Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

Predsjednica

bezprisustva

CETINJE

Početakude-

cembru, nastavak jučeuju-

tro, panastavaknastavka ju-

čepopodne–hronologija je

trajanjakonstitutivne sjed-

niceSkupštineprijestonice

nakojoj je zapredsjednicu

izabranaMajaĆetković, od-

bornicaDemokratskeparti-

je socijalista. Podršku jedo-

bilaododbornikaDPS i

Socijaldemokrata, naosno-

vukoalicionog sporazuma

kojimsudvije stranke, dan

ranije, dogovorilevlast upri-

jestonici. IzboruĆetković

nijeprisustvovalaopozicija

uzocjenuda jenastavakpre-

kinute sjednice istogdana–

pravnonasilje.

Dramskipočetak

Konstitutivna sjednica počela

je 25. decembra i tokom deset

minutatrajanjaverifikovanisu

mandati odbornicima, nakon

čega je predsjedavajući, naj-

stariji odbornik drMiomir Pe-

razić prekinuo zasijedanje.

Sjednica je nastavljena juče

ujutroiprekinutaposlijedese-

takminuta: predsjedavajući je

napustio zasijedanje, a nastav-

kom je nakon toga predsjeda-

vaosljedećinajstarijiodbornik

- drMilovanJanković.

Nastavakkonstitutivnesjedni-

ce Skupštine prijestonice juče

ujutro prekinut je i prije zva-

ničnog početka. Na sjednici je

Maja Ćetković je podršku dobila od odborni

Socijaldemokrata, na osnovu koalicionog sp

stranke, dan ranije, dogovorile vlast u prijest

nije prisustvovala opozicija uz ocjenu da je

sjednice istog dana – pravno nasilje

Američki analitičar prozvao neke zapadne ambasade

da podrivaju nacionalnu stabilnost Crne Gore

PODGORICA

Ulazak Crne

Gore u NATO je veliki korak,

ali nije dovoljan da osigura

potpunu bezbjednost. Alijan-

sa ne samo da mora pomoći

svakoj državi članici u borbi

protiv domaćih i stranih

subverzija, ali ujednomora

izbjegavati poteze koji podri-

vaju nacionalnu stabilnost. Na

primjer, pokušaji nekih zapad-

nih ambasada da potisnu Mila

Đukanovića kao najvažniju

političku iguru Crne Gore su

kratkovida strateška greška

- tvrdi u analizi odnosa SAD

i regiona Zapadnog Balkana

američki analitičar Januš

Bugajski.

Prijetnje

Istraživač vašingtonskog Cen-

tra za analizu evropske poli-

tike ističe da je zemlji u ovom

trenutku neophodno dokaza-

no prozapadno vođstvo.

- Ne može se pretpostaviti da

su zbog pridruživanja Crne

Gore Alijansi njeni bezbjed-

nosni problemi u potpunosti

riješeni.

Kremlj, zajedno sa srpskim

nacionalistima, nastavlja da

podriva državu i bez dokaza-

nog prozapadnog vođstva,

mogućnosti za destabiliza-

ciju će se proširiti - poručuje

Bugajski. On ističe da se Bal-

kan vratio u fokus američke

spoljne politike zbog brojnih

prijetnji regionalnoj stabilno-

sti.

- Nakon godina relativnog

mira i napretka, došao je peri-

od kada nova kriza može da

bukne u svakommomentu. U

posljednjih nekolikomjeseci

region je svjedok nekoliko

veoma ozbiljnih subverzija,

uključujući državni udar u

Crnoj Gori umoskovskoj

režiji, stvaranje rusko-srpskih

paravojnih snaga u Bosni i

Hercegovini, kao i ubistva

umjerenog srpskog političara

na Kosovu. Da li postoji ili ne

postoji velika strategija iza ta

tri incidenta ne znamo, ali je

jasno da nacionalistički radi-

kali i operativci Kremlja imaju

direktnu korist od posljedica

nestabilnosti - poručuje

Bugajski.

UrežijiMoskve

Američki analitičar podsjeća

da je u oktobru 2016. crnogor-

ska policija uhapsila nekoliko

osumnjičenih, uključujući i

bivšeg šefa srpske žandar-

merije Bratislava Dikića, pod

optužbom za planiranje

državnog udara protiv izabra-

ne Vlade.

