Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 28. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Sistemso-

cijalne zaštitepun jemanj-

kavosti, upozorio jena to i

nedavni slučaj Bogavac,

kada se ispostaviloda i ka-

danekaporodica zatraži

jednokratnupomoćnekou

sistemuzakaže, zbogne-

mara ili zaboravnosti –

svejedno, danadležni, ka-

ko tvrde, nijesuuobavezi

da reagujunamedijske

apele siromašnih, da si-

stemkontrolene funkcio-

niše, da su samohranemaj-

keprepuštene sebi…

Koliko crnogorskih građana

živi u siromaštvu, premapo-

dacima zvaničnih državnih

organa, nijesmo uspjeli da

saznamo, jer iz resora u čijoj

je to nadležnosti –Ministar-

stvo rada i socijalnog stara-

nja ostali smo uskraćeni za

odgovore na naša pitanja.

Ono što je očigledno, ne sa-

mo prateći slučaj Bogavac,

većpratećimedije koji izda-

na u dan izvještavaju o ljudi-

ma koji žive na ivici egzi-

stencije, veliki je broj

porodica i pojedinacakoji su

u stanju socijalne potrebe. A

što i koliko državamože, iz

Ministarstva nijesu bili

voljni da komentari-

šu.

Utisak javnosti sva-

kako je mučan –

izgleda kao da su

ove ,,ugrožene kate-

gorije stanovništva

ostavljene“ i prepu-

štene sebi da se, ka-

ko znaju i umiju, izbore sa

nemaštinom. Dok neki dru-

gi, koji se najmanje mogu

svrstati u kategoriju siro-

mašnih, zahvaljujući partij-

skimili porodičnimvezama,

čak i drva za ogrijev kupuju

na račundržave?!

Znači li sveovoda sistemso-

cijalne i dječije zaštite treba

temeljnopreispitati i izmije-

niti, pitali smo kancelariju

ombudsmana (zaštitnika

ljudskih prava i sloboda)

odakle naglašavaju da on je-

ste usklađen sa međunarod-

nim zakonodavstvom i osta-

lim dokumentima, ali da to

ne znači da nema prostora

da se poboljša njegova pri-

mjena.

Zamjerka

Zamjenica ombudsmana

SnežanaMijušković upozo-

rava da sistem socijalnih

usluga nije jednako dostu-

pan za sve građane.

-Onpodrazumijeva,između

ostalog, korišćenje narodne

kuhinje, pomoći u kući, sa-

TEMA: Kakav je crnogorski sistemsocijalne i dječje zaštite

Materijalno obezbjeđenje za

sve, usluge samo za određene

Pitanja bez

odgovora

Iz Ministarstva rada i soci-

jalnog staranja Pobjedi

nijesu odgovorili na pitanja

kako ocjenjuju sistem soci-

jalne i dječje zaštite, te da

li bi u nekomdijelu trebalo

možda nešto izmijeniti. Izo-

stao je odgovor i na pitanje

na koji način su tretirane

kategorije siromašne

djece i samohranihmajki.

Nijesu odgovorili ni koliko

samohranihmajki prima

materijalno obezbjeđenje,

kao ni koliko njih je prošle

godine dobilo jednokratnu

pomoć. Uskraćeni smo i za

komentar o tvrdnjama dije-

la javnosti da se socijalna

davanja zloupotrebljavaju,

zbog čega ne znamo na

koji način se ovaj resor bori

protiv te pojave. Nijesu

nam saopštili ni kakve su

sve obaveze korisnika koji

primajumaterijalno obe-

zbjeđenje, kao i koje su u

tom slučaju to nadležnosti

centara za socijalni rad.

Javnosti je, takođe, one-

mogućeno da zna kakve

su obaveze centara za

socijalni rad u slučaju da je

član porodice koja koristi

materijalno obezbjeđenje,

odnosno dijete bolesno.

Bolja podrška samohranim

roditeljima

U javnosti se, prema riječima Mijušković, često zloupotreblja-

va termin samohranog roditelja zbog čega se takvim imenom

naziva neko ko i ne pripada toj kategoriji.

- Samohrani roditelj je onaj koji sampodiže djecu, ukoliko je

razveden, ukoliko je drugi roditelj nepoznat ili je umro. Zakon

je u tomdijelu jasan - istakla je ona, dodajući da podrška ovim

porodicama treba da bude veća.

Ispričala je i da ,,struka“ treba da procijeni da li je ideja osni-

vanja alimentacionog fonda, iz kojeg bi majka dobijala novac

koji bi potomdržava potraživala od drugog roditelja, najbolje

rješenje za ,,neplatiše alimentacija“.

Često se zaboravlja da sistem socijalne

zaštite služi samo kao privremena pomoć.

