Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 29. januar 2018.

CrnomGorom

TIVAT

–UŠangaju trenut-

no studira 25visokoškolaca

izCrneGore.

Prvagupaučenikaiprofesora

jednesrednješkoleizĐiadin-

gaboravila jeprotekle sedmi-

ce u uzvratnoj posjeti Sred-

n j o j m j e š o v i t o j š ko l i

„Mladost“. Domaćini su za

goste iz višemilionskog Šan-

gaja, u kome jeĐiading jedan

od najbogatijih distrikta, or-

ganizovaliniz izleta, pasuKi-

nezi posjetili Cetinje, Njegu-

š e , Ma n a s t i r O s t r o g ,

Podgoricu, obišli su Bokoko-

torski zaliv, a bili su prisutni i

na časovima u tivatskoj sred-

njoj školi.

Svoje sunarodnike u subotu

je primio ambasador Kine u

Crnoj Gori Cui Dživei, koji je

tokomprijema izrazio zado-

voljstvo saradnjomkoju ima-

juopštinaTivat i distriktĐia-

ding, uokvirukojeseobavlja i

razmjena đaka. Istakavši da

Ambasadapodržavaistuden-

te koji žele da studiraju na

prestižnim šangajskim uni-

verzitetima, ambasador Dži-

vei je podsjetioda u tomviše-

milionskom gradu trenutno

studira 25 visokoškolaca iz

CrneGore.

Sa gostima iz Kine, koji su

izrazili veliko zadovoljstvo

viđenimidoživljenimuTivtu

i Crnoj Gori, u posjeti njiho-

vomambasadorusubili đaci i

roditelji kodkojih suboravili,

direktorca škole Jovanka Vu-

jačić i profesori Milica Cero-

vić i ŽarkoOstojić.

Početkomoktobra, najavila je

direktorica Vujačić, u Tivat

će doći druga grupa đaka iz

Điadinga, a krajemistogmje-

secauKinućeotputovatiđaci

„SMŠ „Mladost“ sa svojim

profesorima.

S.K.

Đaci iz Đaidinga kod ambasadoraKine

Saradnja tivatske opštine i šangajskog distrikta

HERCEGNOVI

–Herce-

gnovski 49. Praznikmimoze,

koji zvaničnopočinje 2. fe-

bruara, najavljen je juče

abrumom–pozivomna fe-

bruarskucvjetnu feštu.

Karnevalska povorka, predvo-

đena alegorijskimkolima, kre-

nula je iz Igala i praćena broj-

nim Novljanima i turistima,

oko13sati stiglanaglavni grad-

ski trg. Na jednim kolima su

bile sve lijepe hercegnovske

teme, galeb, more, ribar koji

plete mreže, a na drugima Kr-

neval – Crvenko Surlašić, koji

je izgleda najnegativnije što se

Novljanima desiloprošle godi-

ne i kome će u završnici Pra-

znikamimoze biti suđeno.

Energija

Autorimaskiranekompozicije,

Živko i Ivan Peulić, podržani

ostalimčlanovima NVO,,Maš-

kare“, koji suujedno i inicijato-

ri povratka karnevalske fešte

na gradske ulice, svoj su posao,

uz podršku opštinskih institu-

cija uradili i više nego odlično:

triipometravisokafigurariba-

ranadesetometarskomkamio-

nu maskiranom u hercegnov-

skomulo efektna je kontrateza

karnevalskoj lutki – Crvenku

Surlašiću, koji proždire palme,

a sa njima i primorski identitet

grada.

- Prezadovoljan sam abru-

mom. Sve je proteklo u najbo-

ljemredu,vrijemenasjeposlu-

žilo, a energija učesnika kao i

uvijek bila je sjajna. Karneval-

ski paket predstavljen je Nov-

ljanima, a oni će, kao i uvijek,

dati svoj sud o tome. Ovdje su i

dobra strana i loša strana naših

života, a onu lošu, koju simbo-

lizuje karneval, spalićemo na

samom kraju Praznika mimo-

ze, kao krivca, pa idemo dalje

sa novimprogramima i novom

energijom. Posjetom sam pre-

zadovoljan, mislim da sve više

ljudi prepoznaje ovaj stil i sva-

ke godine će ih sve više i biti na

ulicama,paćemoza10-15godi-

na doći na nivo na kojem će

moćidanamzavidiiregion-ne

krijući zadovoljstvo rekao je

IvanPeulić.

Raspjevana i razigrana povor-

kaokosatvremenasezaustavi-

la ispredgradskekafanegdje je

prisutne zabavljao ansambl

,,Stari kapetan“.

Načelnica Sekretarijata za kul-

turu opštine Herceg Novi Ana

Zambelić-Pištalo pozvala je i

domaće i gosteugradsunca, na

praznik žutog cvijeta.

- Pozdravljam sve goste i Nov-

ljanekojisudanasunašemgra-

du, na abrumu koji je poziv na

49. Praznik mimoze. Lijepo je

vrijeme, puno ljudi naulicama,

uspjeh je zagarantovan. Za

predstojeći praznik opština

HercegNovi, gradskaTuristič-

ka organizacija i JUK Herceg

fest, kao izvršni producent,

pripremili su kvalitetan pro-

gramu kojemće svako pronaći

nešto interesantno, stoga vje-

rujem da će ovogodišnji pra-

znikbitiuspješan,atogarantu-

je i ovaj sjajan današnji abrum

- kazala jeZambelić-Pištalo.

