Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

Ekonomija

Svako treba da snosi

svoj dio odgovornosti

POBJEDA:

Kad smo kod inansija, inansijama Skupšti-

ne bavi se i tužilac, koliko toutiče na kredibilitet ovog

doma koji donosi zakone?

IVANOVIĆ:

Smatramda institucije ne misle, misle pojedin-

ci. Institucije ne odgovaraju, odgovaraju pojedinci. Tako je i

sa kredibilitetom. Pojedinci su ti koji urušavaju ili daju kredi-

bilitet nekoj instituciji. Još jednom, svako treba da snosi svoj

dio odgovornosti.

Zato što je sve rađeno sa ciljem

da se ojača domaća proizvodn-

j a , po l j op r i v reda uč i n i

konkurentnijom i poveća

prodaja upravo turistima iz

prostog razloga što je to najsig-

urnija prodaja. Neće biti da su

poljoprivrednici povećavali

proizvodnjudabi gubili.

Ipak, važno je razumjeti da se

turizamrazvijaobržeodpoljo-

privrede, da je u turizmu inve-

stirano nekoliko stotina puta

više novca nego u poljoprivre-

du, što je moralo dovesti do

vidljivihrezultata.Rastućibroj

turista povećava tražnju za

poljoprivrednim proizvodi-

ma, koju u ovom momentu

domaći proizvođači ne mogu

da podmire. Ali, nastave li da

primjenjujulogikuagro-bizni-

sa uvjeren sam da će se korak

pokoraksmanjivatiuvozipov-

ećavati ponuda domaćih

proizvoda. Sredstva za nove

investicije su obezbijeđena.

Sadašnji ministar je dugo vo-

dio resor poljoprivrede. On je

dobar ministar, ima veliko

iskustvo i profesionalac je u

svomposlu. Zato podrška pol-

joprivrednimproizvođačima i

razumijevanje sa te strane

neće izostati.

POBJEDA:

Primjetnesukri-

tikenovogZakonaoplan-

iranjuprostora i izgradnji ob-

jekata.Vlasnici „divljih

objekata“očekujudazakon

nezaživi i budepromijenjen.

Očekujete linjegovudosljed-

nuprimjenu?

IVANOVIĆ:

Primjena zakona

je u nadležnosti izvršne vlasti.

Što se tiče zakonodavne vlasti,

svi članovi Odbora su tokom

više sjednica, radeći kao tim,

pripremili korekcijekojesu išle

upravcupreciziranjapojedinih

normikakobiseupravoolakša-

la primjena zakona. Jasno su

precizirane nadležnosti,

odgovornost, uloga inspekcije

itd. Ne ulazim u sam koncept

zakona, da li je dobar ili ne, jer

pravo osmišljavanja koncepta

pripada predlagaču, što je u

ovom slučaju Vlada, odnosno

resorno ministarstvo. Složiće-

mo seda jeovooblast ukojoj su

bilenužnepromjeneidasugot-

ovosvi građani svjedoci odnosa

neodgovornih pojedinaca ne

samopremaprostoru,većipre-

ma prirodi, resursima, kul-

turnomnasljeđu,istorijiipona-

jvišepremabudućnosti.Zatoće

Odborsapažnjompratitiprim-

jenu zakona i periodično inici-

rati konsultativna saslušanja.

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

ULCINJ

-PredsjednikVlade

DuškoMarkovićocijenio je

jučeuUlcinjudaćenovi turi-

stički kompleksHolidej vilidž

Montenegroznačitidoprinos

turističkoj ponudi, ali ipriliku

zaupošljavanje.

On je u pratnji ministra održi-

vog razvoja i turizma Pavla Ra-

dulovića obišao gradilište kom-

pleksa koje na osnovama

nekadašnjih hotela ,,Belvi“ i

,,Olimpik“ gradi kompanija Ka-

rizma i čije je otvaranje predvi-

đeno za april ove godine, saop-

šteno je iz Službe za odnose s

javnošćuVladeCrneGore.

-Impresioniransamtimedaće-

mo na proljeće imati veličan-

stven objekat sa ozbiljnimsadr-

žajima i jednom od najboljih

turističkih ponuda ne samo na

ulcinjskoj rivijeri nego i na cije-

loj obali. Ovo je projekat koji ne

samo da doprinosi novoj turi-

stičkoj ponudi, već će i dovesti

do novih zapošljavanja i biće

podsticajanzanoveinvesticijeu

Ulcinju.Veomasamzadovoljan,

čestitam investitoru. Pozdrav-

ljamnaporenašegMinistarstva.

CrnaGoranastavljadarealizuje

projekte koji će je na turističkoj

mapi činiti prestižnom– rekao

je predsjednik Vlade Duško

Markovićnakonobilaskagradi-

lišta.