- Dokazi ukazuju da su bili

inansirani i pod kontrolom

ruske vojne obavještajne

službe. Crnoj Gori u ovom slu-

čaju pružaju pomoć zapadne

obavještajne službe i srpske

vlasti kako bi se uhvatili zavje-

renici. U posljednjih nekoliko

nedjelja pojavili su se izvještaji

o stvaranju paravojne snage

nazvane ,,Srbski ponos“ po

nalogu Milorada Dodika, pred-

sjednika srpskog entiteta u

Bosni. Prema lokalnim analiti-

čarima, jedinica je obučavana

u Rusiji i na vojnompoložaju

Moskve u srpskomgradu

Nišu. Neki od njenih članova

su se borili kao plaćenici Kre-

mlja protiv separatista u Ukra-

jini. Ministar sigurnosti Bosne

Dragan Mektić je potvrdio

postojanje paravojnih forma-

cija, čiji je cilj odbrana srpskog

entiteta u slučaju sukoba sa

centralnom vladomu Saraje-

vu - kaže Bugajski.

On smatra da je neophodna

snažnija strategija za Balkan

da bi Vašington spriječio poli-

tičku radikalizaciju i etničku

polarizaciju koja bi mogla

dovesti do oružanih sukoba.

- Kašnjenje u rješavanju ovih

problema u zemljama Zapad-

nog Balkana može dati lažan

osjećaj sigurnosti. Takva

inicijativa mora da se zasniva

na tri stuba: kontraobavještaj-

ne bezbjednosti, nacionalne

sigurnosti i regionalne sarad-

nje. Kontraobavještajna aktiv-

nost podrazumijeva praćenje

i borbu protiv neposredne

prijetnje bezbjednosti, bilo da

proizilaze iz ilegalnih para-

vojnih formacija, terorističkih

ćelija ili kriminalne organizaci-

je, odnosno ruske inansijske

mreže. Poboljšana saradnja

bezbjednjaka, policijska e ika-

snost, transparentnost ban-

karskog sistema, reforma pra-

vosuđa, odgovornost medija,

informatička pismenost i

eliminacija političke korupcije

mogu smanjiti ove prijetnje.

Vašingtonmože da igra zna-

čajniju ulogu u razvoju sveo-

buhvatnog pristupa

između državnih

agencija u

ublažavanju

opasnosti -

kaže američki

analitičar.

M.

JOVIĆEVIĆ

Bugajski:

Prozapadni

kurs Đukanovića

garant stabilnosti

Lider UCG upozorava da veliki opozicioni subjekti ne žele zajedničkog kandidata

Berane - lokalni izbori:

Nosilac liste Demokrats

Danilović:

Neko će polagati

račune za nerazumnu

opozicionupolitiku

Stvorićemo građ

BIJELOPOLJE

LiderUje-

dinjeneCrneGoreGoran

Danilovićocijenio jeda su

narednihnekolikomjeseci

presudni za sudbinuopozi-

cije, pa samimtimi države.

Danilović je na izbornoj skup-

štini te strankeuBijelomPolju

ocijenio da uslova za poštene

izborenemaniti to, kako jena-

veo, više ikopominje.

-Opozicijabezglavo juri ume-

đusobna takmičenja zaborav-

ljajući šta smo tražili i protiv

koga se borimo - rekao je on,

saopšteno je izUCG.

Kako se navodi, Danilović je

BERANE

Nijedanodkandi-

data zaodbornikeDemokra-

tauBeranamanikadanijebio

kandidat nanekoj drugoj od-

borničkoj listi, ističenosilac

listeDemokratauBeranama

GoranFolić, dodajući danje-

govapartijanudi program

koji jeurađenpoprincipu

problem-rješenje, izrađen s

namjeromda se građanima

stvorebolji uslovi za život.

On kaže da će, ukoliko dođuna

vlast, skromna opštinska sred-

stvakoristitiodgovornoiracio-

nalno, a od države će glasno

tražitionoštoBeranamapripa-

da i neće dozvoliti političku

diskriminacijuovog grada.

- Opštinske stručne kapacitete

ćemo usmjeriti u obezbjeđiva-

nje donatorskih sredstava iz

programa Evropske unije i

ostalih dostupnih fondova -

dodajeFolić.