Zapošljenje je najveći motiv da izađete iz

sistema. Znam za slučaj da je jedanmladi

par iz Makedonije radio na Primorju u

jednomhotelu i zadovoljni su bili što

imaju platu 300 eura, a kad se taj iznos

pomene u našimkrugovima rekli bi:

,,A, hoću ti ja raditi za 300 eura“, rekla

je za Pobjedu zamjenica ombudsmana

SnežanaMijušković

vjetodavno-terapijskeusluge...

Usluge koje imate u Podgorici,

nažalost, nemateuostalimdje-

lovimaCrneGore.Nemogu,na

primjer, dovoljno dobro da ko-

riste usluge stare osobe iz ru-

ralnog područja kao one u gra-

du. Zato smo u izvještajima i

preporukama ukazivali da je

potrebno da se to promijeni -

kazala jeMijušković.

Materijalnadavanjasu,sdruge

strane, prema njenimriječima,

jednaka za sve građane i dobija

ih svakoko imapravona topri-

manje. Problematično je, me-

đutim, prema njenim riječima,

štosekorisnicinetrudedovolj-

no da napuste sistem socijalne

zaštite, te zaboravljajučestoda

je to samoprivremena pomoć.

Kalkulacije

-Nekevrijednostiunutardruš-

tvamožda trebamalopodizati,

treba ih iznova izgraditi. Kad

jednomuđete u sistem socijal-

nezaštite,idukalkulacije:,,Kad

neradimdobijamto,adaradim

dobio bih samo to...“ Kada se

novčana materijalna davanja

pogledaju u iznosima na prvi

pogled izgledajuda sumala, ali

tu je i dječji dodatak, subvenci-

je na struju, beneficije na udž-

benike i ostalo i onda se da za-

ključiti da ona negdje dosegnu

nivominimalne zarade i to je u

principu onda parališuće, od-

nosno nemotivišuće da vi tra-

žite posao… - rekla je ona.

Zapošljenje je, ponavila jeMi-

jušković, najveći motiv za na-

puštanje sistema socijalne za-

štite.

- Percepcija oko zarada je vrlo

interesantna. Znam za slučaj

da je jedanmladi par izMake-

donije radionaPrimorjuu jed-

nomhotelu i zadovoljni su bili

što imaju platu 300 eura, a kad

se taj iznos pomene u našim

krugovima rekli bi: ,,A, hoću ti

ja raditi za300eura“. Treba ra-

ditinapromjeniovakvihstavo-

va - rekla je ona.

Nerijetko se, dodaje, stiče uti-

sak da socijalna prava stiču oni

kojima i nijesu potrebna, ali ne

trebazaboraviti,premanjenim

riječima, da socijalni sistem

funkcionišeukorelacijisasvim

ostalim sistemima u društvu.

Zasniva se, kako dodaje, na ra-

znim podacima i bazama gdje

se, na primjer, provjerava sta-

tus potencijalnog korisnika,

odnosno da li raspolaže imovi-

nom, a na osnovu čega se, iz-

među ostalog, dodjeljuje odre-

đena pomoć.

- Ukoliko druge baze nijesu

sređene, ne mogu biti sređene

ni ove – istakla je ona.

Ukazala jeda jeu ranijemperi-

odu, prije 20-ak godina, bilo

znatno manje korisnika mate-

rijalnog obezbjeđnja. Zvanični

podaci nadležnih pokazuju da

je sredinom prošle godine

MOP koristilo 8.090 porodi-

ca sa 23.379 članova.

- Promjenom nekih vrijed-

nosti, danas svi misle da tre-

ba da traže nešto i da je neko

drugi dužan da im omogući,

a onda su vrlo često u zoni

toga da od države uzmu što

godmogu. Zalažemo seda te

zloupotrebe budu svedene

na najmanju moguću mjeru

– istakla je ona.

Koliko jecrnogorskihgrađa-

na danas zaista u zoni siro-

maštva nije izvjesno, ali Mi-

jušković smatra da podaci o

toj pojavi treba da budu

ažurniji. Prema posljednjim

zvaničnim podacima o ste-

penu siromaštva koje je

Monstat objavio 2013. godi-

ne, uCrnoj Gori je zabilježe-

no54.000građanakojiživeu

apsolutnom siromaštvu. Iz

oveustanovejenajavljenoda

će uskoro saopštiti nove po-

datke.

N.Đ.

Nedovoljno zaposlenih u

centrima za socijalni rad

Mijušković je istakla i da su ukazali ranije Ministarstvu rada

da je potrebno da uradi analizu i popis poslova koje obavljaju

zaposleni u centrima za socijalni rad, te da nakon toga zapo-

sli određeni kadar.

- Centri su pretrpani raznimposlovima i ne postoji dovoljan

broj zaposlenih. Ne možemo davati konkretne preporuke da

treba da prime toliko i toliko ljudi, oni će to procijeniti – istakla

je ona.

SnežanaMijušković,

zamjenicaombudsmana

Slučaj Bogavacu fokusu javnosti

Detalj izPodgorice