Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 28. januar 2018.

Lideri DF-a potpisali juče Deklaraciju o pomirenju

Žele da okončaju

ideološke sukobe

CETINJE

Sporazumo

koalicionoj vlasti na Cetinju

sinoć su potpisali pred-

sjednici opštinskih odbora

Demokratske partije soci-

jalista JovanMartinović i

Socijaldemokrata dr Ivan

Gazivoda. Potpisivanju

sporazuma prisustvovali

su i koordinatori tih partija

Daliborka Pejović i Goran

Petrović.

Kako se navodi, obje partije

saglasile su se oko osnovnih

političkih principa, dalje a ir-

macije ciljeva i vrijednosti

de inisanih Evropskompove-

ljomo lokalnoj upravi, vla-

davini prava i jačanju uloge

lokalne uprave, njenoj otvo-

renosti i transparentnosti.

- Principi podrazumijevaju i

unapređenje gradske infra-

strukture i posebno obrazov-

ne, zdravstvene i sportske,

ravnomjerni razvoj prijesto-

nice, očuvanje kulturno-isto-

rijskog identiteta prijestoni-

ce, kao i programska opre-

djeljenja opšteprihvatljiva

svimgrađanima Cetinja, što

i jeste želja i ambicija ovog

sporazuma i daljeg koalicio-

nog vršenja vlasti na Cetinju

– navodi se u saopštenju

DPS-a dostavljenomnakon

potpisivanja sporazuma.

Za danas je zakazan nasta-

vak konstitutivne sjednice

Skupštine prijestonice na

kojoj bi trebalo da bude iza-

bran predsjednik lokalnog

parlamenta. Izvršni odbor

DPS predložio je Maju Ćetko-

vić za tu funkciju.

Na potpisivanje sporazuma

između DPS-a i SD-a čekalo

se dva mjeseca od održava-

nja lokalnih izbora na Cetinju.

Iako iz SD-a tokomprethod-

na dva mjeseca ponavljaju

da njihova platforma nije

prvenstveno kadrovska, zna

se da će toj partiji pripasti

mjesto zamjenika gradona-

čelnika, sekretara za kulturu

i inansije, kao i mjesta direk-

tora direkcija za imovinu i

investicije. Socijaldemokrate

će se naći i na mjestima

direktora Vodovoda i biblio-

teke ,,Njegoš“. Od ranije su,

na Cetinju, iz redova SD-a

direktori Centra za socijalni

rad i Državnog arhiva.

- Potpisivanje sporazuma

nijesmo uslovljavali funkci-

jama jer bi to bilo partijsko

zapošljavanje - kazao je

ranije juče funkcioner SD-a

Pobjedi.

Nezvanično saznajemo da će

Socijaldemokratama pripasti

i mjesto direktora Bolnice

,,Danilo Prvi“, odnosno da

je jedan od uslova da SD

potpiše sporazumbilo i to da

dr Sonja Radojičić podnese

ostavku.

O tome ko će biti gradonačel-

nik biće odlučeno narednih

dana.

J.ĐUKANOVIĆ

PODGORICA

LideriDemo-

kratskog frontapotpisali su

jučeDeklaracijuopomirenju

koja je, kako senavodi, usmje-

renaprotiv starihpodjelako-

jebimoglebiti zloupotrije-

bljeneunametanjunovih

sukoba.

DFjeDeklaracijudoniopolaze-

ći od neophodnosti eliminisa-

nja svih idoloških sukoba, ima-

jućiuvidudubokupodijeljenost

crnogorskog i srpskog naroda.

UDeklaracijisenavodidajeCr-

na Gora viševjekovna država

čiji su identitet, duhovnost,

istoriju i kulturu dominantno

stvarali pravoslavni Crnogorci i

Srbi.

DF je osudio svaki vid ideološ-

kog revanšizma i progona. -Eli-

minisanje podjela koje mogu

voditi ka starimomrazima i su-

kobima u pravoslavnom biću

Crne Gore je naša građanska i

nacionalna dužnost - piše u do-

kumentu.

Deklaracija o pomirenju, kako

se navodi, isključivo je usmje-

rena protiv starih podjela koje

bi mogle biti zloupotrijebljene

unametanjunekihnovihsuko-

ba.

