Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 28. januar 2018.

BERANE

Velika jeobaveza

i čast biti na čeluBerana,

kao što je i privilegijabiti

nosilac listekoja s ponosom

možeda izađepred svoje

sugrađane sakonkretnimi

vidljivimrezultatima radau

prethodnomperiodu, kao i

svojimplanovimaupravcu

nastavka započetog i reali-

zacije svegaplaniranogu

narednomperiodu - kazao

je zaPobjeduaktuelni pred-

sjednikopštineBerane i no-

silac listekoalicije „Zdravo

Berane“DragoslavŠćekić.

Šćekić jekazaoda jeprije

četiri godine, kada je takoa-

licijapreuzelavlast uopšti-

ni Berane, opštinabilapred

bankrotom.Milionski du-

govi bili su, kako ističeŠće-

kić, posljedica neodgovor-

nogodnosaprethodne

vlasti.

-Milionskazaduženja, bloka-

de,sudskitroškovi,neisplaće-

ne zarade, porezi i doprinosi,

sve nas je to sačekalo 2014.

godine. Tada smo pokazali da

smo sposobni i spremni da se

uhvatimoukoštac sanagomi-

lanimproblemima.Danasveć

moguspunomodgovornošću

reći da su finansije stabilne,

da smo već decembra 2015.

izmirili sva zaostala dugova-

nja na ime ličnih dohodaka, a

u decembru prošle godine

isplaćena je novembarska

plata sa svim porezima i do-

prinosima po tom osnovu -

kazao je Šćekić.

Investicije

OndodajedajeBeraneupret-

hodne četiri godine bilo veli-

kogradilište, apostalo ječisti-

ji i zdraviji grad.

- Od 2014. godine počeli smo

sarealizacijominvesticijavri-

jednih više desetina miliona

eura koje suunaprijedile kva-

litet života u Beranama. Pod-

sjetiću na neke od njih: iz-

gradnja nove kanalizacione

mreže sa pogonom za preči-

RAZGOVOR:

Aktuelni predsjednik opštine Berane i nosilac liste koalic

Šćekić:

Uvjere

trijumf naše k

šćavanje otpadnih voda - vri-

jednosti 13 miliona eura sa

rokom završetka 2018. godi-

ne, izgradnja četiri stambene

zgrade na Rudešu sa 94 stana

za raseljena lica -vrijednosti

3,5 miliona eura, poboljšanje

vodosnabdijevanja grada iz-

gradnjom rezervoara na Jasi-

kovcu, zamjena vodovodne

mreže na glavnom gradskom

vodovodu-vrijednostprojek-

ta 1,5 miliona eura, nove cr-

pne stanice kao i dvije stanice

za automatsko hlorisanje vo-

da, ukupna vrijednost radova

oko 800.000 eura, uspostav-

ljanje regionalnog biznis-

centra sa biznis inkubatorom

na sjeveroistoku Crne Gore u

biznis zoni Rudeš, vrijednost

projekta 630.354 eura, rekon-

struisane fasadena zgradama

u Ulici Mojsija Zečevića, vri-

jednost radova 70.000 eura -

ističe Šćekić.

Unapređenje kvaliteta života

Šćekić je kazao da je za pret-

hodne četiri godine u grad-

skim i seoskim mjesnim za-

jednicama asfaltirano 15 km i

475 metara puteva, urađeno

17 kilometara nove ulične ra-

svjete, početi radovi na sana-

ciji odlagališta otpada Vasove

vode, čija je vrijednost radova

657.477 eura, započeti radovi

na izgradnji regionalne stoč-

ne pijace - procijenjena vri-

jednost 257.000 eura, nabav-

ljena oprema za Službu

zaštite i spašavanja u vrijed-

nosti od72.339eura, izgrađen

azil zapse lutalice, anovahala

sportova je u fazi dobijanja

upotrebne dozvole i svakog

časa se očekuje njeno pušta-

nje u rad.

Potpuno je rekonstruisana po

UEFA standardima istočna

tribina fudbalskog stadiona, a

PODGORICA

Glavni od-

borNove srpskedemokra-

tijepozvao je juče sveopo-

zicione subjekteda stanu

iza zajedničkogopozicio-

nognestranačkogkandida-

ta zapredsjedničke izbore.

PoslanikDemokratskogfronta

Jovan Vučurović za Pobjedu

objašnjava razlogeoveodluke.

- Potrebna je nova forma obje-

dinjavanjaopozicije. DF ihpo-

ziva na zajednički rad tako što

bi svi stali iza nestranačkog

kandidata na predstojećim

predsjedničkim izborima i

imalijedinstvenelistenalokal-

nim izborima – rekao je Vuču-

rović.

POBJEDA:

Vjerujete li u tu

mogućnost, s obzirom na to

da su odnosi među opozicio-

nim partijama odavno naru-

šeni?

VUČUROVIĆ:

Vjerujem da

smo svi u opoziciji toliko poli-

tički svjesni i „upućeni“ u kre-

tanja na političkoj sceni i isku-

stva sa prošlih izbora, da smo

sposobni da izvučemo pouke i

prostom analizomdođemo do

zaključka da zajednički, ne-

stranački kandidat ima najve-

će šanse da pobijedi kandidata

režima.

