Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Nedjelja, 28. januar 2018.

Ministarstvo kulture

Značajna

saradnja sa

Fondacijom

,,Konrad

Adenauer“

CETINJE

Ministar kulture

Aleksandar Bogdanović raz-

govarao je juče sa direktorom

Fondacije ,,Konrad Adenauer“

za Crnu Goru, Norbertom

BekmanomDirkesom.

Na sastanku je istaknuto da je

saradnja Ministarstva kulture i

Fondacije ,,Konrad Adenauer“

rezultirala realizacijomdvije

odlične međunarodne konfe-

rencije.

-Uvjeren samda ćemo i u ovoj

godini nastaviti sa zajednič-

kimprojektima i organizovati

događaj sličnog tipa - rekao je

Dirkes.

Dogovoreno je objavljivanje

publikacije koja će na jednom

mjestu predstaviti radove svih

učesnika na konferenciji „Poli-

tike državnog i kulturnog iden-

titeta u kontekstu savremenih

međunarodnih odnosa“ koja je

organizovana krajem 2017.

Posebno je istaknut problem

nedovoljnog korišćenja EU

fondova u Crnoj Gori i dogovo-

reno da Ministarstvo i Fonda-

cija organizuju obuke i radio-

nice za crnogorske institucije,

nevladin sektor u kulturi, ali i

zaposlene u Ministarstvu.

-Evropski fondovi nude značaj-

ne mogućnosti za inansiranje

različitih projekata, a uz pomoć

njemačkih eksperata možemo

obučiti i podstaći sektor kulture

da izvore inansiranja traži i van

državnog budžeta - istakao je

ministar Bogdanović.

Razgovarano je o podršci koju

Fondacija ,,Konrad Adenauer“

može pružiti Crnoj Gori u ško-

lovanju i dodatnimobukama

de icitarnih kadrova, posebno iz

oblasti kulturne baštine.

R.K.

Bogdanović i Dirkes

Izložba „Vrtlozi duše“ MilodarkeMilatović otvorena u galeriji „Velimir A. Leković“ u Baru

Mala renesansa neobičnog izraza

BAR

Ugaleriji „VelimirA.

Leković“upetakvečeotvo-

rena je izložbadjela aka-

demske slikarkeMilodarke

Milatovićpodnazivom„Vr-

tlozi duše“.

Barskoj likovnoj publici ova

kotorska umjetnica, inače li-

kovni pedagog, predstavila je

25 ulja na platnu i radova u

kombinovanoj tehnici.

-Ovdje je dio slika sa moje di-

plomske izložbe. Uvijek su sa

mnom kao opomena da ne

idem ispod tog nivoa. Mo-

menti ekspresija se mijenjaju

iz trenutka u trenutak i svaka

od ovih slika ima svoj život -

kazala jeMilatović.

Ona je slikarstvo diplomirala

1987. godine na Fakultetu li-

kovnih umjetnosti uZagrebu,

u klasi profesora Ferdinanda

Kulmera, od kojeg je, kako

ističe „punonaučila”.

-On je bio hrvarski grof, ista-

knuti apstraktni slikar i zaista

sjajan pedagog. Ne ustezati se

od osjećanja koja nastaju u

procesurada, ada taosjećanja

prati ruka- to je nešto sto sam

od njega naučila i što nosimu

sebi - prisjetila seMilatović.

Publici je posebno bila zani-

mljiva kombinacija ulja na

platnu i CD-ova. Svjetlosne

refleksijena timslikamasuži-

vahneimijenjajuseuzavisno-

sti odugla posmatranja.

IzložbuslikaMilodarkeMila-

tovićotvorio jeupravnikgale-

rije „Velimir A. Leković“ mr

MilunLutovac.

-Kaonekumatricuonadonosi

u naš prostor jednu neobičnu

školu i izraz. Nažalost, zbog

porodičnih i drugih obaveza,

nije imalavremenadanapravi

puno postavki, ali na sreću

njenživot seodvijauBokiKo-

torskoj, koja je sama po sebi

inspiracija. Sada se dešava ta

neka mala renesansa u nje-

nom likovnom izrazu poslije

svih životnih iskušenja. Sada

jeBokanjoj kaoSfingakoja joj

postavlja određena pitanja na

kojaonapokušavadaodgovo-

ri. Galerija „ Velimir A.Leko-

vić“ prepoznaje i lansira ljude

koji imaju kapacitata da se u

nekom narednom periodu,

svojim likovnim izrazom po-

tvrde kao značajni umjetnici,

a to želimo i Milodarki Mila-

tović - poručio jeLutovac.

Izložba će biti u postavci na-

rednikpetnaest dana.

V.K.V.

MOMENTIEKSPRESIJA:

SaotvaranjaizložbeuBaru

Snažno i bolno o

besmislupodjela

Želimo da vjernoj publici, kao i uvijek, predstavimo

najsvježija dramska ostvarenja iz zemlje i regiona, jer

nam je cilj da budemo i aktuelni i kvalitetni - poručila

je direktorica KIC-a „Budo Tomović“ Snežana Burzan

PODGORICA

Treće izda-

njemanifestacijekamernih

dramskihostvarenja „Ma-

kado“ otvoreno jepreksinoć

uKIC-u„BudoTomović“

izvođenjempredstave „Jami

distrikt“urežijiKokana

Mladenovića. Da jeKIC-ova

manifestacijaveć zauzela

mjestau srcimapublike i po-

novo izazvalaveliko intere-

sovanje, najboljepotvrđuje

punaVelika salanaotvara-

nju.

