Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

Hronika Podgorice

Dobraponudaagencijazade-

koracijuvjenčanja,modnere-

vije i gostovanjadomaćih

modnihblogerki obilježilesu

deveto izdanjesajmavjenča-

nja„Vašabajka“.Proteklogvi-

kendaposjetiociTCDelta

imali suprilikudasebolje

upoznajusatrendovimame-

đumladencima, ali idaostva-

redodatnepopuste.

Trend

Menadžerka u agenciji ,,Me-

mento“ Danijela Knežević ka-

zala je da su ove sezone najtra-

ženije romantične dekoracije

vjenčanja.

- Trend je suptilna romantika.

Dekoracija mladenačkog stola

košta u prosjeku od 100 do 300

eura,zavisnood upotrijebljenih

elemenata. Cijena vjenčanice

može dostići do 3.000 eura, kao

npr.onesaSvarovskikristalima.

Ove godine naše gošće bile su i

modne blogerke iz Crne Gore,

veoma popularne na društve-

nimmrežama. One su zaintere-

sovanesavjetovaleosvakodnev-

nom stajlingu, ali i modnim

kombinacijama za posebne pri-

like–kazala jeKnežević.

U radionici „Anastasija“ ručno

izrađujubidermajereodcvijeća

i satena i ukrašavaju čaše za

šampanjac. U ponudi je i iznaj-

mljivanje vjenčanica sa prate-

ćom opremom (kruna, tašna,

cipele) po cijeni od 100 eura i

više.

Šaljivepozivnice

- Dame su najbitnije. Muškarci

samo obuku odijelo, pa uvijek

isto izgledaju. Djevojke traže

uglavnomuske haljine tzv. sire-

ne, kao i raskošne „princeze“.

Mlada je ta koja dominira na

svadbi, za njom se svi okreću –

kazala jeKristina Ikonić iz radi-

onice „Anastasija“.

Kako saznajemo, među mla-

dencima su veoma popularne i

šaljivepozivnicezavjenčanja.

- Imamo više od 300 modela u

ponudi, a dizajniramo pozivni-

ceipoželjimušterija.Najvišese

traže pozivnice sa zanimljivim

motivima, gdje sumladenci pri-

kazani kao likovi iz nekog ani-

miranog filma. U prosjeku se

naruči oko 100 pozivnica, a sve

jegotovozatridopetdana.Cije-

ne variraju, od 50 centi po ko-

madudočetiri euraza luksuzna

izdanja – kazala jeMaja Petro-

vić iz ,,Mapet šopa“.

Jelenu (29) iz Podgorice, sreli

smo sa kumom, u potrazi za

vjenčanicom u salonu „Moji

snovi“.Iznajmljivanjevjenčani-

ce u tomsalonu košta od 150 do

1.000eura,aukolikoježeliteku-

pititriputaskuplje.Ikodnjihsu

aktuelnevjenčanicesireneione

raskošne, balske.

- Želim jednostavnu haljinu, da

imarukaveidasenevučepopo-

du. Svadba je 25. marta. Za sada

smo samo rezervisali restoran.

Ne znamo koliko će nas to sve

koštati–reklajeJelena,kojanije

htjeladaotkrivasvojenovopre-

zime.

Umjetnica Anđela Bukumirić

kaže da nevjeste danas svema-

njepratetrendovekadaješmin-

ka u pitanju, pa se trude da ista-

knusvoju individualnost.

-Tome veoma raduje. Ima onih

koje žele ekstravagantnu šmin-

ku, ali i djevojaka koje vole pri-

rodan izgled. Preporučujemro-

mantičnu šminku, koja ističe

ličnost mlade – kazala je Buku-

mirić.

Kako su nam kazali studenti -

fotografi,Jovana Iković i Đorđe

Cmiljanić, mladenci za foto se-

sije biraju izletišta, parkove i vi-

dikovce. Fotografisanjem su se

počeli baviti prije četiri godine

izhobija,adanasjetovećnjihov

posao. Cijene se kreću, navode

oni, od200eurapanaviše.

IrenaČEJOVIĆ

Završen deveti sajamvjenčanja „Vaša bajka“ u TC Delta siti

Romantične

„sirene“ i

„princeze“

Dame su najbitnije. Muškarci samo obuku odijelo, pa

uvijek isto izgledaju. Djevojke traže uglavnomuske

haljine tzv. sirene, kao i raskošne „princeze“. Mlada

je ta koja dominira na svadbi, za njom se svi okreću –

kazala je Kristina Ikonić iz radionice „Anastasija“

„Golubovi“

hit među

mladencima

Dva goluba u kavezu, koje

mladenci simbolično nakon

vjenčanja puštaju na slobo-

du, najnoviji su trendmeđu

srećno zaljubljenima. Kako

ističe Marija iz švajcarske

agencije „Ćilimana“, svi

traže nešto novo i neviđeno.

- Kod vjenčanja je trenutno

najviše zastupljen starinski,

retro stil. Svi mladenci se

oduševe sa našimgolubovi-

ma. Tokom sajma golubovi

su bili „gratis“ uz odabranu

dekoraciju sa pravim ili vje-

štačkim cvijećem, a njihova

cijena je u redovnoj ponudi

150 eura. Mladenci ih nakon

vjenčanja simbolično pušta-

ju iz kaveza i zamisle želju.