- Crna Gora je građanska drža-

vaukojoj nepostoji nacionalna

većinaizatojepotrebnodaSrbi

i Crnogorci prvi preuzmu od-

govornost za njenu budućnost

tako što će zajednički raditi na

prevazilaženjuopasnihnaslije-

đenih podjela - kaže se uDeka-

raciji.

DF je osudio svaki počinjeni

zločin zbog ideološkog, partij-

skog i drugog ubjeđenja i po-

zdravio akcije i radnje koje su

imale za cilj društveni napre-

dak ili odbranu države od oku-

patora.

Deklaracija će, dodaje se, pred-

stavljati obrazac javnog djelo-

vanja.

-Deklaracija je i odnosnašege-

neracije prema nekadašnjim

podjelamauCrnojGoriizatoje

zajednički uspostavljamo kao

naš ustavni, ljudski i moralni

imperativ - zaključuje se u do-

kumentu.

N.K.

je „Zdravo Berane“

i smou

alicije

vrijednost

radova je oko

1,5 miliona eura. Otpo-

čeo je sa radomrekonstruisa-

ni hotel „Berane“. Novoosno-

vani festival „Tunder fest“

postao je prepoznat u regio-

nu, a koncerti za Dan opštine

okupljali su više hiljada naših

sugrađana.

PonovnimpokretanjemRud-

nikamrkog uglja upošljeno je

oko 150 radnika. Stipendira-

nje studenata sa prosjekom

većimod8,5jeustaljenaprak-

sa.Uskoroćebitiotvorennovi

Univerzitetskicentar,objekat

površine 5300 kvadrata, sa

134 sobe za smještaj preko

200 studenata, ali i 20 smje-

štajnihjedinicazastudentesa

posebnimpotrebama.Rekon-

struisane su i dvije ulice u

centru grada – Teramska i

Ulica Đeda Vojvodića - doda-

je Šćekić.

Ono na šta je Šćekić posebno

ponosan je to što je opština

Berane prva u Crnoj Gori po-

krenula dodjelu besplatnih

udžbenika za sve osnovce i

izuzetna odgovornost u sferi

socijalne politike.

-Uovojoblastismojedinaop-

ština u Crnoj

Gori, a siguran

sam i mnogo šire po onome

što smo uradili u korist naših

građana. Naime, 2015. godine

smo donijeli odluku po kojoj

majke sa prebivalištemna se-

oskomiprigradskompodruč-

ju imaju pravo na jednokrat-

nu novčanu naknadu za treće

i višenovorođenedjece, upo-

jedinačnim iznosima od 300

eura i više. Po ovom odnosu

do danas je izdvojeno preko

20.000 eura. U tom pravcu

nasočekuje inastavaksocijal-

ne priče, gdje smo našimpro-

gramompredvidjeli opredje-

ljivanje značajnog iznosa

sredstava preko 10.000 eura

za porodice sa šestoro i više

djece. Vrata opštine su bila

svima otvorena, a običan čo-

vjek nam je uvijek bio na pr-

vommjestu. Sve što sam na-

veo daje nam snagu i volju za

nove poduhvate za dobrobit

naših sugrađana. Svi ostvare-

ni rezultati, započeti i završe-

ni projekti, rezultat su našeg

zajedničkog rada, zalaganja,

truda, jer nam je cilj da Bera-

ne bude ljepši i bolji grad za

sve - kaže on.

Jošpunoposla

Šćekić je, kakokaže, višenego

siguranuubjedljivtrijumfko-

alicije ,,Zdravo Berane“, ali i

svjestan da uvijekmože bolje

i više, da je još puno posla i

izazova pred listom na čijem

je čelu.

-Unarednommandatuplani-

rali smo nastavak prakse be-

splatne dodjele udžbenika

osnovcima, uz već pomenuti

nastavak izdvajanja sredsta-

va porodice. Realizovaćemo

sve započete infrastruktur-

ne projekte. U planu je, po-

redostalog, i izgradnja stam-

bene zgrade za zaposlene u

opštini, obrazovanju i MUP-

u, ali i izgradnja 20 stanova za

socijalno ugrožene. Izgradi-

ćemo podzemne kontejnere,

zatim reciklažno dvorište,

koje je prijeko potrebno na-

šemgradu. Uplanu je i proje-

kat izgradnje dnevnog centra

za osobe sa smetnjama u ra-

zvoju, kao i centra za stariju

populaciju. Rekonstruisaće-

mo i Centar za kulturu, kao i

Stadion malih sportova. Rea-

lizovaćemo projekat rekon-

strukcije zapadne tribine

gradskog stadiona, kao što

ćemo i završiti projekat zao-

bilaznice sa kružnim tokom.