Pozdravljajući publiku, direk-

toricaKIC-a „BudoTomović“

SnežanaBurzanistaklajedaje

sigurna da će treći „Makado“

biti još uspješniji od prethod-

nih, jer se i ovegodineKICpo-

trudio da osvježi januarsku

umjetničku scenu u Glavnom

gradu i Crnoj Gori, i ponudi

podgoričke premijere kamer-

nihdramskihprojekata.

-Želimodavjernojpublici,kao

i uvijek, a u okviru budžetskih

PITANJANACIJEINACIONALNIHDRŽAVA:

Scena izpredstave „Jami distrikt“

„KodNojeve barke“

danas uDodestu

PODGORICA

Predstava

„KodNojevebarkeuosam“,

uprodukciji Gradskogpozo-

rišta, biće izvedenadanas u

12 sati, u saliDodestKIC-a

„BudoTomović“. Po tekstu

savremenognjemačkog au-

toraUrlihaHubapredstavu

je režiraoRobertValtl.

„Kod Nojeve barke u osam“

zabavna je i poučna priča o bi-

blijskomPotopu, a ujedno je i

himnaprijateljstva,solidarno-

sti i tolerancije.

Igraju: Slaviša Grubiša, Smi-

ljana Martinović, Goran Sla-

vić, Branko Ilić i Sejfo Sefero-

vić.

Autorski tim, pored reditelja

Valtla, čine i: NatalijaVujošević

(scenografkinja), Tijana Todo-

rović (kostimografkinja), Ne-

manjaBečanović(kompozitor),

Slavka Nelević (koreografki-

nja),MihaHorvat (dizajner svi-

jetla), Đorđe Krivokapić (pre-

vod teksta).

R.K.

Barskoj likovnoj publici

kotorskaumjetnica

predstavila je 25 uljana

platnu i radovaukom-

binovanoj tehnici

čanstvo, ali se za njega poseb-

no interesuju Srbi, Hrvati i

Bošnjaci, imajući u vidu da se

preistorijskaJamenanalazina

teritorijisvetridržave.Budući

da svaka država pokušava da

ga prisvoji, počinje niz ap-

surdnih teorija, o tome koji je

narod stariji i kome pripada

drevna Jamena“.

U predstavi igraju Isidora Si-

mijonović, Jelena Graovac i

NinaNešković.

Večeras „Foka“

U okviru „Makada“ juče je

predstavljenautorskiprojekat

Davora Dragojevića „Vrijeme

jezamagiju”,namijenjendjeci

starijoj od tri godine, a starija

publika sinoć je u sali Dodest

uživala u autorskom projektu

sarajevskog glumca Harisa

Burine „Tako je govorioLepi”.

Večeras u 20 sati u Velikoj sali

biće izvedena predstava „Gos-

podinFoka“Kulturnog centra

„Nikola Đurković” iz Kotora.

Radnjakomada smještena jeu

1968. godinu, koja jepomnogo

čemu ostala upamćena u isto-

riji. Kako je najavljeno, akteri

predstave ne učestvuju u tim

događajima, već pokušavaju

da se izbore sa sopstvenim

strahovima. U moru velikih

tema današnjice, ova topla

ljudskapričapomažeda seza-

gledamodubokousebeiiskre-

no postavimo pitanja kojih se

možda najviše plašimo. Tekst

je napisao Gordan Mihić, a

igraju: Jovan Dabović, Nina

Ševaljević i Radenka Ševa.

Manifestaciju „Makado“ za-

tvoriće predstava „Krivica“

kolašinskog „Korifej tea-

tra” sjutra u 20 sati u sali Do-

dest. Tekstopisac je Nebojša

Romčević, a režiju i izvedbu

potpisuju Đorđije Tatić i An-

đelija Rondović. U najavi

predstave navodi se da „Gor-

dana, profesorka muzičkog

vaspitanja živi umalom jedva

uslovnom stanu sa poluauti-

stičnim sinom od osam godi-

na, koji se potpuno povukao u

sebe od trenutka kada mu je

otac izvršio samoubistvo. U

pokušajudavećhaotičanživot

sredi, Gordana dovodi u stan

svog ljubavnika (Braco), pri-

vatnog preduzetnika i vlasni-

ka maloprodajnog objekta

(trafika).Međutim, od tog tre-

nutka sve kreće u sasvim su-

protnom, pogrešnom i komič-

nompravcu“.

A.Đ.

mogućnosti predstavimo naj-

svježijadramskaostvarenja iz

zemlje i regiona, jernamjecilj

da budemo i aktuelni i kvali-

tetni-poručilajeBurzanotva-

rajući treći „Makado“.

Odličnereakcije

Autorka dramskog teksta „Ja-

mi distrikt“ je Milena Boga-

vac. Predstava je rađena u ko-

produkciji Centra za kulturu

Tivat, Bitef teatra, Think tank

studija Novi Sad i festivala

„Maszk“ Segedin. Komad koji

problematizuje pitanja nacije

inacionalnihdržava,uzsjajnu

muzičku pratnju benda „Vro-

om“, pobrao je burne aplauze

i ovacije publike.

Predstava u formi lažne do-

kumentarne drame, snažno i

bolno govori o besmislunaci-

onalnih podjela na našim

prostorima. Bazirana je na

izmišljenom, ali mogućem

događaju: u selu Jamena, na

tromeđi Srbije, Hrvatske i

Bosne iHercegovine, naučni-

ci su otkrili najstarije paleo-

litsko naselje u istoriji čovje-

čanstva.

Otkrićejeznačajnojerpomje-

ra naučna saznanja o početku

razvoja ljudske vrste stotina-

mahiljadagodinaunazad: ho-

mo sapiensi su bitno stariji

nego što se to do sada mislilo.

Ovo revolucionarno otkriće

od značaja je za čitavo čovje-

Predstava „Jami distrikt“ KokanaMladenovića

otvorila treći „Makado“

SnežanaBurzan