Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Politika je isu-

više dugo iznad ekonomije. To-

liko dugo da je zamućen način

razmišljanja koji se zasniva na

zdravomrazumu, kaže dr Petar

Ivanović,predsjednikskupštin-

skog Odbora za poljoprivredu,

turizam, ekologiju i prostorno

planiranje.

On je u intervjuu Pobjedi kazao

da bi možda bilo neumjesno da

izpozicijekojusadapokrivada-

je bilo kakve prognoze i upozo-

riodasemoramonaučitidasva-

koodgovarazaposaokoji radi.

- Ekonomija je suviše ozbiljna

stvardabisesvakonjomebavio.

Odtolikoanalitičara,prognoze-

ra, stručnjaka, običnom građa-

ninu nije lako da se snađe u po-

p l a v i t um a č e n j a n a š e

ekonomske stvarnosti. Ipak, da

se ne pomisli da želimda izbje-

gnemodgovor na pitanje kakva

ekonomska kretanja u ovoj go-

dini očekujem, moram da ka-

žemdanijeekonomija,većpoli-

tikaizbacilanapovršinusnoveo

socijalnimdavanjima, neradu i

utopijskomboljitku. Danas ima

ljudikojisezapošljavajudanebi

radili.Očekivanjarastuobrnuto

proporcionalno uloženom ra-

du.Anemožeseićinaprijedbez

većeg rada. Servantes je lijepo

napisao da ,,nijedan čovjek nije

ništa više od drugog, ako ne

napravi višeoddrugog“. Bezra-

da, stalne edukacije i snažnijeg

povezivanja sa naukom, kao

društvo ostaćemo udaljeni od

potencijala koji imamo, jer

znanjejejedinifaktorproizvod-

nje koji ne podliježe opada-

jućim prinosima. Zato je zas-

trašujućeporaznokadaseneko,

beztrunkesavjestiiuzodsustvo

odgovornosti, bori za nerad ili

usporava ono malo vrijednih

ljudi koji bi htjeli da stvore što

više. A svađe i međusobna op-

tuživanja nastajuuglavnomon-

da kada oni koji su jednaki ne

dobiju jednako, ili kada oni koji

su nejednaki dobiju jednako.

Zatomogućnost da budemo još

bolji postoji svuda gdje se bude

radiloviše, kaže Ivanović.

POBJEDA:

Javnost, a i struč-

njaci seuovoj godinipriboja-

vajurasta inflacije, siveeko-

nomije.Koliko jetorealna

opasnost?

IVANOVIĆ:

Bojazanodinflaci-

je je opravdan. Povećana je sto-

pa PDV-a za 2 procentna poena

ili za 11 odsto. Povećane su ak-

cize za gorivo, alkoholna i ga-

zirana pića, cigarete. Više puta

jepovećanacijenagorivatokom

posljednjih nekoliko mjeseci.

Ipak,manjemebrineuticajovih

mjera na inflaciju, koliko me

b r i n e n j i hov u t i c a j n a

konkurentnost crnogorske

ekonomije. Jer smanjenje

konkurentnosti kreira du-

goročne strukturne probleme,

kojenećebiti lakoriješiti.

POBJEDA:

Agubi liCrnaGo-

rakonkurentnost?

IVANOVIĆ:

Da. Možemo mi

sami sebe da ubijedimo u što

god želimo. Ali, smatram da je

jako važno da podignemo glavu

i vidimo šta rade druge zemlje,

našikonkurenti.Nijeproblemu

tome da li smo postigli neki cilj

kojismozacrtali,većkolikosmo

napredovali u odnosuna druge.

Drugezemljenasnečekaju, ne-

go i samo grabe naprijed koliko

godmogu. Prema posljednjem

izvještaju uglednog američkog

CATOinstituta,CrnaGorajena

rang-listi 159 zemalja kod kojih

je mjeren indeks ekonomskih,

individualnih i civilnih sloboda

izgubila 4 pozicije i zauzela 51.

mjesto. Ispred nas je dostama-

lih zemalja od kojih možemo

mnogo toga da naučimo: Novi

Zeland,Irska,Finska,Malta,Ki-

par, Island, Mauricijus, Sejšeli,

Panama, Kapa Verde... Neke od

njih imaju veoma ograničene

resurse, pa opet privlače znača-

jne biznise. To znači da imaju

stabilansistem,kojemsevjeruje

i sistemkoji podstiče biznise da

investiraju i da se razvijaju.