POBJEDA:

Kada ćeDFsaop-

štiti ime kandidata za kojeg

smatra da bi, kao nestranač-

ki, mogao biti najbolji u iz-

bornoj trci za predsjednika?

Čekate li da

čujete pr-

vo ko će

biti kan-

d i d a t

DPS-a?

VUČUROVIĆ:

Nas ne intere-

sujekoćebiti kandidatDPS-a,

Milo Đukanović, Milica Peja-

nović-Đurišić, Zoran Pažin ili

neko treći. To su sve političari

koji su već nanijeli ogromnu

štetu Crnoj Gori i njenim gra-

đanima, i opozicija mora pro-

naćinajboljinačinda tupoliti-

ku porazi i na predsjedničkim

i na lokalnim izborima koji

slijede. Opozicija je na potezu

– građani od nas očekuju da

svojim odlukama i djelova-

njem pokažemo zrelost i je-

dinstveno odgovorimo na po-

litiku i djelovanje DPS-a i

njihovihpartnera izorganizo-

vanogkriminala, kaoštopred-

lažeDF.

POBJEDA:

Ako bude više

opozicionih kandidata za

predsjednika,smatratelidau

tom slučaju imate šanse pro-

tivDPS-a?

VUČUROVIĆ:

Nadamo se da

ćesviuopozicijistavitipostra-

ni svoje sujete i uskostranačke

interese jer namje u ovomtre-

nutku, inapredsjedničkimina

lokalnimizborimauPodgorici

i drugimopštinama, neophod-

nazajedničkastrategijaiaktiv-

nost.Štetnoje,anijenilogično,

da seuporno izbjegavabiloka-

kav razgovor unutar cjeloku-

pne opozicije. Takvo ponaša-

n j e o t k r i va nedo s t a t ak

političke mudrosti i političku

uskogrudost, a možda su u pi-

tanju i neki drugi razlozi ukoje

neželimdavjerujem,alinijesu

nepoznanica na našoj politič-

koj sceni.

POBJEDA:

Šta očekujete na

izborima u Beranama i Ulci-

nju?

VUČUROVIĆ:

Koa l i c i j a

„ZdravoBerane“, kojučineDF

i SNP, u protekle četiri godine

uradila je odličanposao, zau-

stavila propadanje opštine i

pokrenulabrojneprojekte i

aktivnosti. Siguran sam u

pobjedu koalicije „Zdravo

Berane“ i zbog dobrih re-

zultata koje su postigli u

prethodnomperiodu i sigu-

ransamda ćegrađani ukoali-

ciji ,,Za zdravi Ulcinj prepo-

znati snagu koja može da

udahne novi život ovoj opšti-

ni.

I.KOPRIVICA

Vučurović:

Zajednički

predsjednički kandidat

može pobijediti DPS

Sve bolji odnosi

dvije države

Poslanik DF-a kaže da je neophodan

dogovor o opozicionom jedinstvu

Hodžaj i Darmanović se sastali u Podgorici

PODGORICA

Zamjenik premijera Kosova Enver Hodžaj se

kasno u petak u Podgorici sastao sa ministrom vanjskih poslova

Crne Gore SrđanomDarmanovićem.

- Na izvrsnom sastanku u Podgorici sa ministrom spoljnih poslova

Darmanovićem smo razgovarali o razvoju regiona i evropskoj

agendi Zapadnog Balkana. Kosovo i Crna Gora će još više ojačati

odnose 2018. godine - napisao je Hodžaj na Tviteru.

Kako je ranije najavljeno, premijer Crne Gore Duško Marković

posjetiće 6. februara Kosovo.

R. P.

JovanVučurović

DragoslavŠćekić

EnverHodžaj i

SrđanDarmanović

Istaknut značaj u građenju

dobrosusjedskih odnosa

Dubrovačka županija dala punu podršku Hrvatskoj građanskoj inicijativi

PODGORICA

Dubrovačka županijadala jepunupodršku

Hrvatskoj građanskoj inicijativi udaljemdjelovanjuusmje-

renomka još kvalitetnijemživotuhrvatskognarodauCrnoj

Gori, saopšteno je iz tepartije.

Ministarka u Vladi Crne Gore i predsjednica HGI-ja Marija

Vučinović, poslanikuSkupštini CrneGoreAdrijanVuksanović

i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvoni-

mir Deković sastali su se juče uDubrovniku sa županomNiko-

lomDobroslavićemigradonačelnikomgradaMatomFrankovi-

ćem.Kakojesaopšteno,razgovaranojeoodnosimaDubrovnika

i Dubrovačko-neretvanske županije sa zajednicama Hrvata u

Crnoj Gori.

-Takođe, predstavniciHGI-jaupoznali susagovornike sapolo-

žajemHrvata u Crnoj Gori, kao i djelovanjem jedine legitimne

političke partije hrvatskog naroda u zemlji. ŽupanDobroslavić

i gradonačelnik Franković istakli su značaj i ulogu HGI-ja u

građenju kvalitetnih dobrosusjedskih odnosa između dvije dr-

žave i dali punu podrškuHGI-ju u daljemdjelovanju usmjere-

nomka još kvalitetnijemživotu hrvatskog naroda uCrnoj Gori

- naveli su izHGI-ja.

R.P.

Sa sastanka