Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

izabrana

opozicije

Lako ćemo se složiti sa SD-om

Predsjednik Opštinskog odbora DPS-a i donedavni predsjednik

Skupštine prijestonice Jovan Martinović, koji slovi za najozbiljni-

jeg kandidata za gradonačelnika prijestonice, nije juče želio da

komentariše hoće li biti predložen za tu funkciju.

- Ne mogu da govorimo kandidatu za gradonačelnika jer to još

nije odlučeno.

Govoreći o sporazumu o koalicionom vršenju vlasti, koji je DPS

potpisao sa SD-omu subotu veče, Martinović je kazao da o

mjestima ,,nije govoreno, već da je platforma potpisana na bazi

političkih principa i interesa građana“.

- Smatramda ćemo se sa koalicionimpartnerom lako složiti šta

su to prioriteti koji su u interesu građana i koji se mogu za man-

data realizovati, a sve naravno u skladu sa Zakonomo prijesto-

nici, koji namdaje te mogućnosti kroz razvojni fond prijestonice

- kazao je Martinović i naglasio da će se odgovornim radom i

zajedničkompodjelomodgovornosti, a zahvaljujući i onome što

je rađeno u prethodnomperiodu realizovati brojni projekti.

- Jedan od ciljeva sporazuma koji je potpisan je i potpuna tran-

sparentnost rada – poručio je Martinović.

Perazić

nije podnio

ostavku

Predsjedavajući Skupšti-

nomprijestonice dr Miomir

Perazić, odbornik Stare

garde liberala, kazao je

kasno sinoć da nije podnio

ostavku.

Prema njegovim riječima,

očekivao je da on zakaže

nastavak zasijedanja „neki

drugi dan“.

a DPS i

razuma kojim su dvije

nici. Izboru Ćetković

astavak prekinute

Poslanik DPS-a ocijenio da neusvajanje inoviranog krovnog

izbornog zakona ne dovodi u pitanje regularnost izbora

Na stranačkoj tribini u Ulcinju zamjenik predsjednika

Demokratske partije socijalista najavio razvoj tog kraja

e Crne Gore Goran Folić

Vuković:

Oni koji žele da

ospore legitimitet izbora

traže lijek za svoje rane

Marković:

Potencijale

Ulcinja razvijaćemo

za dobro građana

nima bolje uslove za život

ULCINJ-

Zamjenikpred-

sjednikaDemokratskepar-

tije socijalistaCrneGore

DuškoMarkovićporučio je

na stranačkoj tribini umje-

snoj zajednici Štoj da taj

dioUlcinja i CrneGore za-

služujevećaulaganja lokal-

nevlasti i nove razvojne

prilikekoje ćeobezbijediti

DPSnakonpreuzimanja

upravljanja gradomna iz-

borima.

-Određenaimovinsko-pravna

pitanja koja opterećuju mje-

štane Štoja rješavaćemo po

zakonu i u skladu sa principi-

ma pravde - kazao je Marko-

vić, saopšteno je izDPS-a.

OnjeposjetioimjestoKolomza

i razgovarao sa domaćinima iz

porodica koje se tradicionalno

bave poljoprivrednom proi-

zvodnjom,kojimajeporučioda

će biti obezbijeđeni dodatni

PODGORICA–

Neusvajanje

inoviranog zakonao izboru

odbornika i poslanikaneće

dovesti upitanje legitimnost

ni predsjedničkih, ni lokal-

nih izborauCrnoj Gori –ka-

zao je zaPobjeduMiodrag

Vuković, poslanikDPS-a i

članRadne grupe zausvaja-

njeOEBS-ovihpreporuka,

koja je radilaprijedloge iz-

bornihzakona.

Skupština Crne Gore krajem

prošle godine nije usvojila iz-

mjeneidopuneZakonaoizbo-

ruodbornikaiposlanika,jertaj

prijedlognijedobiodvotrećin-

sku podršku poslanika. DF je

napustio sjednicu uoči glasa-

nja o zakonu, pa podrška po-

slanika vladajuće koalicijenije

bila dovoljna za usvajanje tog

akta. Skupština je usvojila iz-

mjene i dopune zakona o elek-

tronskimmedijima, biračkom

spisku i finansiranjupolitičkih

subjekataiizbornihkampanja,

za čije usvajanje nije bila po-

trebna dvotrećinska podrška.

