Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 27. januar 2018.

Hronika

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Bivši šef srpske

žandarmerije ispričao što jepripremanoza 16. oktobar

STR.9.

PODGORICA

–Bivši koman-

dant srpske žandarmerije

BratislavDikić znao jeda su

crnogorski opozicioni politi-

čari nakonprotesta 16. okto-

bra 2016. godineplanirali da

upadnuuSkupštinuCrneGo-

re. Precizirao jeda je tu infor-

macijudobioodAleksandra

SašeSinđelićaprilikomnjiho-

vog trećeg susretauNišu.

Osimovogdetalja, Dikić je juče

nakon 15 mjeseci, koliko traje

proces protiv optuženih za po-

kušaj terorističkog napada, od-

lučio da kaže i da je u organiza-

ciju upada u Skupštinu bio

uključen i politički savez De-

mokratski front.

Plan

Dikić jekazaodaga jepominja-

njenavijačausvjedočkomiska-

zu svjedoka saradnika pred su-

dom podsjetilo da mu je

Sinđelić na trećem sastanku

kazaoda crnogorski lideri opo-

zicijeplanirajuupaduSkupšti-

nu.

-Negdje na rastankunašeg tre-

ćeg sastankami je onakousput,

krozšaluismjehkazaodalideri

opozicije planiraju ulazak u

Skupštinu. Znam da sam na

to reagovao i rekao da neću

da učestvujem na takvom

protestu. ,,Ma neće tu biti ni-

kakvih sukoba. Oni će kao

navijači na utakmici da se po-

guraju sa obezbjeđenjem i uđu

u Skupštinu“ kazao mi je tada

Sinđelić –navodi Dikić.

Istakao je da mu Sinđelić nije

otkrivao nikakav plan upada u

parlament kao ni imena lidera

koji suosmislili akciju.

Mirko Velimirović je, prema

tvrdnji Dikića, bio jedina osoba

koja mu je pomenula naziv

političke partije vezano za

akcjukojajetrebaladasedesi

na dan parlamentarnih izbo-

ra uCrnoj Gori.

-Sinđelićjenasuduizjavioda

će protest biti održan u organi-

zacijiDemokratskog fronta ida

sam ja to znao. Iskreno, ne sje-

ćam se da je meni Sinđelić po-

minjao nazive političkih orga-

nizacija ali je pominjao

opoziciju i lidere opozicije i da

oni stoje izaprotestaprotivpri-

stupanja Crne Gore NATO-u –

kazao jeDikić.

On je naveo i da se svjedok sa-

radnik pred sudom nije sjetio

dasusedogovorilidaćese15.ili

16. oktobra 2016. godine vidjeti

sa liderima opozicije i dogova-

rati okoprotestanakomebiDi-

kić učestvovao kao govornik.

Podrška

- Sjećam se da je to meni rekao

nanašemdrugomviđenju. Isti-

na je što je Sinđelić kazao da

sam na prvom viđenju odbio

zbog bolesti da učestvujem na

tom protestu iako sammu re-

kaoda idemuCrnuGoruuma-

nastir –kazao jeDikić.

Međutim, Sinđelić nije odusta-

jaoodnaumaibivšikomandant

žandarmerije je kako tvrdi ,,na

drugomsastakuodlučiodaobi-

đe taj protest i da da podršku“.

Dikić se prisjetio da ga je i neko

na fejsbuku pitao dolazi li na

proteste sa liderima opozicije

našta jeodgovoriopotvrdnoali

senijemogao sjetiti imenaoso-

be koja ga je to pitala objašnja-

vajući da na društvenomprofi-

lu ima oko 30.000prijatelja.

Bivši komandant kazao je da je

uCrnuGorudošaosaprijatelji-

com Kristinom Hristić u sop-

stvenoj režiji.

-Imaosamproblemsatimtele-

fonima i već kada sam stigao u

Podgoricu u subotu, preko

fejsbuka sam Sinđeliću pustio

poruku sliku sa novinama na

stoluinapisao,,ajdenekdođuti

prijatelji“ misleći na lidere

opozicije i na te ljude u Crnoj

Gori iz Srbije da se vidimo i da

mi donese jedan telefon. Me-

đutim, Sinđelić se nije javljao

do 15. uveče. To je bilo veče

hapšenja –kazao jeDikić.

On je naveo da ga je te noći oko

21 sat dok je bio u Budvi sa Kri-

stinomkontaktirao Sinđelić na

fejsbuku.

- Pitao me zašto se ne javljam.