Direktor razvoja Karizme Ne-

manjaKostićsezahvaliopremi-

jeru i ministru turizma na be-

zrezervnoj podršci rekavši da

prodaja ide izuzetno dobro, da

je prodato već 52 odsto resursa.

Rekaojedasunaprojektuanga-

žovani domaći resursi i da oče-

kuje da ovaj, prvi projekat Ka-

rizme u Crnoj Gori, privuče

nove investitore.

Ministar održivog razvoja i tu-

rizma Pavle Radulović posebno

je istakaočinjenicudaćezahva-

ljujući ovom turističkom rizor-

tu biti uskoro otvoreno 400 no-

vihradnihmjesta.

- Taj se broj može popeti i do

1.000 kada se projekat komple-

tira za pet ili šest godina – rekao

jeministarRadulovićističućida

slijedi i otvaranjecentrazaobu-

kukadrovau turizmu.

Uz činjenicu da je angažovana

lokalna operativa Radulović je

zadovoljan što sav novac koji se

troši u investiciji ostaje u Crnoj

Gori.

Ministar je rekao da kompleks

porodičnog odmaranja pred-

stavlja prvijenac u Crnoj Gori i

naJadranuuopšte.

- Čestitamkompaniji Karizma,

u rekordnom roku smo završili

proceduru i administrativnu i

tehničku. Čekamo da se zajed-

nički radujemo novimuspjesi-

ma – naveo jeministar Radulo-

vićnagradilištu.

Iz Vlade podsjećaju da je svjet-

ski renomirana kompanija Ka-

rizmazaključilajesenassadrža-

vom Crnom Gorom i HTP

Ulcinjska rivijera ugovor o za-

kupu kojim je obezbijeđena in-

vesticija od 31,83miliona eura u

rekonstrukciju i adaptaciju ho-

tela ,,Olimpik“ i ,,Belvi“ sadepa-

dansima i izgradnju pratećih

sadržaja u koje spadaju bazeni,

sportski tereni i ugostitelski

objekti.

KompanijaKarizmaupravlja sa

26hotelaširomsvijeta, imaobrt

od preko 500 miliona dolara i

ostvaruje, prema podacima iz

2016.godine,skoromilionnoće-

nja godišnje. Kompanija ima

poslovnu saradnju sa jednimod

najvećih svjetskih tuoperatora

TUI, koji senakonvišeoddece-

nijuipovraćanaomiljenudesti-

naciju–Ulcinjizainteresovanje

i za druge razvojne projekte i

hotelskekapacitete–saopšteno

je izVlade.

R.P.

Premijer Marković i ministar Radulović

obišli gradilište Holidej vilidžMontenegra

Radovi iduodlično,

posao će dobiti

400Ulcinjana

ra za poljoprivredu, turizam, ekologiju i prostorno planiranje

omadugo

mije, pa je

av razum

Opozicije nema u odborima

jer nema TV prenosa

POBJEDA:

Dioopozicije se vratiou Skupštinu. Da li je

to indirektnouticalona poboljšanje radaOdbora kojim

rukovodite i na kvalitet zakonskihpropisa?

IVANOVIĆ:

Opozicija ne učestvuje u radu Odbora za poljo-

privredu, turizam, ekologiju i prostorno planiranje. Dio opo-

zicije učestvuje u radu plenuma, ali ne dolazi na sjednice

Odbora. A najveći dio posla završi se upravo u odborima.

Tu se diskutuje svaki zakon, raspravlja o amandmanima

i nastoji da se poboljša tekst zakona koji u vidu predloga

dođe u Skupštinu. Naravno, opozicija uvijek okrivljuje

drugog zato što je opozicija, štome podsjeća na narodnu:

,,Djevojka koja ne umije da igra, uvijek kaže da orkestar ne

umije da svira“. Da ne bi stalno okrivljivali druge za sopstve-

ne neuspjehe, bolje je da u radu odbora opozicioni poslanici

pokažu svoje znanje i umijeće. Mada, tu za sada nema kame-

ra, pa je možda i to jedan od razloga zašto ne dolaze.

stavili takavhotel ufunkcijimo-

rate da isplanirate koji su to sa-

držaji koji će privući građane i

turiste da oni budu tu. Hotel

,,Onogošt“ je bio dugo u stečaju

- kazao je Jovović ističući da su

oni vidjeli šansu u energiji koju

ima lokalnaupravauNikšićuna

čelu sa predsjednikomVeseli-

nomGrbovićem.

Jovović je u septembru prošle

godine proglašen za najme-

nadžera jugoistočne i srednje

Evropeuoblastikojomsebavi,a

grad u kojem je rođen i u kojem

je razvio biznis dodijelio mu je

NagraduoslobođenjaNikšićaza

zasluge i rezultate u oblasti pri-

vrede i doprinosa razvojugrada

podTrebjesom.

