Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Iz bilježnice reportera

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

Nezaboravne stranice prošlosti:

Podvig Đurđe Simićević iz Šaranaca

»

Piše:

JovanSTAMATOVIĆ

Bilo je to daleke 1883. godine.

Ispred porodične kuće Jakova

Simićevića na Alugama u Ša-

rancima oglasila se puška i na-

govijestila – stigli su prosci da

za Perutu Žugića iz Morače

ištu Jakovovu šćer – Savu. I

ubrzo je na Aluge stiglo pede-

set biranih moračkih svatova.

Pred njima prstenski đever,

inače mladoženjin pobratim

Božo Peković, proslavljeni ju-

nak sa Vučjeg dola. A kad su

svatovi htjeli da krenu, Božo je

zapucao iz pištolja. Zalutalo

zrno pogodilo jeMiluna Simi-

ćevića, kojeg je majka Đurđa

držala u naručju. Nesrećna

majka je stegnula srce – prigr-

lilamrtvogMiluna, pošlauku-

ću i stavila ga u kolijevku, po-

krila strukom i počela da ga

ljulja. Majčine suze su same

kapale, dok je u sebi nepresta-

nogovorila:Drži se,Đurđa!Ne

napravidanaskrvoprolićeme-

đu svatovima i svadbarima...

Kad su svatovi odmakli, Đurđa

je ukućanima saopštila tužnu

vijest. Veliko veselje se pretvo-

riloulelekitugu.Nekisvadbari

suse latili oružja, aneki suhtje-

lidaodmahosveteMiluna.Me-

đutim, Đurđa je hrabro ustala i

rekla: Nema danas nikakve

osvete! Krv se krvljune pere...

Sjutradan je glas oMilunovoj

tragičnoj pogibiji stigaouMo-

raču. Đever Božo Peković je

odmah pošao na Cetinje i pri-

javio se knjazu Nikoli koji mu

je odredio zatvor. Pekovići su

od Simićevića zatražili opro-

štaj krvi i ponudili im kum-

stvo. I ubrzo sunaAluge stigle

dvije kolijevke Pekovića – Bo-

žova kćerka i sin od jednog

njegovog bliskog rođaka. Kad

suMoračani stigli blizu kuće,

kleknuli su i skinuli kape. To-

mo i Đurđa Simićević su pri-

hvatili ponuđeno kumstvo.

Potom je uslijedio obred kr-

štenja i pomirenja.

Banica izŠaranaca

Ovu tragičnu, ali i epski uzvi-

šenu priču, ispričala nam je

nedavno Milijana Mrvaljević

(78),rođenaVemić,inačeunu-

Dopisala „Primjere

čojstva i junaštva“

Široki trag

- Od Đurđinih kćerki, mojih tetaka, ostao je

veliki porod – kaže Milijana Vemić-Mrvaljević

u reportaži Buda Simonovića („Vesti“ iz Fran-

kfurta).

- Najstarija Mileva bila je udata u Borje za

Rada Stevovića i sa njim imala sinove Miloša,

Milisava i Dušana i kćerku Pejku. Neda je bila

udata za Pavla Vukovića iz okoline Šavnika i

imala je sinove Danila, Vuksana i Vukašina i

kćerku Danicu, a umrla je, izgleda, vrlomlada,

na porođaju. Mijojka je bila udata za Jagoša

Matijaševića iz Oraha kod Nikšića. I ona je

imala četvoro djece, sinove Svetozara i Zariju

i kćerke Danicu i Kosu. Moja majka Stanka se

udala u Bukovicu i sa mojimocemMaksimom

Vemićem izrodila osmoro, sinove Milorada

i Miljana, a osimmene, imala je i kćerke Dra-

ginju, Olgu, Goginju (svi smo je zvali Polka),

Stanislavu – Taju i Milku. Najmlađa Jovanka

bila je udata na Virak za Ljuba Gogića, rodila je

takođe četvoro djece – sinove Rajka i Draga i

kćerke Danicu i Jelicu.

Ili – kako je Đurđa Simićević prikrila smrt jednoipogodišnjeg sinaMiluna, kojeg je zalutali

metak pogodio dok ga je držala u naručju. Kumstvo jače od tragedije. Priča o krvavoj

svadbi, kao legenda, i danas živi u durmitorskomkraju. Sjećanja Đurđine unuke – Milijane

Mrvaljević (rođene Vemić) iz Podgorice...

Ruke pune

života

Milijana Mrvaljević danas

živi u Podgorici. Ima

supruga, dva sina, dvije

snahe i šestoro unučadi…

Svoj život je, kako kaže,

posvetila najplemenitijem

poslu na svijetu – poma-

ganjumajkama u rađanju

djece. Često pješice kroz

vrleti i sniježne nanose.

Zato nije ni čudo što su

Trivu Zolaku, autoru

četvrte knjige posvećene

životnimpričama uspješ-

nih i zanimljivih žena Crne

Gore (iz štampe izašla

2017) jednom, u selu Duži,

u glas rekli – ,,Milijana je

najbolja babica. Takva se

više ne rađa“. To bi danas,

sigurni smo, rekli i u dru-

gim selima durmitorskog

i šavničkog kraja, gdje je,

osimbudućimmajkama,

godinama pomagala

starim i bolesnimpoddur-

mitorcima, ali i u Podgo-

rici, gdje je u ambulanti

nekadašnjeg Titeksa radila

punih 29 godina. Poslije

dolaze – Dom zdravlja, pa

penzija…

- Moja porodica je moj naj-

veći uspjeh, kaže Milijana.