Rekao sam da mi ne radi tele-

fon.Rekaomi jedaodemdauz-

memjedantelefonodnjegovog

čoveka. U početku sam odbio

jer jepočela

kišicadapada.Mi-

slim da sam odgovorio da sam

sanekimprijateljimaikazaoda

ćemo se sjutra vidjeti poslije 12

sati –kazao je on.

Ipaknakonkonsultacija saKri-

stinom,Dikićnavodidajeodlu-

čio da ode u Podgoricu o čemu

je obavijestio Sinđelića nakon

čega je uslijedila i komunikaci-

ja saMirkomVelimirovićem.

- Kada samse vidio daMirkom

Velimirovićem ispred Delta si-

tija, pružio mi je taj neki tele-

fon, koji ovdje nijesammogao

ni da prepoznam, bukvalno.

Nisamga ni vidio. Imao samga

jednu sekunduu ruci. Padala je

kiša i ja samga stavioudžep.

On je u tommomentumeni re-

kao: ,,Meni je Sinđa reko, da se

tebijavimdanasorganizuješza

ovaj protest, nešto je rekaoDF-

a, tako. To mi tada ništa nije

značilo, realno–kazao jeDikić.

On je naveo da bi Tužilaštvo

trebaloda ima tukomunikaciju

između njega i Velimirovića

ako je radilo tajno praćenje i

snimanje.

Okupljanje

Bivši komandant žandarmerije

jučejekazaodaseretorikakoju

jekoristiosvjedoksaradnikpri-

likom njihovih susreta u Nišu

vezano za načinokupljanja lju-

di na protestima razlikuje od

one koju je izniopred sudom.

- On jeste rekao da je pozivao

dosta udruženja i da su mu ta

udruženjapotvrdiladolazakna

proteste protiv pristupanja Cr-

ne Gore u NATO. Meni nije

objašnjavao način dolaska na

protest, odnosno organizaciju

jer se ja toga uopšte ne sjećam

–pojasnio jeDikić.

Istakao je da nije smatrao da je

pristankomučešća na protesti-

ma u Podgorici ,,prihvatio i za-

duženjedabrineonekimljudi-

Medojević - Dikiću: „Pazi što pričaš“

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić juče

je, nakon pregledanog video snimka suđenja

na kome se moglo čuti kako advokat Nikola

Medojević optuženomBratislavu Dikiću dok

je govorio pred sudom kaže ,,pazi šta pričaš“,

ocjenio da se radi o prijetnjama odbrane.

- Ovdje se prijetilo Tužilaštvu a sada čujemo

da se prijetilo i generalu Dikiću. Molim vas da

ovo prekinete - kazao je Katnić.

Sa druge strane advokat Nikola Medojević

istakao je da mu namjera nije bila da prijeti

optuženom.

- Branilac sam 20 godina. Nije mi bilo ni na

kraj pameti da prijetim, to sam čak rekao i

poluglasno u procesnom smislu. Jedino sam

htio da uputimna proces, da se radi o pri-

mjedbama a ne o dopuni odbrane - kazao je

Nikola Medojević.

Njegov kolega, advokat Dražen Medojević

kazao je da nema potrebe da se riječi Nikole

Medojevića doživljavaju kao prijetnja.

- Nema mjesta za dramu. U tom trenutku kole-

ga Nikola Medojević je u procesnom smislu

dao sugestiju. Van pameti je to doživjeti kao

prijetnju - rekao je advokat Dražen Medojević.

Prije riječi koje je izgovorio advokat Nikola

Medojević, njegov kolega advokat Miroje

Jovanović je pokušao da upozori sud da

optuženi Dikić umjesto iznošenja primjedbi

na iskaz svjedoka saradnika iznosi dopunu

odbrane.

- Samo da vam kažem advokate, kakav je to

način da upadate u riječ. Nemojte da preki-

date ljude koji govore, prekidate optuženoga

– kazala je sutkinja Mugoša.

U vrijeme dok se sutkinja obraćala advokatu

Jovanoviću, Dikić je na riječi koje mu je uputio

branilac Nikola Medojević kazao: ,,Izinjavam

se, ko da vodi računa? Meni se obraćate? Da

ja vodim računa? Ja govorim istinu“.

Dikić prvi put o

upaduu Skupštinu

ma“.

-Kadasamrekaodaneželimda

učestvujem na tim protestima

gde ćemoždabiti nekih incide-

nata,možda jeSinđelić toshva-

tio kao da ja brinem. Da baš ja

ličnoimamnekozaduženjeida

jesadtomoj zadatakdabrinem

o nekim ljudima to ja nijesam

tako shvatio–naveo je on.