POBJEDA:

Kako jačepoveza-

tipoljoprivredusaturizmom,

kojesuunadležnostiOdbora

kojim rukovodite, inatajna-

činsmanjitiuvoz, apovećati

ponududomaćihproizvoda

turistima?

IVANOVIĆ:

Konkretan odgov-

or na ovo pitanje dao sam kao

ministar poljoprivrede. Nasto-

jao sam da umjesto koncepta

agro-socijale afirmišem kon-

cept agro-biznisa.Nakondužeg

perioda promijenjeni su način

razmišljanja i odnospremapol-

joprivredi. Za tri godine (2013-

2015) prema Anketi o radnoj

snaziudvostručenjebrojzapos-

lenih u poljoprivredi. Povećana

je proizvodnja. Na primjer,

uzgoj biljnihkulturapovećan je

za 31,9 odsto, povrća za 112 ods-

to, proizvodnja mlijeka 20,4

odsto, vrijednost prodaje poljo-

privrednih proizvoda za 17,6

odsto, stočni fond je uvećan za

7,4odsto,investiranojepreko30

miliona eura. Podvlačim, ne

govorimo subvencijama, već o

investicijama. A onda smo u

2016. godini imali Vladu izbor-

nogpovjerenjakadajeopozicija

preuzela resor poljoprivrede.

Zašto sam naveo ove podatke?

Prosječna zarada u

decembru 512 eura

Monstat objavio posljednje podatke

PODGORICA

- Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u

decembru je, prema podacima Monstata, ostala na novembar-

skomnivou od 512 eura.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u decembru je u

poređenju sa istimmjesecom 2016. godine porasla 0,6 odsto,

a u odnosu na prosječnu neto zaradu u 2016. godini 2,6 odsto.

Prosječna bruto zarada u decembru iznosila je 768 eura.

Statističari su kazali da, ako se ima u vidu da su potrošačke

cijene u prošloj godini u odnosu na 2016. zabilježile rast od 2,4

odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istomperiodu pale

0,2 odsto.

Prosječne neto zarade u decembru su porasle u sektorima

poslovanje sa nekretninama 9,3 odsto, vađenje ruda i kame-

na 3,4 odsto, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim

vodama 1,9 odsto, inansijske i djelatnosti osiguranja 1,3 odsto,

administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,9 odsto,

obrazovanje 0,8 odsto, snabdijevanje električnom energijom

0,7 odsto, državna uprava i odbrana 0,5 odsto, umjetnost

zabava i rekreacija 0,4 odsto, trgovina na veliko i malo 0,3

odsto i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0,2 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima usluge smještaja i ishrane 6,8

odsto, saobraćaj i skladištenje 2,9 odsto, stručne, naučne i teh-

ničke djelatnosti 2,6 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,4

odsto, ostale uslužne djelatnosti 0,6 odsto, građevinarstvo 0,5

odsto, informisanje i komunikacije 0,3 odsto i prerađivačka

industrija 0,2 odsto.

R.P.

PODGORICA

-Uokvirukam-

panje ,,Budi odgovoran“mi-

nulesedmice jeevidentirano

petprimjedbi, naosnovuko-

jihje izrečena jednanovčana

kaznaod3,8hiljadaeura.

Inspektori su sa 3,8 hiljada eura

kaznili podgorički lokal ,,Kaza-

nova“ zbog neizdavanja fiskal-

nihračuna.

Nepravilnosti nijesu utvrđene

prilikomkontrole podgoričkog

lokala ,,Godimento“, barskog

,,MibileLanda“,frizerskogsalo-

na uPodgorici i kafića ,,Maršal“

uKotoru.

Kampanju ,,Budi odgovoran“

krajemdecembra 2013. godine

pokrenuli su Ministarstvo fi-

nansija i Kancelarija programa

Ujedinjenih nacija za razvoj

(UNDP)uCrnojGorisciljemda

doprinesejačanjusvijestijavno-

stiivećemuključivanjugrađana

uborbuprotivsiveekonomije.

Projekatomogućavagrađanima

da jednostavno i brzo ukažu na

nepravilnosti, poput neizdava-

nja fiskalnih računa, rada na cr-

no ili kršenja potrošačkih prava

i pomognunadležniminstituci-

jama da se što uspješnije izbore

sa sivomekonomijom.