A najsrećnija sam kad su

poredmene unučad –

Andrija, Una, Relja, Vidak,

Vasja i mala Milina.

Crnogorske žene – majke, babe,

sestre, supruge, snahe ispisale su

neke od najljepših stranica naše

slavne istorije, podsjeća gospođa

Milijana Vemić-Mrvaljević.

Sjetimo se samo onih „čojek – žena“,

kako se to nekad govorilo, koje su sa

kolijevkomna ramenu i sa rukama

punimhrane i preobuke pješke išle

na Skadar i na Taraboš da nahrane

svoje najbliže, da impreviju rane.

Sjetimo se žena barjaktarki, pa par-

tizanskihmajki i njihovih podviga.

Jedna od njih je bila i dična Bosa

Poleksić, koja je u jednoj pećini

ispod Vojnika zadavila tek rođeno

dijete, da svojimplačemNjemcima

ne bi odalo veliki narodni zbjeg, koji

je smrti gledao u oči...

Ipak, mene je, još kao učenicu,

posebno zadivio podvig Njegoše-

ve sestre Marije, supruge serdara

Andrije Perovića iz Cuca i majke

darovitog pjesnika Stevana Perovića

Cuce, koja je čistila i previla rane

ubice njenog sina! Inače, Marija

Perović je, što je jedinstven primjer

u Crnoj Gori, sahranjena u crkvi na

Trešnjevu.

Riječju, ovakvi svijetli primjeri mogu

se sresti samo u Crnoj Gori.

A njih ima u svakommjestu i u sva-

komdomu i bratstvu.

Umni Markes je govorio – život nije

ono što smo proživjeli, već ono čega

se sjećamo. I zaista je tako – narodi

Crne Gore se uvijek moraju sjećati

svojih heroina. Kako onih iz rata,

tako i ovih današnjih umiru. Jer, i

jednima i drugima sloboda je pje-

sma mladosti...

Takve su Crnogorke...

govorila da je babi teško palo

što zbog velikog snijega nije

stiglakćerkiVidosavinasahra-

nu.

Krvavasvadba

Podvig Đurđe Simićević je

odavno ušao u legendu, priče i

pjesme durmitorskog kraja. O

njemu su ispjevane guslarske

pjesme, čitavi deseterci, na-

rodna predanja… U opširnoj

reportaži ,,Krvava svadba u

Šarancima“BudoSimonoviću

aprilu 2013. godine navodi da

je Đurđin unuk, Milorad Ve-

mić Mojkovčanki Dari Nedić

bio ,,inicijator i inspirator“ da

sroči deseteračku pjesmu o

ovoj tragediji. Ona je kasnije

uvrštena u knjigu ,,Rodu svo-

me“ autoraMiloradaVemića.

O Đurđi Simićević, koja je

umrla 1925. godine, suprugu

Tomukoji jeumro1938, kao i o

njihovom sinu Miliji koji je

umro 1983. godineu 104. godi-

ni pisali su mnogi… Pomenu-

ćemo samo Todora Srdanovi-

ća i njegovu knjigu ,,Legende i

predanjaDurmitoraca“,Dani-

cuVuković i njenuknjigu ,,Sti-

hovi i proza“, te Anku Žugić,

unuku Đurđinog brata Đorđi-

je i njenuknjigu ,,Razgrni žar“

imnoge druge.

Riječju – podvižnički čin i

podvig koji će vječno živjeti.

Njime je Đurđa – Đuka, kako

su je izmilošte zvali, pokazala

antičku mudrost, zaključuje

Anka Žugić svoju priču ,,Jača

od života“ u knjizi ,,Razgrni

žar“ (Podgorica 2011).

I zaista je tako.

ka Đurđe Simićević, koja je

bila supruga Jakovovog brata

–Toma.

- Moja majka Stanka je bila

najmlađe dijete Toma i Đurđe

Simićević, priča Milijana.

Imala jedvabrata i pet sestara,

dakle, bilo ih je osmoro. Inače,

ja sam rođena u Donjoj Buko-

vici kod Šavnika. Otac Mak-

sim Jovanov Vemić je bio ka-

petanu vojsci kraljaNikole.

Priča o podvigu babe Đurđe

godinama je živjela u mom

kraju. Pričalo se da je bila gost

na Cetinju i da su je knjaz Ni-

kola, knjeginja Milena i jedna

ruska princeza bogato nagra-

dili za njenu izuzetno hrabru i

plemenitu odluku. Knjaz Ni-

kola je tomprilikompodigao i

zdravicu i naglasio: ,,Dobro-

došla, velika banice, hrabra

Crnogorko, čestita i plemeni-

ta“. Ipak, moja baba Đurđa ni-

je mogla prihvatiti knjažev

predlog – da pošalje sinaMili-

junaDvor,daseškoluje.Naža-

lost, smrt sinčića Miluna nije

bila jedinanevoljauživotuba-

be Đurđe. Naime, kćerka Vi-

dosavajeumrlaodopake„špa-

njolice“samopetnaestakdana

nakon udaje u čuvenu kuću

Cerovića izTušine kodBoana.

Još pamtim kako mi je majka

MilijanaMrvaljević

(rođenaVemić)

Milijana izmlađihdana

(snimljeno 1963. godine)

Milijanini roditelji –

Maksimi StankaVemić

Sa suprugom

NeđeljkomNeđom

Mrvaljevićem

Ukruguporodice

(snimljeno2014.godine)