Radnagrupausvojila je 18pre-

poruka OEBS-a za unapređe-

nje izbornogprocesa.Njenrad

biojevećimdijelomotvorenza

javnost i protekao je bez uče-

šća opozicije, iako im je poziv

bio otvoren do završetka iz-

mjena svih zakona. Iz opozici-

je ranije je ocijenjeno da su iz-

mjene zakona „kozmetičke“,

da neće promijeniti ništa, već

samo povećati haos u izbor-

nom zakonodavstvu, a iskaza-

ne su i ocjene da izbori neće

bitilegitimnizbogneusvajanja

krovnog izbornog zakona.

Predstavnici OEBS/ODIHR-a

su, međutim, veoma pozitivno

ocijenili aktivnosti Radne gru-

pe i urađene zakone.

Vuković je istakao da će svi iz-

bori biti „apsolutno legitimni“,

kojih boluju – istakao je Vuko-

vić.

Rekao je da Crna Gora ima

kompletno izborno zakono-

davstvo.

- Krovni Zakon o izboru od-

bornika i poslanika je važeći,

usvojenprijeizvjesnogvreme-

na dvotrećinskom većinom.

Na osnovu njega su obavljeni

izbori i vođene izborne proce-

dure – istakao jeVuković.

On je rekaodausvajanje inovi-

ranog krovnog izbornog zako-

na nije dozvolila opozicija.

Prema njegovim riječima, po

važećemZakonu o izboru od-

bornika i poslanika provešće

se svi izbori u ovoj godini. On

je,međutim, kazaoda jeupita-

nju mali broj OEBS-ovih pre-

poruka u izbornom zakonu

koji nije usvojen.

- Radilo se i o jednoj preporuci

koja traži ustavnu reviziju, a

kojajevezanazaustavnoopre-

djeljenje o prebivalištu, odno-

sno dvogodišnjemtrajanju tog

prebivališta kao uslovu za ak-

tivno i pasivno biračko pravo.

Da li je Crna Gora spremna na

to,tim priještouporednoisku-

stvo ne podrazumijeva to kao

imperativ –kažeVuković.

Prema njegovim riječima, Cr-

na Gora je politički zrela i ima

sve uslove da održi i ovoga pu-

ta demokratske izbore, u pot-

puno prihvatljivom ambijen-

tu.

Podsjetio je da su urađeni za-

koni dobili pozitivne ocjene

OEBS-a.

-Političkiodgovornojeurađen

posao. Imamo demokratsko

izbornozakonodavstvo, nako-

jem se legitimno radilo. Ostaje

samodaodržimopolitičkusta-

bilnost i ne dozvolimo da se ni

na jedan način ugrozi demo-

kratičnost izbornog ambijenta

–dodao jeVuković.

I.K.

podsticajiiboljiuslovezakvali-

tetniji život svakog pojedinca i

svake porodice.

ZamjenikpredsjednikaDPS-a

Marković je prisustvovao i

sjednici većihmjesnih odbora

Demokratske partije socijali-

sta sa gradskog područja - Pri-

stan,Meterizi i Pinješ.

- Sve razvojne potencijale Ul-

cinja, a naročito turističke -

koji su krasili stari ulcinjski

grad - stavićemo u funkciju

boljeg života građana - poru-

čio je on, navodi se u saopšte-

nju.

R.P.

Demokrate će raditi na formi-

ranju operativnog socijalnog

savjeta, koji će razviti sprovo-

divu strategiju i konkretne

mjerezapružanjepodrškeoni-

makojimajepotrebna.Takođe,

formiraćemo i posebnukance-

lariju gdje će građani moći da

dobijupomoć i savjetuciljušto

efikasnijeg rješavanja najur-

gentnijih problema - kaže Fo-

lić.

Nosilac liste Demokrata ističe

da suu toj partiji svjesni daBe-

rane ima problemsa komunal-

nim otpadom, koji traje dece-

nijama,ida se nijednalokalna,

ni državna vlast do sada nije na

pravi način suočila sa ovim

problemom.

- Beranske Demokrate su pri-

premile čitav niz rješenja u

oblasti zaštite životne sredine.

Prvi korak je u uvođenju reci-

klaže i reda u odlaganje komu-

nalnog otpada u našem gradu.

Takođe, potrebno je obnoviti

komunalnu infrastrukturu, ve-

ći broj kanti za smeće i kontej-

nera, napraviti mjesta za kaba-

sti otpad i sve ovo kroz rad

komunalne policije i video

nadzor zaštititi od vandala i

huligana. Saniraćemo sve div-

lje deponije na teritoriji grada

- odlučan jeFolić.

V.J.

te da je skoro 90 odsto sugesti-

jaOEBS-a ugrađenou izborno

zakonodavstvo.