Dikić je potvrdio da je svjedok

saradnik kazao istinu kada je

pred sudom naveo da nijesu

imali dogovor damu šalje foto-

grafije koje je napravio ispred

crnogorskog parlamenta.

- To je istina. Nijesmo imali ni-

kakav dogovor. To je bilo spon-

tano. To je biomoj prijedlog da

meuslikaKristinaispredSkup-

štineda bih imao zamoj sajt, za

moje fejsbuk profile da napi-

šemobjavu ,,UCrnojGori sam“

ali to nakon protesta, jer to

obično tako ide – pojasnio je

Dikić.

On je kazao i da je tačna Sinđe-

lićeva izjava u kojoj tvrdi da on

nije znao za postojanje oružja.

- On meni nikad nije pominjao

nikakvooružje.Dasamznaoda

postoji neko oružje, realno ne

bih ni učestvovao u tome – re-

kao jeDikić.

Oružje iRusi

Istakaojeidanijeznaonizapo-

stojanjenekihključeva a što je i

Sinđelićpotvrdiousvojoj izjavi

pred sudom.

Takođe, potvrdio je Sinđeliće-

vu izjavuudijelugdjegovori da

nije znao za postojanjeRusa.

- Realno, za te neke Ruse sam

čuo u Tužilaštvu, prvo veče.

Kad smo se tu našli, kad mi je

glavni specijalni tužilac poka-

zao kopiju i rekao: ,,ovi Rusi su

organizatori“, tako nešto. Ne

sjećam se sada detalja – kazao

jeDikić.

Istina je, kako je optuženi na-

veo, i da nije znao za nabavku

opreme, kao što je svjedok sa-

radnik naveo u svom svjedoče-

nju, kao i da nijesu imali dogo-

vor da komunicirajuu šiframa.

Dikić je kazao da žali što usljed

hapšenja nije došlo do telefon-

skog razgovora o kojem je Sin-

đelić govorio pred sudom i u

kome je trebalo da mu saopšti

neke stvari.

-Da sedesio,mnoge stvari bi se

razjasnile kroz taj razgovor –

kazao je on.

Na kraju je zaključio da je nje-

govo pravno mušljenje da nije

izvršio krivična djela za koja se

tereti.

- Ali moralno i lično sebe sma-

tramkrivimštosamsebedoveo

u ovu situaciju. Nemožete više

da me okrivite nego što ja sebe

smatramkrivim–kazaojebivši

komandant srpske žandarme-

rije.

SutkinjaMugoša juče je preki-

nula suđenje obziromda je op-

tuženi Dikić dao nove detalje

vezano za organizaciju prote-

sta uPodgorici o čemu je neop-

hodnoupoznati optužene lide-

re Demokratskog fronta

AndrijuMandićaiMilanaKne-

ževića.

Podsjećamo da su Knežević i

Mandić, nakon više incidenata

udaljeni iz sudnice Višeg suda

do okončanja saslušanja svje-

doka saradnika Aleksandra Sa-

še Sinđelića.

Suđenje se nastavlja 31. janua-

ra.

B.ROBOVIĆ

Katnić: Za

sve imamo

dokaze

Glavni specijalni tužilac Mili-

voje Katnić juče je kazao

da nema primjedbi na iskaz

svjedoka saradnikam Saše

Sinđelića.

- Saslušanje svjedoka

saradnika traje tri mjeseca.

Nijesu vršene provjere u

vezi krivičnog djela nego

svega ostalog. Pitali su da

li mu je đed Alija ili ko li

već, da li je bio kodmosta

ili ne, a nijesu pitali ništa u

vezi ovog krivičnog djela –

kazao je Katnić.

On je naveo da je iskazom

svjedoka saradnika potvr-

đena teza Tužilaštva da je

kriminalnu organizaciju

formirao Eduard Šišmakov,

o icir ruske službe i to glav-

ne uprave.

- Tužilaštvo ima i druge

dokaze koje smo predsta-

vili i koje ćemo predstaviti

- kazao je Katnić.

Odbrana traži saslušanje Danilovića,

Bulatovića, Radunovića i Medojevića

Branioci optuženih juče su sudu predložili da

se u cilju utvrđivanja okolnosti na dan izbora

saslušaju tadašnji ministar unutrašnjih poslo-

va Goran Danilović kao i Predrag Bulatović,

Nebojša Medojević i Slaven Radunović jer su

pominjani kroz ovaj postupak.

Advokat Dušan Radosavljević tražio je da se

obavi uvid u spise srpske BIA o kontaktima

Sinđelića sa nekimosobama u Srbiji, ali i

ruskimdržavljanima Šišmakovom i Popovom.