Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 28. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Bitkoin je

veoma volatilan i nerijetko

dnevnapromjena cijenebu-

de i preko 20 odsto, čak i da-

nas kada se trguje prilično

visoko. Ovo je posljedica još

mladog tržišta sa jedne stra-

ne, kao i činjenice da nema

gotovo nijedan parametar

koji bi pomogaouocjenjiva-

nju fer vrijednosti, izjavio je

investicioni savjetnik Pavle

Gegaj i podsjetio da bitkoin

u svojoj suštini nema nika-

kvu vrijednost, pa samim

timcijenanaberzimožepo-

djednako da bude 1 dolar,

100 dolara, 10.000 dolara ili

miliondolara.

- I u prvom i u posljednjem

scenariju cijena je besko-

načno mnogo puta veća od

njegove stvarne vrijednosti.

Upravo otuda i ovako vola-

tilnacijena,jerkadljudikre-

nu da kupuju, cijena raste,

štoukazujena većepovjere-

nje, i nove kupce i tako u

krug. Slično je i kadkreneda

pada - vlasnici bitkoina će

htjeti daprodajusvojekoine

kad ocijene da se povjerenje

gubi, a kad cijena krene na-

glodapada, onda topokreće

taj ciklus – rekao je Gegaj u

razgovoru zaPobjedu.

PODGORICA

- Potrošači u

Crnoj Gori i regionu trebalo

bi da imajuveću svijest o

značaju imogućnostimapri-

mjene institutakolektivne

tužbe, kaoefikasnognačina

za rješavanjeproblemaveće

grupepotrošača, ocijenjeno

jena regionalnomsastanku

uSkoplju.

Na sastanku o mehanizmima

kolektivne zaštite potrošača u

EU i Jugoistočnoj Evropi, koji

je u Skoplju organizovalo Nje-

mačko društvo za međunarod-

nu saradnju, objašnjeno je da

taj institutpodrazumijevapod-

nošenje zajedničke tužbe gru-

pe potrošača koji smatraju da

supovrijeđena njihova prava.

Načelnik Direkcije za zaštitu

potrošača uMinistarstvu eko-

nomije Zdravko Vuksanović

smatra da je međusobna sa-

radnja država Zapadnog Bal-

kana od ogromnog značaja za

razvoj mehanizma kolektivne

zaštite potrošača.

- U tome će ključnu ulogu u

narednom periodu imati čla-

nice EU pružanjem stručne

pomoći u vidu edukacija su-

bjekata uključenih u sprovo-

đenje procesa kolektivne za-

štite potrošača, odnosno

nadležnih državnih organa,

sudija i nevladinog sektora na

temeljima najbolje evropske

prakse - kazao jeVuksanović.

Prema njegovim riječima,

iskustvo članica EU je dodat-

no značajno imajući u vidu či-

njenicu da će pokretanje po-

stupka za zaštitu kolektivnih

interesa potrošača biti mogu-

će i pred nadležnim tijelom

neke od članica EUonda kada

CrnaGorapostanenjenpuno-

pravan član.

Iz Ministarstva ekonomije je

saopšteno da je Vuksanović

učesnicima sastanka predsta-

viozakonodavni okvirsistema

zaštite kolektivnih interesa

potrošača uCrnoj Gori i pred-

ložio plan budućeg zajednič-

kograda, koji ćese, prijesvega,

odnositi na razmjenu iskusta-

va i radnakonkretnimprimje-

rima kolektivnih tužbi uEU.

- Podizanje svijesti potrošača

o raspoloživimmehinizmima

zaštite njihovih prava neizo-

stavnomorauključivati kolek-

tivnutužbukaoefikasannačin

rješavanja problema koji po-

gađaju veće grupe potrošača -

saopštio jeVuksanović.

U skladu sa Zakonomo zaštiti

potrošača, kolektivna tužba

može se podnijeti protiv tr-

govca koji upotrebom nepo-

štenih ugovornih odredbi, po-

slovne prakse ili na bilo koji

drugi način krši prava potro-

šača utvrđena tim ili drugim

zakonom, čime narušava ko-

lektivne interese potrošača.

