Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

Koncert Gorana Krivokapića i Danijela Cerovića večeras pred holandskompublikom

Crnogorski gitaristički duo

otvara takmičenje uGroningenu

PODGORICA

Koncertom

Crnogorskog gitaristički duo,

kojeg čineGoranKrivokapić

i Danijel Cerović, večeras u

dvorani Kraljevskog konzer-

vatorijuma ,,Prins Klaus” u

Groningenu (Holandija) biti

otvoren prvi međunarodni

„European ConcertoGuitar

Competition”

Naši umjetnici će, uz još neko-

liko eminentnih izvođača i

pedagoga, biti i članovi žirija

ovog takmičenja. Od danas do

5. februara oni će ocjenjivati

pedeset mladih gitarista iz čita-

vog svijeta koji će se takmičiti

za vrijedne nagrade. U sklopu

manifestacije članovi dua odr-

žaće masterklas i predavanje

na konzervatorijumu „Prins

Klaus” koji je i jedan od organi-

zatora projekta.

U nastavku sezone Crnogorski

gitaristički duo nastupiće na

festivalima i u prestižnim

dvoranama u Kanadi, SAD-u,

Turskoj, Južnoj Koreji i Kini.

Takođe, Cerović i Krivokapić

održaće niz predavanja i

masterklasova na univerziteti-

ma širom svijeta.

Premaomišljenju publike i

kritike, koja stiže od uglednih

američkihmagazina „Fanfa-

re”, „ClassicsToday”, „Sound-

board”, „American Record

Guide”, kao i od specijalizo-

vanog francuskog časopisa

„Guitare Classique”, Crnogor-

ski gitaristički duo prepoznat

je kao jedan od vodećih i

najinventivnijih ansambala za

klasičnu gitaru na međuna-

rodnoj sceni danas. U prilog

tome govori i činjenica da

je prestižna izdavačka kom-

panija „Naxos” u septembru

2015. godine, objavila kao

svjetsku premijeru prvi od

dva CD-a sa Bahovim „Engle-

skim svitama“ u transkripciji

članova dua (projekat je su i-

nansiralo Ministarstvo kultu-

re Crne Gore).

Ove godine „Naxos“ će objavi-

ti i drugi CD sa muzikom Joha-

na Sebastiana Baha, a nakon

toga će članovi dua realizova-

ti i nekoliko izdanja kao solisti.

U najavi je i projekat dvojca,

čiji će program, podrazumije-

vati gostovanje nekih od zvi-

jezda internacionalne scene

za klasičnumuziku. Članovi

dua, Goran Krivokapić i Dani-

jel Cerović su i zaštitna lica

francuskog proizvođača žica

„Savarez“.

A.Đ.

Danijel Cerović i

GoranKrivokapić

Knjiga Ahmeda Burića u izdanju OKF-a

Antologijski iskorak

u savremenoj prozi

PODGORICA

Knjiga „Naj-

važnijapartijaAleksandra

Witteka“bosanskohercego-

vačkogpiscaAhmedaBuri-

ća, objavljena jeu izdanju

Otvorenogkulturnog foru-

ma saCetinja i Crnogorskog

društvanezavisnihknjižev-

nika, uokvirubiblioteke

„Savremenaproza“.

Jedna od najvećih vrijednosti

ove zbirke priča, kako je zapi-

saoMustafaZvizdić,

jeste Burićev savršen sluh za

dijalog, za besprijekorno pri-

kazivanje takozvanog živog

govornog jezikakojimsesluže

njegovilikovi,bilodasuzagre-

bački pankeri ili dokoni čaršij-

ski „pitari“.