On je istakao da mu je upravo

ovo priznanje od najvećeg zna-

čaja i satisfakcija za dalji razvoj

Nikšića.

- Svi naši projekti su podržani i,

sa aspekta biznis barijera, mi ih

nemamo u Nikšiću. Naprotiv,

uvijek imamo podstrek za dalji

razvoj naših firmi i zahvaljujući

toj inicijativi mi smo ušli u pro-

jekte hotela ,,Onogošt“ i izgrad-

njeNTClogistikskladišta.Inve-

sticije u posljednje dvije godine

u Nikšiću iznose više od osam

miliona eura i ova firma je pre-

poznata kao društveno odgo-

vorna – kazao je Jovović doda-

jući da je njegova misija da se

uvijekodazoveza sve ideje i po-

trebe i pomogne koliko je umo-

gućnosti.

- Zadnjih godina od kada je Gr-

bović predsjednik stvoren je

ambijent gdje vi vidite svoju

šansu. Tako sam je i ja prepo-

znaoitakosmopočelidaadapti-

ramonovidiohotela,,Onogošt“.

Sadaradimonarenoviranjusta-

rog dijela. U hotelu osim smje-

štajnih kapaciteta imamo nove

sadržaje kao što je Lounge bar

kojijenapovršini500kvadratai

ta sama investicija jepolamilio-

naeura,adosadasmoinvestira-

li u ,,Onogošt“blizučetirimilio-

na eura sa izgradnjom nove

kraft pivare koja će se nalaziti u

dijelu taverne - istakao je Jovo-

vić dodajući da uvijek rade na

onome što su trenutno trendovi

usvijetu, štoprenosenanjihove

objekte.

Izgradili sui savremeni logistič-

ki centar uNikšiću, na aerodro-

muKapinopolje,usklopufirme

NTClogistiks.

- Ova investicija vrijedna je tri

miliona eura, a obuhvata savre-

meno skladište, izgrađeno i

opremljeno po standardima

Evropske unije. Logistički cen-

tar jedan od novih projekata

preduzeća,kojejeprošlegodine

izabrano za najkompaniju u

okruženju- kazao jeJovović.

On navodi da je približavanje

Crne Gore EU, kao i obaveza da

se prilagodimo novim standar-

dima kada je u pitanju bezbjed-

nost hrane i distribucija roba,

nametnulo potrebu izgradnje

novogsavremenogskladištako-

je će zadovoljiti standarde

Evropske unije, a klijentima

pružiti sigurnu i bezbjednu

uslugu.

KompanijaKompkomercjena-

stala 1989. godine, a od 2007. se

okreće turizmu i ugostiteljstvu i

danas su veoma ponosni na

brendovekoji suprepoznati –u

Nikšiću hotel ,,Onogošt“, ski-

centarVučje, Forestkojiposluje

iuPodgorici,auHercegNovom

hotel ,,Lajthaus“, Gradska kafa-

na i kafe ,,Pasend“.

Porodičnibiznis

- Osimmoje, i dosta drugih po-

rodica radi u našim firmama i

mislimdajetoključuspjeha.Na

taj način, uz proširenje biznisa i

sa 350 zaposlenih, ipak ostaje-

mo u okvirima porodičnog bi-

znisa - kazao jeJovović.

On dodaje da im je plan da do

2019. godine kompletno rekon-

struišu hotel ,,Onogošt“ na nivo

četirizvjezdice.Svakakodanam

je plan da u narednomperiodu

završimo rekonstrukciju hotela

,,Lajthaus“ na nivo od četiri

zvjezdice, Kapino polje, gdje se

otvara NTC logistik skladište

gdje je površina zemljišta

70.000kvadrata, a željanamje i

da otvorimo biznis zonu samo-

gućnošću pokretanja više ma-

njihproizvodnji. Za ovu godinu

planiramo proširenje kapacite-

ta za proizvodnju peleta Vučje

enerdži, za koji imamo veliku

potražnjui odličankvalitet -na-

javio jeJovović.

On smatra da je Crna Gora ide-

alna zemlja za razvoj biznisa, s

obziromna prirodne potencija-

le koje posjeduje, amladim lju-

dima savjetuje da u biznis uđu

štoprije,imajućiuvidudaCrnoj

Gori slijedi znatan iznos sred-

stava iz EU fondova gdje se tre-

badobropripremiti sa idejama i

projektima.

- Naša iskustva sa Investiciono-

razvojnim fondom su preporu-

kamladimljudimadaapliciraju

idadođudopovoljnihkreditnih

linijaza razvoj biznisa -kazao je

Jovović.

N.KOVAČEVIĆ

novimprojektima

aće pivo

PremijerMarkovićuobilaskugradilištauUlcinju