Kolektivnu tužbu mogu pod-

nijeti ministarstva, organi dr-

žavne uprave nadležni za

sprovođenje zakona kojima se

štite prava potrošača, organi-

zacija potrošača, kao i komor-

skaiinteresnaudruženjatrgo-

vaca.

NasastankuuSkopljusu,osim

predstavnika Ministarstva

ekonomije, učestvovali i pred-

stavnici Uprave za inspekcij-

ske poslove i Centra za zaštitu

potrošača,kaoključnisubjekti

koji učestvuju u kreiranju i

sprovođenju politike zaštite

potrošača uCrnoj Gori.

N.K.

Investicioni savjetnik Pavle Gegaj o kriptovalutama

Vrijednost bitkoina

je u povjerenju

ljudi u tu valutu

POBJEDA:

Kakokomentari-

šete tvrdnje da će, sve dok se

tehnologije na bazi blokčein

tehnologije pojavljuju, indu-

strija rasti i bitkoin može

da ima sjajnubudućnost?

GEGAJ:

Složio bih se da tre-

nutno ima dosta konfuzije iz-

među blokčein tehnologije i

kriptovaluta i dadostapozitiv-

nih komentara na račun blok-

čeinapozitivnoutiče i na krip-

tovalute. Kako samnaveo, bez

dileme mislim da je blokčein

revolucionarna tehnologija i

da će naći široku primjenu u

gotovo svim industrijama. Već

sad najveće svjetske firme ra-

de na razvoju blokčeina i nje-

govoj upotrebi. Sa druge stra-

ne, bitkoin je od starta

baziran na blokčeinu i ne

vidim kako bi mogao da

imabilokakvedodatnevri-

jednosti od njegove šire

primjene.

POBJEDA:

Šta je sa osta-

limkriptovalutama?

GEGAJ:

Sada ima 1500

različitih kriptovaluta i

svakodnevno se pojavljuju

nove. Međutim, osim što se

trude da prikupe ljude različi-

tog profila, ne postoji bitna

razlika među njima. Treba

praviti razliku izmeđukompa-

nija koje se osnivaju i emitova-

njem akcija prikupljaju kapi-

tal, koje prikupljeni kapital

koristezarazvojbizni-

sa, investiranje i sl. i

kriptovaluta koje

vlasnicima ne

daju vlasništvo

ni nad čim.

POBJEDA:

Bit-

koin može biti

rizičan za inve-

stitorepočetnikezbogpravi-

latrgovanja.Štojenajvažnije

znati?

GEGAJ:

Mislim da je presud-

no da svi koji investiraju u

bitkoine i kriptovalute uopšte,

znaju da ne postoji nikakva

imovina ili neka druga vrijed-

nost koja će garantovati vrijed-

nost bitkoina. Kada kupite

akcije firme, postajete suvla-

snik svega što firma ima i

posredno je vaša investicija

time garantovana. Gotovo

isključivi faktor koji utiče na

cijenu kriptovaluta je povjere-

nje ljudi širomsvijeta. Dok god

ljudi vjeruju u kriptovalute,

njihova vrijednost na berzi će

postojati. Ako povjerenje

počne da opada i cijena kripto-

valuta pada i eventualno završi

nanuli.Istakaobihdajeregula-

torni aspekt bitkoina bitan.

Trenutno se radi o neregulisa-

nom tržištu, što je problem iz

najmanje dva aspekta. Prvi je

upotreba kripto-tržišta za

pranje novca, finansiranje

terorizmaiizbjegavanjeplaća-

njaporezaineminovnojedaće

državama ovaj aspekt sve više

smetati. Drugi aspekt će se

pojaviti kroz potrebu investi-

tora za boljomzaštitom. Nere-

gulisana tržišta su mamac za

prevare, krađe i tome slićno i

već sad svako malo čujemo o

nekoj krađi, hakovanju...

Vremenom, ukoliko kripto-

tržište opstane, ovo će biti sve

bitnije i tržište će tražiti regu-

lacijuipravila,atoćeseodrazi-

ti na suštinubitkoina.

POBJEDA:

Kako komenta-

rišete odluku Južne Koreje

da zakonom zabrani kripto-

valute, s obziromna to da je

Bithumb jedna od najvećih i

najprometnijihbitkoinberzi

na svijetu?

