Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 27. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Mladaoso-

ba izPodgorice jeod sep-

tembraprošle godinedo ja-

nuarabilauzatočeništvuna

Kosovu i trpjela seksualno

zlostavljanje, izgladnjivanje

i svakodnevneprijetnje smr-

ću, saopšteno je iznevladine

organizacijeLGBTforum

„Progres“.

Kako je navedeno, dugogodiš-

nji član njihove organizacije

obratio im se sa zahtjevom za

pružanje pravne pomoći i za-

štitu nakon petomjesečnog

ropstva. Sve je počelo u sep-

tembru kada je mladić, kako

piše, imao prvi kontakt sa iz-

vjesnim E. G. sa Kosova na

Fejsbuku, aonda sudogovorili

i da se sastanuuPodgorici.

- E. G. je predložiomladiću da

pođe sa njim na jednodnevni

izlet do Peći, kako bi se bolje

upoznali. Nakon odlaska na

put, stvari uzimaju gotovo ne-

vjerovatanobrt–napisanojeu

saopštenju.

Na putu do Peći, E.G. je fizički

nasrnuo na mladića, tjerajući

ga da proguta tablete njemu

nepoznatesadržine,nakonče-

PODGORICA

-Agencija za

zaštitu ličnihpodatakapo-

krenula jepostupaknadzora

kodnadležnogCentra za so-

cijalni raduvezi ličnihpoda-

takaonedavnopreminuloj

djevojčici J. B. izPodgorice

koje jeovaustanova saopšti-

la javnosti.

Predsjednik Savjeta Agencije

MuhamedĐokajkazaojedaje

posljednjih dana udarna tema

bilo izvještavanje o porodič-

nimprilikama,socijalnomsta-

tusu, bolesti i smrti djeteta, te

da je tomprilikom, kako je na-

veo, u javnost plasiran zabri-

njavajuće veliki obim ličnih

podataka, naročito onih iz po-

sebne kategorije.

Prema njegovim riječima, ne-

ophodnojedaseprijeobjavlji-

vanja informacija koje sadrže

lične podatke, a naročito one

iz posebne kategorije, uradi

procjena eventualnog štetnog

uticaja na lični i porodični ži-

vot.

- Ovo se naročito odnosi na

portale iz razloga što informa-

cija jednom objavljena na in-

ternetuostaje trajnodostupna

- naveo jeĐokaj povodomDa-

na zaštite podataka o ličnosti

koji se obilježava danas.

Sumirajući postignute rezul-

tate Agencije u prošloj godini,

Đokaj jeocijenioda se stanjeu

oblasti zaštite ličnih podataka

PODGORICA

–Anastasija

Popović, NikolaSubotić,

DarkoPetrić iDejanTodoro-

vić, najbolji studenti koji su

jednoglasnoodabrani na

konkursuMinistarstvanau-

ke, pohađaćeovog ljetadva

mjesecaCERN-ovuStudent-

sku ljetnju školu, saopšteno

je izovog resora.

Kako je napisano u obrazlože-

nju, od 13 kandidata, koliko se

prijavilo na konkurs, njih če-

tvoro će imati prilikuda tokom

osam sedmica trajanja ljetnje

škole pohađaju predavanja te-

oretske obuke, učestvuju na

radionicama, seminarima,

izložbama, kao i da se bave ek-

sperimentalnimradom.

Anastasija Popović je student-

kinja treće godine Elektroteh-

ničkog fakulteta Univerziteta

Crne Gore u Podgorici, studij-

ski programEnergetika i auto-

matika i ima prosječnu ocjenu

10. Odlično zna engleski jezik,

anagrađena jekaonajbolji stu-

dent UCG. Član je elektroteh-

ničke organizacije EESTEC,

kaoičlanuekološkojorganiza-

ciji GEOEKOMontenegro.