Srednjoškolci zvijezde

Tradicijamaškaranja jeposve-

mu sudeći uspješnoprenesena

na mlađu generaciju - među

najveselijima u povorci bili su

maskirani srednjoškolci, dva-

desetak članova volonterskog

kluba SMŠ ,,IvanGoranKova-

čić“.

- Ovo je divan običaj, mi uče-

stvujemoveć trećugodinu, od-

nosno od začetka manifestaci-

jeizahvaljujemo,,Maškarama“

što su nas zvali. Svaki put ima-

monovemaskekojeosmišljava

profesorica Sandra Popović.

Učesnici iz našeg srednjoškol-

skog centra su volonteri i, kao

što vidite, uživaju - objašnjava

Dubravka Kraljević, profesor-

ka i voditeljka volonterskog

kluba hercegnovske Srednje

škole.

Fešta je završena postavlja-

njem alegorijskih kola i Krne-

vala – Crvenka Surlašića na

glavnom gradskom trgu. Sur-

laš,simbolsvegalošeguprošloj

godini,tućeostatidokrajaPra-

znikamimoze, kadaćebiti spa-

ljen.Novinajedaćealegorijska

kompozicija ostati na trgu dva

dana, da bi Hercegnovljani i

gosti imali dodatnu priliku da

ih vide i iskoriste kao odlično

mjesto za fotografiju.

Praznik mimoze biće svečano

otvoren 2. februara. Karneval-

skapovorkakrenuće togadana

u 19 sati iz Igala prema Trgu

Nikole Đurkovića, a činiće je

Gradska muzika, Mjesna mu-

zika Đenovići, mažoretke,

trombonjeri i glumci. U 21 sat

počećekoncert regionalnepop

zvijezde NineBadrić.

Ž.KONTIĆ

Abrumomnajavljen 49. Praznikmimoze

Novljani pozivaju

na februarsku feštu

Tri i pometra visoka gura ribara na desetometarskom

kamionumaskiranomu hercegnovskomulo efektna je

kontrateza karnevalskoj lutki – Crvenku Surlašiću, koji

proždire palme, a sa njima i primorski identitet grada

KOLAŠIN

- Sve turističke zi-

menaBjelasici sepamtepo

nekolikonajoriginalnijih i

najatraktivnijihvikenda. Je-

danod takvihvikenda će si-

gurnobiti i ovaj koji jekao

osnovu imaopravoplanin-

sko sunce i prave i pripre-

mljene skijaške staze. Ostalo

jebilouspješna „nadgrad-

nja“ –zimski olimpijci, novi-

narske ekipe, dnevne žurke

sadi-džejom, ,,jeger parti“...

Bjelasica i njene staze juče su

bile domaćini crnogorskom

olimpijskom triju – Eldaru Sa-

lihoviću, Jeleni Vujičić, koji će

se takmičiti u alpskimdiscipli-

nama i Mariji Bulatović, mla-

doj Kolašinki koja će nastupiti

u nordijskom trčanju. Kako

nam je kazao Rajko Kosić, di-

rektor skijaške reprezentacije,

naBjelasici je juče organizova-

no snimanje olimpijskog trija.

- I Eldar i Jelena su odvozili

stotinamaputastazeBjelasicei

Ski centra Kolašin 1450. Nor-

dijkaMarijaBulatović je izKo-

lašina,preciznijeizTrebaljeva,

pa je bilo logično da ovako sja-

jandannaBjelasici budeambi-

jent ukojemćemo snimiti naše

olimpijce - kazao jeKosić.

Zvanične bijele jakne naših

olimpijaca i olimpijskog tima

su se izvanrednouklapaleu ša-

rolikuiveseluslikujučerašnjih

Jezerina.Organizovanesudvi-

je dnevne žurke, za dobru za-

bavu je bio zadužen di-džej

Miljan Popović, a atmosferu je

podgrijavala i ,,jeger parti“, od-

nosno promocija ovog pića na

planini.AnđelaVuković,direk-

torica Ski centra Kolašin 1450,

nije krila zadovoljstvo jučeraš-

njimvikendom.

- Zaista možemo da budemo

ponosni atmosferom i jučeraš-

njomposjetomnanašemskija-

lištu. Dnevne žurke i di-džeje-

vi su stvarali atmosferu do

usijanjagdje seuživalo i na ski-

jama i bez njih. Kako je bilo na

Bjelasiciovogavikendavidjeće

se i u emisiji Javnog servisa

„Crnom Gorom“, čija je ekipa

bila juče na planini. Takođe

smo imali čast da se naši olim-

pijci promovišu na Bjelasici, a

za srećan put na Olimpijadu

nazdravili smo im i ,,jegerom“,

koji je takođe imao svoju pla-

ninsku provjeru. Sve nam ovo

daje samopouzdanje da nasta-

vimo u ovakvomritmu i da ova

sezona nadmaši sve dosadaš-

nje - istakla jeAnđelaVuković.

D.DRAŠKOVIĆ

KOLAŠIN:

Turistički uspješan vikend na Bjelasici

Čaša „jegera“ za

sreću olimpijaca

Crnogorski zimski olimpijci sa saradnicima

Preko dvije hiljade gostiju je uživalo juče na

našimstazama i na polaznoj stanici gdje su se

organizovale dnevne žurke, kazala jeAnđela

Vuković, direktorica Ski centra Kolašin 1450

Dio jučerašnjeg

ambijentana

Jezerinama

Mladi prihvatili tradiciju

Detalj sakarnevala

Alegorijskakompozicijana trgu

Sa susretauPodgorici