Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 28. januar 2018.

U fokusu/Hronika

ma, organizacijemanifestacije

Dani iseljenika koja će postati

tradicionalna, do usvajanja

Strategije saradnje Crne Gore

sa iseljenicima kojima su

propisane konkretne mjere

koje bi trebalo da rezultiraju

jačanjem kulturne, naučne,

privredne i ukupne saradnje

matice i iseljeništva. Odnos sa

iseljenicima zasnivamo na

uzajamnoj privrženosti i

saradnji, pružanju pomoći i

jačanju međusobnih veza, uz

uvažavanje specifičnosti i

potreba svih iseljenika.

Komunikacija sa iseljenicima i

njihovim organizacijama je

svakodnevna, produktivna i

otvorena – ističeMitrović.

Naglašava da ono na čemu

Uprava planira da radi su kon-

kretni projekti usmjereni na

jačanje privredne, naučne,

obrazovne, sportske i ukupne

saradnje sa iseljenicima.

- Uz prilično dobra normativ-

na rješenja koja nam je donio

Zakon o saradnji Crne Gore sa

iseljenicima otvorene su broj-

nemogućnostizaunapređenje

rada i odnosa sa iseljenicima,

pavjerujemdasmonadobrom

putuda sistemski uredimood-

noseCrneGoresadijasporom,

a kroz konkretne projekte

ostvarimo i mjerljive rezultate

–kazao je on.

Saradnjasamaticom

Mitrović ističe da u svim ze-

mljamasavećomkoncentraci-

jom naših iseljenika postoje i

organizovane forme njihovog

djelovanja.

-Običnosenašiiseljeniciorga-

nizuju u skladu sa propisima

zemaljaprijemakaonevladine

organizacije, udruženja, klu-

bovi, zavičajna udruženja i sl.

Jačinanjihovogdjelovanja,za-

mah koji mogu imati, aktivno-

sti koje sprovode i dr. zavise od

brojnosti našeg iseljeništva u

određenojzemlji,starostiemi-

gracije, strukture, stepena ob-

razovanja i sl. Smatramda sva

trenutno aktivna udruženja,

kojih po evidenciji Uprave za

dijasporu, kako sam naveo,

ima oko 150u svijetu, daju svoj

maksimum u skladu sa okol-

nostimaukojimdjeluju.Upra-

va za dijasporu, u granicama

svojih mogućnosti, pruža po-

moć u realizaciji ideja i aktiv-

nosti od interesa za iseljeniš-

tvoimaticu–rekaojeMitrović.

U tom dijelu, mogućnosti bi

trebalo u ovoj godini da budu i

većejerjeplaniranarealizacija

javnog konkursa za sufinansi-

ranjeprograma iprojekata ise-

ljeničkih organizacija i opre-

djeljivanje značajnijeg iznosa

sredstava za ovu svrhu.

- Kad kažem značajnijeg, mi-

slimnaravnouodnosunauku-

panbudžetUprave za dijaspo-

ru. Ako imamo u vidu da su

organizacije iseljenika obično

registrovane kaonevladine or-

ganizacijeustranojzemljikoje

nemaju izvor finansiranja i sve

svoje aktivnosti sprovode na

volonterskoj osnovi, onda je

jasno zašto je ovo neophodno

– zaključujeMitrović.

I.PERIĆ

la živi van Crne Gore

nika u SAD,

rgentini

Uskoro

info-pul za

dijasporu

Mitrović je najavio otvara-

nje info-pula u okviru Upra-

ve za dijasporu, posebne

telefonske linije koja će biti

otvorena 16 sati dnevno.

- Putemnje će naši iseljenici

moći da dobiju odgovore

na najčešće postavljana

pitanja: odmogućnosti sti-

canja crnogorskog držav-

ljanstva, načina i postupka

izdavanja i obnavljanja

ličnih isprava, prava naslje-

đivanja, rješavanja pitanja

penzionog osiguranja,

povezivanja radnog staža,

ovjere dokumenata, pitanje

zdravstvenog osiguranja i

slično.

Iskoristio bih priliku i da

najavimda će u toku ove

godine Uprava za dijasporu

pokrenuti i višejezični časo-

pis namijenjen našem ise-

ljeništvu, preko koga će se

informisati o dešavanjima u

matici, aktuelnostima i dru-

gim temama od njihovog

interesa - rekao je Mitrović.

Iseljenička

knjižica

i baza

podataka

Mitrović je najavio da Uprava

za dijasporu privodi kraju i

već krajemnarednogmjese-

ca očekuje izdavanje tzv. iseljeničkih knjižica, koje su nami-

jenjene svim iseljenicima koji nemaju crnogorsko državljan-

stvo i, dok borave u Crnoj Gori, služiće im i kao identifikacioni

dokument.

- Knjižice za iseljenike prije svega imaju emotivni značaj, po

izgledu podsjećaju na crnogorski pasoš, za iseljenike druge

i treće generacije predstavljaju dokaz i vezu sa njihovom

matičnomdržavom, odnosno zemljomporijekla, pa s nestr-

pljenjemočekuju početak njihovog izdavanja. Baza podataka

o izdatim iseljeničkim knjižicama biće jedna vrsta evidencije

o ovoj kategoriji iseljeništva – kazao je Mitrović.

On je najavio da je pri kraju i izrada aplikacije o ukupnoj evi-

denciji iseljenika iz Crne Gore, koju je Upravi donirala jedna

makedonska informatička firma, posredstvom Zajednice

Crnogoraca Makedonije i njenog tadašnjeg predsjednika

Miroljuba Orlandića.