Građanimasuostavljenenaras-

polaganje tri opcije da prijave

uočene nepravilnosti, putem

mobilne aplikacije Budi odgo-

voran, web sajta www.budiod-

govoran.me

i kol centara Pore-

ske uprave na broj 19707 ili

Uprave za inspekcijske poslove

080555555.

R.P.

Za podgorički lokal

kazna 3,8 hiljada eura

INTERVJU:

Dr Petar Ivanović, predsjednik skupštinskog Odb

Politika je v

iznad ekon

zamutila zd

Potrebno je još

više radadabi-

smoostvarili

puni ekonomski

potencijal

Ako bi se smanjili troškovi

regulacije, pale bi i kamate

POBJEDA:

CrnaGora je privukla dosta stranihbanaka.

Ali, prema posljednjem izvještajuCBCG, prosječna kama-

ta na kredite je 6,9 a na depozite0,72 odsto. To je 10puta

više. Gotovoda nema djelatnosti gdje je ,,marža“ ovolika

kaoubankarstvu. Kakvo kretanje očekujete unarednom

periodu?

IVANOVIĆ:

Kamata na depozite u Crnoj Gori je u opsegu

kamata koje daju i evropske banke. Međutim, kamata na kre-

dite nije, već je značajno veća u Crnoj Gori. To takođe utiče

na konkurentnost, posebno domaćih investicija. Veća kama-

ta upućuje na veće troškove u Crnoj Gori od onih u EU. Kada

pogledate strukturu troškova, jedan dio njih odnosi se na

rizik zemlje, ali se veoma često zanemaruje trošak regulacije.

Ako bi se smanjili troškovi regulacije, smanjila bi se i kamata.

Isto važi i za kreditni rizik zemlje. Zato ako je cilj da banke

ponude kredite po nižim kamatama jasno je što treba raditi.

Manje

brine uticaj

povećanja

PDV-a i akciza

na in aciju,

koliko brine

njihov uticaj na

konkurentnost

crnogorske

ekonomije.

Smanjenje

konkurentnosti

kreira

dugoročne

strukturne

probleme, koje

neće biti lako

riješiti. Veoma

je važno da

podignemo

glavu i vidimo

šta rade druge

zemlje, naši

konkurenti

PODGORICA

-Kompanija

Kompkomercnakonotvara-

nja loungebarauskorootvara

i kraftpivaruunikšićkomho-

telu ,,Onogošt“ -najavio jePo-

bjedi osnivač i izvršnidirek-

torovekompanijeRanko

Jovovićdodajućidaćetobiti

dodatnaturističkaponuda

gradagdjećeturistimoći obi-

ćipivaruidegustiratidomaće

pivo.

Kako je istakao, aparatura za

proizvodnjupiva biće kapacite-

taustartu1.000litaraproizvod-

nje dnevno samogućnošću po-

većanjana3.000.

- Našli smo kvalitetnu vodu is-

pod hotela. Napravili smo dvije

bušotine sa kapacitetom18 lita-

ra u sekundi i ta voda je veoma

dobrogkvalitetaštojeosnovaza

dobropivo. Inače, kao firma ko-

ja se bavi distribucijom dosta

programa imali smo prilike da

vanividimokakotofunkcioniše.

Zaposlili smo tehnologe i pravi-

mo saradnju sa univerzitetom

UDGu dijelu pivarstva. Želimo

datodignemonanaučnotehno-

loški nivo. Mislimda je buduć-

nostutimmalimkraftpivarama

-najavio jeJovović.

Sadržaji

Kompkomercvećusvojemvla-

sništvu ima hotel ,,Lajthaus“ u

HercegNovomiSkicentarVuč-

je i, kako ističe naš sagovornik,

nije lako rukovoditi sa tim u

unapređivati sadržaje da se ne

radi o porodičnom domaćin-

skombiznisu.

-Tosuogromnihotelikojiimaju

višeod10.000kvadrata.Dabiste

Ranko Jovović, osnivač i izvršni direktor kompanije Komp komerc, o

„Onogošt“ će proizvoditi do

Planiraju ove godine da kompletno rekonstruišu hotel ,,Onogošt“

i ,,dignu“ ga na četiri zvjezdice. Svaki euro pro ta ulažu u

kompaniju. Ključ uspjeha u domaćinskom, porodičnombiznisu

RankoJovović