Nikola Subotić je student treće

godine Prirodno-matematič-

kog fakultetaUCGuPodgorici,

studijski program Fizika, sa

prosječnomocjenom8.69. I on

odlično zna engleski jezik, a na

„Otvorenim danima nauke“

2016. i prošle godine učestvo-

vao je kao student demonstra-

tor uNikšiću, kao i demonstra-

tor na izložbi „Nauka u

pokretu“ u Šavniku, Žabljaku,

Pljevljima i Plužinama. Dobit-

nik je stipendije opštine Tivat

za talentovane studente.

DankoPetrić jestudent četvrte

godine studija Elektrotehnič-

kog fakulteta UCG, studijski

program Elektronika, teleko-

munikacije i računari i ima

prosječnu ocjenu 9.57. Odlično

govori engleski i saradnik-pri-

pravnik je na ETF-u. Član je

elektrotehničke organizacije

EESTEC.

Dejan Todorović je student

treće godine studija PMF-a

UCG, studijski programRaču-

narske nauke i ima prosječnu

ocjenu8.97.Odličnoznaengle-

ski i predavač je u školi za pro-

gramiranje učenika osnovnih i

srednjih škola za nacionalna i

međunarodnatakmičenja.Do

-

bitnik je prve nagrade iz pro-

gramiranje u 2015. godini, na

takmičenju za studente održa-

nomnaPMF-uPodgorici.

J.B.

LGBT forumProgres:

Mladić iz Podgorice bio u zatočeništvu na Kosovu pet mjeseci

Kidnapovan, pa onda zlostavljan,

policajci odbili damu pomognu

U toku tih nekolikomjeseci E. G. je zički i seksualno zlostavljaomladića,

nanoseći mu povrede nožemu predjelu grudi i stomaka, izgladnjujući ga i

uskraćujući mu pravo na slobodno kretanje - napisano je u saopštenju

Savremeni

primjer

ropstva

Predsjednica „Progresa“

Bojana Jokić kazala je da je

ovo jedan od najozbiljnijih i

najzahtjevnijih slučajeva sa

kojim su imali prilike u toj

NVO da se bave.

- Više je kombinovanih

krivičnih djela, važećih

kako u Crnoj Gori, tako i na

Kosovu, koji predstavljaju

ozbiljno kršenje više među-

narodno priznatih dokume-

nata, kao što su Evropska

konvencija o zaštiti ljudskih

prava i osnovnih sloboda,

te Konvencija o sprečava-

njumučenja i nečovječnih

ili ponižavajućih kazni ili

postupaka – navela je Jokić.

Prema njenim riječima,

nevjerovatno je da u 21.

vijeku, imamo očigledne i

teške primjere ropstva.

- Drugi, podjednako važan,

aspekt jeste izuzetno izra-

žen problem institucional-

ne homofobije, koji vidimo

na primjeru kosovskih

policijskih službenika, koji

su odbili da stanu u odbra-

numladića, već su ga oni

dodatno ponižavali i izički

nasrtali na njega usljed nje-

gove etničke pripadnosti i

činjenice da je dio LGBTIQ

zajednice – naglasila je

Jokić.

ga je izgubio svijest i probudio

se sljedećeg dana u nepozna-

tomstanu.

-E.G.mu

je tada saopštioda je

u zatočeništvu i da će morati

da radi sve što od njega bude

traženo, podprijetnjama smr-

ću. Mladić je potom transpor-

tovanuĐakovicu,uiznajmlje-

nistan,ukojemjebiozatvoren

i prinuđendaostane skoropet

mjeseci –saopšteno je iz„Pro-

gresa“.

E. G. ga je sve vrijeme fizički i

seksualnozlostavljao,nanose-

ći mu povrede nožem u pre-

djelu grudi i stomaka, izglad-

njujući ga i uskraćujući mu

pravona slobodno kretanje.

U januaru, kako je mladić

ispričao kontakt osobama u

„Progresu“, komšije su podni-

jele prijavu i kosovska policija

je provalila u stan i privela ga.

U policijskoj stanici, kako je

ispričao, takođe je bio žrtva

zlostavljanja, jer su ga policaj-

ci, kada su shvatili da je gej,

pretukli.

-Odbilisudaprimeizjavuiuz-

mu slučaj u razmatranje – tvr-

de iz „Progresa“.