Motivi

-Burić poznaje slengove i žar-

gone bukvalno od Triglava do

Đevđelije, nekad i dalje, zna

sveprelive i jezične taloge, ne-

vezano da li se njima služe in-

telektualci ili marginalci s uli-

ce. Slike koje su smiješne

istovremeno su tragične, te

dvije stvari su najbliži susjedi,

naročito u Burićevom temat-

skomokvirukoji obuhvatana-

še „kontroverzne“ prostore u

bliskoj i daljoj prošlosti. Dje-

tinjstvo, mladost, socijalistič-

ko i Kallayevo Sarajevo, te na-

ročito muzika i sve vezano za

nju - čine opsesivne motive

Burićevih priča. One čine an-

tologijski iskorak u savreme-

noj bosanskohercegovačkoj

prozi – zapisao jeZvizdić.

Prema riječima Ferida Dura-

kovića,svakaodBurićevihpri-

ča u ovoj knjizi u sebi nosi ba-

remjoš tri druge...

-Svakanjegovapričausebi sa-

drži rukavce naracije koji bi se

mogli odsjeći od matice i po-

stati narativni entitet za sebe.

Ni sampisac u stvari nije sigu-

ranštapiše,paseprepuštanaj-

sigurnijem a najrizičnijem

književnom postupku: pušta

da ga riječi vode i raduje se što

neznakudćegaoneodvesti.A

prirođeni književni dar, skupa

za obrazovanjem iz raznih

disciplina, uvijek ga, ipak, do-

nesu na kraj jedne priče, koja

odmah sadrži početak druge.

Tako borhesovski Burić plete

svoje rečenice: ponekad sim-

fonične, ponekad kao etida,

ponekad molski zatamnjene i

prepunebluesa, kaoidragimu

„junaci“ njegovih priča – piše

Duraković.

IzdavačknjigejeGoranMarti-

nović, aurednik izdanja jeMi-

lorad Popović. Likovna ured-

nica jeAnaMatić.

Biografija

Pjesnik, prozaista i prevodilac

Ahmed Burić rođen je 1967.

godineuSarajevu.Objavljivao

je u najvažnijim medijima

Jugoistočne Evrope. Tekstovi

sumu prevođeni na njemački,

engleski, češki, slovenački,

francuski, španski. Objavio

knjige poezije: „Bog Tranzici-

je“ (2004), „Posljednje suze

nafte i krvi“ (2010), „Maternji

jezik“ (2014), „Hipertenzija“

(2017), i roman „Tebi šega što

se zovemDonald“ (2017). Au-

tor je knjige eseja (kolumni)

„Od Ivana do Azize“ („Ni na

nebu ni na zemlji“). Muzičar

je i član grupe „Kablovi“. Živi

uSarajevu.

Odlomci iz knjige mogu se

pročitati na sajtu: www.okf-

cetinje.org

.

R.M.

Crnogorski simfoničari

i GrafMurža uNikšiću

NIKŠIĆ

Crnogorski simfo-

nijski orkestarnastupićeve-

čeras u20 sati u saliNikšić-

kogpozorišta.

Pod upravommaestra Grigo-

rija Kraska u prvomdijelu ve-

čeri biće izveden Koncert za

violinu i orkestar broj 2 u h-

molu Nikola Paganinija, dok

će u drugom dijelu orkestar

interpretirati Simfoniju broj

10 u e-moluDmitrija Šostako-

viča. U Paganinijevoj kompo-

ziciji solističku dionicu tuma-

čiće istaknuti mađarsko ruski

violinista Graf Murža pobjed-

nik desetog međunarodnog

takmičenja „Čajkovski“.

Okarakterisan kao jedan od

najtalentovanijih mađarsko-

ruskihviolinista svoje genera-

cije Graf Murža diplomirao je

imagistriraonaKonzervatori-

jumu u Moskvi. Postdiplom-

ske studio je završio i na Kra-

ljevskoj akademiji za muziku

u Londonu. Pobjednik je broj-

nih međunarodnih takmiče-

nja. Od 1990. koncertira kao

kamerni muzičar, na resitali-

ma i kao solista sa simfonij-

skim orkestrima u Rusiji,

Francuskoj, Holandiji, Belgiji,

Švajcarskoj,Mađarskoj...Svira

navioliniSantinoLavazzaMi-

lano iz 1707.

M.R.