GEGAJ:

Upravo to je taj regu-

latorni aspekt o kojem govo-

rim. Južna Koreja je najdalje

otišlakadagovorimooraspro-

stranjenosti kriptovaluta i on-

dajelogičnodasetamodržava

počinje miješati. Kina je isto

tako zauzela krajnje tvrd stav

prema kriptovalutama i goto-

vo u potpunosti zabranila sve

vidove aktivnosti – od izdava-

nja novih valuta, pa sve do tr-

govanja.

Treba imati u viduda je bitko-

in pogodan za ilegalne aktiv-

nosti. Recimo u SAD se droga

kupujegotovo isključivokrip-

tovalutama.Jedanodnajvećih

vlasnika bitkoina ikada je bio

FBI, koji je to postao upravo

zapljenom. Postoji dobra

šansa da države polako počnu

da zabranjuju kriptovalute, a

mogu da zamislim scenario u

kojem se dešava teroristički

napad finansiran kriptova-

lutama, što će biti pogubno

za tržište.

POBJEDA:

Štaznači ruda-

renje?

GEGAJ:

Bitkoin počiva na

blokčein tehnologiji koja

podrazumijevamrežu raču-

nara svuda po svijetu koji

procesuiraju transakcije.

Upravo to precesuiranje

transakcija predstavlja ,,ru-

darenje“ i vlasnik svakog ra-

čunara koji procesuira tran-

sakcijudobija ,,proviziju“za

to. Procesuiranje transakci-

jepodrazumijevakompliko-

van algoritam i enkripciju

koja zahtijeva značajne re-

surse u smislu kompjuter-

skih mogućnosti. Stoga da-

nas rudarenje zahtijeva

napredne kompjutere sa

posebnom arhitekturom

koja pogoduje isključivo

ovoj namjeni. Osim toga,

ovaj proces zahtijeva dosta

električne energije i hlađe-

nja za kompjutere. Ovaj uti-

caj je toliko značajan da se

već sad velike farme kom-

pjutera za rudarenje bitkoi-

na sele blizu velikih elektra-

na, gdje imaju jeftini izvor

energije.

POBJEDA:

Da li je bitkoin

utočište u slučaju kraha

nacionalnih valuta kao što

sudolar, jen, euro ili juan?

GEGAJ:

Bitkoin je zami-

šljen kao sigurna imovina,

pandanzlatu.Investitoriko-

ji očekujukrizuuvijekulažu

u zlato i ideja je da bitkoin

bude takva vrsta imovine.

Ovo nije nezamislivo, mada

postojebitnerazlikeizmeđu

zlata i bitkoina.Naime, zlato

je neponovljivo i nemoguće

duplicirati prirodno limiti-

rane količine i ima utvrđen

status vrijednogmetala. Bit-

koinnije neponovljiv, jer sa-

da ima 1500 različitih krip-

tovaluta. Tačno je da je

ukupna količina bitkoina li-

mitirana na 21 milion, ali to

je softversko ograničenje i

niko ne garantuje da se to

neće promijeniti ili da neće

doći dopodjele koina. Već je

bitkoinpodijeljennabitkoin

i bitkoin keš, tako da danas

taj limit više nije 21 milion

bitkoina, nego 21 milion bit-

koina i 21 milion bitkoin keš

novčića. Sa zlatom je to ne-

moguće. Na kraju, valja na-

pomenuti da otkad postoji

bitkoin nije se desila ozbilj-

na kriza, tako da ostaje da

vidimo da li će investitori

požuriti da u slučaju krize

dio svog bogatstva čuvaju u

vidu bitkoina. Vjerujem da

neće.

J.R.

U Skoplju održan sastanak o zaštiti potrošača u EU i Jugoistočnoj Evropi

Kolektivna tužba dobar mehanizam

Trenutno je

tržište bitkoina

neregulisano,

što je problem

iz najmanje

dva aspekta.

Prvi je

upotreba

kripto-tržišta

za pranje

novca, a drugi

će se pojaviti

kroz potrebu

investitora

za boljom

zaštitom

Bitkoinpočivana

blokčein tehnologiji,

kojapodrazumijeva

mrežu računara svu-

dapo svijetukoji pro-

cesuiraju transakcije,

što se naziva rudare-

nje

PavleGegaj

Detalj iz jednogpodgoričkogmarketa