- Ova baza bi trebala da bude izvor konkretnih informacija o

našem iseljeništvu po više osnova (broj po zemljama, struk-

tura, starost, poznavanje jezik i dr), a sve će to nama u Upravi

ubuduće koristiti da lakše i brže dobijemo neke značajne

informacije o iseljeništvu, koje su potrebne za mnogobrojne

projekte. Krajnji značaj aplikacije je mogućnost da se sagleda

ukupan broj naših iseljenika – objašnjava Mitrović.

PODGORICA

-Generalni

direktorDirektorata zame-

dijeŽeljkoRutović razgova-

rao jeuPodgorici sapred-

stavnicimaEvropske

radiodifuzneunijeRadkom

Bečevom, šeficomzaodno-

se sa članovima i Borisom

Bergantom, višimkonsul-

tantomEvropske radiodifu-

zneunijeEBU.

Kakojesaopšteno,razgovorje

vođen o javnim radio-difu-

znim servisima, evropskim

standardima i principima in-

stitucionalne nezavisnosti,

izazovimaubudućnosti i zna-

čaju održivog i predvidivog

finansiranja.

Generalni direktor je pred-

stavnike EBU upoznao sa iz-

mjenama Zakona o nacional-

Susret generalnog direktora Direktorata zamedije Željka

Rutovića sa predstavnicima Evropske radiodifuzne unije

Upoznao ih sa principima

ugovora Vlade i RTCG

PODGORICA

–Podgorički

policajci juče suOsnovnom

državnomtužilaštvudosta-

vili spisepredmetauvezi sa

napadomuličnihprodavaca

cigaretanakomunalnepoli-

cajce radi izjašnjenjaoeven-

tualnoj kvalifikaciji djela.

U sukobu koji se dogodio

nešto poslije sedam časova

ispred tržne pijace Gintaš,

kako se sumnja, Nemanja

Popović (20) povrijedio je

komunalnogpolicajcaMlade-

naDobrovića.

Policajac je sa trojicomkolega

pokušaodastavi lisicePopovi-

ću, ali je on uspio da im izma-

kne, nakon čega je pobjegao.

Ipak, na poziv policije kasnije

je došao u stanicu gdje je dao

izjavu.Prethodnosunarazgo-

vor u policiju privedeni Popo-

Incident ispred pijace Gintaš u Podgorici

Komunalni policajac

povrijeđen, pokušao

da oduzme cigarete

vićevi roditelji.

Usukobu supovrijeđeni samo

policajci.

- Postupajući po nalogu ODT

od navedenih lica su priku-

pljena obavještenja, koji u

konkretnom događaju nijesu

zadobili povrede, dok su služ-

benici komunalne policije na

okolnostinavedenogdogađaja

dostavili službenu zabilješku i

ljekarsku dokumentaciju gdje

su pripadnicima Komunalne

policije M.D, N.D. i I.Đ. u Kli-

ničkom centru Crne Gore

konstatovane lake tjelesnepo-

vrede – saopšteno je iz polici-

je.

C.H.

ILUSTRACIJA

UlazupijacuGintaš

PODGORICA

–Automobil ,,polo“uvla-

sništvuauto- škole ,,Signal“potpuno je

uništenupožarukoji je izbiounoći izme-

đupetka i suboteupodgoričkomnaselju

Pejton.

Osim ,,pola“, koji se nalazio ispred zgrade u

kojoj senalazi autoškola ,,Signal“, vatra jeza-

hvatila i dva automobila koja su bila parkira-

na uneposrednoj blizini.

Premanezvaničniminformacijama, požar su

uzrokovale neispravne instalacije automobi-

la auto-škole.

O uzroku požara znaće se nakon izjašnjenja

vještaka.

C.H.

BAR

-Ugostiteljski objekat „Slatkabajka“u

Čanjuzahvatio jepožarunoći izmeđupetka i

subote, javljaJedro.

Požar jeugašen, auobjektu je izgorioplažnimo-

bilijar koji je tokom zime bio skladišten u ovom

prostoru.Inače,ugostiteljskiobjekat„Slatkabaj-

ka“ radi tokomljetnje sezone.

Prije nego što su stigli barski vatrogasci, objekat

sugasilimještaniČanja.Premariječimaočevida-

ca, nanijeta jemanjamaterijalna šteta.

Uzrok požara znaće se nakon nalaza vještaka za

požare, eksplozije i havarije koji je izašao na lice

mjesta.

Nezvanično,bezbjednosnekamerezabilježilesu

trenutak kadamaskirana osoba pali lokal.

C.H.

nom javnom emiteru Radio i

Televizija Crne Gore, koje su

usvojene u julu 2016. godine,

kojima se garantuje politička,

institucionalna i finansijska

nezavisnost Javnog servisa

kao i promjena u načinu fi-

nansiranja, kojima se za Javni

servis izdvaja 0,3 odsto BDP,

što je 30 odsto više sredstava

odprethodnogmodela.

Rutović je, takođe, predstav-

nike EBU upoznao sa zakon-

skim rješenjima i principima

ugovora između Vlade i

RTCG o pružanju javnih ra-

dio-difuznih usluga, shodno

saopštenjuEKoprimjenipra-

vila o državnoj pomoći za jav-

ne radio-difuzne usluge, kao

jednom od mjerila za otvara-

nje pregovaračkog poglavlja 8

-Konkurencija.

R.P.

Požar u Podgorici

Oštećena tri

automobila

Čanj: Vatra uništila plažni mobilijar

u baru ,,Slatka bajka“

nadzorne kamere

snimile piromana?

Nakon intervencijevatrogasaca

Sa sastanka

Piroman zabilježen

navideosnimku

PredragMitrović

CdM