Želim da pomenem i rekon-

strukciju gradske kapele.

Mnoge ulice će biti rekon-

struisane. Svi navedeni pro-

jekti otvaraju nam nove mo-

gućnosti da, prije svega,

mladimljudimapružimomo-

gućnosti zapošljavanja i ula-

ganja u našem gradu. Mnogo

toga smo uradili, imamo rea-

lan program i jasnu viziju ra-

zvoja Berana, ali i najbolju li-

stu, jer smo spojili znanje i

iskustvo, a i mladost i entuzi-

jazam velikog broja ljudi koji

želenajboljezanaše sugrađa-

ne. Pobjeda naše koalicije bi-

će pobjeda istine nad lažnim

obećanjima. I siguran samda

5.f ebruara, zajedno sa svojim

sugrađanima, nastavljamo sa

realizacijom zacrtanih i obe-

ćanih projekata - zaključuje

Šćekić.

V.JAŠOVIĆ

Milionska

zaduženja, blokade,

sudski troškovi, neisplaćene

zarade, porezi i doprinosi, sve

nas je to sačekalo 2014. godine.

Tada smo pokazali da smo sposobni

i spremni da se uhvatimo u koštac sa

nagomilanimproblemima. Danas

već mogu s punomodgovornošću

reći da su nansije stabilne i da

je gradmnogo boljemjesto

za život - kaže Šćekić

Onona šta je Šćekić

posebnoponosan

je to što je opština

Berane prvauCrnoj

Gori pokrenulado-

djelubesplatnih

udžbenika za sve

osnovce i izuzetna

odgovornost u sferi

socijalne politike

DPS i SDpotpisali

sporazum, o

gradonačelniku

narednihdana

Oni se nijesupomirili sa sobom

povodomnezavisnosti Crne Gore

PODGORICA

Pomirenje dobrog i lošeg

uvijek je na štetu dobrog - ocijenio je poslanik

Demokratske partije socijalista Nikola Rako-

čević, navodeći da je čudno da o pomirenju

govore oni koji se još nijesu sami sa sobom

pomirili povodomnezavisnosti Crne Gore.

Lideri Demokratskog fronta potpisali su juče

Deklaraciju o pomirenju koja je, kako

se navodi, usmjerena protiv starih

podjela koje bi mogle biti zloupotrije-

bljene u nametanju novih sukoba.

Rakočević je kazao da je veoma razo-

čaravajuće u 2018. godini govoriti o

četnicima i partizanima, osimu istorij-

skom kontekstu koji treba da obave-

zuje, a istovremeno opominje.

Prema njegovim riječima,

DPS se protivi aktuelizaciji

te teme koja samo pro-

vocira podjele u društvu.

- Treba da se okrenemo

sadašnjosti i buduć-

nosti, ali takođe nikad ne treba staviti znak

jednakosti između partizana i četnika, zato

što je antifašizampostavio temelje slobodne

i samosvojne Crne Gore. Pomirenje i kompro-

mis dobrog i lošeg je uvijek na štetu dobrog

- smatra Rakočević.

Čudno je, kako je naveo, da o pomirenju

govore oni koji se još nijesu sami sa

sobompomirili povodomnezavisnosti

Crne Gore, već se transparentno bore za

njen vazalni položaj u okviru panslavi-

stičkog državnog koncepta.

- Kako razgovarati sa onima kojima je

bolna rana multietnička Crna Gora?

Kako razgovarati sa onima kojima je

bolna rana evropska i razvijena Crna

Gora - navodi se u izjavi Rakočevi-

ća.

On je poručio da nema razgovora

sa onima kojima je bolna rana

država Crna Gora u svakom smi-

slu tog pojma.

N.K.

Rakočević o deklaraciji Demokratskog fronta

NikolaRakočević

JučeuSrpskoj kući

Sapotpisivanja

sporazuma

Nakon dvamjeseca dogovorena koaliciona vlast na Cetinju