Nosilac liste Demokrata na lo-

kalnim izborima u Beranama

podsjeća da, iako ovaj grad da-

nasnemarazvijenuindustrijui

mnogesadržaje,imakvalitetan

resurs o kome se najmanje go-

vori, a to suBeranci i Beranke.

-To sunaši građani koji i danas

vide nadu, imaju ideje i volju,

ali nemaju kvalitetnu podršku

da bi ih ostvarili. Razvićemo

modele saradnje u kojima će

opština slušati svoje građane,

njihove ideje i

potrebe.Mi

želi-

mo grad po potrebama i volji

njegovih građana. Demokrate

će posebnu pažnju obratiti na

osobe sa invaliditetom i osobe

ometene u razvoju i obezbije-

diti adekvatan pristup svim in-

stitucijama. Vođeni principom

opštine kao servisa građana,

zicionu politiku - zaključio je

Danilović.

Kako je saopšteno iz UCG, na

izbornoj skupštini stranke ve-

rifikovan jenovi Opštinski od-

bor od 44 člana, za čijeg je

predsjednika izabran Nikola

Raosavljević, a za predsjedni-

ka opštinskog Izvršnog odbo-

raBobanPetrić.

Sjednicisuprisustvovalipred-

sjednikUCGGoranDanilović,

predsjednik Izvršnog odbora

Goran Radonjić, potpredsjed-

nik IO i koordinator za sjever

Predrag Terzić i predsjednik

podgoričkog Gradskog odbo-

raDanilo Jokić.

R.P.

Alijansamora

izbjegavati poteze

koji podrivaju

nacionalnu

stabilnost zemalja

članica. Na

primjer, pokušaji

nekih zapadnih

ambasada da

potisnuMila

Đukanovića

kao najvažniju

političku

guru Crne

Gore su

kratkovida

strateška

greška -

poručuje

Bugajski

kazao da je sada već izvjesno

da neće biti zajedničkog opo-

zicionog kandidata na pred-

sjedničkim izborima jer ,,veli-

ki“ opozicioni subjekti ne žele

da se dogovore.

- Nestranačka ličnost iza koje

bismo stali svi ublažila bi sve

nedostatke izbornog procesa.

Ipak, niti je ko predlaže, niti je

to zajednički interes. Nudi

nam se da podržimo ovog ili

onog stranačkog kandidata,

ovu ili onu grupaciju, ovaj ili

onaj gubitnički koncept - na-

veo jeDanilović.

ZbogsvegaUCGse,kakojeka-

zao, okreće sebi i čeka sud jav-

nosti.

-Neko će ubrzo polagati raču-

nezaovakvunerazumnuopo-

Opozicijabezglavo ju-

ri umeđusobna ta-

kmičenja zaboravlja-

jući šta smo tražili i

protiv koga seborimo

- rekao jeDanilović

to najmoralnije. Ja nijesamdio

ničeg sličnog, ja ne želimda se

manipuliše mojim imenom –

kazao je dr Perazić.

Prekidu sjednice prethodilo je

desetominutno pričanje „u

glas“ iz odborničkih klupa u

kojima sjedi opozicija.

Odbornici Nikola Đurašković

(SDP), Filip Adžić (Ura), Slav-

ko Janković (Ura), DaniloMr-

valjević (Demokrate) skoro

uglas uputili su niz optužbi

odbornicima lokalnog DPS-a

zbognačinanakoji jenastavak

trebalo da bude izabran pred-

sjednik Skupštine. Sjednicu je

prekinuo najstariji odbornik

drMiomir Perazićne želeći da

se „manipuliše njegovim ime-

nom“.

-Ovakavnastavaksjednicenije

parlament nego ulica. Sada bih

vamsezahvalionapovjerenjui

više ne želim da učestvujem u

radu, i sa ovim prekidam sjed-

nicu, a vi završite kako hoćete.

Nećudaučestvujemvišeuovo-

me, ni što se tiče pozicije, ni što

se tiče opozicije. Mislim da je

Konstitutivna sjednica

Skupštine prijestonice u tri čina

JanušBugajski

Sa sjednice

parlamenta

Goran

Danilović

MajaĆetković