To je novo kod nas, a svi

žele ono što još niko nije

imao – rekla je Marija.

AktivistiCrnogorskogdruš-

tvazaborbuprotivraka

(CDPR) su, povodompočetka

drugogpolugodišta, održali su

predavanje i razgovarali sa

učenicimaosnovneškole„Za-

rijaVujošević”uMatagužima

oštetnostiduvanskihproizvo-

da.

-Prilikomposjete,sadirektorom

GoranomPeličićem, nastavnim

osobljem i učenicima završnih

razreda škole razgovarano je o

problemimakojeizazivakonzu-

miranje duvanskih proizvoda u

školskomuzrastu i kolikoštetno

inepovoljnoutičenamladiorga-

nizam,pogotovoutojfazirazvo-

ja ličnosti. Svim učenicima je

uručena donacija koja obuhvata

poknjiguzaškolskulektiru–sa-

opšteno je izCDPR-a.

Kakododaju,posjeteoveprirode

spadaju u njihovu stalnu aktiv-

nost u borbi protiv konzumira-

nja duvanskih proizvoda u okvi-

ru koje posjećuju osnovne i

srednje školepoCrnojGori.

I.M.

Firme ,,Civil Engineer“ i ,,VL

inženjering“ uradiće glavni

projekat rekonstrukcije puta

Tuzi - Hoti, od raskrsnice u

Tuzima domosta na rijeci Ru-

jeli. Projektant je obavezan da

u roku odmjesec završi posao

vrijedan 11.280 eura. Tender

za izradu projekta rekon-

strukcije puta Tuzi - Hoti ras-

pisan jeuoktobruprošlegodi-

ne.

Prema tenderskoj dokumen-

taciji, koridor trase novopro-

jektovane instalacije treba da

bude projektovan vodeći ra-

čunada seeksproprijacija, od-

nosno imovinski problemi,

svedu na najmanju moguću

mjeru.

Nj.B.

Uskoroprojekat

rekonstrukcije

putaTuzi - Hoti

CDPR održalo predavanje u OŠ ,,Zarija Vujošević“ uMatagužima

Upozorilimališanena štetnost

duvanskihproizvoda

NARODNABIBLIOTEKA

“RADOSAVLJUMOVIĆ”

Predstavljanje knjige

„Konstantinović – hronika“

Radivoja Cvetićanina

Učestvuju: Marko Špadijer, prof.

dr Živko Andrijašević i autor

Kosa sala Biblioteke u 19 časova

CRNOGORSKONARODNO

POZORIŠTE

Autorski projekat Borisa

Liješevića: Očevi su gradili

Velika scena u 20 sati

Popust od 50% za kupovinu

ulaznice za sve dramske

programe

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

MAKADO III – Manifestacija

kamernih dramskih ostvarenja

Nebojša Romčević „Krivica“ /

NVO Roditelji za učenike, Kolašin

Režija: Đorđije Tatić

Sala Dodest u 20 časova

JUMUZEJI I GALERIJE

MODERNAGALERIJA

Izložba „Život kao slika“

akademskog slikara Ervina

Ćatovića

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

GALERIJA „CENTAR“

Izložba skulptura Saše Stanišića

DVORACPETROVIĆA

Izložba vajara Zorana

Kuzmanovića „Autoportreti“

Danas u gradu

Važniji TelefOni

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412-412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446-666

Total TV

(020)446-666

MUP - žalbe i pritužbe građana

19-821,069-349-000

Komunalna policija

080081222 ; 237-861

Montenegro kol centar (turistički servis)

00801300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656-166

Automoto savez

19807 i 020/ 234-999

Autobuska stanica

620-430

Željeznička stanica

441-211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664-433 i 664-411

AerodromPodgorica, informacije

020/444-244

Carinska otvorena linija

080-081-333

Centar za zaštitu potrošača

244-170

Sigurna ženska kuća

020/ 234-253

Centar za djevojke „Ksenija“

256-865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611-847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611-534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646-090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve trafikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481-911

izabrani doktor za djecu

481-912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481-925

Centar zamentalno zdravlje

481-928

laboratorija

481-933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201-955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201-956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481-940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481-961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481-955

ATD 481-958 i ultrazvuk

481-954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230-410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230-418

Iinterna medicina

428-922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648-823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648-836

fizikalna medicina

481-991

Konik

607-120

Golubovci

603-310

Tuzi

603-940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230-529 i 230-921

Sanitarna

608-015

Ekološka

618-395

Veterinarska

234-106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281-055

Inspekcija rada

230-374

Turistička inspekcija

647-562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621-111

Metrološka

601-360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08-24h)

080-081-081

Vodovod

440-388

Agencija za stanovanje

623-493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625-349

Elektrodistribucija

633-979

Pogrebno

662-480

APOTEKE

Kruševac

241-441 (NON-STOP)

Podgorica

230-798

Ribnica

627-739

Sahat kula

620-273

Galenika Crna Gora

245-019

Sanatea

248-677

ROMaNtIČNOIpROVOkatIVNO:

Detaljsasajma

Sapredavanja

I. ČEJOVIĆ