Crnogorski simfonijski orkestar

UGradskompozorištu počele probe za novu lutkarsku predstavu

PODGORICA

UGradskom

pozorištu juče supočele

probe zapredstavu„Pro-

davnica igračaka“ (6+), koja

jenamijenjenaLutkarskoj

sceni zadjecu. Po tekstu

AleksandraPopeskua, režiju

i adaptacijupotpisujepolj-

ski reditelj JaroslavAn-

tonjuk.

Kako je najavljeno iz ove tea-

tarske kuće, predstava će pre-

mijerno biti izvedena 17. fe-

bruara u sali Dodest KIC-a

„BudoTomović“.

Velike istine

-„Prodavnica igračaka“ priča

jeodjevojčiciDinikojaseigra-

jući prebacije u svijet fantazi-

je, čemu doprinosi zla vještica

Noć. Tamo stiže u neobičnu

radnju igračaka, gdje svaku

igračku kupac plaća jednom

godinom svog života. Dina se,

uprkos opomenama i molbi

mladog dimnjačara, baca na

igračke. Što je više igračaka

kupovala, to je sve više starila.

Shvatila je šta se dogodilo tek

kada je postala starica – saop-

štenojeizGradskogpozorišta.

Kako je navedeno, priča će

djecirazotkritivelikuistinuda

materijalne stvari ne donose

sreću, te da u životu veću vri-

jednost imaju ljubav, prijatelj-

stvo, osjećanja i brižnost.

-U ovoj predstavi odrasli će

prije svega vidjeti tugu zbog

prolaznosti svega, ali i zbog

materijalizacije ljudskih od-

nosa – saopšteno je iz Grad-

skog pozorišta.

Uglumačkoj podjeli suKatari-

na Krek, Goran Slavić, Branka

Femić, Branko Ilić i Pavle Ilić.

Reditelj Antoniuk uradiće i

songove za predstavu, a pored

njega u autorskomtimu su još:

Eva Farkašova (scenografija,

kostimografija i idejno rješe-

nje lutaka),Bogdan Szczepan-

ski (muzika) i Zoran Đerić

(lektor).

Impresivnabiografija

Antonjuku ovo nije prva sarad-

nja sa Gradskim pozorištem.

Prije nekoliko godina u ovom

teatru režirao je „Ružno pače“,

predstavu koja se sa ogromnim

uspjehomigrauokviruLutkar-

skescene.Gradskopozorištesa

ovom predstavom osvojilo je

devet nagrada na međunarod-

nim festivalima u Banjaluci,

Subotici,Kragujevcu,Bugojnu,

Kotoru... Kako su saopštili iz

Gradskog, sve to je Antonjuka

preporučilo za ponovnu sarad-

nju sa ovimpozorištem.

Jaroslav Antonjuk (1963) polj-

ski je režiser, teatrolog i dra-

maturg. Završio je Državni

pozorišni studio (1985–1987),

Pozorišnu državnu akademiju

u Varšavi (1988–1992) i Eko-

nomsku menadžment akade-

mijuuVaršavi.DirektorjeLut-

karskog i glumačkogpozorišta

u Lomži i Međunarodnog po-

zorišnog festivala „Valise” („U

koferu“). Kao režiser u lutkar-

skom pozorištu debitovao je

1995. godine sa Lešmjanovom

„Šumskompričom”.Dosadaje

realizovao više od 40 predsta-

va u lutkarskim pozorištima

brojnih država (Poljska, Rusi-

ja, Hrvatska, Bosna i Hercego-

vina, Srbija, Bjelorusija, Rusi-

ja, Španija, Crna Gora...) i za

većinudobijaonagrade.

R.M.

JaroslavAntonjuk

režira„Prodavnicu

igračaka“

Predstava

će premijerno biti

izvedena 17. februara u

sali Dodest. Priča će djeci

razotkriti veliku istinu da

materijalne stvari ne donose

sreću, te da u životu veću

vrijednost imaju ljubav i

prijateljstvo – najavljeno

je iz Gradskog

POLJSKIREDITELJPONOVOUPODGORICI:

JaroslavAntonjuk