Mladić je uspio da pobjegne s

Kosova i čitav slučaj prijavljen

je našoj policiji.

Iz„Progresa“susaopštili,daje

naša policija uspostavila sard-

nju sa Interpolom kako bi ra-

zriješili ovaj slučaj, a počinite-

lji bili privedeni pravdi.

J.B.

Bojana Jokić

Kosovar E. G. petmjeseci ustanuuĐakovici zlostavljaoPodgoričanina

U slučaju djevojčice J. B. u javnosti plasiran veliki broj ličnih podataka

Četiri studenta pohađaće CERN-ovu ljetnju školu

Popović, Subotić,

Petrić i Todorović

putuju u Ženevu

iz godine u godinupopravlja.

On je poručioda se lični poda-

cimorajuobrađivatinapošten

i zakonit način i ne u većem

obimunego što je potrebno.

Đokaj je naglasio da naročita

pažnja mora biti posvećena

obradi ličnih podataka malo-

ljetnih osoba i osjetljivih po-

dataka koji predstavljaju po-

sebnu kategoriju ličnih

podataka.

Posebnu odgovornost, smatra

on, treba da preduzmu nad-

ležne institucije pri iznošenju

ličnihpodataka u javnost.

- Cijeneći činjenicu da mediji

imaju pravo da zaštite svoj

izvor i da objave prikupljene

informacije,smatramodasen-

zacionalizamunekimosjetlji-

vim situacijama mora biti u

drugom planu dok zaštita lič-

nih i porodničnihprilikamora

imatiprimat - istakaojeĐokaj.

Sl.R.

Potpisivanje peticije

organizovano na Cetinju

CETINJE

- Potpisivanje peticije za ukidanje svih nezakonitih

upisa Srpske pravoslavne crkve nad crnogorskimmanastiri-

ma i crkvama i vraćanje u vlasništvo državi Crnoj Gori - biće

organizovano u subotu i nedjelju na Dvorskom trgu na Ceti-

nju, u terminu od 10 do 14 časova.

- Peticija se može potpisati u subotu od 10 do 14 sati i u crkvi

Prepodobnog Ivana Crnojevića u Lovćenskoj ulici - navodi se

u saopštenju Pravoslavne omladine Crnogorske pravoslvne

crkve, koje potpisuje ipođakon Stefan Marković.

J.Đ.

MUP: Ove godine novi

Zakon o zaštiti ličnosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovešće značajne reform-

ske korake na polju unapređenja oblasti zaštite podataka o

ličnosti. Kako su saopštili iz ovog resora, u toku ove godine

pripremiće nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji će

biti usaglašen sa regulativomEvropskog parlamenta i Savje-

ta Evrope.

- Nova evropska regulativa bliže de iniše pitanja vezana za

zaštitu izičkih lica, u dijelu obrade ličnih podataka kao i u

dijelu kretanja takvih podataka – piše u saopštenju.

Kako bi se dosegao najbolji normativni okvir, u radnu grupu,

pored predstavnika institucija, biće uključeni i predstavnici

nevladinog sektora i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slo-

bodan pristup informacijama, a ekspertska pomoć Slovenije i

Italije obezbijeđena je posredstvomTAIEX projekta.

„Nikšićki“ voz ponovo u kvaru

PODGORICA

–Voz koji je ju-

če trebaloda krene izPodgori-

ce zaNikšić u 15.15 sati, pokva-

rio se zbog čega je prevoz

putnika organizovan autobu-

som.

-Zbogkvarana vozukoji je tre-

balo da krene za Nikšić, morali

smo da organizujemo prevoz

za putnike autobusom. Žao

nam je što se to desilo ali brzo

smo reagovali i odmah obezbi-

jedili alternativni prevoz - re-

čeno je Pobjedi iz Željezničkog

prevoza. Putnici koji su seupu-

tili iz glavnog grada ka Nikšiću

požalili su se našoj redakciji da

su razočarani što se vrlo često

dešavajukvarovi.

K.J.

Agencijazazaštitu

ličnihpodataka

Centar za socijalni

rad pod istragom