijetko se dešava da

okrivljeni, ukoliko se u toku

postupka dokaže da je izvršio

krivičnodjelo kojemu se stav-

ljana teret, izbjegnekaznuza-

tvora i da mu se izrekne neka

druga krivična sankcija, kao

što je npr. uslovna osuda.

-Odbranaokrivljenihnaravno

variraod slučajado slučaja, ali

oni obično „pravdaju“ svoje

postupke time što su isprovo-

cirani ponašanjemdruge stra-

ne,dajedošlodoraspravekoja

se otrgla kontroli, da im nije

bilanamjeradapovrijededru-

gu stranu, zatim da su to ura-

dili pod dejstvomalkohola, da

su napadnuti, da su se samo

branili i slično - dodaje Rado-

njić.

On ističe da pored onih koji

negiraju da su to učinili, ima i

onih koji već prilikom prvog

saslušanja priznaju izvršenje

krivičnog djela i objasne svoje

razlogekojisuihdoveliu

tu situaciju.

- Ti razlozi su nekad

toliko ozbiljni i pri-

hvatljivisanekeljud-

ske strane da stičem

utisak da nailaze i na

prećutno razumije-

vanje suda. U tom

smisluimaosamprili-

ke da se susretnem sa

slučajem gdje je suprug

počinio ovo krivično djelo

na taj način što je istukao

svoju suprugu, i tomprilikom

je čak teško tjelesno povrije-

dio, da bi se u toku postupka

ispostaviloda jetoučiniozbog

togaštojesaznaodajenjegova

supruga zlostavljala njihovo

maloljetno dijete - navodi Ra-

donjić.

Kakojeistakaonašsagovornik,

imao je slučajeva kada je zbog

ljubomore i bračnih razmirica

supruga lažno prijavljivala

svog muža za krivično djelo

nasilje u parodici, pa bi se tek

tokompostupka, koji nije krat-

ko trajao, dokazalo da je ona te

povrede u stvari sama sebi na-

nijela i dabi nakrajuonabila ta

protiv koje je bio pokrenut po-

stupakzbog lažnogprijavljiva-

nja.

M.LAZAREVIĆ

Promjena iskaza i

uticaj na svjedoke

Advokat Ranko Radonjić navodi da se često dešava da se

žrtvenepridružekrivičnomgonjenju, štopredstavljaolakša-

vajućuokolnostzaokrivljenog,paidapromijenesvojiskazida

ne identi ikujupočinioca.

- Tonekadzbog straha za sebe ili nekogdrugogčlana

porodice, svog uvjerenja da će na taj način očuvati

porodicu, nekadzbogstrahaodosudeokoline, sra-

mote,anekadzbogčinjenicedaželedapovjeruju

počiniocudaćesepopravitiidanećetovišepo-

noviti.Usvakomslučaju,kodovakvihdogađa-

ja, kako bi se pravovremeno obezbijedili

dokazi za procesuiranje počinilaca, tuži-

laštvo seobičnoodluči da zadrži do72

sata osumnjičeno lice, kako bi to vri-

jemeiskoristilidasesaslušaošteće-

no lice i eventualnodrugi očevici,

kako bi se na taj načinmoguć-

nostuticajanasvjedokeiošte-

ćene sveo na najmanju mo-

gućumjeru–kažeRadonjić.

KOLAŠIN

-Uprotekladvadanapripad-

nici Službe zaštite i spašavanja sumorali

intervenisati na „izvlačenju“ automobila

i putnikakoji su se zaglavili u snijeguna

putuodBaraKraljskihkaTrešnjeviku.

Kako su nam kazali Duško Đinović i Zoran

Bulatović, u subotu su u ranim poslijepod-

nevnimsatimanekolikostotinametaraprije

prevoja Trešnjevik izvukli iz snijega „džip

terano“ tivatskih registarskih tablica u ko-

jem je bio vozač i jedan saputnik. Oni su ka

Andrijevici krenuli preko Trešnjevika u pe-

tak popodne i zaglavili se u snijegu. ,,Tere-

nac“ je bio nemoćan da savlada namete sni-

jega, pa suuvoziluostali skorodvadeset sati

dok spasioci nijesudošli da ih evakuišu.

Neštokasnijesuspasiocipomogliitročlanoj

porodiciLazarević, koji se takođesautomo-

bilom zaglavila ispod prevoja Trešnjevik.

Duško Đinović kaže da je kontaktirao sa

Sektorom za vanredne situacije i predložio

da sena raskrsniciMateševostavi signaliza-

cija da je put preko Trešnjevika neproho-

dan.

-Znamokakav jeprevojTrešnjevikodskoro

1500 metara nadmorske visine u zimskim

uslovimazasaobraćaj.Očiglednojedamno-

givozačiviševjerujuGPRSuređajimausvo-

jimautomobilima koji impokažu da je tuda

bliže ka Andrijevici, Beranama, Plavu. Na

Mateševu treba staviti znak da je put jedino

prohodan do Bara Kraljskih i da se nemože

prekoTrešnjevika - kazao jeĐinović.

D.DRAŠKOVIĆ

KOLAŠIN:

Spasioci imali puno posla na planinskomprevoju ka Andrijevici

Dvadeset sati „zarobljeni“

u snijegu Trešnjevika

Kada trpe,

to rade zbog

sredine

Porodično

nasilje ranije se

prećutno prihvatalo

kao uobičajen način

ponašanja. Prema riječima

sociologa Andrije

Đukanovića, i to je

polako počelo da se

mijenja

RankoRadonjić

ILUSTRACIJA

Učestalije prijave za porodično nasilje, žrtve smjelije reaguju, ali patrijarhalni uticaj i dalje jak