- Nema utemeljenje bilo čiji

stav da se legitimitet može do-

vesti u pitanje zbog neusvaja-

nja izbornogzakona.Nemamo

tzv. pravnih praznina u izbor-

nom zakonodavstvu, što se

može čuti iz neartikulisanih i

nekontrolisanih, neutemelje-

nihnastupapojedinihopozici-

onihpartija.Oni traže, ustvari,

lijek za svoju ranu i bolesti od

Nemamopravnihpra-

zninau izbornomza-

konodavstvu, što se

može čuti iz neartikuli-

sanih i nekontrolisa-

nih, neutemeljenihna-

stupapojedinih

opozicionihpartija. Cr-

naGora je politički zre-

la i ima sve uslove da

održi i ovogaputade-

mokratske izbore –

ocijenio jeMiodrag

Vuković

sjednice zakazan.

Prema riječima Đuraškovića,

jedanbroj odbornikanijeuop-

šte obaviješten o terminu odr-

žavanja sjednice, a sa tomkon-

statacijom složio se i Adžić

kazavši da je „za sjednicu sa-

znao u kafani, što se vidi po

garderobi u kojoj je došao“.

Prema riječima Danila Mrva-

ljevića, samnačin zakazivanja

sjednice je „pravnonasilje“.

U raspravu se uključila sekre-

tarka SkupštineMirjana Lipo-

vina, koja je kazala da su svi

uredno obaviješteni o terminu

održavanja sjednice. Prema

njenim riječima, postojao je

predlogzaodržavanjenastavka

sjednice koji je dostavioDPS.

Lipovina nije odgovorila zašto

sjednicanijezakazanaupetak,

poinicijativiSD-a.Takođenije

odgovorilanapitanjeodborni-

ka Đuraškovića zašto je arhiv

opštine radio u subotu „kad je

neradni dan“.

Nikola Đurašković smatra da

ne postoji pravni osnov za za-

kazivanje sjednice u neđelju ,

jer ,,nije ni ratno stanje ni ze-

mljotres“.

Nakon desetominutnog priča-

nja „u glas“ Perazić, iz redova

Stare gardeLiberalnog saveza,

kazao je „sve je počelo da liči

na pijacu“, i da prekida sjedni-

cu. Kako je kazao, o prijedlogu

DPS-ada sjednicabude sazva-

na u nedjelju obavijestila ga je

Mirjana Lipovina, dok je „bio

na putu zaBar“.

Takođe je ostalo nejasno da li

je činom prekidanja sjednice

dr Perazić podnio ostavku, pa

nastavak sjednice treba da za-

kaže najstariji odbornik posli-

je njega. Dok su iz DPS-a sma-

tralidanastavaksjednicetreba

da bude održan istog dana, iz

opozicije naglašavaju da je to

,,pravno nasilje“ te da u tom

slučaju nastavku neće prisu-

stvovati. Na odluku kada će

nastavak sjednice biti održan

čekalo se dopopodne.

Danilo Mrvaljević iz Demo-

krata nastavak sjednice je na-

zvao klasičnim pravnim nasi-

ljem.

Bojkotnastavka

-Ovdje je sve jasno, predsjeda-

vajući je prekinuo Skupštinu i

treba da uslijedi nastavak

Skupštineokojemtrebadabu-

demo regularno obaviješteni.

Ja, Filip Adžić i još nekoliko

ljudi uopštenijesmodobili po-

ziv za Skupštinu. To je neoz-

biljno i to je ponižavanje ovog

doma - kazao jeMrvaljević.

I on smatra da nije postojala

hitnost za sazivanje sjednice

za jedandan.

Odbornik Ure Filip Adžić ka-

zao je da je nastavak sjednice

istog dana „pravno nasilje“ i

uoči popodnevne sesije naja-

vio da u tom slučaju neće uče-

stvovati.

Onjedemantovaoinformaciju

da su predstavnici SD-a u pe-

tak,danprijepotpisivanjaspo-

razuma DPS-SD, razgovarali

sa opozicijom o formiranju

vlasti naCetinju.

- Nemam tu informaciju da je

neko zvanično razgovarao,

možda neformalno. Moguće

da je SD to koristio kao neku

vrstu pritiska na DPS kako bi

dograbilikojufunkcijuviše,jer

svrha njihovog bavljenja poli-

tikom nije prosperitet prije-

stonice već lični interesi – ka-

zao jeAdžić.

Nikola Đurašković iz SDP-a

smatrao jeda semoralapokre-

nuti novaproceduraza saziva-

nje sjednice i da svi odbornici

moraju biti obaviješteni o na-

stavku. Premanjegovimriječi-

ma, DPS nema valjane argu-

mente da brani sazivanje

sjednice unedjelju.

J.ĐUKANOVIĆ

Markovićurazgovoru

sagrađanima

GoranFolić

Miodrag

Vuković